ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud d’inici del procediment d’avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada en instruments de planejament urbanístic
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.PL.85
Descripció

L'Avaluació Ambiental Territorial i Estratègica és la fase d'avaluació dels efectes ambientals de les actuacions urbanístiques contemplades dels instruments de planejament. Pot ser ordinària, per tenir efectes significatius en el medi ambient, o simplificada per no tenir efectes significatius en el medi ambient conforme l'establit en l'Annex VIII de la LOTUP.

Els òrgans ambientals, segons siga una avaluació ordinària o simplificada, són la Comissió d'Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica (depenent de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural), o la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València, respectivament.

Amb la sol•licitud d'inici d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada comença l'avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic que no tinguen efectes significatius sobre el medi ambient, a fi de garantir un elevat nivell de protecció ambiental i de promoure un desenvolupament sostenible.

En virtut del que es preveu en l'article 49.2 del TRLOTUP, l'Ajuntament ostentarà la competència, com a òrgan ambiental i territorial, en els següents casos:

 1. En els instruments de planejament urbanístic que afecten únicament i exclusivament l'ordenació detallada del sòl urbà definida en el present TR.
 2. En els instruments de planejament urbanístic que, en el desenvolupament de planejament avaluat ambientalment, afecten únicament i exclusivament l'ordenació detallada del sòl urbanitzable definida en el present TR.
 3. En els instruments de planejament urbanístic que afecten únicament i exclusivament l'ordenació estructural del sòl urbà que compte amb els servicis urbanístics efectivament implantats, sense modificar l'ús dominant de la zona establida en l'ordenació estructural.

Els plans i programes que estan subjectes a avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada s'elaboraran seguint el procediment establit en els articles 52 i 53 del TRLOTUP.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Requisits
 • El document inicial estratègic (DIE) ha d'observar el contingut establit en l'article 52.1 del TRLOTUP, i adjuntar una motivació de l'aplicació del procediment simplificat d'avaluació ambiental i territorial estratègica, un resum dels motius de la selecció de les alternatives previstes, les mesures previstes per a previndre, reduir i, en la mesura que siga possible, compensar, qualsevol efecte negatiu important en el medi ambient i en el territori que es derive de l'aplicació del pla o programa, així com per a mitigar la seua incidència sobre el canvi climàtic i la seua adaptació a este, i una descripció de les mesures previstes per al seguiment ambiental del pla.
 • L'esborrany de l'instrument de planejament ha de trobar-se sempre grafiat sobre les línies oficials emeses per la Secció de Cartografia Informàtica municipal, i cal presentar la documentació en versió AutoCAD 2004.
 • La documentació tècnica que es presente adjunta a la sol•licitud d'inici del procediment ambiental (DIE i esborrany del pla) haurà d'aportar una còpia en suport paper i una altra en suport CD en format PDF.
Quan sol·licitar-ho

No hi ha termini per a sol•licitar l'inici del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Document inicial estratègic (DIE)
 • Esborrany de l'instrument de planejament urbanístic
 • Certificat d'Alineacions
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Sol•licitud d’inici del procediment d’avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada en instruments de planejament urbanístic:
  • Qualsevol altra documentació que considere l'interessat, amb especificació en la instància de la documentació que aporta
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació de sol•licitud amb la documentació necessària.

Informació Complementària

TRAMITACIÓ URBANÍSTICA DELS PLANS, UNA VEGADA FINALITZADA LA FASE AMBIENTAL

a) Informació pública durant un període mínim de quaranta-cinc dies, assegurant, com menys, les mesures mínimes de publicitat exigides per l'article 55.2 del TRLOTUP. El termini mínim serà de 20 dies quan es tracte d'estudis de detall.

b) Durant el mateix termini d'informació pública es consultarà als organismes afectats, amb petició dels informes exigibles d'acord amb la legislació sectorial, així com a les entitats subministradores dels serveis públics urbans que puguen resultar afectades. La falta d'emissió dels informes esmentats en el termini establit permetrà prosseguir la tramitació de les actuacions. Quan els informes hagen de ser evacuats per l'administració general de l'Estat, se sotmetran al que es disposa en la legislació estatal que siga aplicable.

c) Si, com a conseqüència d'informes i al·legacions, es pretén introduir “canvis substancials” en la proposta de pla, abans d'adoptar-los es comunicarà als interessats i, mitjançant resolució de l'alcalde, se sotmetran a informació pública pel termini de 20 dies, acompanyats dels informes i al·legacions que sustenten la modificació proposada. Durant aqueix període s'admetran, per al seu examen i consideració, noves al·legacions referides als canvis proposats; podran inadmetre's les que reiteren arguments i redunden en aspectes prèviament informats. En aquest cas d'introducció de canvis substancials en la proposta d'un pla o programa que haguera sigut objecte d'un procediment simplificat d'avaluació ambiental i territorial estratègica serà necessari requerir de l'òrgan ambiental i territorial un informe que determine si les modificacions que es pretén introduir no tindran efectes significatius sobre el medi ambient i el territori o si requereixen la tramitació del procediment ordinari d'avaluació ambiental i territorial estratègica, per ser previsible que es produïsquen efectes significatius sobre el medi ambient i el territori.

d) Concloses les anteriors actuacions, el pla serà sotmès a aprovació pel Ple de l'Ajuntament o òrgan que corresponga. Quan es modifique l'ordenació estructural, l'aprovació definitiva correspondrà a la Conselleria competent en urbanisme. Els plans que tinguen per objecte una diferent zonificació o ús urbanístic de zones verdes previstes requeriran dictamen previ del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

e) L'acord d'aprovació definitiva, juntament amb les seues normes urbanístiques, es publicaran per a la seua entrada en vigor en el Butlletí Oficial de la Província. Quan l'aprovació definitiva siga municipal, abans de la seua publicació, es remetrà una còpia digital del pla a la Conselleria competent en matèria d'ordenació del territori i urbanisme per a la seua inscripció en el Registre Autonòmic d'Instruments de Planejament Urbanístic.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Servici de Planejament:

Teléfon: 96.3.52.54.78 // Extensions: 3404-3436-3415

Legislació

- Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge aprovat per Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell.

- Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana

- Text Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, aprovat pel Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre

- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental

Oficines d'informació
 • SERVICI DE PLANEJAMENTAmadeo de Savoia, 11. Pati B, segona plantaTel.: 96.352.54.78 Ext. 3403, 3404, 3415De 9,00 a 14,00 de dilluns a divendres
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
Oficines on presentar
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina