ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Llicència d'obertura de rases i sondatges en la via pública
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
VP.OB.15
Descripció

Concedir llicències per a realitzar rases a la via pública per a la instal·lació de servicis públics (aigua, llum, gas, telecomunicacions, desaigües).

Qui ho pot sol·licitar?

La persona física o jurídica titular de l'immoble per al que se sol·licita l'obra. Quan es tracte d'instal·lacions per a alimentació d'edificis de nova planta, condicionament o reforma, el sol·licitant serà el titular de la corresponent llicència.

Requisits
 • Que el/la contractista que executarà l'obra tinga l'homologació d'empresa per part de l'Ajuntament per a poder realitzar rases en via pública.
 • Tindre l'homologació d'empresa per part de l'Ajuntament per a poder realitzar rases a la via pública.
Quan sol·licitar-ho

Previ a l'inici de l'obra.

Documentació a presentar

 • Si la sol·licitud es realitza presencialment, Instància de sol·licitud de llicència per a obertura de rases i cales en la via pública, segons model normalitzat que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, acompanyat de la documentació que s'indica.
  • En cas de presentar la sol·licitud de manera presencial (només persones físiques) haurà d'aportar NIF. En cas de signar la instància persona diferent a la sol·licitant hauran d'acompanyar ambdues el seu NIF.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica. Subscrita pel / per la peticionari/ària de la llicència o pel/per la seu/a representant legal en el cas de ser una persona jurídica (societat).

Documentació per a tots els casos:
 • Plànol d'emplaçament segons art. 7.2 Ordenança de Rases:

  en què s’indique: Traçat de la canalització. Necessitats d’ocupació de la via pública per a l’execució de l’obra: situació de contenidors d’obra, aplec de materials, espais protegits per a circulació de vianants, caseta d’obra, maquinària auxiliar, etc. Descripció general de la via afectada: ample de vorera i calçada, nombre de carrils, sentit de la circulació, situació i característiques dels aparcaments, carrils bus, etc. I plànol amb proposta de la desviació alternativa del trànsit en cas de ser necessari el tall del carrer.

 • NIF de la persona física representada, si escau
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Canonada desaigüe per a connexió nova al col·lector general:
  • Carta de pagament de la Taxa per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública
  • Carta de pagament de la Fiança per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública
  • Carta de pagament de la Taxa permís de connexió de servici domiciliari a la xarxa de sanejament
  • Justificant d'haver satisfet l'ingrés previ de la Taxa de rasa
  • Justificant d'haver satisfet l'ingrés previ de la Fiança
  • Justificant d'haver satisfet l'ingrés previ de la Taxa de clavegueram
  • Plànol del Cicle Integral de l’Aigua amb els punts de connexió:

   Sol·licitar-lo en Ocoval. Necessiten tindre’l abans de fer la sol·licitud per a saber on connectar. Es facilita al ciutadà des d’Ocoval, sol·liciteu-lo a l’adreça electrònica obras@ocoval.es o al telèfon 963 370 228.

 • Canonada desaigüe per a substitució de connexió existent, arquetes, pous i avaries:
  • Carta de pagament de la Taxa per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública
  • Carta de pagament de la Fiança per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública
  • Justificant d'haver satisfet l'ingrés previ de la Taxa de rasa
  • Justificant d'haver satisfet l'ingrés previ de la Fiança
  • Plànol del Cicle Integral de l’Aigua amb els punts de connexió:

   Sol·licitar-lo en Ocoval. Necessiten tindre’l abans de fer la sol·licitud per a saber on connectar. Es facilita al ciutadà des d’Ocoval, sol·liciteu-lo a l’adreça electrònica obras@ocoval.es o al telèfon 963 370 228.

 • Transicions de gas:
  • Carta de pagament de la Taxa per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública
  • Justificant d'haver satisfet l'ingrés previ de la Taxa de rasa
 • Canalitzacions elèctriques:
  • Carta de pagament de la Fiança per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública
  • Projecte de la línia que s’executarà visat:

   o quan es presente sense visar, acompanyat de la declaració responsable del/de la tècnic/a competent.

  • Plànol del punt de subministrament amb el vistiplau d’Iberdrola o empresa subministradora
  • Justificant d'haver satisfet l'ingrés previ de la Fiança
 • Canalitzacions de telecomunicacions per conveni amb Telefónica:
  • Carta de pagament de la Fiança per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública
  • Projecte de la línia que s’executarà visat:

   o quan es presente sense visar, acompanyat de la declaració responsable del/de la tècnic/a competent.

  • Plànol del punt de subministrament facilitat per Telefónica i el conveni firmat per les dos parts
  • Justificant d'haver satisfet l'ingrés previ de la Fiança
 • Canalitzacions de telecomunicacions per a empreses subministradores:
  • Fitxa tècnica sobre longituds i ocupacions (en format Excel)
 • Connexió elèctrica particular per a donar subministrament a terrasses:
  • Carta de pagament de la Taxa per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública
  • Carta de pagament de la Fiança per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública
  • Justificant d'haver satisfet l'ingrés previ de la Taxa de rasa
  • Justificant d'haver satisfet l'ingrés previ de la Fiança
  • Memòria tècnica amb declaració responsable
 • Cales per a impermeabilitzar mur pantalla:
  • Carta de pagament de la Taxa per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública
  • Carta de pagament de la Fiança per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública
  • Memòria d’execució de l’obra
  • Justificant d'haver satisfet l'ingrés previ de la Taxa de rasa
  • Justificant d'haver satisfet l'ingrés previ de la Fiança
 • Sondejos i altres:
  • Carta de pagament de la Taxa per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública
  • Justificant d'haver satisfet l'ingrés previ de la Taxa de rasa
  • Carta de pagament de la Fiança per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública
  • Justificant d'haver satisfet l'ingrés previ de la Fiança
Taxes
Taxa obertura cales o rases en terreny d'ús públic i remoció paviment o voreres via pública

TAXES

Taula de quanties per a l’exercici vigent

Les quotes tributàries es determinaran per l’aplicació de les tarifes següents, considerant-se els intervals següents (longitud i temps), als quals caldrà sumar la tarifa per concessió d’autorització d’aprofitament: tarifa/euros tarifa concessió d’autorització d’aprofitament ………………....…................. 32,31

En terrenys no pavimentats:

Tarifa/Euros - Primera setmana:

Fins a 8,99 m lin. ……………………………………………….…………... 82,68

Des de 9 fins a 16,99 m lin. ……………………………………..…………. 165,38

Des de 17 fins a 25,99 m lin. ……………………………………….……… 258,38

Des de 26 fins a 50 m lin. …………………………………………………...516,84

A partir de 50 metres, a la quota de l’últim interval s’afegirà el resultat de multiplicar el nombre de metres que excedisquen 50 per 1,08 i per 6.

Les obres amb duració superior a una setmana tributaran per intervals setmanals (2, 3, 4, etc. setmanes).

Terrenys pavimentats:

Tarifa/Euros - Primera setmana:

Fins a 8,99 m lin. ……………………………………………………………… 167,82

Des de 9 fins a 16,99 m lin. …………………………………………………. 336,10

Des de 17 fins a 25,99 m lin. ………………………………………………. 524,78

Des de 26 fins a 50 m lin. ……………………………........................... 1.049,82

A partir de 50 metres, a la quota de l’últim interval s’afegirà el resultat de multiplicar el nombre de metres que excedisquen 50 per 2,23 i per 6.

Les obres amb duració superior a una setmana tributaran per intervals setmanals (2, 3, 4, etc. setmanes).

Tarifa única per l’execució de cales per a la instal·lació de transicions de connexió de les instal·lacions receptores de gas per part dels instal·ladors autoritzats:

a) Terrenys no pavimentats ………………………………………………… 35,46 euros

b) Terrenys pavimentats ……………………………………………………. 44,29 euros

En els dos casos inclou la tarifa per concessió de l’autorització.Taxes per Obertura de Sondatges o Rases en Terreny d'Ús Públic i qualsevol Remoció del Paviment o Voreres en la Via Pública


Fiança obertura cales o rases terreny d'ús públic i remoció paviment o voreres via pública

Taula de quanties per a l’exercici vigent

Per a la constitució dels dipòsits que garantisquen el reintegrament de les despeses de reconstrucció o reparació dels béns i instal·lacions, així com les indemnitzacions per danys irreparables, es liquidarà d’acord amb els metres quadrats de reposició del treball realitzat. Per al seu càlcul, es multiplicarà la longitud de la rasa o cala sol·licitada per un ample estimat mínim de 0,5 metres i per l’import corresponent.

1. En voreres, calçades, terrenys sense pavimentar …………………………… 17,03 euros

2. En voreres, calçades, terrenys pavimentats …………………………… 51,26 euros


Taxes per Obertura de Sondatges o Rases en Terreny d'Ús Públic i qualsevol Remoció del Paviment o Voreres en la Via Pública


Taxa pel permís de connexió domiciliària a la xarxa de sanejament

Taula de quanties per a l’exercici vigent

ART. 6.2.2

Permís de connexió domiciliària a la xarxa de sanejament 188.28 €


Taxa pels Servicis de Clavegueram, Col·lectors i Estaciones de Bombament


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

- Ingreso de les taxes i fiances corresponents en cada cas, amb caràcter previ a la presentació de la instància de sol·licitud de llicència. (veure quantia en apartat “Taxes” i sol·licitar cartes de pagament en les Oficines d'Ocoval)

- Presentació de la instància de sol·licitud de llicència, degudament omplida, acompanyada de la documentació assenyalada en l'apartat “Documentació a presentar”.

Informació Complementària

La llicència d'obertura de rases en via pública, tindrà una vigència, amb caràcter general, de sis mesos comptats des del dia en què es notifica la llicència. En casos especials en què el termini siga major, la vigència vindrà determinada en una condició de la pròpia llicència.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 223.2 Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d´Ordenança del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Pot obtindre més informació en la pàgina web d'OCOVAL.

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Oficines d'informació
 • OCOVAL. Oficina de Coordinació d'Obres a la Via Pública.Av. Cardenal Benlloch, 75 baix.Tel.: 96.337.02.28 - 96.352.54.78 Ext. 4241, 4242Fax: 96.352.55.21De Dilluns a divendres de 8:30 a 14.00 .ocoval@ocoval.es
Oficines on presentar
 • OCOVAL. Oficina de Coordinació d'Obres a la Via Pública.Av. Cardenal Benlloch, 75 baix.Tel.: 96.337.02.28 - 96.352.54.78 Ext. 4241, 4242Fax: 96.352.55.21De Dilluns a divendres de 8:30 a 14.00 .ocoval@ocoval.es
Anar a inici de pàgina