ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Programa d’ajuda a entitats per a la realització de projectes dirigits a la joventut de la ciutat de València
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
JU.AY.10
Descripció

CONVOCATÒRIA 2023
Sol·licitar la concessió de subvencions i sol·licitar la seua participació en el Programa les entitats sense ànim de lucre la finalitat del qual siga la realització de programes, projectes i accions dirigides a la joventut, i que es troben en algunes de les agrupacions previstes en la convocatòria (base quarta).

Qui ho pot sol·licitar?

a) Les Federacions i Associacions Juvenils, que siguen d'àmbit local, amb implantació en el municipi de València i membres de ple dret del Consell de la Joventut de València, la inscripció de la qual haurà d'haver-se produït abans de la data de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.
b) Les Entitats inscrites en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut de l'IVAJ amb seu local a la ciutat de València, la inscripció de la qual haurà d'haver-se produït abans de la data de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.
c) Les agrupacions inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes la inscripció de les quals haurà d'haver-se produït abans de la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. Aquestes entitats han de reflectir en els seus estatuts que entre les seues finalitats està promocionar i apoderar a la joventut.

Requisits

Els previstos a la convocatòria.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de l'extracte d’esta convocatòria.

Publicació en el BOP: Dijous 26 d'octubre de 2023 - Boletín Núm. 207


Termini de sol·licitud: del dia 27/10/2023 fins al 15/11/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica: s'emplenarà, s'adjuntarà la documentació que s'indica segons el cas i es registrarà.
 • Els Annexos estaran disponibles en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina, per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest tràmit.

Documentació per a tots els casos:
 • ANNEX 1. Projecte
 • ANNEX 2. Resum d’activitats
 • ANNEX 3. Declaració responsable
 • ANNEX 4. Certificat de projecte conjunt. (Projectes conjunts de diverses entitats):

  Els projectes presentats per més d'una entitat o associació hauran d'aportar-se segons documentació de l'ANNEX 4 per a projectes mancomunats, que regula la responsabilitat de cadascuna d'elles en relació a la gestió del projecte, a més dels documents: certificació de les persones que componen la Junta Directiva, estatuts de l'entitat (levat que no haja transcorregut més de 5 anys d'una anterior sol·licitud i així es faça constar mitjançant declaració responsable en la qual s'indique la convocatòria en la qual van ser presentats) i declaració responsable (ANNEX 3) de qui ostenta la presidència, o representant legal de l'entitat.

 • Comunicació obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, que financen les activitats subvencionades:

  Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan aviat com es conega i, sempre, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

 • Estatuts de l'entitat:

  Llevat que no hagen transcorregut més de 5 anys d'una anterior sol·licitud i així es faça constar mitjançant declaració responsable en la qual s'indique la convocatòria en la qual van ser presentats.

 • Certificació de les persones que componen la Junta Directiva
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació de sol·licitud i documentació requerida.

Informació Complementària

Consultar els criteris de valoració que s'inclouen en la convocatòria i emplenar els annexos d'aquesta.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art 25.5 de la Llei 38/2013, de 17 de novembre, general de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Art. 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol·licitud.

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Per a més informació: Tel. 96.352.54.78 ext 7128

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 06/10/2023, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, a través del programa de suport a entitats per a la realització de projectes dirigits a la joventut de la ciutat de València 2023
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el reglament de la llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 29/98 de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa davant el Jutjat contenciós administratiu.

Oficines d'informació
 • Espai Jove VLC - Edifici de JoventutC/Campoamor, 91 46022 ValènciaTel.: 96 352 54 78, ext. 7128Horari: 7:30 - 20:30h Horario d'agost: 8:00 - 15:00hinfojuventud@valencia.es
Anar a inici de pàgina