ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Fraccionaments de pagament i ajornaments de deutes tributàries
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.GT.10
Descripció

Obtindre l'ajornament o el fraccionament del pagament de deutes tributaris i altres ingressos de dret públic.

Per al pagament a terminis de l’IBI en voluntària, consulte el tràmit: Pagament a terminis de l’impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones obligades al pagament dels deutes o persones degudament autoritzades per a això.

Requisits
 • Import mínim ajornable: 350,00 euros de principal. Número mínim de fraccions: 3.

QUANTIES I TERMINIS MÀXIMS

Trams de deute Termini màxim
350,00 € <= import principal< 1.350,00 € Fins a 6 mesos
1.350,00 € <= import principal< 6.000,00 € Fins a 9 mesos
6.000,00 € <= import principal< 18.000,00 € Fins a 12 mesos
18.000,00 € <= import principal< 36.000,00 € Fins a 15 mesos
36.000,00 € <= import principal< 80.000,00 € Fins a 18 mesos
80.000,00 € <= import principal< 180.000,00 € Fins a 24 mesos
180.000,00 € <= import principal Fins a 36 mesos

En casos molt qualificats i excepcionals es podran admetre a tràmit sol·licituds referides a deutes d'import principal a partir de 100 euros, segons la capacitat econòmica de la persona obligada al pagament que l'acreditarà en la sol·licitud mateixa.

Les quotes resultants es pagaran per mitjà de domiciliació bancària en el compte corrent que es designe per la persona interessada.


No resulta d'aplicació l'ampliació del termini de devolucions prevista en l'article 34 de la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de servicis de pagament.

 • Compte obert en una entitat financera per a domiciliar el pagament.
 • El pagament podrà domiciliar-se en un compte bancari que no siga de titularitat de la persona obligada, sempre que s'acredite que la persona titular d’este compte autoritza la domiciliació.
 • Garantia, en el cas de deutes que, en el seu conjunt, excedisquen de 18.000 euros, i en el cas de dèbits de taxes per retirada de vehicles de la via pública, siga quin siga el seu import.
 • Es denegarà la concessió d'ajornament o fraccionament si, consultat el Sistema Integral de Gestió Tributària, resulta que la persona sol·licitant no es troba al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València, llevat que al mateix temps sol·licite l'ajornament o fraccionament d'estos deutes, n’acredite el pagament o la seua improcedència.

En tot cas, la concessió de l'ajornament o fraccionament es condicionarà que la persona sol·licitant es mantinga al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament durant la vigència de l'ajornament, de forma que en cas d'incompliment es procedirà a deixar-lo sense efecte i a aplicar els procediments reglamentaris previstos per als casos de falta de pagament del termini o terminis concedits.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment anterior a la notificació de l'acord d'alienació dels béns embargats, si és el cas.

En els casos d'embargament de diners en comptes o embargament de drets en l'acte o a curt termini, no produiran efecte les sol·licituds presentades amb posterioritat a la trava efectuada en el procediment d'embargament.

Documentació a presentar

En tots els casos:

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

En les oficines de Gestió Tributària Integral:

 • Document d'identitat de la persona obligada al pagament, en el cas que esta el sol·licite.
 • En cas de representant o persona autoritzada, l'escriptura de poders o autorització firmada per persona autoritzant i autoritzada, la còpia del document d'identitat de la persona obligada al pagament i el document d'identitat i domicili de comunicació de la persona representant o autoritzada.
 • Dades del compte de domiciliació (amb els 20 dígits). Si el compte no és de titularitat de la persona sol·licitant o de la persona obligada al pagament, l'autorització de la persona titular per a domiciliar el pagament en eixe compte i la còpia del document d'identitat d'eixe tercer.
 • Garanties. Queden dispensats de l'obligació d'aportar garantia amb motiu de la sol·licitud d'ajornament o fraccionament, els deutes que en el seu conjunt no excedisquen de 18.000 euros, excepte els dèbits de taxes per retirada de vehicles de la via pública, que requeriran garantia en tot cas.
 • En el cas de deutes d'import principal a partir de 100 euros:

1. Declaració responsable sobre capacitat econòmica i autorització a l'Ajuntament, en el seu cas, a comprovar-ne la veracitat.

En cas de presentació de la sol·licitud en un registre municipal:

Es requerix instància general acompanyada de la documentació detallada en l'apartat de presentació en les oficines de Gestió Tributària Integral.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • En cas de ser el titular del compte:
  • Dades del compte de domiciliació
 • En cas que no siga titular de la compte:
  • Autorització del titular
  • D.N.I. del titular
 • En cas de deutes d'import principal a partir de 100 euros i ser titular del compte:
  • Dades del compte de domiciliació
  • Declaració responsable sobre capacitat econòmica i autorització a l'Ajuntament, en el seu cas, a comprovar-ne la veracitat
 • En cas de deutes d'import principal a partir de 100 euros i no ser titular del compte:
  • Autorització del titular
  • D.N.I. del titular
  • Declaració responsable sobre capacitat econòmica i autorització a l'Ajuntament, en el seu cas, a comprovar-ne la veracitat
Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Per a realitzar el tràmit presencialment / via telemàtica:

En les oficines de Gestió Tributària Integral:

 • Sol·licitud de la persona interessada formulada presencialment en qualsevol Oficina de Gestió Tributària Integral.
 • Firma de la compareixença, formulari de domiciliació i comunicació de les condicions de l'ajornament/fraccionament de pagament. En el cas que l'ajornament/fraccionament no s'aprove en eixos termes, la persona sol·licitant rebrà la notificació corresponent.
 • Pagament per domiciliació dels terminis resultants.

En les sol·licituds efectuades per mitjà de formulari presentat en un registre municipal:

 • Sol·licitud de la persona interessada presentada per mitjà d'instància en els registres municipals.
 • Després de l'estudi de la sol·licitud, serà requerida per a, si és el cas, ser atesa en una de les oficines de Gestió Tributària en què es procedirà com en l'apartat anterior.
 • En el cas de tramitació no presencial, si se li notifica la concessió de l'ajornament/fraccionament sol·licitat, haurà de procedir al pagament per domiciliació dels terminis resultants.

Informació Complementària

Una vegada sol·licitat un ajornament o fraccionament de pagament d'un deute de venciment periòdic i notificació col·lectiva, i sempre que s’haja complit en els seus estrictes termes, s'entendrà automàticament sol·licitat l'ajornament/fraccionament de pagament del rebut corresponent per a exercicis futurs, llevat que la persona interessada renuncie expressament a l'ajornament/fraccionament dins del període corresponent de pagament en voluntària.

Perquè es done curs a esta concessió automàtica serà necessari que es complisquen les condicions dels apartats 2 i 3 de l'article 31 de l'Ordenança fiscal general i que en cada exercici s’adapten les quanties i terminis màxims d’estos ajornaments/fraccionaments al que disposa l'esmentada ordenança.

En els ajornaments/fraccionaments de deutes en període voluntari de pagament, el primer venciment es produirà en el segon mes següent al final del període voluntari.

Garanties. Queden dispensades de l'obligació d'aportar garantia amb motiu de la sol·licitud d'ajornament o fraccionament els deutes que en el seu conjunt no excedisquen de 18.000 euros, excepte els dèbits de taxes per retirada de vehicles de la via pública, que requeriran garantia en tot cas.

Incomplides les condicions de la concessió, s'iniciarà o continuarà el procediment administratiu de constrenyiment. Si hi ha garantia, se’n procedirà a l’execució.

En el supòsit que s'admeten a tràmit les sol·licituds referides a deutes des de 100 euros fins a 350 euros, la quantia mínima per termini no pot ser inferior a 30 euros.

Quan no siga possible emetre una fracció en la data corresponent, esta es remetrà per al seu càrrec en compte juntament amb la fracció següent, i la persona contribuent estarà obligada a realitzar el pagament conjunt. S'entendrà produït l'impagament si es torna alguna de les fraccions.

Quan es produïsca l'impagament de dos fraccions quedarà sense efecte el fraccionament concedit sense necessitat d’una nova resolució i se seguirà el procediment de cobrament per la part de deute fraccionada pendent de pagament, la qual cosa s'advertirà en la mateixa resolució de concessió.

La renúncia d'un ajornament/fraccionament ja concedit implicarà la inadmissió d'una segona sol·licitud d'ajornament o fraccionament del mateix deute, quan es considere que té per finalitat dilatar, dificultar o impedir el desenvolupament normal de la gestió recaptatòria.

No s'admetran successives sol·licituds de modificació de les condicions d'un ajornament o fraccionament concedit quan es considere que tenen per objecte dificultar el desenvolupament de la gestió recaptatòria.

En el supòsit de deutes d'import superior a 18.000 €, s'haurà d'aportar garantia que cobrirà l'import del deute en període voluntari i dels interessos de demora que genere l'ajornament/fraccionament, més un 25 per 100 de la suma de totes dos partides o, en cas de deutes en període executiu, l'import del deute, el recàrrec, els interessos de demora que genere l'ajornament o fraccionament i un 5 per cent de la suma de ambdós partides.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Reclamació Econòmic-Administrativa
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació. Ordenança fiscal general.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària. Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació. Ordenança Fiscal General.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tingueu preparada la documentació que necessiteu adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació que cal presentar
 • Ompliu el formulari
 • Adjunteu, si és el cas, la documentació indicada
 • Presenteu i firmeu la sol·licitud

Podreu imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment, en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta seu, podreu consultar i obtindre còpia de les instàncies presentades i igualment podreu aportar documentació addicional o que vos siga requerida.

Atenció telefònica

Si desitgeu més informació, podeu telefonar al número d’atenció de Gestió Tributària Integral, 963 895 079, o enviar un missatge electrònic a ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Legislació
 • Reial decreto 939/2005, de 29 de juliol, del Reglament general de Recaptació.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
On dirigir-se

Vosté pot realitzar la gestió directament en l'Oficina de Gestió Tributària Integral de l'Ajuntament de València "prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA".

Si desitgeu més informació, podeu telefonar al número d’atenció de Gestió Tributària Integral, 963 895 079, o enviar un correu electrònic a ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Oficines de Gestió i Informació Tributària

Oficines d'informació
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL - CENTRAL (prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA)Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores. ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACarretera de Barcelona, 108Tel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL - CENTRAL (prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA)Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores. ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina