ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Consulta d'Ubicació d'una activitat
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
LA.OT.40
Descripció

Prèvia a la instal·lació d'una activitat, el titular o prestador de la mateixa, podrà sol·licitar una consulta d'ubicació per a comprovar si la implantació de l'activitat en l'emplaçament assenyalat s'adequa a la normativa urbanística vigent.

Aquells establiments públics que, de conformitat amb l'Ordenança de Protecció contra la Contaminació Acústica o la normativa urbanística específica, tinguen restringit el seu emplaçament per l'obligatorietat de mantindre una determinada distància respecte a altres activitats del mateix tipus, hauran de sol·licitar a l'Ajuntament, amb caràcter previ, la consulta d'ubicació que possibilite la seua implantació.

En l'Annex V.2.5 de la “Ordenança d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València”, consultable en l'apartat “Ordenances” d'esta mateixa pàgina, es resumix el tràmit procedimental.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i jurídiques

Quan sol·licitar-ho

Previ a la sol·licitud de llicència/autorització o a la presentació de la declaració responsable per a implantar una activitat.

Documentació a presentar

 1. Instància model normalitzada de sol·licitud de consulta d'ubicació, indicant el tipus d'activitat concreta sobre la qual se sol·licita.
 2. Fotocòpia del D.N.I. de la persona sol·licitant i del seu legal representant, si és el cas.
 3. En el cas de ser una societat la sol·licitant, fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders de representació d'estos, sempre que acredite la dita representació.
 4. En el cas que les persones sol·licitants estigueren constituïdes en comunitat de béns, còpia del contracte constitutiu de la dita comunitat, subscrivint la instància la totalitat de la comunitat o els que ostenten la representació d'esta, sempre que acredite la dita representació.
 5. Resguard de l'ingrés de la taxa d'actuacions urbanístiques vigent.
 6. Pla d'emplaçament en què quede clarament identificada la ubicació concreta on pretenga instal·lar-se l'activitat.
 7. Memòria tècnica de l'activitat, descriptiva de les característiques de la mateixa i plans representatius de l'activitat, havent d'incloure com a mínim plans de planta i secció.
 8. Necessitat ús i aprofitament del sòl, en el cas que es tracte de sòl no urbanitzable.
 9. Requiriments de la instal·lació respecte als servicis públics essencials.
 10. Pla de distribució del local amb indicació d'ubicació de la/s porta/s d'accés.

Taxes
Taxa

Taxa d'actuacions urbanístiques:
Termini d'ingrés: Amb caràcter previ a la sol.licitud.
Quantia: 140.90 euros
El pagament d'aquesta taxa es realitza pel sistema d'autol.liquidacions: Gestor d'Autol.liquidacions.


Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Pagament de les taxes
 • Sol·licitud
Informació Complementària

Preguntes freqüents sobre tràmits i llicències en relació al seu negoci hostaler i d'oci.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Pla General d'Ordenació Urbana de València
 • Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'Espectacles, Activitats Recreatives i Establiments Públics de la Comunitat Valenciana.
 • Decret 143/2015, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 14/2010
 • Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la Contaminació Acústica.
On dirigir-se

La documentació es podrà presentar en qualsevol de les formes admeses en la normativa bàsica de procediment administratiu, així com per qualsevol mitjà electrònic, informàtic i telemàtic dels que dispose l'Ajuntament de València per a relacionar-se amb la ciutadania, no obstant l'inici dels terminis es computarà a partir de l'entrada en el registre auxiliar especialitzat.

Oficines d'informació
 • SERVICI D'ACTIVITATS. Amadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixaTel.: 963525478. Cuestiones administrativas exts. 1773 - 1862 y 3123 - 3138. Transmisiones de Licencia y Cambios de Titularidad ext. 3125 y 3121. Oficina Urbanística y Técnica ext. 3230 y 3235. Jefatura de Servicio 3122 y 3130.Amb Cita prèviasactivid@valencia.es
Oficines on presentar
 • REGISTRE AUXILIAR D'ACTIVITATSAmadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixaTel.: 96.352.54.78.
Anar a inici de pàgina