ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Obertura d’activitat mitjançant declaració responsable ambiental sense obres prèvies
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
LA.AS.20
Descripció

Procediment per a l’obertura d’una activitat subjecta a declaració responsable ambiental, regulada en la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d’activitats en la Comunitat Valenciana (inclou les activitats regulades en la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització de comerç i de determinats servicis), sense obres prèvies.

En este procediment la tramitació es dividix en dos fases:

 • Fase prèvia: sol·licitud de l’informe de compatibilitat urbanística, és preceptiu en totes les activitats subjectes a normativa ambiental o de comerç.

ADVERTÈNCIA: És preceptiu sol·licitar l’expedició d’un informe acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si és el cas, amb les ordenances municipals (informe urbanístic de compatibilitat). S’haurà de presentar almenys un mes abans de la declaració responsable ambiental i serà vinculant si l’esmentat informe resulta incompatible.

 • Fase d’obertura: es presentarà una instància normalitzada de declaració responsable ambiental, en la qual s’haurà d’indicar l’expedient administratiu on estan les obres legalitzades (en cas de no estar legalitzades en cap expedient, s’han de legalitzar i no es podrà utilitzar este procediment), acompanyada de tota la documentació indicada al revers d’esta (certificats finals d’instal·lació, auditoria acústica, certificacions sectorials si és el cas, etc.)

Cal indicar que si transcorre 1 MES des de la presentació de la declaració responsable ambiental i els servicis tècnics municipals no han efectuat la visita de comprovació a l’establiment per a acreditar l’adequació de l’activitat al projecte presentat o, efectuada esta, s’ha alçat acta de conformitat, el titular, sota la seua exclusiva responsabilitat, podrà obrir l’establiment.

En el cas d’establiments subjectes a normativa ambiental, si es presenta un certificat d’una entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental (ECMQA) que acredite el compliment de tots els requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor, este haurà de presentar-se amb la instància normalitzada de declaració responsable ambiental i acompanyat de tots els certificats esmentats anteriorment. En estos casos, la posada en funcionament de l’establiment podrà realitzar-se de manera immediata.

Cal indicar que en les activitats subjectes a la Llei 12/2012, una vegada presentada la instància normalitzada de declaració responsable ambiental amb tota la documentació indicada en el revers, podran procedir a l’obertura i a l’inici immediat de l’activitat.

Qui ho pot sol·licitar?

- Persones físiques.
- Subjectes relacionats en l’article 14.2 Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, professionals amb col·legiació obligatòria, aquells que representen a la persona obligada a relacionar-se electrònicament).

Requisits

És preceptiu sol·licitar l’expedició d’un informe acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si escau, amb les ordenances municipals (informe urbanístic de compatibilitat). Serà vinculant si l’esmentat informe resulta incompatible.

Es presentarà almenys un mes abans de la declaració responsable ambiental.

Quan sol·licitar-ho

El procediment s’inicia amb la presentació de la declaració responsable ambiental, encara que la sol·licitud d’informe de compatibilitat s’ha d’haver presentat abans.

Abans de la implantació de l’activitat:

• En la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

Documentació a presentar

 • Imprés de sol·licitud que pot descarregar-se en l'apartat “impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyada de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

JUNT AMB LA SOL·LICITUD DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL

Documentació per a tots els casos:
 • Declaració responsable ambiental:

  Declaració responsable ambiental. Document disponible en l’apartat "Impresos" d’esta mateixa pàgina per a descarregar, omplir i adjuntar en este tràmit.

 • Còpia sol·licitud informe urbanístic de compatibilitat:

  Còpia de la sol·licitud d’informe urbanístic de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic o, si és el cas, indicació de la data en què es va sol·licitar i número d’expedient.

 • Indicació d’expedient de legalització d’obres:

  Indicació de l’expedient en què es troben legalitzades les obres o projecte de legalització d’estes.

 • Indicació de la referència cadastral del local:

  S’ha d’indicar la referència cadastral del local, composta generalment per 20 dígits.

 • Projecte tècnic i d’activitat:

  Projecte tècnic i d’activitat (1 còpia en paper i 2 en suport digital) que descriga les mesures correctores o de seguretat de les instal·lacions, redactat i signat, si és el cas, pel col·legi professional corresponent. El projecte s’ajustarà a les disposicions de l’Ordenança reguladora d’obres d’edificació i activitats.

 • Certificat final d’instal·lacions:

  Certificat de la persona tècnica competent acreditatiu que les instal·lacions són conformes al projecte presentat. Este certificat general també acreditarà el compliment dels apartats següents:

  - Reacció al foc dels elements decoratius i de mobiliari, segons la Secció SI-1, apartat 4, i els seus annexos SI del CTE-06 (si en el projecte es justifiquen ignifugacions, pintures…, haurà d’incloure certificacions expedides per laboratoris acreditatius sobre els assajos segons les normes UNE).

 • Certificat condicions tècniques i ambientals:

  Certificat subscrit per la persona tècnica competent, degudament identificada amb nom, cognoms, titulació i DNI, acreditatiu que les instal·lacions complixen totes les condicions tècniques i ambientals exigibles per a poder iniciar l’exercici de l’activitat.

 • Esquema tècnic justificatiu IV.2.:

  Esquema tècnic justificatiu IV.2 de l’Ordenança reguladora d’obres d’edificació i activitat.
  Pot descarregar el model ací

 • Certificat acústic:

  Certificat ajustat al que establix l’article 42.2 de l’Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica, subscrit per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent, acreditatiu de l’eficàcia de les mesures de prevenció de sorolls i vibracions, amb indicació dels resultats dels mesuraments in situ efectuats. El certificat l’han de realitzar laboratoris acreditats de conformitat amb el que disposa el Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic «DB-HR Protecció davant del soroll» del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.

 • Declaració responsable personal tècnic:

  En el cas que el projecte no es presente visat, declaració responsable normalitzada de la identitat i l’habilitació professional de la persona autora.

 • Certificats o autoritzacions normatives sectorials:

  Certificats tècnics o autoritzacions exigits per les normatives sectorials aplicables segons el tipus d’activitat.

 • Còpia del DNI de la persona declarant:

  Còpia del DNI de la persona declarant o de la persona firmant, si es tracta d’una societat.

 • Fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat:

  En cas de ser la declarant una societat, fotocòpia de l’escriptura de constitució d’esta i dels poders de representació de qui signa la sol·licitud.

 • Contracte constitutiu de la Comunitat de Béns:

  Si les persones interessades estan constituïdes en comunitat de béns, hauran d’aportar còpia del contracte constitutiu de la dita comunitat i subscriure la instància tota la comunitat o qui n’exercisca la representació d'esta, sempre que acredite la dita representació.

Taxes
Taxa

1. Taxa per prestació de servicis relatius a actuacions urbanístiques:

Termini d’ingrés: prèviament a la presentació de les sol·licituds de declaració responsables d’obres o de llicència d’obres.

Quantia: La quantia és la detallada a continuació, que es calcularà en funció del pressupost d’execució material de l’obra:

Taxes:

Fins a 6.010,12 € 140,90 €
Major de 6.010,12 i fins a 30.050,61 € 253,54€
Major de 30.050,61 i fins a 60.101,21 € 751,31 €
Major de 60.101,21 i fins a 150.253,03 € 1.638,97 €
Major de 150.253,03 i fins a 300.506,05 € 3.756,28 €
Major de 300.506,05 i fins a 601.012,10 € 7.982,11 €
Major de 601.012,10 € S’abonaran 10.048,02 euros, més l’import resultant de multiplicar per 9,66 l’excés sobre 601.012,10 €, considerant fraccions de 6.010,12 €.

ICIO:

2. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Quantia: 3 % del pressupost d’execució material de l’obra.

Termini d’ingrés: Prèviament a la presentació de la sol·licitud de declaració responsable d’obres. En les llicències d’obra es podrà fer el pagament prèviament a la presentació de la sol·licitud de llicència d’obres, o en el termini d’un mes des de la concessió de l’esmentada llicència d’obres.

Per a exempcions, reduccions o bonificacions sobre les quanties assenyalades cal complir els requisits següents: estar d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal relativa a les Taxes per prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques i amb l’Ordenança sobre construccions, instal·lacions i obres, de l’Ajuntament de València, en l’apartat «Ordenances».

El pagament d’esta taxa es realitza pel sistema d’autoliquidació: Gestor d’Autoliquidacions.


Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques


Informació Complementària

En aquelles activitats subjectes a normativa ambiental o de comerç és preceptiu sol·licitar l’informe de compatibilitat urbanística acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si és el cas, amb les ordenances municipals. Si es tracta d’una obertura sense obres prèvies, serà preceptiu demanar-lo, almenys, un mes abans de la presentació de la declaració responsable ambiental o de la llicència ambiental.

Per a determinar l’instrument d’intervenció al qual està subjecta l’activitat (declaració responsable ambiental o llicència ambiental) caldrà consultar els annexos II i III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d’activitats de la Comunitat Valenciana:

Declaració responsable ambiental, per a les activitats que no estiguen incloses, atenent la seua escassa incidència ambiental, ni en el règim d’autorització ambiental integrada ni en el de llicència ambiental, i que incomplisquen alguna de les condicions establides en l’annex III de la present llei per a poder ser considerades innòcues.

Llicència ambiental, per a les activitats no sotmeses a autorització ambiental integrada i que s’inclouen en l’annex II.

Per a determinar si està subjecta a la normativa de comerç, s’haurà de consultar l’annex de la Llei 12/2012, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.

* IMPORTANT: La llicència ambiental, quan no va acompanyada d’obres prèvies, es tramitarà segons el procediment LA.AS.40. S’haurà de demanar l’informe urbanístic de compatibilitat almenys un mes abans de presentar la sol·licitud de llicència ambiental.

Preguntes freqüents sobre tràmits i llicències en relació al seu negoci hostaler i d'oci.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

En horari de 9:00 a 13:00 hores, de dilluns a divendres, es posen al servici de la ciutadania les extensions habilitades següents per a sol·licitar-ne informació:

Telèfon de l’Ajuntament de València: 963 525 478

Qüestions administratives: 1773, 1862, 3123 i 3138

Transmissions de llicència i canvis de titularitat: 3125 i 3121

Oficina Urbanística i Tècnica: 3230 i 3235

Direcció de Servici: 3122 i 3130

També es poden fer consultes per correu electrònic: sactivid@valencia.es

Legislació
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d’activitats de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.
 • Llei 2/2012, de 14 de juny, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i xicotetes i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

 • SERVICI D’ACTIVITATS

Amadeu de Savoia, 11, pati B, planta baixa

Oficines de presentació:

 • SERVICI D’ACTIVITATS

Amadeu de Savoia, 11, pati B, planta baixa

 • SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIAAnar a inici de pàgina