ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Fraccionaments de pagament i ajornaments de deutes tributàries
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.GT.10
Descripció

Ajornar o fraccionar el pagament de deutes tributaris i altres ingressos de dret públic.

Per al pagament voluntari de l’IBI en tres terminis, consulteu el tràmit Pagament a terminis de l'impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones obligades al pagament dels deutes.

Requisits
 • Import mínim ajornable: 100,00 euros. Nombre mínim de fraccions: 3.


QUANTIES I TERMINIS MÀXIMS

Trams de deute

Termini màxim

100,00 € < 1.350,00 €

Fins a 6 mesos

1.350,00 € < 3.000,00 €

Fins a 9 mesos

3.000,00 € < 6.000,00 € Fins a 12 mesos

6.000,00 € < 18.000,00 €

Fins a 15 mesos

18.000,00 € < 36.000,00 €

Fins a 18 mesos

36.000,00 € < 80.000,00 €

Fins a 20 mesos

80.000,00 € < 180.000,00 €

Fins a 24 mesos

180.000,00 € <

Fins a 36 mesos


Les quotes resultants s’han de pagar mitjançant la domiciliació bancària en el compte corrent que designe la persona interessada.

No és d'aplicació l'ampliació del termini de devolucions prevista en l'article 34 de la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de servicis de pagament.

 • Compte obert en l'entitat financera per a domiciliar el pagament.

- Si la persona obligada al pagament no és titular del compte, cal aportar el document d’identitat de la tercera persona i l’autorització de la titular per a domiciliar-ne el pagament en este compte.

 • Garantia, en el cas de deutes que en conjunt siguen igual o superiors a 18.000 euros, i en el cas de dèbits de taxes per retirada de vehicles de la via pública siga quin siga l’import.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València, llevat que alhora sol·licite l'ajornament o fraccionament dels deutes, n’acredite el pagament o la improcedència. Esta condició s’ha de mantindre durant la vigència de l'ajornament i, en cas d’incompliment, cal deixar-lo sense efecte i aplicar els procediments reglamentaris previstos per als casos de falta de pagament del termini o terminis concedits.
Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment abans de la notificació de l'acord d'alienació dels béns embargats, si és el cas.

En els casos d'embargament de diners en comptes o embargament de drets en l'acte o a curt termini, no faran efecte les sol·licituds presentades amb posterioritat a la trava efectuada en el procediment d'embargament.

Documentació a presentar
Documentació per a tots els casos:
 • Document d'identitat de la persona obligada al pagament, en cas que ho sol·licite ella mateixa, excepte si el tràmit es fa en la Seu Electrònica
 • En cas de representants o d'autoritzar algú, l'escriptura de poders o l'autorització signada per les dos persones.:

  excepte en el cas de qui té l’obligació de relacionar-se amb l'Administració de manera electrònica.

 • En cas de representants o d'autoritzar algú, amb els respectius documents d'identitat i el domicili de comunicació de la persona representant o autoritzada:

  excepte en el cas de qui té l’obligació de relacionar-se amb l'Administració de manera electrònica.

 • Dades del compte de domiciliació (amb els 20 dígits):

  Si el titular del compte no és la persona sol·licitant o l'obligada al pagament, cal la seua autorització i document d'identitat per a domiciliar el pagament en el compte.

 • Garantia, en el seu cas:

  per a deutes que en conjunt siguen iguals o superiors a 18.000 euros i, en tot cas, per a taxes per retirada de vehicles de la via pública.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Sol·licitud per una d'estes vies, acompanyada dels documents de l'apartat “documentació que cal presentar”:

 • Presencialment, a l'Oficina de Gestió Tributària Integral (preferentment amb CITA PRÈVIA). Cal signar la compareixença i comunicació de les condicions de l'ajornament/fraccionament de pagament. En cas que no s'aprove en eixos termes, la persona sol·licitant rebrà la notificació que corresponga.
 • Mitjançant una instància presentada en els registres municipals (preferentment amb CITA PRÈVIA).
 • A través de la seu electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit”.
Informació Complementària

En els ajornaments/fraccionaments de deutes del període voluntari de pagament, el primer venciment es produïx en el segon mes després de finalitzar este període. Quan el càrrec coincidix amb dia inhàbil en l'Administració, s'efectuarà el dia hàbil següent.

En cas d'incomplir les condicions de la concessió, s'inicia o continua el procediment administratiu de constrenyiment. Si hi ha garantia, s'executa.

Quan no siga possible emetre una fracció en la data corresponent, es carregarà en el compte juntament amb la fracció següent, de manera que els contribuents estan obligats a fer-ne el pagament conjunt. S'entén que s’ha produït l'impagament si es retornen dos fraccions.

Quan es produïx l'impagament de dos fraccions queda sense efecte el fraccionament concedit sense necessitat d'una resolució nova i se seguix el cobrament per la part de deute fraccionat pendent, la qual cosa s'advertix en la mateixa resolució de concessió.

La renúncia d'un ajornament/fraccionament ja concedit implicarà la inadmissió d'una segona sol·licitud d'ajornament o fraccionament del mateix deute quan es considere que té com a finalitat dilatar, dificultar o impedir el normal desenvolupament de la gestió recaptatòria.

No s'admeten successives sol·licituds de modificació de les condicions d'un ajornament o fraccionament concedit quan es considere que l'objectiu és dificultar el desenvolupament de la gestió recaptatòria.

La garantia que, si és el cas, s'haja de presentar ha de cobrir l'import del deute en el període voluntari i dels interessos de demora que genere l'ajornament/fraccionament, més un 25 per cent de la suma de les dos partides o, en cas de deutes en el període executiu, l'import del deute, el recàrrec, els interessos de demora que genere l'ajornament o fraccionament i un 5 per cent de la suma de les dos partides.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Reclamació Econòmic-Administrativa
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 52 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació. Article 30 de l'Ordenança fiscal general.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Article 52 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació. Article 30 de l'Ordenança fiscal general.
Fer en web

Realitzeu la sol•licitud en línia amb la signatura digital:

Podeu iniciar la sol•licitud en línia prement el botó Iniciar tràmit, en l'inici d'esta pàgina. Caldrà que vos identifiqueu i signeu electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol·licitud

Podreu imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana de la seu podreu consultar i obtindre la còpia de les instàncies presentades i també aportar documentació addicional o requerida.

Atenció telefònica

Si necessiteu més informació, telefoneu a Gestió Tributària Integral (96 389 50 79) o envieu un correu electrònic a l'adreça ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Legislació
 • Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
On dirigir-se

Podeu fer la gestió directament en l'Oficina de Gestió Tributària Integral de l'Ajuntament de València preferentment amb CITA PRÈVIA.

Si necessiteu més informació, telefoneu a Gestió Tributària Integral, (96 389 50 79) o envieu un correu electrònic a l'adreça ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Oficines d'informació
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA.ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Oficines on presentar
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA.ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina