esquina superior derecha
Detall d'un tràmit
Subvencions a associacions i entitats sense ànim de lucre per a fomentar la igualtat entre dones i hòmens i la igualtat del col·lectiu LGTBI
Modalitat presencial
Modalitat web sense certificat
Modalitat web amb certificat
Modalitat telefònica
IG.AY.10
Descripció

Es convoca subvencions de la Regidoria d´Igualtat i Polítiques Inclusives a associacions i entitats sense ànim de lucre, per a desenvolupar projectes amb l'objectiu de promoure la igualtat entre dones i homes i de les persones del col·lectiu lèsbic, gai, transsexual, bisexual i intersexual (LGTBI) en el municipi de València, fomentant la lluita contra la discriminació per raó de sexe, d'orientació sexual o identitat de gènere.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar la subvenció objecte de la present convocatòria totes aquelles associacions i entitats sense ànim de lucre que en el moment de presentació de la mateixa complisquen els següents requisits:

Hauran de trobar-se en algun dels tres supòsits exposats a continuació:

a) Associacions i entitats de dones, federacions o plataformes de dones, amb implantació municipal que tinga entre les seues finalitats la promoció de la igualtat entre dones i homes o la defensa dels drets de les persones del col·lectiu LGTBI.

b) Associacions i entitats mixtes, sempre que entre les seues finalitats socials es trobe la igualtat entre dones i homes, amb l'objectiu de promoure la participació de les dones en el moviment associatiu mixt.

c) Associacions i entitats mixtes, sempre que entre les seues finalitats socials es trobe la defensa de la igualtat i els drets de les persones i col·lectiu LGTBI.

Requisits

1.- Mancar de finalitats lucratives.

2.- Estar legalment constituïdes i formalment inscrites en el Registre públic corresponent a la data de publicació en el B.O.P. d'aquesta Convocatòria.

3.- Reflectir en els seus estatuts que entre les seues finalitats es troba aconseguir l'efectiva igualtat entre dones i homes i/o la defensa de les persones i col·lectius LGTBI.

4.- Justificar i acreditar la figura de representant legal de l'associació i entitat i de la voluntat de l'entitat o associació de participar en la convocatòria.

5.- Tindre seu o delegació permanent en el municipi de València, dotada de personal permanent, siga contractat o voluntari, en la qual es desenvolupe de forma habitual l'activitat de l'associació o entitat, disposant d'una estructura organitzativa suficient que garantisca el compliment de les seues finalitats socials.

6.- Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València i l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i Hisenda Autonòmica; com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament en convocatòries anteriors, si escau.

7.- Haver justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini d'esmena de defectes de la present Convocatòria, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de València, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

8.- En cas de concórrer a la convocatòria en agrupació d'associacions i entitats, cadascuna d'elles haurà de complir els requisits anteriorment esmentats. Totes les associacions i entitats de l'agrupació tindran la consideració de beneficiàries i hauran de nomenar una persona com a representant o apoderada única amb poders bastants per a complir les obligacions que com a beneficiària corresponguen a l'agrupació i no podrà dissoldre's l'agrupació fins que haja transcorregut el termini de prescripció contemplat en els articles 39 i 65 de la LGS.

9.- A més dels requisits exposats en el present precepte de convocatòria, les associacions i entitats que concórreguen a l'obtenció de la subvenció hauran de complir qualsevol altre requisit previst en l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics i en l'Article 13 de la de la LGS.

Quan sol·licitar-ho

El termini per a presentar la sol·licitud serà d'1 mes a comptar des de l'endemà a partir de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Publicació en el BOP: 11/12/2019

Documentació a presentar

PER AL TRÀMIT D'INICI DEL PROCEDIMENT (JA INACTIU): La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

PER AL PERÍODE DE SUBSANACIÓ: es podrà presentar amb instància electrònica acompanyada del/dels annex/os de l'apartat "Impresos" d'aquesta pàgina. Mitjançant el tràmit de "Aportació de documentació a sol·licituds/expedients ja en tràmit per l'Ajuntament".

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Subvencions a associacions i entitats sense ànim de lucre per a fomentar la igualtat entre dones i hòmens i la igualtat del col·lectiu LGTBI :
  • Pressupost:

   en els termes establits en el punt seté d'aquesta convocatòria, omplint i adjuntant el pressupost en el model de l'Annex 3 d'esta convocatòria.

  • Declaració responsable:

   De qui ostente la representació legal de l'associació o entitat sol·licitant, que s'acompanyarà emplenant i adjuntant el model que es recull en l'Annex 1:

   • De no incórrer en cap de les circumstàncies recollides en l'Article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

   • On es faça constar si s'ha sol·licitat subvenció o és perceptora d'una altra ajuda econòmica per a l'execució del projecte presentat a la Convocatòria.

   • D'haver justificat les subvencions que se li hagen atorgat amb anterioritat, excepte les quals encara estiguen en el termini de justificació.

   • Que no s'han modificat la dada que consten en el Registre de Proveïdors de la Corporació. En cas que no existira alta en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi haurà d'aportar-se sol·licitud d'alta en aquest.

   • De no tindre deute algun pendent amb l'Ajuntament de València i en la qual s'autoritze l'Ajuntament de València a la comprovació d'aquest extrem

   • De trobara al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, tal com s'estableix en el RGS i en els art, 18 i 19 de la LGS, i en la qual s'autoritze de forma expressa al Servei d'Igualtat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de València perquè aquest puga recaptar el certificat o document acreditatiu d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social (Article 18 OGS). Aquesta autorització haurà d'incorporar fotocòpia del NIF de la persona física representant de l'associació i entitat interessada, així com documente que acredite la representació o apoderament conferit a aquesta persona física i haurà d'ajustar-se al model Annex 1.

  • Projecte:

   podent sol·licitar-se finançament per a un projecte únicament per cada associació o entitat, redactat en els termes que estableix el punt sisé d'aquesta convocatòria omplint i adjuntant aquest projecte en el model de l'Annex 2 d'esta convocatòria.

  • Inscripció en el Registre públic d'Associacions i Entitats:

   En el qual es trobe inscrita l'associació o entitat beneficiària de la subvenció.

  • Conveni d'agrupació d'associacions i entitats:

   En cas de concórrer a la convocatòria en agrupació d'associacions i entitats, serà necessari que aporten un conveni en el qual es reculla el percentatge de participació de cada associació o entitat en el projecte, els drets i obligacions de cada agent participant, el sistema de gestió del pressupost i de resolució de conflictes, citant expressament el règim de responsabilitat pel projecte. Així mateix, hauran d'aportar nomenament de la persona representant o apoderada única i compromís de no dissolució de l'agrupació fins que haja transcorregut el termini de prescripció contemplat en els articles 39 i 65 de la LGS.

  • Documentació acreditativa de l'experiència en projectes de característiques semblants
  • Targeta d'Identificació Fiscal
  • Estatuts de l'associació o entitat:

   en els quals s'especifique que entre les seues finalitats es troba aconseguir l'efectiva igualtat entre dones i homes i/o la defensa de les persones i col·lectius LGTBI, així com la falta de finalitats lucratives.

  • Memòria d'activitats de l'associació o entitat sol·licitant:

   en la qual constaran:

   - Les activitats realitzades durant l'últim any natural anterior a la convocatòria, o en el seu lloc l'última aprovada per l'associació o entitat.

   - L'organigrama de l'associació o entitat, en el qual s'inclourà: domicili de la seu, noms i cognoms d'aquelles persones que ocupen un càrrec dins de l'Organització i si escau, secretaria/vocalia o delegació amb competència en dona.

   - També s'haurà d'especificaren en este document el nom de la persona que actuarà com a representant de l'organització davant l'Ajuntament de València.

  • Document de l'associació o entitat que acredite la representació legal, l'existència de seu a la ciutat de València i l'acreditació de la voluntat de participar en aquesta convocatòria:

   en cas d'aportar mitjançant seu aquests documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

1.- Realitzar la sol·licitud si compleix amb les condicions establides en la Convocatòria

2.- Adjuntar la documentació requerida

3.- Comunicar l'inici de l'activitat, emplenar l'Annex IV i adjuntar-lo a la instància general del procediment 'Aportació de documentació a sol·licituds/expedients ja en tràmit per l'Ajuntament.' indicant el E 02230 2019 000068-00

El Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives generarà un expedient individual per a cadascun dels projectes.

Informació Complementària

Per a la comunicació de l'inici de l'activitat, s'haurà d'emplenar l'Annex IV i adjuntar-lo a la instància general del procediment 'Aportació de documentació a sol·licituds/expedients ja en tràmit per l'Ajuntament.' indicant el E 02230 2019 000068-00

El Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives generarà un expedient individual per a cadascun dels projectes.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Artícle 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962087475

962087476

Legislació

• La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de Subvencions.

Convocatòria 2020.Oficines d'informació
 • ESPAI DONES I IGUALTAT
 • Governador Vell, 14-16 baix, 46003 València
  Tel.: 962087475 / 962087476
  Horari: de 9 a 14h de dilluns a divendres i de 16 a 20h de dilluns a dijous.
  espaidones@valencia.es , formacioespai@valencia.es
 • UNITAT D'IGUALTAT DEL MARÍTIM
 • Casa de la Reina (Biblioteca) Carrer de la Regna nº 85 baix. 46011 València.
  Tel.: 962 065 205 - 962 065 251
  de dilluns a divendres de 9 a 14h
  unitatsigualtat@valencia.es
 • SERVEI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
 • Edifici Tabacalera. Calle Amadeo de Savoia, 11 - 46010 València
  Tel.: 96 208 26 39 – 96 208 26 28
  jserigualtat@valencia.es
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha