ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Soŀlicitud d’autorització per a la venda no sedentària de productes típics alimentaris valencians (orxata i suc de taronja)
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
VP.VE.35
Descripció

Soŀlicitud d’autorització per a l’ocupació del domini públic per mitjà d’instaŀlacions portàtils per a la venda no sedentària d’orxata i suc de taronja amb denominació d’origen o indicació geogràfica protegida (IGP) valenciana.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques o jurídiques.

Requisits

-Requisits de les persones físiques soŀlicitants:

-Tindre 18 anys.

-En el cas d’estrangers, nacionals de països que no siguen membres de la Unió Europea, han d’estar en possessió dels corresponents permisos de residència i de treball per compte propi, amb vigència per a l’inici de l’activitat durant el temps que comprenga l’autorització, com també complir la resta de disposicions vigents que li siguen aplicables. En cas de caducitat durant el període d’autorització cal aportar també un compromís de renovació d’estos permisos.

-Requisits de les persones jurídiques soŀlicitants:

-Ha d’acreditar la representació que exercisca el signant de la soŀlicitud.

-Requisits comuns punt per a persones físiques i jurídiques:

-Estar al corrent en els pagaments a l’Ajuntament per qualsevol concepte.

-Tindre subscrita pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els danys que, amb motiu de la utilització del domini públic, es puguen produir en els béns o en les persones.

-La persona física que exercite l'activitat ha d'estar en possessió del document que acredite la formació específica per a poder manipular aliments de manera segura.

Quan sol·licitar-ho

Dins del darrer trimestre de l’anualitat anterior a aquella per a la qual es pretén obtindre l’autorització.

Documentació a presentar

 • Si la soŀlicitud es realitza presencialment (només quan el soŀlicitant siga persona física): Instància normalitzada emplenada i signada, que pot descarregar en l’apartat Impresos d’esta mateixa pàgina, acompanyat de la documentació que s’indica.
 • Si la soŀlicitud es presenta en esta seu electrònica: formulari emplenat i signat (botó Iniciar tràmit). Cal adjuntar-hi la documentació indicada.
 • Quan el soŀlicitant siga una persona jurídica o actue per mitjà d’una representació, haurà d’aportar-se document que acredite la representació que exerceix el signant de la soŀlicitud.

Documentació per a tots els casos:
 • Còpia del document nacional d’identitat o document equivalent que acredite la identitat de la persona soŀlicitant:

  Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

 • Document que acredite la representació que exercix qui signa la soŀlicitud (si la persona soŀlicitant és una persona jurídica o actua per mitjà de representació)
 • Escriptura constitució de l’entitat (persones jurídiques):

  Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

 • Document que acredite l'existència d'assegurança d'accidents per als participants amb les cobertures mínimes establides en l'RD 849/1993, de 4 de juny:

  Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

 • Memòria descriptiva dels elements que componen el model d’instaŀlació portàtil i/o desmuntable:

  amb indicació de materials emprats i color d’acabat d’aquests.

  Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

 • Plans descriptius de la instaŀlació:

  Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

 • Fotografies de la instaŀlació:

  Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

 • Llista amb la relació de persones que exerciran l’activitat en cada punt de venda autoritzat:

  juntament amb la documentació que acredite la relació contractual, en matèria fiscal, laboral i de la Seguretat Social amb la persona o entitat soŀlicitant.

 • Document que acredite la formació específica per a poder manipular aliments de manera segura
 • Document en valencià i en castellà dels preus i dels productes que es vendran a la instaŀlació i que estaran disponibles i visibles, almenys en estes dos llengües, per a la clientela.
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Per a la venda d'orxata:
  • Document que acredite la inscripció en el Registre d’Elaboradors i Expenedors d’Orxata de Xufa de València
  • Certificat del Consell Regulador de la DO, que autoritza l’ús de la marca “Xufa de València”
 • Per a la venda de suc:
  • Document que acredite que les taronges utilitzades, compten amb certificació d’Indicació Geogràfica Protegida (IGP)
Taxes
Taxa

La que fixe en cada cas l’ordenança fiscal aplicable.
Actuacions a realitzar pel sol·licitant

- Presentació de la soŀlicitud:

A través de la seu electrònica de l’Ajuntament de València: cal omplir i signar el formulari de soŀlicitud que apareix en clicar el botó iniciar el tràmit i adjuntar la documentació establida en l’apartat Documentació a presentar.

A més, les persones físiques poden optar per realitzar el tràmit presencialment en les juntes, registres municipals i alcaldies de barri. Per a això, han d’omplir i signar l’imprés de soŀlicitud (disponible en l'apartat impresos d'aquesta pàgina) i presentar-lo juntament amb la documentació que s’hi indica.

Informació Complementària

-A l’efecte d’agilitar la tramitació, en la soŀlicitud s’ha d’indicar un telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic.

-En qualsevol moment es pot demanar al peticionari documentació complementària a la inicialment presentada que resulte necessària per a la continuació del procediment.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Articles 24.1 Llei 39/2015, 1r d’octubre, del procediment adm. comú de les administracions públiques i 34 de l’Ordenança reguladora de l’ocupació del domin públic municipal Ajuntament de València.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telèfon: 963 525 478. Extensions: 3448-2274-3444-3061-2324-3064.

Legislació
 • Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.
 • Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 1372/86, de 13 de juny.
 • Decret 65/2012, de 20 d’abril, del Consell, pel qual es regula la venda no sedentària en la Comunitat Valenciana.
 • El Reglament general de protecció de dades personals (RGPD) 2016/679 (UE), de 27 d'abril i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.

On dirigir-se

Oficines on es pot obtindre informació o fer consultes:

SERVICI D’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL

Amadeu de Savoia, 11, pati A, 2a planta.

Telèfon: 963 525 478. Extensions: 3448-2274-3444-3061-2324-3064.

Fax: 963 525 812

Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACamí Cases de Bàrcena número 63, CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina