ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud d'autorització per a l'ocupació temporal del domini públic municipal mitjançant la instal·lació de contenidors d'estris no vinculats a obres
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
VP.OC.145
Descripció

Sol·licitud d'autorització per a l'ocupació temporal del domini públic municipal mitjançant la instal·lació de contenidors no vinculats a obres, amb la finalitat de realitzar la recollida de mobles i estris inservibles procedents d'habitatges o locals, quan el nombre d'elements a retirar supere els límits de la recollida a domicili que presta l'Ajuntament.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques o jurídiques interessades en la retirada de mobles o estris, així com empreses titulars dels contenidors.

Requisits

Requisits de les persones sol·licitants:

 • Estar al corrent en els pagaments a l’Ajuntament per qualsevol concepte.
 • Tindre subscrita una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els danys que, amb motiu de la utilització del domini públic, es puguen produir en els béns o en les persones.

Requisits de l’activitat:

 • El contenidor se situarà, preferentment, en les zones reservades a aparcaments de la calçada, de manera que no sobreisca d'esta zona i no supose un obstacle que entorpisca la lliure circulació dels vehicles. La prohibició d'aparcament de vehicles en l'emplaçament autoritzat al contenidor en calçada, haurà de senyalitzar-se amb una antelació mínima de 48 hores a la data prevista d'instal·lació.
 • Excepcionalment es podrà situar en la vorera, havent de fer-ho, en tal suposat, entre els escocells dels arbres, si n'hi haguera, deixant en tot cas una banda lliure per als vianants mínima de 1,50 metres, i adoptant-se les mesures oportunes de protecció del paviment i sense que en cap cas es col·loquen totalment o parcialment sobre les tapes d'accés als servicis públics ni sobre hidrants.
 • El contenidor haurà d'estar numerat i en ell constarà de forma clara el nom o raó social de l'empresa propietària d'aquest, així com un número de telèfon de contacte disponible les 24 hores per a avisar en cas d'emergència.
 • La persona o entitat autoritzada mantindrà la zona d'influència on se situe el contenidor en perfecte estat de neteja i higiene.
 • En cap cas es podrà superar la vertical dels límits del contenidor amb el material depositat, havent de procedir-se en tal cas a la seua retirada i buidatge. Una vegada plens els contenidors, hauran de ser tapats immediatament de manera adequada, de manera que no es produïsquen abocats de residus a l'exterior. Igualment és obligatori tapar els contenidors durant el temps en què no siguen objecte d'utilització.
 • No podrà depositar-se en el contenidor cap objecte diferent de mobles o estris inservibles procedents d'habitatges. Queda prohibit especialment el depòsit de residus procedents d'obres i enderrocs, així com d'aparells electrònics i de deixalles industrials o perilloses.
Quan sol·licitar-ho

Amb 30 dies d’antelació a la data prevista d’inici de l’ocupació.

Documentació a presentar

 • Si la sol·licitud es presenta en esta seu electrònica: formulari emplenat i signat (botó Iniciar tràmit). S'hi adjuntarà la documentació indicada.
 • Si la sol·licitud es realitza presencialment (només en el cas que el sol·licitant siga persona física): instància normalitzada emplenada i signada, que pot descarregar-se en l'apartat Impresos d'esta mateixa pàgina, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Quan sol·licitant siga una persona jurídica o actue per mitjà de representació, haurà d’aportar-se document que acredite la representació que té el signant de la sol·licitud.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Autorització per a l'ocupació del domini públic municipal mitjançant la instal·lació de contenidors d'estris:
  • Segur de responsabilitat civil:

   Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.
   Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil de l'empresa propietària del contenidor, previst en l'article 196.1, i rebut d'estar al corrent del seu pagament, o certificat de l'asseguradora que acredite tots dos extrems.

  • Plànol d'emplaçament:

   Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.
   Pla fitat i a escala de l'emplaçament, amb indicació de: ample de vorera i de calçada, zones reservades a aparcament de vehicles, la distància a la vorada, identificació dels elements existents en la via pública (com ara arbres, semàfors, papereres, fanals, armaris d'instal·lació del servici públic, senyals de trànsit, contenidors de residus, bancs, i qualssevol altres que permeten conéixer l'espai lliure existent per a compatibilitzar la resta d'usos permesos en la via pública amb la instal·lació pretesa).

Taxes
Taxa

La que fixe en cada cas l’Ordenança fiscal aplicable.Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

1. Presentació de la sol·licitud:

 • A través d’esta seu electrònica: emplenar i signar el formulari de sol·licitud que apareix en punxar el botó iniciar el tràmit i adjuntar la documentació establida en l'apartat Documentació a presentar.
 • A més, les persones físiques podran optar per realitzar el tràmit presencialment en els registres municipals, les juntes municipals de districte i en les alcaldies de barri. Per a això, hauran d'emplenar i signar l'imprés de sol·licitud i presentar-ho juntament amb la documentació indicada en este.

2. Pagament de la taxa corresponent abans de retirar l'autorització.

Informació Complementària

A l’efecte d’agilitzar la tramitació, en la sol·licitud s’haurà d’indicar un telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic.

En qualsevol moment, es podrà demanar a la persona solicitant documentació complementària a la inicialment presentada, que resulte necessària per a la continuació del procediment.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Articles 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre i 34 de l’Ordenança reguladora de l’ocupació del domini públic municipal de l’Ajuntament de València.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb signatura digital.

Pot iniciar la sol·licitud en línia prement el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'aquesta pàgina. Haurà d'identificar-se i signar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de signatura.

Si accedeix amb certificat personal o DNIe seleccione com a forma de representació soc representant mitjançant la presentació d'un apoderament. En aquest cas, recorde que, d'acord amb l'assenyalat en l'apartat Documentació a presentar, haurà d'adjuntar l'autorització corresponent.

En el moment d'emplenar el Formulari, si està utilitzant un certificat personal o DNIe, el seu nom apareixerà com a Representant i en Dades del Sol·licitant haurà de desplegar Tipus d'identificació per a triar CIF i introduir-ho, i emplenar el nom de l'Entitat.

Si per contra, ha accedit amb certificat d'entitat, seleccione que desitja actuar en la Seu electrònica com a Entitat.

Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat
Documentació a presentar.Emplene el formulari.
Adjunte, en el seu cas, la documentació indicada.
Presente i signe la sol·licitud.
Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'aquesta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Es recomana la utilització de Google Chrome com a navegador.

Atenció telefònica

Telèfon: 96.352.54.78 Extensions del Servici: 2324-3061-3064-3444-2274-3448-3057.

Legislació

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.
 • Reglament de béns de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1372/86, de 13 de juny.
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d’activitats a la Comunitat Valenciana.
 • El Reglament General de Protecció de Dades Personals (RGPD) 2016/679 (UE), de 27 d’abril y la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.
Oficines d'informació
 • SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLICAmadeo de Savoia, 11. Pati A, 2ª planta.Tel.: 963 525 478. Extensiones: 2274-3061-2324-3064-3444-3448-3057.Fax: 96.352.58.128:30-14:00
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina