ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Declaració Legal de ruïna (Expedient contradictori de ruïna)
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.DU.20
Descripció

Sol·licitud per al reconeixement de la situació legal de ruïna, per trobar-se l'edificació en algun dels supòsits que establix la legislació vigent (en general, quan el cost de les reparacions necessàries per a tornar l'estabilitat, seguretat, estanquitat i consolidació estructural a l'edifici deteriorat o restaurar en ell les condicions mínimes que permeten el seu ús efectiu, supere la mitat del valor d'una construcció de nova planta, amb semblants característiques i la mateixa superfície útil).

Qui ho pot sol·licitar?

El procediment s'incoa d'ofici o o a instància de qualsevol propietari.

Documentació a presentar

Se recuerda la obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas, para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, a los sujetos incluidos en el art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Si el trámite se realiza presencialmente:

Instancia general de solicitud firmada por la persona interesada, en la que deberá constar un número de teléfono de contacto y su dirección de correo electrónico, así como la referencia catastral del inmueble sobre el que se solicita la declaración de situación legal de ruina.

- Si la petición se formula en nombre y representación del interesado, se deberá aportar copia del documento que acredite tal representación (escritura de poder, contrato constitutivo de la comunidad de bienes, certificación de la comunidad de propietarios…).

- Si la solicitante es una sociedad, deberá aportar copia de la escritura de constitución y de los poderes de representación de quien firma la solicitud.

Asimismo, se acompañará de la siguiente documentación:

- Justificante del pago de la tasa correspondiente.

- Copia de la escritura de propiedad de todo o parte del edificio de referencia, o nota simple informativa del Registro de la Propiedad acreditativa de la misma.

- Dictamen técnico de facultativo competente (arquitecto o arquitecto técnico), que justifique la procedencia de declarar la ruina que se pretende, conforme a los criterios establecidos por la normativa aplicable.

- Relación de moradores y titulares de derechos reales sobre el inmueble, nombres y domicilios actuales.

- Reportaje fotográfico en formato digital, en archivos independientes, comprendiendo al menos cada una de las fachadas.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Declaració Legal de ruïna (Expedient contradictori de ruïna):
  • Justificant del pagament de la taxa
  • Còpia de l'escriptura de propietat de l'edifici de referència, o nota simple informativa del Registre de la Propietat
  • Dictamen tècnic d'Arquitecte o Aparellador, que acredite la declaració de la ruïna que es pretén.
  • Relació d'habitants i titulars de drets reals sobre l'immoble, noms i domicilis actuals.
  • Reportatge fotogràfic en format digital, en arxius independents, comprenent almenys cadascuna de les façanes de l’edifici
  • Document que acredite la representació
  • Còpia de l'escriptura de constitució i dels poders de representació de qui signa la sol·licitud
Taxes
Taxa

Taxa per prestació dels servicis relatius a actuacions urbanístiques.

 • Termini d'ingrés: Amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud.
 • Quantía: 1.638,81 €

Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Ingrés de la taxa, amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud (veure quantia en l'apartat de Taxes).
 • Presentació de la sol·licitud, acompanyada de la documentació assenyalada en l'apartat de documentació a presentar.

Informació Complementària

El tràmit de la possible o no inclusió de l'immoble en el Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar, se seguirà en el Servici d'Assessorament Urbanístic i en el Servici Gestió Centre Històric, segons ubicació de l'immoble (Antic Edifici Tabacalera).

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.


Per a realitzar la sol.licitud presencialmente, pot autoliquidar la taxa ací

Legislació

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana.

- Llei 5/2014 de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.

- Llei 4/1998, de la Generalitat Valenciana, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. SECCIÓ RUÏNESAmadeo de Savoia, 11. Pati B, primera plantaTel.: 96.352.54.78 Ext. 2256De dilluns a divendres de 9,00 a 13,00 h.
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 7 AVÍS: A causa de l'execució d'obres, els seus serveis es traslladen provisionalment des del dia 4 d'octubre de 2022 fins a un altre avís a l'Alqueria dels Peris situada al Parc urbà de Malilla (C/ Joaquín Benlloch, S/N)Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina