ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

IBI - Bonificació per família nombrosa en l'Impost sobre Béns Immobles
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.BI.15
Descripció

Obtindre una bonificació en la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles els subjectes passius que, en el moment de la meritació, ostenten la condició de titulars de família nombrosa, respecte de l'immoble gravat que constituïsca l’habitatge familiar habitual.
Els percentatges de bonificació anual seran els següents, d’acord amb les categories de família nombrosa establides per la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses:

Valor cadastral de la vivenda familiar habitual:

Fins a 88.266,88 euros:

 • Categoria general: 30 % de bonificació en la quota íntegra.
 • Categoria especial: 90 % de bonificació en la quota íntegra.

De 88.266,88 a 110.333,60 euros:

 • Categoria general: 20% de bonificació en la quota íntegra.
 • Categoria especial: 60% de bonificació en la quota íntegra.

De 110.333,60 a 300.000 euros:

 • Categoria general: 12 % de bonificació en la quota íntegra.
 • Categoria especial: 30 % de bonificació en la quota íntegra.

Superior a 300.000 euros: sense bonificació.

La modificació d'estos trams de valor està condicionada a l'aprovació de l'actualització dels valors cadastrals que està prevista incorporar al projecte de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per al 2020, de manera que si no s’aprova queden sense efecte les esmentades modificacions previstes per a l’entrada en vigor l'any 2020 i, per tant, s’aplicarà el text vigent per a l'any 2019.

Qui ho pot sol·licitar?

Titulars d'immobles que tinguen la condició de família nombrosa.

Requisits
 • Tindre totes les persones integrants de la unitat familiar la residència habitual en la vivenda respecte de la qual se sol·licita la bonificació.
 • Es considera vivenda familiar habitual la unitat urbana d’ús residencial destinada exclusivament a satisfer la necessitat permanent de vivenda del subjecte passiu i la seua família.
 • Es presumirà que la vivenda habitual de la família nombrosa és aquella en què figuren empadronades les persones que la integren.
Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment anterior a la terminació del període corresponent de duració d’esta i produirà efectes des del període impositiu següent a aquell en què se sol·licite.

Documentació a presentar

Per a realitzar el tràmit presencialment/via telemàtica:

En les oficines de Gestió Tributària Integral:

 • Document d'identitat de la persona obligada al pagament.
 • En cas de representant o persona autoritzada, l'escriptura de poders o autorització firmada per persona autoritzant i autoritzat, la còpia del document d'identitat de la persona obligada al pagament i el document d'identitat i domicili de comunicació de la persona representant o autoritzada.
 • Document que identifique l'immoble per al qual se sol·licita la bonificació i la seua referència cadastral.
 • Còpia compulsada del títol de família nombrosa o certificat acreditatiu de sol·licitud de condició de família nombrosa (alta o renovació).
 • En el supòsit que dos o més immobles constituïsquen la vivenda familiar habitual, ha d'acreditar-se que constituïxen una unitat física per estar comunicats entre si i destinats únicament i exclusivament a vivenda de les persones integrants de la unitat familiar.
 • En cas de separació, divorci o nul·litat, sentència judicial ferma o conveni regulador.
 • Núm. de compte d'entitat bancària, en el supòsit que siga procedent la devolució de l’import de l’impost.

En cas de presentació de la sol·licitud en un registre municipal:

Es requerix instància general acompanyada d'originals i fotocòpies de la documentació detallada en l'apartat de presentació en les oficines de Gestió Tributària Integral.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • IBI - Bonificació per família nombrosa, en l'Impost sobre Béns Immobles:
  • Document que identifique l'immoble
  • Títol de família nombrosa o certificat acreditatiu de sol·licitud de condició de família nombrosa (alta o renovació)
  • Dos vivendes: acreditar unitat i destí a vivenda de membres unitat familiar
  • Sentència judicial ferma o conveni regulador en separació, divorci o nul·litat
  • Número de compte, si és procedent devolució
  • En cas de representant o persona autoritzada, l'escriptura de poders o autorització
  • En cas de representació o autorització, còpia del document d'identitat de la persona obligada al pagament
  • Cas de representació o autorització, documente identitat i domicilie comunicació persona representant o autoritzada
Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Sol·licitud formulada presencialment en qualsevol Oficina de Gestió Tributària Integral.
 • Sol·licitud de la persona 'interessada presentada per mitjà d'instància en els registres municipals.
Informació Complementària
 • La persona sol·licitant ha d'estar empadronat en el municipi de València.
 • No s'entenen inclosos en el concepte de vivenda familiar habitual els béns immobles que no constituïsquen la vivenda pròpiament dita (places de garatge, trasters, etc.)
 • La variació de domicili que constituïsca la vivenda familiar habitual ha de comunicar-se a este Ajuntament per mitjà de la presentació de nova sol·licitud de benefici fiscal.
 • La bonificació és incompatible amb la de vivenda de protecció oficial.
 • Concedit el benefici, la bonificació serà aplicable fins a la data de vigència del títol de família nombrosa que conste com a presentat.
 • Finalitzada la vigència del títol, per a la pròrroga del benefici atorgat haurà d'aportar-se el títol renovat o certificat que acredite haver sol·licitat la renovació. El termini per a l'acreditació de la vigència del títol conclourà en la data de finalització del període d'interposició de recursos contra deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva a què es referix l'article 14.2.c/ del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals per a eixe exercici.

La no presentació de l'esmentada documentació en el termini establit implica la pèrdua del dit benefici, sense perjuí de la possibilitat de recuperar-la per a exercicis successius, sempre que s'aporte la documentació referida.

 • En els supòsits en què alguna persona integrant de la unitat familiar que constituïsca família nombrosa, i que gaudisca de la bonificació, haja de residir temporalment fora del terme municipal de València per necessitats laborals i altres circumstàncies previstes en la legislació de protecció a les famílies nombroses, degudament acreditades, mantindrà el dret a la bonificació.
 • La concessió d'esta bonificació queda condicionada a estar al corrent en el pagament de tots els tributs municipals. L'incompliment posterior d'esta condició donarà lloc a la pèrdua de la bonificació.
 • Les bonificacions concedides als subjectes passius que ostenten la condició de família nombrosa amb anterioritat a 1 de gener de 2016 es mantindran mentre no varien les circumstàncies tingudes en compte per al seu atorgament.
 • En el cas de Certificats, perquè produïsca efectes la sol·licitud de bonificació, haurà d'aportar el Títol de Família Nombrosa.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Reclamació davant de l’Agència de Protecció de Dades
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 136.4, in fine, del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Article 136.4, in fine, del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Si disposeu de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic, podeu realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina i adjuntar els documents que s’indiquen en este catàleg de tràmits.

Atenció telefònica

Telèfon: 963 89 50 79

Legislació

- Article 74.4. del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu de 2/2004, de 5 de març.

On dirigir-se

Vosté pot realitzar la gestió directament en l'Oficina de Gestió Tributària Integral de l'Ajuntament de València "prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA".

Si desitgeu més informació, podeu telefonar al número d’atenció de Gestió Tributària Integral, 963 895 079, o enviar un missatge electrònic a ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Oficines de Gestió i Informació Tributària

Oficines d'informació
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL - CENTRAL (prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA)Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores. ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACamí Cases de Bàrcena número 63, CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL - CENTRAL (prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA)Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores. ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina