ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Procediment conjunt de llicència d'obres i autorització per a l'obertura d'activitat
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
LA.AC.60
Descripció

Procediment conjunt d'autorització per obertura d'activitat, regulada en l'article 10 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, amb obres prèvies que es tramiten per llicència d'obres (*s'haurà de triar la sol·licitud de llicència d'obres que hi corresponga). La sol·licitud de l'obra i l'autorització per obertura d'activitat s'han de presentar simultàniament.

*Tipus de llicència d'obres que es poden tramitar en el Servici d’Activitats:

Llicència d'obres de nova planta: Per a obres que impliquen la construcció d'un edifici nou o ampliació d'una part no existent.

Llicència d'intervenció: Per a obres que es realitzen en edificis catalogats per a preservar millor les seues característiques culturals, així determinades expressament en la fitxa del catàleg.

Llicència d'obres: Per a obres de reforma o rehabilitació d'immobles ja existents, no recollides en cap dels casos anteriors.

En este procediment la tramitació es dividix en tres fases:

 • Fase prèvia: sol·licitud de consulta d'ubicació, si escau.

És preceptiva en aquells establiments públics que, de conformitat amb l'Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica o la normativa urbanística específica, tinguen restringit el seu emplaçament per l'obligatorietat de mantindre una determinada distància respecte a altres activitats semblants.

 • Fase de tramitació conjunta de sol·licitud d'autorització per a obertura d'activitat i llicència d'obres: es presentarà, al mateix temps, instància normalitzada de sol·licitud d'autorització per a obertura d'activitat i de la sol·licitud de llicència d'obres que corresponga al cas, amb tota la documentació que ve indicada al revers de les dues instàncies. Una vegada revisada i comprovada la documentació, s'iniciarà la sol·licitud dels informes preceptius per a la concessió de la llicència i autorització sol·licitades. Una vegada siguen favorables els informes municipals, es remetran juntament amb el projecte als òrgans competents de la Generalitat en matèria d’espectacles perquè emeten informe respecte als requisits o condicionants tècnics que s'han de complir per a l'atorgament posterior de la llicència d'autorització per a l'obertura i disposarà del termini d'un mes per a contestar.

La presentació de les sol·licituds d'autorització per a obertura d'activitat i llicència d'obres no autoritza ni les obres ni la instal·lació de l'activitat, que no es podran iniciar fins a la concessió d'estes mitjançant resolució expressa.

En cas que la documentació presentada siga incorrecta o incompleta s'establirà un període d'esmena de 10 dies. Si la documentació requerida no és aportada en el termini indicat, es considerarà que ha desistit de la seua petició i es procedirà a arxivar l'expedient.

 • Fase d'obertura: una vegada acabades les obres i les instal·lacions, de conformitat amb la llicència d’obres atorgada i la comunicació de resolució expressa dels condicionants tècnics, es presentarà una instància normalitzada de COMUNICACIÓ PRÈVIA A L'OBERTURA, acompanyada de tota la documentació indicada en el revers d'esta, així com els requisits o condicionants tècnics indicats, si és el cas (certificats finals d'obra, certificat acústic, pla d'emergència, certificat d'assegurança de responsabilitat civil, etc.).

Cal indicar que si transcorre 1 MES des de la presentació de la COMUNICACIÓ PRÈVIA A L'OBERTURA i els servicis tècnics municipals no han realitzat la visita de comprovació a l'establiment per acreditar-ne la conformitat amb els requisits i condicionants tècnics exigits, o bé esta s'ha efectuat i s'ha alçat acta de conformitat, la persona titular, sota la seua exclusiva responsabilitat, podrà obrir l'establiment prèvia notificació a l'Ajuntament.

Quan la persona interessada juntament amb la instància normalitzada de COMUNICACIÓ PRÈVIA A L'OBERTURA i tots els certificats esmentats anteriorment presenta un certificat d'un organisme de certificació administrativa (OCA) que acredite el compliment de tots els requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor, l'obertura de l'establiment podrà realitzar-se de manera immediata.

Qui ho pot sol·licitar?
 • Persones físiques.
 • Subjectes relacionats en l’article 14.2 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, professionals amb col·legiació obligatòria, aquells que representen a una persona obligada a relacionar-se electrònicament).

Requisits

Haver sol·licitat la consulta d'ubicació, si escau: És preceptiva en aquells establiments públics que, de conformitat amb l’Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica o la normativa urbanística específica, tinguen restringit el seu emplaçament per l’obligatorietat de mantindre una determinada distància respecte a altres activitats semblants, és a dir, implantació d’activitats amb ambientació musical en tot el territori i/o quan es pretenga enclavar en alguna zona amb restriccions (ZAS, Russafa, Velluters, Mercat…).

Més informació sobre implantació d'activitats:

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/LA.IN.00

Quan sol·licitar-ho

El procediment s'inicia amb la presentació de les sol·licituds de llicència d’obres i d’autorització per a l'obertura d'activitat, que caldrà acompanyar de la sol·licitud de consulta d'ubicació quan siga el cas, si no s'ha presentat amb anterioritat. La presentació de la documentació no dona dret a iniciar les obres o les instal·lacions.

Abans de la realització de les obres i de la implantació de l’activitat:

 • En la seu electrònica de l’Ajuntament.
Documentació a presentar

 • Imprés de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

a) Documentació que ha d'acompanyar a la llicència d'obres de nova planta:

 • Llicència d'obres de nova planta: Document disponible en l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en este tràmit.
 • Certificat de compatibilitat urbanística: Certificat de la persona tècnica competent redactora del projecte en què es manifeste expressament la compatibilitat urbanística per a la implantació de l'activitat, d'acord amb la normativa urbanística específica aplicable a l'emplaçament on es pretén instal·lar.
 • Justificant de l'ingrés del pagament de la taxa per actuacions urbanístiques
 • Projecte tècnic d'obres i activitat: 1 còpia en paper i 1 en suport digital (llevat que es presente per la seu electrònica), subscrit per persona facultativa competent, el qual contindrà els documents que s'especifiquen en els Annexos II i III de l'Ordenança reguladora d'obres d'edificació i activitats de l'Ajuntament de València.
 • En cas d'ampliació, projecte bàsic i d'activitat que reflectisca l'edifici existent i l'ampliació que s'hi pretén.
 • En cas d’actuacions aïllades en sòl urbà, quan es tracte d'actuacions no incloses en unitats d'execució o en programes d'actuació, escriptures originals de cessió gratuïta, lliure de càrregues i gravàmens, de l'àmbit viari de servici que corresponga en les quals figure que les parcel·les que es transmeten estan inscrites en el Registre de la Propietat, així com plànols acotats d'estes, sobre base cartogràfica municipal (arts. 176 i 177 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana).
 • En casos d'edificació i urbanització simultànies, compromís de no utilitzar l'edificació fins a la conclusió de les obres d'urbanització, incloent esta condició en les transmissions de propietat o ús de l’immoble (art. 178.1 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana).
 • Certificat de fixació de línies, emés pel Servici de Planejament.
 • Si les obres sol·licitades a l'emplaçament assenyalat es troben incloses en els àmbits i entorns de BIC (Bé d'Interés Cultural), caldrà adjuntar a la sol·licitud de llicència l'autorització de la conselleria competent en matèria de cultura i el projecte autoritzat.
 • En cas de trobar-se enclavada la parcel·la en Àrea de vigilància arqueològica (AVA), caldrà adjuntar a la sol·licitud de llicència autorització de la conselleria competent en matèria de cultura per les possibles afeccions d'elements arqueològics.
 • Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut, segons siga procedent (Reial decret 1627/1997, de 24 de octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció).
 • Formulari de pre-sol·licitud per a la tramitació de servituds aeronàutiques, degudament emplenat, signat i registrat, de conformitat amb el Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques (BOE núm. 69, de 21 de març de 1972), modificat pel Reial decret 297/2013, de 26 d’abril (BOE núm. 118, de 17 de maig de 2013). Este formulari caldrà registrar-lo en la pàgina oficial de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), del Ministeri de Foment.
 • Projecte d'instal·lació per a captació d'energia solar per a aigua calenta sanitària i per a usos fotovoltaics: 1 còpia en paper i 1 en suport digital, d'acord amb l'ordenança de captació solar per a usos tèrmics, i el CTE DBHE4.
 • Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar-ne la comprensió a l'efecte del tràmit d’informació pública.
 • Document comprensiu de les dades que, a juí de la persona sol·licitant, gaudisquen de confidencialitat d'acord amb les disposicions vigents, amb l'assenyalament de la norma amb rang de llei que empara la dita confidencialitat.
 • En cas que hi haja entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega de mercaderies, s'haurà d'assenyalar en els plànols, a fi de sol·licitar, si és el cas, i davant del servici municipal competent, el gual corresponent.
 • En cas que hi haja normativa específica d'aplicació, s'afegiran a l'anterior documentació els annexos que siguen necessaris per a justificar-ne el compliment de la mateixa. Els annexos han d'estar signats per persona tècnica competent i visats, si és el cas, pel col·legi professional corresponent.

b) Documentació que ha d'acompanyar a la llicència d'intervenció:

 • Llicència d'Intervenció: Document disponible en l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en este tràmit.
 • Certificat de compatibilitat urbanística: Certificat de la persona tècnica competent redactora del projecte en què es manifeste expressament la compatibilitat urbanística per a la implantació de l'activitat, d'acord amb la normativa urbanística específica aplicable a l'emplaçament on es pretén instal·lar.
 • Justificant de pagament de la taxa per actuacions urbanístiques.
 • Projecte tècnic d'obres i activitat: 1 còpia en paper i 1 en suport digital (llevat que es presente per la seu electrònica), subscrit per persona facultativa competent, el qual contindrà els documents que s'especifiquen en els Annexos II i III de l'Ordenança reguladora d’obres d'edificació i activitats de l'Ajuntament de València (documents que ha de contemplar l'esmentat projecte bàsic). Alçament de plànols de l'estat actual i reportatge fotogràfic en color, suficient per a documentar el bé patrimonial. Concretament:
  • Memòria explicativa: que ha de reflectir el grau de protecció de catàleg i el nivell màxim d'intervenció permés, la fitxa de catàleg, documentació fotogràfica exhaustiva, estat de conservació i patologies incidentals i el grau d'intervenció necessari, integració arquitectònica de la proposta juntament amb les edificacions limítrofes, materials, colors i textures de façanes i cobertes, adjuntant la documentació fotogràfica següent:
   • Fotografies en color, grandària 13x18 cm, o en format digital:
    • Del front de la façana amb els edificis limítrofs.
    • Dels elements arquitectònics protegits: façanes, cobertes, escales, patis interiors, etc.
   • Plànols:
    • Plànols d'integració del conjunt de façanes de l'edifici juntament amb els limítrofs, amb referències a les ordenances gràfiques del planejament vigent, i indicació de tots els materials, colors i textures que componen l'envolvent de l'edifici projectat. Escala 1/50, i en edificis de grans mides, generals d'1/100 i parcials d'1/50.
    • Plànols a escales adequades de l'edifici abans de la intervenció, plànols parcials de detalls arquitectònics que s'han de protegir, document en color fotogràfic exhaustiu, l'abast de la intervenció assenyalant les zones afectades per esta.
 • En cas d'ampliació, projecte bàsic i d'activitat que reflectisca l'edifici existent i l'ampliació que s'hi pretén.
 • En cas d'actuacions aïllades en sòl urbà, quan es tracte d'actuacions no incloses en unitats d'execució o en programes d'actuació, escriptures originals de cessió gratuïta, lliure de càrregues i gravàmens, de l'àmbit viari del servici que corresponga en les quals figurarà que les parcel·les que es transmeten estan inscrites en el Registre de la Propietat, així com plànols acotats d'estes, sobre base cartogràfica municipal (arts. 176 i 177 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana).
 • Certificat de fixació de línies, emés pel Servici de Planejament.
 • Si les obres sol·licitades a l'emplaçament assenyalat es troben incloses en els àmbits i entorns de BIC (Bé d’Interés Cultural), caldrà adjuntar a la sol·licitud de llicència l'autorització de la conselleria competent en matèria de cultura i el projecte autoritzat.
 • En cas de trobar-se enclavada la parcel·la en Àrea de vigilància arqueològica (AVA), haurà d'adjuntar-se a la sol·licitud de llicència l'autorització de la conselleria competent en matèria de cultura per les possibles afeccions d'elements arqueològics.
 • Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut (RD 1627/97, de 24-10-97, BOE núm. 256, de 25-10-97) segons siga procedent.
 • Projecte d'instal·lació per a captació d'energia solar per a aigua calenta sanitària i per a usos fotovoltaics: 1 còpia en paper i 1 en suport digital, d'acord amb l'Ordenança de captació solar per a usos tèrmics, i el CTE DBHE4.
 • Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar-ne la comprensió a l'efecte del tràmit d'informació pública.
 • Document comprensiu de les dades que, a juí de la persona sol·licitant, gaudisquen de confidencialitat d'acord amb les disposicions vigents, amb l'assenyalament de la norma amb rang de llei que empara la dita confidencialitat.
 • En cas que vaja a produïrse entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega de mercaderies, s'haurà d'assenyalar en els plànols, a fi de sol·licitar, si és el cas, i davant del servici municipal competent, el gual corresponent.
 • En cas que hi haja normativa específica d'aplicació, caldrà afegir a l'anterior documentació els annexos que siguen necessaris per a justificar-ne el compliment. Els Annexos han d'estar signats per persona tècnica competent i visats, si és el cas, pel col·legi professional corresponent.

c) Documentació que ha d'acompanyar la Llicència d'obres:

 • Llicència d'obres: Document disponible en l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en este tràmit.
 • Certificat de compatibilitat urbanística: Certificat de la persona tècnica competent redactora del projecte en què es manifeste expressament la compatibilitat urbanística per a la implantació de l'activitat, d'acord amb la normativa urbanística específica aplicable a l'emplaçament on es pretén instal·lar.
 • Justificant del pagament de la taxa per actuacions urbanístiques.
 • Projecte tècnic d'obres i activitat: 1 còpia en paper i 1 en suport digital (llevat que es presente per la seu eletrònica), subscrit per persona facultativa competent, el qual contindrà els documents que s'especifiquen en els Annexos II i III de l'Ordenança reguladora d'obres i activitats. Haurà de contindre:
  • Justificació del compliment de la normativa urbanística aplicable.
  • Justificació del compliment de la instrucció 2/83, aprovada per Orde de la Conselleria de Governació, de 7 de juliol de 1983 (DOGV del 19-07-83) o norma que la substituïsca, amb justificació del compliment de normativa en matèria de qualitat ambiental i protecció contra la contaminació.
  • Normativa sobre instal·lacions en locals (CTE, REBT, RITE, RSEI, etc.).
  • Normativa en matèria d'accessibilitat.
  • Normativa sanitària aplicable i, en especial, s'hi ha de justificar el compliment de la normativa legal, si és el cas, sobre prevenció i control de la legionel·losi, especificant detalladament en la memòria del projecte l'adopció de les mesures preventives determinades en esta normativa (RD 865/2003, de 4 de juliol, i Decret del Govern Valencià 173/2000, de 5 de desembre).
  • Estudi acústic on s'ha de justificar el compliment de la normativa contra la contaminació acústica vigent, d'acord amb l'article 36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, o el que hi corresponga de la norma que el substituïsca; i els articles 40 i 41 de la Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica vigent.
 • Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar-ne la seua comprensió a l'efecte del tràmit d'informació pública.
 • Document comprensiu de les dades que, a juí de la persona sol·licitant, gaudisquen de confidencialitat d'acord amb les disposicions vigents, amb l'assenyalament de la norma amb rang de llei que empara la dita confidencialitat.
 • En cas que vaja a produïr-se entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega de mercaderies, s'haurà d'assenyalar en els plànols, a fi de sol·licitar, si és el cas, i davant el servici municipal competent, el gual corresponent.
 • En cas que hi haja normativa específica d'aplicació, s'ha d'afegir a l'anterior documentació els annexos que siguen necessaris per a justificar-ne el compliment. Els annexos han d'estar signats per persona tècnica competent i visats, si és el cas, pel col·legi professional corresponent.

d) Sol·licitud d'autorització per a obertura d'actividad:

 • Sol·licitud d'autorització per a obertura d'activitat: Document disponible en l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en este tràmit.
 • Certificat de persona tècnica competent redactora del projecte en què es manifeste expressament la compatibilitat urbanística per a la implantació de l'activitat, d'acord amb la normativa urbanística específica aplicable a l'emplaçament on es pretén instal·lar.
 • Projecte d'activitat a través de la seu electrónica o, si no és posible, 1 còpia en paper i 1 en suport digital, que descriga les mesures correctores o de seguretat de les instal·lacions, redactat i signat per un tècnic o tècnica competent en la matèria, visat, si és el cas, pel col·legi oficial corresponent i ajustat a les disposicions de la normativa d'espectacles públics i a l'Ordenança reguladora d'obres d'edificació i activitats.
 • En cas que el projecte no es presente visat, declaració responsable normalitzada de la identitat i habilitació profesional de la persona autora.
 • En cas que hi haja normativa específica d'aplicació, a la documentació anterior s'han d'afegir els annexos que siguen necessaris per a justificar-ne el compliment. Els annexos els ha de signar personal tècnic competent en la matèria i han d'estar visats, si és el cas, pel col·legi profesional corresponent.
 • Estudi acústic conforme a l'article 36 de la Llei 7/2002, de 2 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, o el que hi corresponga de la norma que el substituïsca.

e) Junt amb comunicació d’obertura de l’activitat:

 • Comunicació d’obertura del local per mitjà d’una instància general:

  Per mitjà d’una instància general comunicació d’obertura de l’activitat. Document disponible en l’apartat “Impresos” d’aquesta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest tràmit.

 • Còpia del resguard de l’ingrés de l’ICIO:

  Còpia del resguard de l’ingrés de l’impost de construccions, instal·lacions i obres:

  - Quan, amb caràcter previ, s’haja obtingut la corresponent llicència municipal d’obres.

  - En el cas que el títol habilitant anara per declaració responsable d’obra, el resguard de l’ingrés ha d’haver-se presentat amb l’esmentada declaració d’obres.

 • Certificat de l’eficàcia de les mesures de prevenció de sorolls i vibracions:

  Certificat ajustat al que s’establix en l’article 42.2 de l’Ordenança municipal de protecció contra la pol·lució acústica, subscrit pel tècnic competent i visat pel seu corresponent col·legi professional, acreditatiu de l’eficàcia de les mesures de prevenció de sorolls i vibracions, amb indicació dels resultats dels mesuraments efectuats in situ. El certificat haurà de ser realitzat per laboratoris acreditats de conformitat amb el que es disposa en el Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic «DB-HR Protecció davant del soroll» del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.

 • Pla d’Actuació davant d’Emergències:

  Pla d’Actuació davant d’Emergències, redactat i signat pel tècnic competent i subscrit pel titular o responsable de l’establiment, espectacle o activitat d’acord amb el que disposa l’article 4.2, apt h) de la Llei 14/10 d’Espectacles Públics, segons les normes d’autoprotecció en vigor.

 • Certificat assegurança responsabilitat civil:

  Certificat acreditatiu de la subscripció de contracte d’assegurança que cobrisca la responsabilitat civil pels riscos derivats de l’explotació de l’activitat. S’acreditarà mitjançant el model de certificació establit en l’annex I del decret 143/2015, d’acord amb les condicions i els requisits exigibles establits en els articles 59 i 60 del mateix decret.

 • Esquema tècnic justificatiu IV.2.:

  Esquema tècnic justificatiu exigit en l’Annex IV.2 de l’Ordenança reguladora d’obres d’edificació i activitat.

Pot descarregar el model ací

 • Declaració responsable persones tècniques:

  En el cas que el projecte no es presente visat, declaració responsable normalitzada de la identitat i habilitació professional de la persona autora.

  Podeu descarregar l’imprés en l’apartat Impresos.

 • Comunicació d’inici d’activitat:

  Si transcorregut 1 MES a partir de la presentació de la comunicació d’obertura de l’activitat no s’ha efectuat visita de comprovació a l’establiment pels servicis tècnics municipals per a acreditar l’adequació d’este i de l’activitat al projecte presentat, o bé efectuada esta s’alça acta de conformitat, la persona titular, sota la seua exclusiva responsabilitat, podrà obrir l’establiment, prèvia comunicació per escrit a l’Ajuntament.

 • Obertura mitjançant certificat OCA:

  En el cas d’establiments públics, si es presenta certificat d’un organisme de certificació administrativa (OCA), pel qual s’acredite el compliment de tots els requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor, este haurà de presentar-se amb la instància normalitzada de declaració responsable d’obertura i acompanyat de tots els certificats esmentats anteriorment.

  En estos casos, l’obertura de l’establiment podrà realitzar-se de manera immediata.

RESUM DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Documentació per a tots els casos:
 • Còpia del DNI de la persona declarant:

  DNI de la persona declarant o de la persona firmant, si es tracta d'una societat. No serà necessari, si aporta la documentació amb el seu certificat electrònic.

 • Còpia escriptura constitució societat nova persona titular:

  En cas de ser la persona declarant una societat, còpia de l’escriptura de constitució d’esta i dels poders de representació de qui signa la sol·licitud.

 • Còpia contracte constitutiu comunitat béns nova persona titular:

  Si les persones interessades estan constituïdes en comunitat de béns, còpia del contracte constitutiu de la dita comunitat i subscriure la instància tota la comunitat o qui n’exercisca la representació, sempre que acredite esta representació.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Sol·licitud de llicència d'obres de nova planta:
  • Sol·licitud Llicència d’obres de nova planta
  • Certificat de compatibilitat urbanística
  • Justificant de l’ingrés del pagament de la taxa per actuacions urbanístiques
  • Projecte tècnic d’obres i activitat (Obres de nova Planta)
  • En cas d’ampliació, s’hi adjuntarà projecte bàsic i d’activitat
  • En els casos d’edificació i urbanització simultani compromís de no ús
  • Certificat de fixació de línies
  • En obres incloses en els àmbits i entorns de BIC, autorització de Conselleria
  • En Àrea de Vigilància Arqueològica (AVA) autorització de Conselleria
  • Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut
  • Formulari de pre-sol·licitud per a la tramitació de servituds aeronàutiques (AESA)
  • Projecte d’instal·lació per a captació d’energia solar
  • Resum no tècnic de la documentació presentada
  • Document comprensiu de les dades, que gaudisquen de confidencialitat
  • Entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega
  • Normativa específica d’aplicació
 • Sol·licitud de llicència d'intervenció:
  • Sol·licitud Llicència d’Intervenció
  • Certificat de compatibilitat urbanística
  • Justificant de l’ingrés del pagament de la taxa per actuacions urbanístiques
  • Projecte bàsic d'obres i activitat (Intervenció):
   • Alçament de plànols
   • 1.a. Memòria explicativa:
    • Fotografies en color
    • Plànols
  • En cas d’ampliació, s’hi adjuntarà projecte bàsic i d’activitat
  • En els casos d’edificació i urbanització simultani compromís de no ús
  • Certificat de fixació de línies
  • En obres incloses en els àmbits i entorns de BIC, autorització de Conselleria
  • En Àrea de Vigilància Arqueològica (AVA) autorització de Conselleria
  • Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut
  • Projecte d’instal·lació per a captació d’energia solar
  • Resum no tècnic de la documentació presentada
  • Document comprensiu de les dades, que gaudisquen de confidencialitat
  • Entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega
  • Normativa específica d’aplicació
 • Sol·licitud de llicència d'obres:
  • Soŀlicitud de llicència d’obres
  • Certificat de compatibilitat urbanística
  • Justificant de l’ingrés del pagament de la taxa per actuacions urbanístiques
  • Projecte bàsic d’obres i activitat (obres):
   • Justificació del compliment de la normativa urbanística aplicable.
   • Justificació del compliment de la instrucció 2/83, de normativa en matèria de qualitat ambiental i protecció contra la contaminació.
   • Normativa sobre instal·lacions en locals (CTE, REBT, RITE, RSEI, etc.).
   • Normativa en matèria d’accessibilitat.
   • Normativa sanitària aplicable.
   • Estudi acústic.
  • Resum no tècnic de la documentació presentada
  • Document comprensiu de les dades, que gaudisquen de confidencialitat
  • Entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega
  • Normativa específica d’aplicació
 • Sol·licitud d'autorització per a obertura d'activitat:
  • Sol·licitud d'autorització per a obertura d'activitat
  • Certificat de compatibilitat urbanística
  • Projecte d'activitat
  • Declaració responsable persones tècniques
  • Normativa específica d’aplicació
  • Estudi Acústic
 • Junt amb comunicació d’obertura de l’activitat:
  • Comunicació d’obertura del local per mitjà d’una instància general
  • Còpia del resguard de l’ingrés de l’ICIO
  • Certificat de l’eficàcia de les mesures de prevenció de sorolls i vibracions
  • Pla d’Actuació davant d’Emergències
  • Certificat assegurança responsabilitat civil
  • Esquema tècnic justificatiu IV.2.
  • Declaració responsable persones tècniques
  • Comunicació d’inici d’activitat
  • Obertura mitjançant certificat OCA
Taxes
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Termini d'ingrés: Prèviament a la presentació de la sol·licitud de declaració responsable d'obres. En les llicències d'obra es podrà fer el pagament prèviament a la presentació de la sol·licitud de llicència d'obres, o en el termini d'un mes des de la concessió de l'esmentada llicència.

Quantia: 3 % del pressupost d'execució material de l'obra.


Per a exempcions, reduccions o bonificacions sobre les quanties assenyalades cal complir els requisits següents: estar d'acord amb el que disposa l'Ordenança fiscal relativa a les taxes per prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques i amb l'Ordenança sobre construccions, instal·lacions i obres de l'Ajuntament de València.

El pagament d'esta taxa es realitza pel sistema d'autoliquidació: Gestor d'autoliquidacions.


Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres


Taxa per prestació de servicis relatius a actuacions urbanístiques

Termini d'ingrés: Prèviament a la presentació de la sol·licitud de declaració responsable d'obres o de llicència d'obres.


Quantia: La quantia és la detallada a continuació, que es calcularà en funció del pressupost d'execució material de l'obra:

Taxes:

Fins a 6.010,12 € 140,90 €
Major de 6.010,12 i fins a 30.050,61 € 253,54 €
Major de 30.050,61 i fins a 60.101,21 € 751,31 €
Major de 60.101,21 i fins a 150.253,03 € 1.638,97 €
Major de 150.253,03 i fins a 300.506,05 € 3.756,28 €
Major de 300.506,05 i fins a 601.012,10 € 7.982,11 €
Major de 601.012,10 € S'han d'abonar 10.048,02 euros, més l'import
resultant de multiplicar per 9,66 l'excés sobre
601.012,10 €, considerant fraccions de 6.010,12 €.

Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques


Informació Complementària

Per a determinar si l'obra es tramita com a declaració responsable o està subjecta a llicència, cal tenir en compte els articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana, així com els articles 9 i 10 de l'Ordenança reguladora d'obres d'edificació i activitats de l'Ajuntament de València.

Per a determinar si l'obertura és per declaració responsable o per autorització, cal ajustar-se al que disposen els articles 9 i 10 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics i al Decret 143/2015, d'11 de setembre, que la desenvolupa.

 • Declaració responsable d'obertura: Per a totes les activitats recollides en la Llei 14/2010, llevat d'aquelles regulades en l'article 10.
 • Autorització per a l'obertura: Per a les activitats regulades en l'article 10 de la Llei 14/2010, que suposen un increment del risc, concretament:
  • Establiments públics d'aforament superior a 500 persones.
  • Establiments amb recinte o espai qualificat de risc alt (cuines + 50Kw).
  • Establiments amb recinte o espai amb càrrega tèrmica global elevada.
  • Establiments que requerisquen llicències excepcionals

Preguntes freqüents sobre tràmits i llicències en relació al seu negoci hostaler i d'oci.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

En horari de 9:00 a 13:00 hores, de dilluns a divendres, es posen al servici de la ciutadania les extensions habilitades següents per a sol·licitar informació:

Telèfon de l’Ajuntament de València: 963525478

Qüestions administratives: 1773, 1862, 3123 i 3138

Transmissions de llicència y canvis de titularitat: 3125 i 3121

Oficina Urbanística i Tècnica: 3230 i 3235

Direcció del Servici: 3122 i 3130

També es poden fer consultes per correu electrònic: sactivid@valencia.es

Legislació
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
 • Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.

On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

 • SERVICI D’ACTIVITATS

Amadeu de Savoia, 11, pati B, planta baixaOficines de presentació:

 • SERVICI D’ACTIVITATS

Amadeu de Savoia, 11, pati B, planta baixa

 • SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
Anar a inici de pàgina