ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva, programa d’ajuda a entitats per a la realització de projectes dirigits a la joventut de la ciutat de València 2021
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
JU.AY.10
Descripció

Sol·licitar la concessió de subvencions a Entitats que realitzen activitats dirigides a la joventut de la ciutat de València. Les activitats que se subvencionen hauran de desenvolupar algun dels objectius estratègics del Pla Joventut València 2019- 2023.

Qui ho pot sol·licitar?

a) Les Federacions i Associacions Juvenils, que siguen d'àmbit local, amb implantació en el municipi de València i membres de ple dret del Consell de la Joventut de València, la inscripció de la qual haurà d'haver-se produït abans de la data de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.
b) Les Entitats inscrites en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut de l'IVAJ amb seu local a la ciutat de València, la inscripció de la qual haurà d'haver-se produït abans de la data de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.
c) Les agrupacions inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes la inscripció de les quals haurà d'haver-se produït abans de la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. Aquestes entitats han de reflectir en els seus estatuts que entre les seues finalitats està promocionar i apoderar a la joventut.

Requisits

Els previstos a la Convocatòria.

Quan sol·licitar-ho

Durant 20 dies naturals, des de l'endemà de la data de la seua publicació en el B.O.P.

Data de publicació en el B.O.P.: Divendres, 25 de Juny de 2021 - Núm. 121


Termini de sol·licitud: del dia 26/06/2021 fins al 15/07/2021 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica: s'emplenarà, s'adjuntarà la documentació que s'indica segons el cas i es registrarà.
 • Els Annexos estaran disponibles en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina, per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest tràmit.

Documentació per a tots els casos:
 • ANNEX 1. Projecte
 • ANNEX 2. Resum d’activitats
 • ANNEX 3. Declaració responsable
 • Còpia del CIF i estatuts de l'entitat:

  Llevat que no hagen transcorregut més de 5 anys d'una anterior sol·licitud i així es faça constar mitjançant declaració responsable en la qual s'indique la convocatòria en la qual van ser presentats.

 • Comunicació obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, que financen les activitats subvencionades:

  Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan aviat com es conega i, sempre, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Projectes conjunts de varies entitats/:
  • ANNEX 4. Certificat de projecte conjunt:

   Els projectes presentats per més d'una entitat o associació hauran d'aportar-se segons documentació de l'ANNEX 4 per a projectes mancomunats, que regula la responsabilitat de cadascuna d'elles en relació a la gestió del projecte.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Presentar la sol·licitud juntament amb la documentació al Registre electrònic de l'Ajuntament de València, dins del termini de presentació de sol·licituds

Informació Complementària

Consultar els criteris de valoració que s'inclouen en la convocatòria i emplenar els annexos d'aquesta.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art 25.5 de la Llei 38/2013, de 17 de novembre, general de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Art. 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Pot obtindre's més informació en la pàgina web de Joventut

Atenció telefònica

er a més informació: Tel. 96.352.54.78 ext 7103 i 7617

https://www.juventud-valencia.es

Legislació
 • Convocatòria anual per a la concessió de subvencions
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (boe núm. 276, de 18 de novembre de 2003).
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003)
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el reglament de la llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques
 • Llei 29/98 de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa davant el Jutjat contenciós administratiu.

Oficines d'informació
 • Espai Jove VLC - Edifici de JoventutC/Campoamor, 91 46022 ValènciaTel.: 96 352 54 78, ext. 7128Horari: 7:30 - 20:30h Horario d'agost: 8:00 - 15:00hinfojuventud@valencia.es
Anar a inici de pàgina