ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Fraccionaments de pagament i ajornaments de deutes tributàries
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.GT.10
Descripció

Ajornar o fraccionar el pagament de deutes tributaris i altres ingressos de dret públic.

Per al pagament voluntari de l’IBI en tres terminis, consulteu el tràmit Pagament a terminis de l'impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones obligades al pagament dels deutes.

Requisits
 • Import mínim ajornable: 350,00 euros de principal. Nombre mínim de fraccions: 3.


QUANTIES I TERMINIS MÀXIMS


Trams de deute Termini màxim
350,00 € <= import principal< 1.350,00 € Fins a 6 mesos
1.350,00 € <= import principal< 6.000,00 € Fins a 9 mesos
6.000,00 € <= import principal< 18.000,00 € Fins a 12 mesos
18.000,00 € <= import principal< 36.000,00 € Fins a 15 mesos
36.000,00 € <= import principal< 80.000,00 € Fins a 18 mesos
80.000,00 € <= import principal< 180.000,00 € Fins a 24 mesos
180.000,00 € <= import principal Fins a 36 mesos


En funció de la capacitat econòmica de la persona obligada al pagament, es poden admetre a tràmit sol·licituds referides a deutes d'import principal a partir de 100 euros. En este cas, cal adjuntar a la sol·licitud una declaració responsable..

Les quotes resultants s’han de pagar mitjançant la domiciliació bancària en el compte corrent que designe la persona interessada.

No és d'aplicació l'ampliació del termini de devolucions prevista en l'article 34 de la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament.

 • Compte obert en l'entitat financera per a domiciliar el pagament.

- Si la persona obligada al pagament no és titular del compte, cal aportar el document d’identitat de la tercera persona i l’autorització de la titular per a domiciliar-ne el pagament en este compte.

 • Garantia, en el cas de deutes que en conjunt siguen igual o superiors a 18.000 euros, i en el cas de dèbits de taxes per retirada de vehicles de la via pública, siga quin siga l'import.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València, llevat que alhora sol·licite l'ajornament o fraccionament dels deutes, n'acredite el pagament o la improcedència. Esta condició s'ha de mantindre durant la vigència de l'ajornament i, en cas d'incompliment, cal deixar-lo sense efecte i aplicar els procediments reglamentaris previstos per als casos de falta de pagament del termini o terminis concedits.
Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment abans de la notificació de l'acord d'alienació dels béns embargats, si és el cas.

En els casos d'embargament de diners en comptes o embargament de drets en l'acte o a curt termini, no faran efecte les sol·licituds presentades amb posterioritat a la trava efectuada en el procediment d'embargament.

Documentació a presentar
Documentació per a tots els casos:
 • Document d'identitat de la persona obligada al pagament, en cas que ho sol·licite ella mateixa, excepte si el tràmit es fa en la Seu Electrònica
 • En cas de representants o d'autoritzar algú, l'escriptura de poders o l'autorització signada per les dos persones.:

  excepte en el cas de qui té l’obligació de relacionar-se amb l'Administració de manera electrònica.

 • En cas de representants o d'autoritzar algú, amb els respectius documents d'identitat i el domicili de comunicació de la persona representant o autoritzada:

  excepte en el cas de qui té l’obligació de relacionar-se amb l'Administració de manera electrònica.

 • Dades del compte de domiciliació (amb els 20 dígits):

  Si el titular del compte no és la persona sol·licitant o l'obligada al pagament, cal la seua autorització i document d'identitat per a domiciliar el pagament en el compte.

 • Garantia, en el seu cas:

  per a deutes que en conjunt siguen iguals o superiors a 18.000 euros i, en tot cas, per a taxes per retirada de vehicles de la via pública.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • En el cas de deutes amb un import principal a partir de 100 euros, a banda del que s'ha indicat anteriorment:
  • Declaració responsable sobre la capacitat econòmica de la persona titular del deute en què autoritze l'Ajuntament a comprovar-ne la veracitat, si és el cas.
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Sol·licitud per una d'estes vies, acompanyada dels documents de l'apartat “documentació que cal presentar”:

 • Presencialment, a l'Oficina de Gestió Tributària (demanant-ne la cita). Cal signar la compareixença i comunicació de les condicions de l'ajornament/fraccionament de pagament. En cas que no s'aprove en eixos termes, la persona sol·licitant rebrà la notificació que corresponga.
 • Mitjançant una instància presentada en els registres municipals (demanant-ne la cita).
 • A través de la seu electrònica.

Informació Complementària

En els ajornaments/fraccionaments de deutes del període voluntari de pagament, el primer venciment es produïx en el segon mes després de finalitzar este període. Quan el càrrec coincidix amb dia inhàbil en l'Administració, s'efectuarà el dia hàbil següent.

En cas d'incomplir les condicions de la concessió, s'inicia o continua el procediment administratiu de constrenyiment. Si hi ha garantia, s'executa.

En el cas que s'admeten a tràmit les sol·licituds referides a deutes des de 100 euros fins a 350 euros, la quantia mínima per termini no pot ser inferior a 30 euros.

Quan no siga possible emetre una fracció en la data corresponent, s'ha de remetre amb la fracció següent per al càrrec en compte, de manera que els contribuents estan obligats a pagar-les conjuntament. S'entén que s'ha produït l'impagament si es retorna alguna de les fraccions.

Quan es produïx l'impagament de dos fraccions queda sense efecte el fraccionament concedit sense necessitat d'una resolució nova i se seguix el cobrament per la part de deute fraccionat pendent, la qual cosa s'advertix en la mateixa resolució de concessió.

La renúncia d'un ajornament/fraccionament ja concedit implicarà la inadmissió d'una segona sol·licitud d'ajornament o fraccionament del mateix deute quan es considere que té com a finalitat dilatar, dificultar o impedir el normal desenvolupament de la gestió recaptatòria.

No s'admeten successives sol·licituds de modificació de les condicions d'un ajornament o fraccionament concedit quan es considere que l'objectiu és dificultar el desenvolupament de la gestió recaptatòria.

La garantia que, si és el cas, s'haja de presentar ha de cobrir l'import del deute en el període voluntari i dels interessos de demora que genere l'ajornament/fraccionament, més un 25 per cent de la suma de les dos partides o, en cas de deutes en el període executiu, l'import del deute, el recàrrec, els interessos de demora que genere l'ajornament o fraccionament i un 5 per cent de la suma de les dos partides.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Reclamació Econòmic-Administrativa
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 52 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació. Article 30 de l'Ordenança fiscal general.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Article 52 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació. Article 30 de l'Ordenança fiscal general.
Fer en web

Realitzeu la sol•licitud en línia amb la signatura digital:

Podeu iniciar la sol•licitud en línia prement el botó Iniciar tràmit, en l'inici d'esta pàgina. Caldrà que vos identifiqueu i signeu electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

Podreu imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana de la seu podreu consultar i obtindre la còpia de les instàncies presentades i també aportar documentació addicional o requerida.

Atenció telefònica

Si necessiteu més informació, telefoneu a Gestió Tributària Integral (96 389 50 79) o envieu un correu electrònic a l'adreça ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Legislació
 • Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
On dirigir-se

Podeu fer la gestió directament en l'Oficina de Gestió Tributària Integral de l'Ajuntament de València demanant-ne la cita prèviament.

Si necessiteu més informació, telefoneu de Gestió Tributària Integral, (96 389 50 79) o envieu un correu electrònic a l'adreça ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Oficines d'informació
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL (amb cita)Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores. ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Oficines on presentar
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL (amb cita)Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores. ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només per a persones físiques. Cal demanar-ne la cita a través de la web municipal www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERACarrer d'Amadeu de Savoia, 11, nau oestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atén presencialment les persones que n'han sol·licitat la cita a través de www.valencia.es o del telèfon d'atenció ciutadana 010
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.162.00.66
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.183.02.95.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.390.17.47
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial és amb cita que es pot demanar en el telèfon 96.363.52.49
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.139.41.49.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96 367 33 30
 • ALCALDIA DEL PERELLONETAvinguda de les Gavines, s/nTel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.177.78.89.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCarrer del Guadalquivir, 15 (cantonada amb el camí d'Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.376.09.36.
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.396.33.17.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.366.66.89.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.324.89.64.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63Tel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.185.42.05
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DEL OESTSenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina