ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Cessió temporal d'ús d'immobles patrimonials de propietat municipal
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.PM.30
Descripció

Procediment seguit quan un tercer sol·licita la cessió d'ús d'un immoble de propietat de l'Ajuntament.

Qui ho pot sol·licitar?

Institucions Públiques o Societats amb capital majoritari públic, Institucions Privades d'interés públic i Entitats sense ànim de lucre per a la seua destinació a finalitats d'utilitat pública o interés social relacionats amb la prestació de serveis socials, sanitaris, activitats educatives, culturals, esportives o altres anàlogues que redunden en benefici dels veïns.

Requisits que han d’acomplir

Requisits
 • Les Associacions i Entitats sense ànim de lucre han d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats de l'Excm. Ajuntament de València o en el Registre d'Associacions de la Generalitat.
 • Que tinguen el seu domicili social o desenvolupen les seues activitats preferentment en la ciutat de València.
Quan sol·licitar-ho
 • En cas de convocatòria pública: el termini de quinze dies naturals a comptar des de l'endemà al de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València, o termini que fixe la convocatòria.
 • Institucions públiques o societats amb capital majoritari públic, institucions privades d'interés públic en qualsevol moment.

Publicació en el BOP

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Acord inscripció de l'entitat/associació en el Registre d'Associacions de la Generalitat Valenciana:

  o declaració responsable d'estar inscrita en el Registre Municipal d'Entitats de l'Excm. Aj. de València.

 • Document acreditatiu de la representació que ostenta la persona representant legal de l'associació i signant de la proposició
 • Estatuts de l'entitat/associació
 • Declaració responsable de la persona representant de l'entitat:

  de no estar incursa en cap de les causes de prohibició de contractar establides en l'article 71 de la Llei de Contractes del Sector Públic (Llei 9/2017, de 8 de novembre), així com estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

 • Escrit firmat pel representant de l'associació o entitat:

  en què conste el correu electrònic de la persona a qui es dirigiran les notificacions que siguen necessàries realitzar i l'acceptació expressa de què les notificacions es realitzen per este medi.

 • Documentació acreditativa de l'import de les subvencions que rep l'associació o entitat
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Documentació de cessió d'ús de locals, en cas de convocatòria en règim de concurrència:
  • Documentació que acredite la implicació de l'entitat en el "teixit social” del barri on se situe el local a l'ús del qual es pretén accedir
  • Memòria d'activitats:

   on es detallen:
   a) les activitats, programes, i/o servicis realitzats per l'associació/entitat durant l'últim any,
   b) les activitats realitzades en col·laboració amb l'Ajuntament,
   c) nombre d'usuaris o beneficiaris dels dits programes.
   En el cas que l'entitat tinguera una existència inferior a un any, la memòria contindrà totes aquelles actuacions realitzades des de la seua data de constitució.

  • Programa d'activitats de l'entitat per a l'any de la convocatòria:

   detallant aquelles iniciatives i/o activitats a desenvolupar en el local objecte d'esta convocatòria, freqüència d'utilització del local, horari d'activitats i nombre d'usuaris i/o beneficiaris estimats.

  • Documentació acreditativa de les entitats que la componen, quan es tracte d'una coordinadora, federació o altres formes d'agrupació d'entitats
  • En el seu cas, document en què s'establisquen les condicions per a compartir el local: horari, nombre d'usuaris, activitat a desenvolupar…
  • Certificat del secretari de l'entitat amb el vistiplau del seu president sobre el nombre de persones sòcies existent l'any de la convocatòria
  • Qualsevol altre document exigit per les bases o la convocatòria
Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Quan es tracte d'una convocatòria pública: només presentar la seua sol·licitud i resta de documents requerits.

Informació Complementària

Quan es tracte d'una convocatòria pública, es prioritzarà la preferència entre els locals inclosos en el catàleg de locals lliures susceptibles de cessió d'ús.

Quan no es tracte d'una convocatòria, s'indicarà, en les caselles d'ordre de preferència del formulari les característiques del local sol·licitat (dimensions, requisits específics, ubicació, etc.) o s'identificarà el local o els locals la cessió d'ús dels quals se sol·licita.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les AAPP.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

96.352.54.78 (Extensión 1212).

Legislació
 • Bases reguladores del procediment per a la cessió d'ús de locals de titularitat de l'Excm. Ajuntament de València a associacions i entitats sense ànim de lucre.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre del Patrimoni de les Administracions Públiques.
 • Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
 • Reglament de les Bases de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 1372/1986, de 13 de juny.
Oficines d'informació
 • SERVICI DE PATRIMONIEdifici Antiga Tabacalera, Pati b, pis 1.Per a demanar cita prèvia: 96.208.1212 o 96.208.1278
Anar a inici de pàgina