ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Soŀlicitud d’autorització per a la venda no sedentària de productes típics alimentaris valencians (orxata i suc de taronja)
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
VP.VE.35
Descripció

Soŀlicitud d’autorització per a l’ocupació del domini públic per mitjà d’instaŀlacions portàtils per a la venda no sedentària d’orxata i suc de taronja amb denominació d’origen o indicació geogràfica protegida (IGP) valenciana.


* VEURE LLOCS OCUPATS PER A LA VENDA DE SUC DE TARONJA EN EL DOMINI PUBLIC MUNICIPAL (accedint a l'enllaç)

* VEURE LLOCS OCUPATS PER A LA VENDA D'ORXATA EN EL DOMINI PUBLIC MUNICIPAL (accedint a l'enllaç)

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques o jurídiques.

Requisits

-Requisits de les persones físiques soŀlicitants:

-Tindre 18 anys.

-En el cas d’estrangers, nacionals de països que no siguen membres de la Unió Europea, han d’estar en possessió dels corresponents permisos de residència i de treball per compte propi, amb vigència per a l’inici de l’activitat durant el temps que comprenga l’autorització, com també complir la resta de disposicions vigents que li siguen aplicables. En cas de caducitat durant el període d’autorització cal aportar també un compromís de renovació d’estos permisos.

-Requisits de les persones jurídiques soŀlicitants:

-Ha d’acreditar la representació que exercisca el signant de la soŀlicitud.

-Requisits comuns punt per a persones físiques i jurídiques:

-Estar al corrent en els pagaments a l’Ajuntament per qualsevol concepte.

-Tindre subscrita pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els danys que, amb motiu de la utilització del domini públic, es puguen produir en els béns o en les persones.

-La persona física que exercite l'activitat ha d'estar en possessió del document que acredite la formació específica per a poder manipular aliments de manera segura.

Quan sol·licitar-ho

Dins del darrer trimestre de l’anualitat anterior a aquella per a la qual es pretén obtindre l’autorització.

Documentació a presentar

 • Si la soŀlicitud es realitza presencialment (només quan el soŀlicitant siga persona física): Instància normalitzada emplenada i signada, que pot descarregar en l’apartat Impresos d’esta mateixa pàgina, acompanyat de la documentació que s’indica.
 • Si la soŀlicitud es presenta en esta seu electrònica: formulari emplenat i signat (botó Iniciar tràmit). Cal adjuntar-hi la documentació indicada.
 • Quan el soŀlicitant siga una persona jurídica o actue per mitjà d’una representació, haurà d’aportar-se document que acredite la representació que exerceix el signant de la soŀlicitud.

Documentació per a tots els casos:
 • Còpia del document nacional d’identitat o document equivalent que acredite la identitat de la persona soŀlicitant:

  Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

 • Document que acredite la representació que exercix qui signa la soŀlicitud (si la persona soŀlicitant és una persona jurídica o actua per mitjà de representació)
 • Escriptura constitució de l’entitat (persones jurídiques):

  Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

 • Document que acredite l'existència d'assegurança d'accidents per als participants amb les cobertures mínimes establides en l'RD 849/1993, de 4 de juny:

  Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

 • Memòria descriptiva dels elements que componen el model d’instaŀlació portàtil i/o desmuntable:

  Amb indicació de materials emprats i color d’acabat d’aquests.

  Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

 • Plans descriptius de la instaŀlació:

  Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

 • Fotografies de la instaŀlació:

  Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

 • Llista amb la relació de persones que exerciran l’activitat en cada punt de venda autoritzat:

  Juntament amb la documentació que acredite la relació contractual, en matèria fiscal, laboral i de la Seguretat Social amb la persona o entitat soŀlicitant.

 • Document que acredite la formació específica per a poder manipular aliments de manera segura
 • Document en valencià i en castellà dels preus i dels productes que es vendran a la instaŀlació i que estaran disponibles i visibles, almenys en estes dos llengües, per a la clientela.
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Per a la venda d'orxata:
  • Document que acredite la inscripció en el Registre d’Elaboradors i Expenedors d’Orxata de Xufa de València
  • Certificat del Consell Regulador de la DO, que autoritza l’ús de la marca “Xufa de València”
 • Per a la venda de suc:
  • Document que acredite que les taronges utilitzades, compten amb certificació d’Indicació Geogràfica Protegida (IGP)
Taxes
Taxa

La que fixe en cada cas l’ordenança fiscal aplicable.
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

- Presentació de la soŀlicitud:

A través de la seu electrònica de l’Ajuntament de València: cal omplir i signar el formulari de soŀlicitud que apareix en clicar el botó iniciar el tràmit i adjuntar la documentació establida en l’apartat Documentació a presentar.

A més, les persones físiques poden optar per realitzar el tràmit presencialment en les juntes, registres municipals i alcaldies de barri. Per a això, han d’omplir i signar l’imprés de soŀlicitud (disponible en l'apartat impresos d'aquesta pàgina) i presentar-lo juntament amb la documentació que s’hi indica.

Informació Complementària

-A l’efecte d’agilitar la tramitació, en la soŀlicitud s’ha d’indicar un telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic.

-En qualsevol moment es pot demanar al peticionari documentació complementària a la inicialment presentada que resulte necessària per a la continuació del procediment.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Articles 24.1 Llei 39/2015, 1r d’octubre, del procediment adm. comú de les administracions públiques i 34 de l’Ordenança reguladora de l’ocupació del domin públic municipal Ajuntament de València.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telèfon: 963 525 478. Extensions: 3448-2274-3444-3061-2324-3064

Legislació
 • Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.
 • Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 1372/86, de 13 de juny.
 • Decret 65/2012, de 20 d’abril, del Consell, pel qual es regula la venda no sedentària en la Comunitat Valenciana.
 • El Reglament general de protecció de dades personals (RGPD) 2016/679 (UE), de 27 d'abril i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.

On dirigir-se

Oficines on es pot obtindre informació o fer consultes:

SERVICI D’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL

Amadeu de Savoia, 11, pati A, 2a planta.

Telèfon: 963 525 478. Extensions: 3448-2274-3444-3061-2324-3064.

Fax: 963 525 812

Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina