ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Declaració responsable per a la segona i posteriors ocupacions de vivendes
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.DU.50
Descripció

Tramitació de la segona i posteriors ocupacions de vivendes mitjançant declaració responsable en el terme municipal de València, que acredita que qualsevol vivenda complix la normativa tècnica sobre habitabilitat i, per tant, és apta a efectes del seu ús residencial.

Este document és necessari per a tota contractació de servicis de subministrament propis de la vivenda, posterior a la inicial ocupació de la mateixa.

Per a la realització d'aquest tràmit de manera presencial es pot sol·licitar cita prèvia per a ser atès amb preferència i evitar esperes innecessàries.

Pot sol·licitar CITA en la web municipal o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010.

NOTA ACLARIDORA: En seu electrònica es calcula i paga directament la taxa. El document d'autoliquidació model U-700 només val per a presentar la declaració responsable de segona ocupació de manera presencial, NO es podrà aportar en seu electrònica.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i/o jurídiques propietàries de l'immoble de què es tracte.

Requisits
 • L'immoble ha de constar com a “ús residencial” en la Direcció General del Cadastre.
 • No ha de trobar-se iniciat o en tràmit altre expedient pel mateix assumpte en la Secció de Segona Ocupació de Vivenda ni expedient de protecció de la legalitat urbanística, de restauració de l'ordenació urbanística vulnerada o d'infracció en matèria d'ordenació del territori i urbanisme pendent de resolució.
 • Quan es vagen a realitzar obres de reforma en la vivenda, no procedix presentar la declaració responsable per a la segona i posteriors ocupacions de vivendes fins que estes no hagen finalitzat. En este cas, s'haurà de contractar un suministrament provisional d'obra en les diferents companyies subministradores de serveis públics. Una vegada finalitzades les obres, es podrà presentar la declaració responsable.
Quan sol·licitar-ho

Quan, transcorreguts deu anys des de l'obtenció de la primera ocupació, concórrega alguna de les circumstàncies següents:

 • Es produïsca una transmissió de la propietat (segona i posteriors).
 • Siga necessari formalitzar un nou contracte de subministrament d'aigua, gas o electricitat. No es considerarà nou contracte d’aquestos subministraments quan el titular canvie de companyia subministradora.
Documentació a presentar

Es recorda l'obligació de relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, d'acord amb les disposicions de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, als subjectes citats en este article.

Si el tràmit es realitza presencialment:

 • Imprés de declaració responsable per a la segona i posteriors ocupacions de vivendes, segons model normalitzat, subscrit per la persona propietària de la vivenda o per la representant (disponible en l'apartat Impresos).
 • DNI de qui tinga la propietat de la vivenda i de persona representant, si escau.
 • Autorització de la persona propietària de la vivenda a favor de qui la represente, segons model normalitzat (Anexo Autorització disponible en l'apartat Impresos).
 • Taxa. Justificant d'haver liquidat la taxa corresponent (model U700).
 • Declaració responsable del personal tècnic competent, recomanable presentar-lo en el format establit (Annex 1 en l'apartat Impresos).
 • Certificat tècnic, expedit per arquitecte/a o arquitecte/a tècnic/a, que acredite el compliment de la normativa d'habitabilitat i disseny vigent, i que no es tracta d'una vivenda de nova planta, especificant la classificació del sòl en què l a vivenda se situa i la seua superfície útil. Recomanable presentar-ho en el format establit (Annex 2 en l'apartat Impresos).

Si el tràmit es realitza per seu electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica (vegeu l'apartat “Fer en Web”).

Documentació per a tots els casos:
 • Declaració responsable del personal tècnic competent:

  declaració responsable del personal tècnic competent, recomanable presentar-lo en el format establit (Annex 1 en l'apartat impresos).

 • Certificat tècnic:

  certificat tècnic, expedit per arquitecte/a o arquitecte/a tècnic/a, que acredite el compliment de la normativa d'habitabilitat i dissenye vigent, i que no es tracta d'una vivenda de nova planta, especificant la classificació del sòl en què la vivenda se situa i la seua superfície útil. Recomanable presentar-ho en el format establit (Annex 2 en l'apartat impresos). El certificat no necessitarà el visat del seu col·legi professional.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Persones Jurídiques:
  • En cas de representant aliè/na a l'entitat propietària: escriptura de constitució o certificació del Registre mercantil
Taxes
Taxa

La quantia es calcula en funció dels metres quadrats de superfície útil de la vivenda.
El pagament d'esta taxa es pot realitzar de dues maneres:

1. Per Seu Electrònica, d'acord amb l'apartat “Fer en Web”.
2. Presencialment, només per a persones físiques, Presencialment, només per a persones físiques, acudint a alguna de les oficines de l'apartat "Oficines Per a Presentar" d'aquest tràmit, en la qual es podrà obtindre el document de liquidació, que es pagarà en una entitat bancària. El document d'autoliquidació model U-700 també està en el gestor d'autoliquidacions.

Per a exempcions en el pagament de la taxa, cal ajustar-se a les disposicions de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

NOTA ACLARIDORA: En seu electrònica es calcula i paga directament la taxa. El document d'autoliquidació model U-700 només val per a presentar la declaració responsable de segona ocupació de manera presencial, NO es podrà aportar en seu electrònica.
Informació Complementària
 • En l’imprés de la declaració responsable s’haurà d’indicar obligatòriament telèfon de contacte per a poder concertar la visita d’inspecció corresponent, si és el cas, així com el correu electrònic.
 • La declaració responsable de segona o posteriors ocupacions de vivenda tindrà una validesa de 10 anys.
 • Qui formula la declaració responsable manifesta que la vivenda complix els requisits exigits en la normativa vigent per al reconeixement del dret de segona i posteriors ocupacions de vivendes i que es compromet a mantindre el dit compliment durant els deu anys que dura este reconeixement.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins 6 mesos
Art. 10.2 d) del Decret 12/2021, de 22 de gener, del Consell, de regulació de la declaració responsable per a la primera ocupació i successives d’habitatges.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit. Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud
 • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.
Atenció telefònica

En el telèfon d'informació municipal 010. Les consultes des de fora de València: 96 310 00 10

El telèfon de la secció administrativa on es tramita l'expedient i on es troben els/les inspectors/es és: 96 352 54 78. Extensions: 962082252, 962082279

Legislació
 • Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d’Ordenació i Foment de la Qualitat de l’Edificació.
 • Decret 12/2021, de 22 de gener, del Consell, de regulació de la declaració responsable per a la primera ocupació i successives d’habitatges.
 • Decret legislatiu 1/2021, del 18 de juny, del Consell, d’aprovació del text refós de la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.
 • Decret 151/2009, de 2 d'octubre, del Consell, pel qual s'aproven les exigències bàsiques de disseny i qualitat en edificis d'habitatge i allotjamnet.
 • Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
On dirigir-se

Preferentment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Tabaquera situada en el carrer Amadeu de Savoia, 11, nau oest, de dilluns a divendres de 8'30 a 14 hores, tots els dies laborables, cas de triar l'opció presencial, on es podrà pagar la corresponent taxa.

Oficines d'informació
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. SECCIÓ SEGONA OCUPACIÓ DE VIVENDAAmadeo de Savoia, 11. Pati B, primera plantaTel.: 96.352.54.78 Ext. 2252, 2279Fax: 96.398.18.51De 9.00 a 13.00 horas de dilluns a divendresderso@valencia.es
Oficines on presentar
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-BENIMAMET-BENIFERRIPl. Dr. Ximeno, 1Tel.: 96.348.67.47Registre: dijous i divendres de 9.00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDI-CASTELLAR-OLIVERALC/ Poetessa Leonor Perales s/nTel.: 96.344.76.47 Fax: 96.336.23.75 Registre: dimarts de 09:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-CARPESAPl. del poble, 4Tel.: 96.185.71.94Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina