ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Accés a la Informació de la Llei de Transparència
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AD.IS.50
Descripció

Tràmit per a poder exercir el dret d'accés a la informació pública de l'Ajuntament segons allò que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana i el Reglament de Govern Obert: Transparència.

S'entén per informació pública els continguts o documents, qualsevol que siga el seu format o suport, que estiguen en poder d'algun dels subjectes que integren les administracions públiques i que hagen estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seues funcions.

És completament gratuïta.

Qui ho pot sol·licitar?

Poden exercir el dret d'accés a la informació, a què es fa referència a aquesta guia, totes les persones físiques o jurídiques, en els termes que preveu l'article 105.b de la Constitució Espanyola, que no tinguen la condició d'interessats al procediment sobre el qual es demana la informació.

Requisits

No es requereixen requisits especials.

Quan sol·licitar-ho

No està subjecta a termini.

Documentació a presentar

Presencialment (només persones físiques):

 • Imprés de sol·licitud normalitzat.

Internet (persones físiques i jurídiques):

 • Amb signatura digital en esta Seu Electrònica, polsant el botó “Iniciar Tràmit” en la capçalera d'esta pàgina
 • Sense signatura electrònica en aquest formulari.

El sol·licitant no està obligat a motivar la seua sol·licitud d'accés a la informació. No obstant això, podrà exposar els motius pels quals sol·licita la informació, que podran tindre's en compte quan es va dictar la resolució. No obstant això, l'absència de motivació no serà per si sola causa de denegació de la sol·licitud.
Els sol·licitants d'informació podran dirigir-se a l'Ajuntament de València en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
No requerix documentació a aportar

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació de sol•licitud: Les persones físiques podran presentar-la de forma presencial o telemàtica (amb identificació electrònica o sense ella).

D'acord amb allò que disposa l'article 14.2 de la Llei 39/2015, les següents persones vénen obligades a relacionar-se amb l'administració de forma electrònica:

a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col•legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col•lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb elles per raó de la seua condició d'empleat públic, en la forma en què es determine reglamentàriament per cada Administració.

Informació Complementària

Hauran de ser motivades les resolucions que:•

 • Deneguen l´accés
 • Concedisquen l´accés parcial
 • Concedisquen l´accés d´una modalitat diferent de la sol•licitada.
 • Permeten l´accés quan hi ha hagut oposició d´un tercer

Resolució:

1. La resolució en què es concedisca o denegue l'accés haurà de notificar-se al sol•licitant i als tercers afectats que així ho hagen sol•licitat en el termini màxim d'un mes des de la recepció de la sol•licitud per l'òrgan competent per a resoldre. Aquest termini podrà ampliar-se per un altre mes en el cas que el volum o la complexitat de la informació que se sol•licita així ho facen necessari i amb notificació prèvia al sol•licitant.

2. Seran motivades les resolucions que deneguen l'accés, les que concedisquen l'accés parcial o a través d'una modalitat diferent de la sol•licitada i les que permeten l'accés quan haja hagut oposició d'un tercer. En aquest últim supòsit, s'indicarà expressament a l'interessat que l'accés només tindrà lloc quan haja transcorregut el termini de l'article 22.2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

3. Quan la mera indicació de l'existència o no de la informació suposara la vulneració d'algun dels límits a l'accés s'indicarà aquesta circumstància en desestimar-se la sol•licitud.

4. Transcorregut el termini màxim per a resoldre sense que s'haja dictat i notificat resolució, la sol•licitud s'entendrà estimada. L'òrgan competent quedarà obligat a proporcionar la informació sol•licitada, excepte aquella que poguera entrar en conflicte evident amb altres drets protegits, o aquella la denegació total o parcial de la qual estiguera expressament imposada en una llei. En aquests casos la informació serà dissociada, i es donarà compte motivadament d'aquesta circumstància.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Reclamació davant del Consell de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern. Termini d'1 mes des de la notificació de la resolució.
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb signatura digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina

Haurà d'omplir-se el formulari, adjuntant si escau, aquells documents que es consideren.

Realitzar la sol·licitud sense signatura digital

Pot realitzar la sol·licitud a través de web, sense signatura digital, en aquest enllaç.

Legislació
On dirigir-se

Carrer del Convent Sant Francesc, 2- tercera planta
46002 - València
Tlf.: 963539978
Correu electrònic: acces.informacio.publica@valencia.es
Horari d'atenció: 8.30 h a 14.30 h (dilluns a divendres)

Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina