esquina superior derecha
Detall d'un tràmit
Accés a la Informació de la Llei de Transparència
Modalitat presencial
Modalitat web sense certificat
Modalitat web amb certificat
Modalitat telefònica
AD.IS.50
Descripció

Tràmit per a poder exercir el dret d’accés a la informació pública de l’Ajuntament segons allò que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana i el Reglament de Transparència i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de València.

S'entén per informació pública els continguts o documents, qualsevol que siga el seu format o suport, que estiguen en poder d'algun dels subjectes que integren les administracions públiques i que hagen estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seues funcions.

Qui ho pot sol·licitar?

Poden exercir el dret d'accés a la informació, a què es fa referència a aquesta guia, totes les persones físiques o jurídiques, en els termes que preveu l'article 105.b de la Constitució Espanyola, que no tinguen la condició d’interessats al procediment sobre el qual es demana la informació.

Requisits

No es requereixen requisits especials.

Quan sol·licitar-ho

No està subjecta a termini.

Documentació a presentar

Presencialment (només persones físiques):

 • Imprés de sol·licitud normalitzat.

Internet (persones físiques i jurídiques):

 • Amb signatura digital en esta Seu Electrònica, polsant el botó “Iniciar Tràmit” en la capçalera d’esta pàgina
 • Sense signatura electrònica en aquest formulari.

El sol·licitant no està obligat a motivar la seua sol·licitud d’accés a la informació. No obstant això, podrà exposar els motius pels quals sol·licita la informació, que podran tindre’s en compte quan es va dictar la resolució. No obstant això, l’absència de motivació no serà per si sola causa de denegació de la sol·licitud.
Els sol·licitants d’informació podran dirigir-se a l’Ajuntament de València en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
No requerix documentació a aportar

Taxes

És completament gratuït.

Actuacions a realitzar pel solicitant

Presentació de sol•licitud: Les persones físiques podran presentar-la de forma presencial o telemàtica (amb identificació electrònica o sense ella).

D’acord amb allò que disposa l’article 14.2 de la Llei 39/2015, les següents persones vénen obligades a relacionar-se amb l’administració de forma electrònica:

a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col•legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col•lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb elles per raó de la seua condició d'empleat públic, en la forma en què es determine reglamentàriament per cada Administració.

Informació Complementària

Hauran de ser motivades les resolucions que:•

 • Deneguen l´accés
 • Concedisquen l´accés parcial
 • Concedisquen l´accés d´una modalitat diferent de la sol•licitada.
 • Permeten l´accés quan hi ha hagut oposició d´un tercer

Resolució:

1. La resolució en què es concedisca o denegue l'accés haurà de notificar-se al sol•licitant i als tercers afectats que així ho hagen sol•licitat en el termini màxim d'un mes des de la recepció de la sol•licitud per l'òrgan competent per a resoldre. Aquest termini podrà ampliar-se per un altre mes en el cas que el volum o la complexitat de la informació que se sol•licita així ho facen necessari i amb notificació prèvia al sol•licitant.

2. Seran motivades les resolucions que deneguen l'accés, les que concedisquen l'accés parcial o a través d'una modalitat diferent de la sol•licitada i les que permeten l'accés quan haja hagut oposició d'un tercer. En aquest últim supòsit, s'indicarà expressament a l'interessat que l'accés només tindrà lloc quan haja transcorregut el termini de l'article 22.2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre. 

3. Quan la mera indicació de l'existència o no de la informació suposara la vulneració d'algun dels límits a l'accés s'indicarà aquesta circumstància en desestimar-se la sol•licitud.

4. Transcorregut el termini màxim per a resoldre sense que s'haja dictat i notificat resolució, la sol•licitud s'entendrà estimada. L'òrgan competent quedarà obligat a proporcionar la informació sol•licitada, excepte aquella que poguera entrar en conflicte evident amb altres drets protegits, o aquella la denegació total o parcial de la qual estiguera expressament imposada en una llei. En aquests casos la informació serà dissociada, i es donarà compte motivadament d'aquesta circumstància.

Termini de resolució i recursos
 • Reclamació davant del Consell de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern. Termini d'1 mes des de la notificació de la resolució.
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb signatura digital

 Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina

Haurà d'omplir-se el formulari, adjuntant si escau, aquells documents que es consideren.

Realitzar la sol·licitud sense signatura digital

Pot realitzar la sol·licitud a través de web, sense signatura digital, en aquest enllaç.

Legislació
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/. Alberique, 18_
  Telefono: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Miguelete, 1
  Telefono: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/. Guardia Civil, 19
  Telefono: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francisco Cubells, 58
  Telefono: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/. Beato Nicolás Factor, 1
  Telefono: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Matías Perelló, 7
  Telefono: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Conde Lumiares, 5
  Telefono: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Telefono: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeo de Savoia, 11. Nau Oest
  Telefono: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
 • ALCALDIA DE BARRI EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Telefono: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores A partir de 24 de juliol de 2017 i fins a una data que s'indicarà, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE BARRI EL SALER
 • Av. de los Pinares, 1
  Telefono: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas A partir de 24 de juliol de 2017 i fins a una data que s'indicarà, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE BARRI BENIFARAIG
 • C/ Ferrer y Bigné, 47
  Telefono: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores A partir del 24 de juliol de 2017 i fins a una data que s'indicarà, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE BARRI BENIMAMET-BENIFERRI
 • Pl. Dr. Ximeno, 1
  Telefono: 96.348.67.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dijous i divendres de 9.00 a 14:00 hores A partir del 24 de juliol de 2017 i fins a una data que s'indicarà, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA DE BARRI BORBOTÓ
 • .Pl. Moreral, 8
  Telefono: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores A partir del 24 de juliol de 2017 i fins a una data que s'indicarà, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE BARRI CARPESA
 • C/ Apóstol San Pedro, 21
  Telefono: 96.185.71.94
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores A partir del 24 de juliol de 2017 i fins a una data que s'indicarà, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE BARRI MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Telefono: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores A partir del 24 de juliol de 2017 i fins a una data que s'indicarà, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE BARRI EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Telefono: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores A partir del 24 de juliol de 2017 i fins a una data que s'indicarà, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE BARRI FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (esquina Alabau, 2)
  Telefono: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores A partir del 24 de juliol de 2017 i fins a una data que s'indicarà, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE BARRI LA PUNTA
 • C/ Jesús Morante Borrás, 176
  Telefono: 96.367.36.58
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores A partir del 24 de juliol de 2017 i fins a una data que s'indicarà, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE BARRI LA TORRE
 • C/ Benidoleig s/n
  Telefono: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE BARRI PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Telefono: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores A partir del 24 de juliol de 2017 i fins a una data que s'indicarà, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE BARRI POBLE NOU
 • Camí de Moncada, 205
  Telefono: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores A partir del 24 de juliol de 2017 i fins a una data que s'indicarà, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE BARRI CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Telefono: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores A partir del 24 de juliol de 2017 i fins a una data que s'indicarà, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE BARRI CASTELLAR-OLIVERAL
 • C/ Poetessa Leonor Perales s/n
  Telefono: 96.344.76.47
  Fax: 96.336.23.75
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts de 09:00 a 14:00 hores A partir del 24 de juliol de 2017 i fins a una data que s'indicarà, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha