ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Expedició del carnet i abonament anual EMT AMBTU de transport col·lectiu urbà
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
TR.OT.60
Descripció

Expedició del carnet i abonament de transport EMT ambTU per a persones desocupades i les seues famílies (cònjuge i fills/es menors de 16 anys), amb rendes baixes i empadronades a València.

Les persones titulars del carnet gaudiren dels següents drets:

a) Usar totes les línies d'autobusos que gestiona l'EMT amb un límit de 60 viatges durant cada mes natural, moment en el qual el carnet es desactivarà fins al mes següent. En cada viatge es podrà transbordar durant 1 hora de manera il·limitada. L'activació del carnet dóna dret a l'ús des del moment del pagament de l'abonament fins al 31 de desembre de 2022.

b) Obtenir un duplicat del carnet, en cas de pèrdua per qualsevol causa, robatori o deterioració del document, previ abonament de 5 euros segons s'indica en l'apartat d'obligacions.

c) En el cas de les víctimes de violència de gènere, tindran dret al fet que aquesta condició no quede reflectida en el carnet que s'expedisca

d) A triar lliurement i de manera expressa si es permet que l'Ajuntament de València puga accedir a les seues dades fiscals o socials amb la finalitat de realitzar les comprovacions necessàries per a futures renovacions. En el cas que no es permeta aquesta consulta, si es vol renovar per a pròxims anys, haurà de realitzar-se de forma presencial en la Junta Municipal de Districte aportant tota la documentació necessària com en el cas de primera alta.

Per a la realització de qualsevol tràmit relatiu al carnet EMT ambTU a les juntes municipals de districte es podrà sol.licitar CITA PRÈVIA a través de la web municipal o telefonant al 010, excepte en les Juntes de Districte de Pobles del Nord, Pobles del Sud i Pobles de Benimàmet i Beniferri, on es podrà sol·licitar cridant als següents telèfons:

Pobles del Sud: 963013023
Pobles del Nord: 963013055
Pobles de Benimàmet i Beniferri: 963013436

Qui ho pot sol·licitar?

Poden sol·licitar el Bo, totes aquelles persones que complisquen les següents condicions:

a) Estar en edat laboral, és a dir, tenir entre 16 i 65 anys.

b) Tenir residència legal a Espanya i trobar-se empadronada, com a mínim des dels sis mesos anteriors a la sol·licitud, en el terme municipal de València.

c) No superar els següents límits de renda familiar:

a. Tenir uns ingressos totals inferiors al IPREM vigent.

b. En el cas de famílies, es computaren els ingressos de tots dos cònjuges, si n'hi haguera, al IPREM se li sumarà el resultat de multiplicar el coeficient “0,5” pel IPREM per al cas de cònjuge i “0,3” pel IPREM per a cadascun de els/as fills/as menors de 16 anys.

c. En el cas de persones majors de 16 anys que convisquen en la llar amb el seu pare i/o mare, s'entendrà que la seua renda familiar és la suma de la pròpia i de la del pare i/o mare, segons el cas, utilitzant la suma dels mateixos resultats inclosos en el punt b d'aquests límits de renda.

d) Dones que acrediten ser víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles menors, amb independència de la seua situació laboral, recursos econòmics, o la seua situació administrativa a Espanya, o del seu període d'empadronament a la ciutat de València.

e) Persones de 14 i 16 anys amb pare o mare que prèviament siga beneficiari o beneficiària del carnet de transport EMT ambTu. Excepcionalment, tant per a aquest cas com en l'anterior, deuran sempre sol·licitar la seua alta, renovació o duplicat, previ pagament de l'import d'activació del carnet i el de l'abonament anual, en l'oficina d'atenció a la ciutadania d'EMT situada al carrer Mendoza, 5.

Requisits

Ser subjecte beneficiari d'acord amb el que preveu l'apartat anterior.

Quan sol·licitar-ho

Per a activar el carnet EMT ambTU: a partir de la data que s'indique cada any, en les oficines d'Atenció al client d'EMT, i en els punts de venda autoritzats, amb la qual finalitat cal exhibir el nou carnet i el DNI , NIE o passaport i abonar en eixe moment l'import corresponent a l'abonament anual.

Primera sol·licitud o renovacions: Petició dels interessats des que es complisca els requisits que permeten ser beneficiari del mateix, en la Junta municipal corresponent.

Documentació a presentar

 • Formulari de sol·licitud degudament emplenat i signat.
 • DNI, NIE o Passaport en vigor (original i fotocòpia de l'anvers i revers).
 • Certificat de renda o Certificat de no estar obligat a presentar-la emès per l'Agència Tributària (original). En el cas de tenir cònjuge, haurà de presentar el certificat de tots dos cònjuges. En el cas de no tenir certificat de renda per no haver realitzat per primera vegada la declaració de l'impost sobre la renda, haurà d'aportar el Certificat de l'Agència Tributària que acredite l'absència de dades en aquest organisme de la persona sol·licitant en l'exercici de la sol·licitud.
 • Per al cas de titulars divorciats/des en el període posterior a les dades de renda en poder de l'Agència Tributària, s'haurà d'aportar a més el certificat o la sentència judicial que acredite aquesta situació. En cas de declaració conjunta, serà necessari aportar un certificat de renda individual de la persona que el sol·licita.
 • Per als fills entre 14 i 16 anys el progenitor dels quals o progenitors siguen beneficiaris del títol, es comprovarà que el dret està reconegut i en actiu, i només hauran de presentar el seu DNI i llibre de família que acredite la situació familiar.
 • Per al cas de persones majors de 16 anys que convisquen en la llar amb el seu pare i/o mare tal com constarà en l'empadronament i en el llibre de família, es presentarà, a més, el certificat de renda del pare, de la mare o de tots dos, segons la situació.

Taxes
Taxa

Imports

La persona titular del carn EMT ambTU deurà:

a) Abonar l'import d'activació del carnet de 3 €.

En el cas de ser beneficiari o beneficiària del carnet i abonat ja l'import d'activació, sempre que torne a confirmar-se el dret a l'ús del títol, este import no serà satisfet, al ser este pagament per una sola vegada en tant el carnet mantinga la seua vigència incloses les pròrrogues que puguen correspondre segons les normes que, per a cada anualitat, aprove l'Ajuntament i exceptuant el que està disposat per a l'expedició de duplicats.

b) Satisfer l'import de l'Abonament Anual fixat per a l'any 2024 en 10 €.

c) Satisfer l'import, quan siga necessari, per expedició de duplicats per pèrdua, robatori o deterioració de 5 € (els duplicats es tramitaran en l'Oficina Central d'Atenció a la Ciutadania de EMT València – c/ Mendoza, 5- i haurà de ser abonat en tots els casos).

Una vegada satisfets els imports, no es produirà la devolució dels mateixos per cap concepte.


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 1. Es podrà sol·licitar CITA PRÈVIA a través de la web municipal o telefonant al 010. En les Juntes de Districte de Pobles del Nord, Pobles del Sud i Pobles de Benimàmet i Beniferri, es podrà sol·licitar cridant als següents telèfons:
  Pobles del Sud: 963013023
  Pobles del Nord: 963013055
  Pobles de Benimàmet i Beniferri: 963013436.
 2. Personar-se en la Junta Municipal corresponent, una vegada constatat que es reunixen els requisits, entrega en el mateix moment del carnet EMT ambTU.
 3. Abonar l'import de 3,00 € per una sola vegada (excepte expedició de duplicats).
 4. Satisfer l'import de l'Abonament Anual fixat per a l'any corresponent. Este pagament s'efectuarà en els estancs, quioscos, establiments Opencor de València o en altres punts de venda autoritzats, amb la qual finalitat cal exhibir el nou carnet i el DNI, NIE o passaport i abonar en eixe moment l'import corresponent a l'abonament anual.

En cas de pèrdua del Carné EMT ambTU:

 1. Ha de personar-se en l'Oficina Central d'Atenció al Client d'EMTValència -C/ Mendoza 5- i sol•licitar duplicat, amb la còpia del DNI o NIE.
 2. Ha d'abonar l'import de 5,00 € en les oficines d'Atenció al client d'EMT, i en els punts de venda autoritzats.

S'activarà l'Abonament Anual que estiga vigent fins al 31 de desembre sense cap cost per a la persona titular.

Informació Complementària

L'ús del carnet serà personal i intransferible. En el cas de reincidència (2 o més vegades per a un mateix carnet) en l'ús fraudulent del títol (per ús fraudulent s'entén la utilització del títol a bord de l'autobús per part d'una persona diferent del titular del carnet), el titular del carnet no podrà disfrutar durant l'exercici vigent dels drets que el dit carnet comporta.

Com a norma general el carnet tindrà una vigència anual, prorrogant-se tàcitament als exercicis següents sempre que en cada anualitat es reunisquen els requisits establits en les normes que a este efecte dicte l'Ajuntament.

L'Empresa Municipal de Transports i l'Ajuntament de València, comprovaran amb caràcter periòdic, la vigència de les dades declarats per a l'obtenció del carnet EMT ambTu, i procediran a la baixa, en qualsevol moment de l'any, d'aquells en què es comprove que no s'ostenta alguna de les condicions que van donar lloc al seu atorgament, es realitze un ús indegut, o no s'haguera produït el pagament del carnet i abonament anual.

En cas de complir els requisits per a disfrutar de més d'un títol de transport personalitzat de l'EMT, només en podrà ser titular d'un (a excepció dels títols EMTJove i EMT Bonobus Personalitzat, que no són incompatibles). En cas de ser titular d'un títol personalitzat i desitjar disfrutar d'un altre, haurà de donar de baixa l'anterior.

Més informació.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Legislació
 • Acord Junta de Govern Local de 24/11/2023, pel qual s'aprova la normativa per a l'obtenció del Bo EMT ambTU per a l'any 2024
 • Tarifes i títols.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Oficines d'informació
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • Oficina de Atenció al Client EMT -El Carme-Plaza Correu Vell, 5Tel.: 96 315 85 15Dilluns a divendres de 9 a 19:30 horesatencionalcliente@emtvalencia.es
 • Oficina de Atenció al Client EMT -Centre-Estació Metro ColónTel.: 96 315 85 15Dilluns a divendres (laborables) de 9 a 19 horesatencionalcliente@emtvalencia.es
 • Oficina d'Atenció al Client de EMT -Universitat Politècnica de València-Pl. de l'Àgora Universitat Politècnica-Tel.: 96 315 85 15Dilluns a Divendres de 8 a 15:30 hores (en període lectiu). (TANCAT DEL 1 DE JULIOL AL 31 D'AGOST)atencionalcliente@emtvalencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina