ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud d'autorització per a la realització d'activitats de caràcter promocional i per a la distribució gratuïta de publicitat impresa en el domini públic municipal
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
VP.PU.10
Descripció

Sol·licitud d'ocupació del domini públic municipal per a la realització d'activitats de caràcter promocional, amb o sense instal·lacions.

Així mateix, seguiran aquest tràmit les sol·licituds per a la distribució gratuïta, manual i individualitzada de publicitat impresa en els voltants del local comercial o establiment públic objecte del missatge publicitari i la titularitat del qual ostente la persona sol·licitant.

Qui ho pot sol·licitar?

-Activitats promocionals: Persones jurídiques.

-Distribució gratuïta de publicitat impresa: Persones físiques o jurídiques titulars de locals comercials i establiments públics, o, en la seua representació, empreses o agències especialitzades.

Requisits

-Estar al corrent en els pagaments a l'Ajuntament per qualsevol concepte.

-Tindre subscrita una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els danys que, amb motiu de la utilització del domini públic, es puguen produir en els béns o en les persones.

-Només s'autoritzarà el repartiment gratuit de publicitat impresa en els voltants del local comercial o establiment públic objecte del missatge publicitari.

Quan sol·licitar-ho

-Activitats promocionals: Amb una antelació mínima de 30 dies naturals a la data prevista de l'inici de l'ocupació.

-Distribució gratuïta de publicitat impresa: Amb una antelació mínima de 15 dies naturals a la data prevista de l'inici de l'ocupació.

Documentació a presentar

En tots els casos:

-Si la sol·licitud es realitza presencialment (només quean el sol·licitant siga persona física): Instància normalitzada emplenada i signada, que pot descarregar en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina, acompanyat de la documentació que s'indica.

-Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica: Formulari emplenat i signat (botó "Iniciar tràmit"). Al mateix s'adjuntarà la documentació indicada.

-Quan el sol·licitant siga una persona jurídica o actue mitjançant representació, haurà d'aportar-se document que acredite la representació que ostenta el signant de la sol·licitud.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Activitats promocionals:
  • Annex Memòria descriptiva de l'activitat (imprés normalitzat per l'Ajuntament de València):

   Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

   La memòria ha de contindre:

   1. Dia o dies de celebració (per ordre cronològic, si és el cas), amb horaris d’inici i fi de l’ocupació (incloent-hi muntatge i desmuntatge), així com emplaçament/s exacte/s que s’ocuparan en cada data i descripció d’activitat/s que es realitzaran.

   2. Nombre previst d’assistents a l’esdeveniment.

   3. Indicació expressa de si és necessari el tancament total o parcial del trànsit, amb especificació, si és el cas, de les vies públiques que cal buidar de vehicles (precisant-ne dates i horaris) i de les zones en les quals se sol·licita reserva d’estacionament o prohibició d’aparcar per motiu de l’esdeveniment.

   4. Si és el cas, proposta de mesures de senyalització de l’esdeveniment.

   5. Relació amb descripció de tots els elements i instal·lacions que es preveja utilitzar, com ara jocs infantils o atraccions inflables, escenaris, carpes, graderies, decorats, grups electrògens, barres de menjar/beguda o altres instal·lacions anàlogues. La documentació que siga procedent sobre este tema haurà d’aportar-se en l’apartat “Documentació opcional”.

   6. Quan entre les activitats sol·licitades es trobe la instal·lació de parades de venda, de caràcter no permanent, la memòria haurà de contindre, a més de l’anterior:

   6.1. Nombre de parades que es col·locaran, característiques i dimensions, emplaçant-les en plànol acotat, i descripció del tipus de productes i mercaderies a la venda.

   6.2. Si entre les activitats sol·licitades es troba la instal·lació de parades de venda d'aliments i begudes, haurà d'incloure's almenys:

   • Descripció del tipus d'activitat alimentària a desenvolupar, amb especificació de si es tracta de venda d'aliments envasats, venda sense manipulació, venda de masses fregides o venda amb elaboració i manipulació.
   • Justificació del compliment dels requisits i condicions establits en l'Annex III de l'Ordenança reguladora de l'Ocupació del Domini Públic Municipal.
  • Annex Pla d'Actuació enfront d'Emergències (imprés normalitzat per l'Ajuntament de València):

   S'aportarà en cas de sol·licituds de realització d'activitats que per les seues característiques es troben incloses en la Llei 14/2010 d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

  • Annex Declaració responsable consum aliments (imprés normalitzat per l'Ajuntament de València):

   Haurà d'aportar-se quan l'activitat incloga el cuinat i/o consum d'aliments en el domini públic.

  • Annex Declaració responsable d'instal·lacions provisionals d'escassa complexitat tècnica i memòria (imprés normalitzat per l'Ajuntament de València):

   S’aportarà en cas d’instal·lacions provisionals d’escassa complexitat que no requerisquen un projecte tècnic. Haurà d’estar subscrita per tècnic competent i acompanyar-se d’una memòria amb la descripció detallada i les especificacions tècniques de tots els elements i les instal·lacions que es preveja utilitzar i els plànols d’estos, segons el que disposa l’article 95 del Decret 143/2015, d’11 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

  • Certificat final de muntatge de les instal·lacions esmentades:

   Conclòs el muntatge de les instal.lacions i abans de l’inici de l’activitat, el sol·licitant haurà d’estar en possessió del certificat final de muntatge corresponent subscrit per tècnic competent, que haurà de presentar tan prompte com siga possible per a aportar-lo a l’expedient, i en el qual s’acreditarà que les instal·lacions s’ajusten a la memòria presentada i posseïxen les mesures necessàries que garantisquen la solidesa, resistència, estabilitat i flexió adequades i altres condicions tècniques constructives exigibles en el Codi Tècnic de l’Edificació.

  • Certificat d'instal·lacions elèctriques:

   Quan la sol·licitud incloga instal·lacions elèctriques, siga quina siga la potència prevista, l’entitat organitzadora haurà de disposar del certificat d’instal·lació elèctrica subscrit per instal·lador autoritzat i segellat per la conselleria amb competències en matèria d’indústria.

  • Plànol d’emplaçament:

   Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

   Plànol fitat i a escala dels emplaçaments, amb delimitació dels espais a ocupar, inclosa l'àrea d'influència, i indicació de si els mateixos estaran fitats. Es diferenciaran, si escau, els espais que es destinaran a cada tipus d'activitat, amb representació gràfica de les instal·lacions que ocuparan el domini públic i dels elements preexistents en el mateix (arbres, mobiliari urbà, fanals…).

 • Distribució gratuïta de publicitat impresa en els voltants de locals comercials de titularitat del sol·licitant.:
  • Títol habilitant per a l'obertura del local.:

   Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

   Haurà d'aportar-se, al costat de la sol·licitud, el títol habilitant per a l'obertura del local comercial la titularitat del qual ostenta el sol·licitant (Llicència, Autorització o Declaració responsable per a l'obertura i inici de l`activitat o Comunicació ambiental prèvia).

  • Plànol d’emplaçament:

   Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

   Plànol fitat i a escala dels emplaçaments, amb delimitació dels espais a ocupar, inclosa l'àrea d'influència, i indicació de si els mateixos estaran fitats. Es diferenciaran, si escau, els espais que es destinaran a cada tipus d'activitat, amb representació gràfica de les instal·lacions que ocuparan el domini públic i dels elements preexistents en el mateix (arbres, mobiliari urbà, fanals…).

  • Imprès publicitari a repartir
Taxes
Taxa

La que fixe en cada cas l'Ordenança fiscal aplicable.Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

-Presentació de la sol·licitud:

A través de la seu electrònica de l'Ajuntament de València: cal omplir i firmar el formulari de sol·licitud que apareix en clicar el botó “iniciar tràmit” i adjuntar la documentació establida en l'apartat “Documentació a presentar”.

A més, les persones físiques podran optar per realitzar el tràmit presencialment en les juntes, registres municipals i alcaldies de barri. Per a això, hauran d'omplir i firmar l'imprés de sol·licitud (enllaç) i presentar-lo juntament amb la documentació que s’hi indica.

-Pagament de la taxa corresponent abans de retirar l'autorització.

Informació Complementària

-A l’efecte d’agilitzar la tramitació, en la sol·licitud s’haurà d’indicar un telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic.

-En qualsevol moment es podrà demanar a la persona sol·licitant documentació complementària a la inicialment presentada que resulte necessària per a la continuació del procediment.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Articles 24.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i 34 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal de l'Ajuntament de València.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb signatura digital
Pot iniciar la sol·licitud en línia prement el va botar Iniciar tràmit situat a l'inici d'aquesta pàgina. Haurà d'identificar-s'i signar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de signatura.
Si accedeix amb certificat personal o *DNIe seleccione com a forma de representació soc representant mitjançant la presentació d'un apoderament. En aquest cas, recorde que, d'acord amb l'assenyalat en l'apartat Documentació a presentar, haurà d'adjuntar l'autorització corresponent.
En el moment d'emplenar el Formulari, si està utilitzant un certificat personal o *DNIe, el seu nom apareixerà com a Representant i en Dades del Sol·licitant haurà de desplegar Tipus d'identificació per a triar CIF i introduir-*ho, i emplenar el nom de l'Entitat.
Si per contra, ha accedit amb certificat d'entitat, seleccione que desitja actuar en la Seu electrònica com a Entitat.
Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
Emplene el formulari.
Adjunte, en el seu cas, la documentació indicada.
Present i ferm la sol·licitud.
Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'aquesta Seu podrà consultar i obtindre còpia dels seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li seguisca requerida.
És recomana la utilització de Google Chrome com a navegador.

Atenció telefònica

Telèfon: 963 525 478. Extensions: 3448 - 3444 - 2274 - 3064 - 3187 - 2324 - 3061

Legislació

-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

-Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.

-Reglament de béns de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1372/86, de 13 de juny.

-Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, i el Decret 266/2004, de 3 de desembre, de la Conselleria de Territori i Habitatge, en matèria de prevenció i correcció de la contaminació acústica.

Oficines d'informació
 • SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLICAmadeo de Savoia, 11. Pati A, 2ª planta.Tel.: 963 525 478. Extensiones: 2274-3061-2324-3064-3444-3448-3057.Fax: 96.352.58.128:30-14:00
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina