esquina superior derecha
Detall d'un tràmit
Ajudes destinades a les associacions de comerciants per a la realització d'actuacions de promoció comercial i foment de l'associacionisme
Modalitat presencial
Modalitat web sense certificat
Modalitat web amb certificat
Modalitat telefònica
AE.CM.70
Descripció

La present convocatòria d'ajudes té per objecte regular la concessió de subvencions a Associacions de Comerciants amb seu o delegació a València l'objecte de la qual estiga relacionat amb el sector comerç, per a la realització d'activitats promocionals i d'animació del comerç de la ciutat.

Qui ho pot sol·licitar?

1) Les associacions de comerciants establides a la ciutat de València legalment constituïdes que complisquen els requisits següents:

a) Que tinguen un mínim de 20 comerços associats en la data de la sol·licitud i que la inscripció en el registre corresponent tinga una antiguitat mínima d’un any.

b) Que desenvolupen actuacions de promoció comercial amb la finalitat de dinamitzar el comerç i revitalitzar els establiments comercials. Que el nombre d’establiments comercials participants siga com a mínim de vint.

2) Les entitats sense ànim de lucre, l’objecte de les quals estiga relacionat amb el desenvolupament del sector del comerç i la seua promoció, que estiguen legalment constituïdes i que la inscripció en el registre corresponent tinga una antiguitat mínima d’un any.

3) Les associacions o agrupacions de venedors que representen el comerç físicament agrupat (mercats municipals de València ciutat) que estiguen legalment constituïdes i que la inscripció en el registre corresponent tinga una antiguitat mínima d’un any i amb un mínim de 10 associats.

Requisits

1.- Acreditar la identitat o constitució legal de l’associació o agrupació de comerciants. Si el sol·licitant és una persona jurídica, ha d’aportar la documentació acreditativa i identificativa de la persona per mitjà de còpia de la targeta d’identificació fiscal, còpia de l’escriptura de constitució/estatuts actualitzats i acreditació d’inscripció en el registre corresponent.

2.- Certificat de situació censal expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària sobre l’impost d’activitats econòmiques o declaració responsable sobre la no realització de cap activitat econòmica, si és el cas.

3.- Acreditació de comerços associats en la data de sol·licitud de la subvenció, per mitjà de certificat emés pel secretari o per la secretària de l’entitat, en què conste, en la data de publicació de la convocatòria, nombre de comerços associats i àmbit de la ciutat sobre el qual l’associació realitza la seua activitat (zona/districte/barri). A este certificat s’adjuntarà acreditació bancària dels últims rebuts girats periòdicament als associats per al pagament de quotes o, si no n’hi ha, document equivalent. En cas de discrepància en la documentació aportada es considerarà a l’efecte del còmput d’associats la quantitat més baixa acreditada.

4. Estar inscrita en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi de l’Ajuntament de València.

Exclusions:

a) Federacions, confederacions i agrupacions d’associacions de comerciants.

b) Persones físiques o jurídiques a títol individual encara que pertanguen al sector comercial.

c) Les associacions o agrupacions de comerciants que no es troben legalment constituïdes i/o no representen comerços situats a la ciutat de València.

d) Ser deutor per reintegrament de subvencions.

e) Els qui figuren com inhabilitats/ades per a accedir a la condició de beneficiari/ària o entitat col·laboradora en la Base Nacional de Subvencions durant el període d’inhabilitació.

f) Estar sotmés a les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l’article 13, apartats 2 i 3, de la LGS.

g) No estar al corrent de les obligacions tributàries (davant de l’Ajuntament de València i l’AEAT) i de Seguretat Social.

h) Tindre pendent de justificació subvenciones atorgades per l'Ajuntament de València o els seus organismes públics, una vegada haja conclòs el termini establit per a la seua presentació. (art. 10.8 de la OGS).

i) Associacions de grans superfícies comercials.

Quan sol·licitar-ho

El termini de sol·licitud d'aquestes ajudes serà de vint dies naturals explicats des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí oficial de la Província (BOP).

Publicació en el BOP: 18/04/19

EDICTE ESMENA DEFICIÈNCIES AJUDES ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS 2019.

Publicació en el Tauler d'edictes: 28.05.19

Presentació en el termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament (28.05.19).

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

les entitats sol·licitants no donades d’alta en el fitxer de persones creditores de l’Ajuntament de València o que desitgen canviar les seues dades bancàries, hauran de presentar una instància dirigida al SERVICI FISCAL GASTOS de sol·licitud d’alta i manteniment en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi. Haurà d’acompanyar-se de la documentació requerida en la mateixa sol·licitud.

PER AL TRÀMIT D'ESMENA: Instància electrònica acompanyada d'un o varis dels següents ANNEXOS, segons el cas (els documents normalitzats estan disponibles en l'apartat "IMPRESOS"). Mitjançant el tràmit de "Aportació de documentació a sol·licituds/expedients ja en tràmit per l'Ajuntament".

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Ajudes destinades a les associacions de comerciants per a la realització d'actuacions de promoció comercial i foment de l'associacionisme:
  • Còpia de la targeta d'identificació fiscal (NIF)
  • Còpia de l'escritura de constitució i estatuts actualitzats
  • Acreditació de la inscripció en el Registre corresponent
  • Còpia del DNI, NIE o passaport de la persona representant
  • Acreditació dels poders de representació legal
  • Certificat emés pel secretari de l'associació:

   En què conste el nombre d’establiments comercials associats en la data de sol·licitud de la subvenció i el nombre de comerços participants en l’activitat objecte de subvenció.

  • Certificat situació censal de AEAT sobre IAE o declaració responsable de no realització d'activitat econòmica:

   Expedit per l’Agència Estatal d’Administració Tributària sobre l’Impost d’Activitats Econòmiques o declaració responsable sobre la no realització de cap activitat econòmica.

  • Documentació AEAT exempció o no subjecció a IVA i declaració responsable i/o documentació acreditativa:

   Documentació a la qual cal adjuntar una declaració responsable de la persona representant de l’entitat sobre la subsistència dels requisits que, segons la normativa de l’impost, fonamenten l’exempció o no subjecció i/o documentació acreditativa que l’IVA suportat en les despeses necessàries per a la realització de l’actuació subvencionada no és susceptible de recuperació o compensació.

  • Pressupostos o factures proforma:

   Detallats per unitats, emesos per persona física o jurídica externa a l’entitat sol·licitant.

  • Annex 1. Memòria signada d'accions o actuacions a subvencionar:

   En la qual s’especifiquen els objectius de la proposta i com es pretén aconseguir-los. Programa d’actuació que garantisca la seua execució dins de l’exercici en què se sol·licita la subvenció. Forma de participació de la ciutadania en les activitats. Estimació de participants en les accions o actuacions proposades. Ha de detallar desglossat el cost de les accions a realitzar, desglossant la base imposable i l’import d’IVA (%).

   Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

  • Annex 2. Declaració responsable de no deutora per reintegrament subvenciones i sense prohibicions d'art. 13 Llei 38/2003:

   Que la persona o entitat sol·licitant no és deutora per reintegrament de subvencions, així com no estar sotmesa a les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, que complix els requisits establits en la normativa reguladora, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantindre estes situacions fins que finalitze el procediment.

   Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions o ajudes, ingressos, recursos per a la mateixa finalitat o, si és el cas, relació d’entitats a les quals s’haja sol·licitat o de les quals hagen obtingut ajuda, amb indicació de la quantitat sol·licitada o concedida, data de concessió i, si és el cas, normativa en què s’empara.

   Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

  • Annex 3. Declaració d'ajudesa minimis:

   Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

  • Annex 4. Declaració responsable compliment normativa integració laboral persones amb diversitat funcional.:

   Quan la persona sol·licitant exercisca activitat empresarial o declaració d’estar-ne exempta.

   Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

  • Annex 5. Compte justificatiu:

   D’acord amb el que establix la base 13.2.

   Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Presentació de la documentació, esmena de deficiències en la documentació presentada, alta com a creditor, justificació de la subvenció en cas de resultar beneficiari.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 24 Llei de 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Art. 25 de la Llei general de subvencions.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació

Bases / Convocatòria reguladora del tràmit.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

Reglament General de Subvencions, aprovat per Real-Decret 887/2006, de 21 de juliol (RGS).

Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, de 24 de desembre de 2013).

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

Bases d'Execució del Pressupost.

On dirigir-se

La presentació electrònica és obligatòria per a les persones jurídiques (article 14.2 LPACAP).

Oficines d'informació
 • SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS
 • Plaça del Mercat, 6-B 46001 València
  Tel.: 96.352.54.78 Extensiones 5702, 4743, 4750
  Fax: 96 353 99 43
  Atenció al públic: de 9:00 a 13:30 hores.
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha