ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud d'autorització per a l'ocupació temporal del domini públic municipal amb llocs de venda al voltant dels camps de futbol
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
VP.VE.30
Descripció

Amb motiu de la celebració d’actes esportius o d’una altra naturalesa que tinguen lloc als camps de futbol, l’Ajuntament podrà establir, als voltants d’estos recintes, punts o zones on podran situar-se llocs de venda de productes relacionats amb l’esdeveniment de què es tracte.

PLÀNOLS LLOCS DE VENDA AL VOLTANT CAMPS DE MESTALLA I CIUTAT DE VALÈNCIA

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques.

Requisits

Requisits de les persones sol·licitants:

 • Les persones físiques hauran de tindre 18 anys complits.
 • Estar al corrent en els pagaments a l’Ajuntament per qualsevol concepte.
 • Tindre subscrita pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els danys que, amb motiu de la utilització del domini públic, es puguen produir en els béns o en les persones.
 • Estar en situació de desocupació.
 • En el cas de persones estrangeres, nacionals de països que no siguen membres de la Unió Europea, estar en possessió dels corresponents permisos de residència i treball per compte propi, amb vigència per a l’inici de l’activitat durant el temps que comprenga l’autorització, així com complir la resta de disposicions vigents que li siguen aplicables. En cas de caducitat durant el període d’autorització s’haurà d’aportar també un compromís de renovació d’estos permisos.

Requisits de l’activitat:

 • L’adjudicació d’estes autoritzacions es realitzarà entre les persones sol·licitants que reunisquen els requisits establits en l’article 21 de la vigent Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària, per a l’exercici de la venda no sedentària, pel procediment de sorteig.
 • La persona titular de l’autorització tindrà dret a l’ocupació del domini públic autoritzat i a l’exercici de l’activitat en els termes d’esta. No obstant això, quan sorgiren circumstàncies imprevistes o sobrevingudes d’urbanització, implantació, supressió de servicis públics o de qualsevol altra de naturalesa anàloga, l’Ajuntament, mitjançant resolució motivada, podrà revocar-la sense dret a indemnització a favor de la persona interessada.
 • Al final de cada jornada, la persona autoritzada haurà de deixar completament lliure d’instal·lacions el domini públic municipal. En cas d’incompliment es podrà procedir a l’execució subsidiària per part de l’Ajuntament, a costa seua, donant lloc si procedira, a la revocació de l’autorització concedida, així com a la inhabilitació per a successives autoritzacions.
Quan sol·licitar-ho

Durant el mes de setembre de l’any anterior al qual se sol·licita l’autorització.


Termini de sol·licitud: del dia 01/09/2023 fins al 30/09/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Si la sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica: formulari omplit i signat (botó “iniciar el tràmit”). S'hi adjuntarà la documentació indicada.
 • Quan la sol·licitud es realitze presencialment: instància normalitzada omplida i signada, que es pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'esta mateixa pàgina, acompanyada de la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Sol·licitud d'autorització per a l'ocupació temporal del domini públic municipal amb llocs de venda al voltant dels camps de futbol:
  • Còpia DNI nova persona titular
Taxes
Taxa

Taxa aplicable en mercats extraordinaris, mercats ambulants, mercats de vell i qualsevol altre tipus de venda no sedentària a la ciutat de València.

Quantia: 8,11 €/mes o fracció per cada 2 metres lineals de parada. Art. 5.1.7 Ordenança fiscal de mercats extraordinaris, mercats ambulants, mercats de vell i qualsevol altre tipus de venda no sedentària.


Taxes aplicables en mercats extraordinaris, mercats ambulants, rastres i qualsevol altre tipus de venda no sedentària en la ciutat de València


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

1. Presentació de la sol·licitud:

 • A través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València: Emplenar i signar el formulari de sol·licitud que apareix en clicar el botó “iniciar el tràmit” i adjuntar la documentació establida en l’apartat “documentació a presentar”.
 • Presencialment als registres municipals, les juntes municipals de districte i alcaldies de barri: Hauran d’emplenar i signar l’imprés normalitzat de sol·licitud i presentar-lo juntament amb la documentació que s’indica en este.

2. Pagament de la taxa corresponent abans de retirar l’autorització.

Informació Complementària
 • A l’efecte d’agilitzar la tramitació, en la sol·licitud s’haurà d’indicar un telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic.
 • En qualsevol moment, es podrà demanar a la persona sol·licitant, documentació complementària de la presentada inicialment, que resulte necessària per a la continuació del procediment.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Articles 24.1 de la Llei 39/2015 i 34 de l’Ordenança reguladora de l’ocupació del domini públic municipal de l’Ajuntament de València.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Atenció telefònica

Telèfon: 963 525 478. Extensions: 2274-3061-2324-3064-3444-3448.

Legislació
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.
 • Reglament de béns de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1372/86, de 13 de juny.
 • Decret 65/2012, de 20 d’abril, del Consell, pel qual es regula la venda no sedentària a la Comunitat Valenciana.
 • El Reglament General de Protecció de Dades Personals (RGPD) 2016/679 (UE), de 27 d’abril y la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.
Oficines d'informació
 • SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLICAmadeo de Savoia, 11. Pati A, 2ª planta.Tel.: 963 525 478. Extensiones: 2274-3061-2324-3064-3444-3448-3057.Fax: 96.352.58.128:30-14:00
Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
Anar a inici de pàgina