ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Declaració Responsable per a l'execució d'obres per a la instal·lació de telecomunicacions Tipus I
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.LC.210
Descripció

Declaració Responsable tipus I, per a obres d’instal·lació de xarxes publiques o instal·lacions d’estacions de xarxes publiques al domini privat, que es troven en qualsevol de les situacions de l’article 34 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions.

Qui ho pot sol·licitar?

Es recomana remetre la documentació al mail consultaslicencias@valencia.es i esperar la revisió de la mateixa, per a després aportar la documentació mitjançant la sede electrónica, abans del inici de l’obra.

Requisits
 • Justificar l’abonament de la tasa urbanísitica y del impost de construccions, instalacions i obres;
 • Si escau, aportar l’autorització de la instalació per l’Agència Estatal de Seguritat Aèrea
Documentació a presentar

A més de l’imprés de la Declaració Responsable degudament emplenat, haurà d’aportar-se:

1.- Si és persona física que actua en representació d’uan altra persona física, haurà d’acreditat la representació a través de qualsevol mitjà vàlid en Dret.

2.- Si és una persona jurídica, haurà d’aportar_

-còpia de l’escriptura de constitució

-còpia de l’escriptura de poder notarial que acredita la representació de qui signa la instancia

-qualsevol altre mitjà vàlid en Dret
3.- Si el sol·licitant és una comunitat, haurà d'aportar-se còpia de l'acta o de qualsevol altre document on consti el nomenament del representant d'aquesta.
4.- Document justificatiu de l'abonament previ de la taxa urbanística corresponent (a través del Gestor d'Autoliquidacions)
5.- Document justificatiu de l'abonament de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, (a través del Gestor d'Autoliquidacions)
6.- Documentació tècnica en format electrònic, subscrita per facultatiu/a competent i visat pel corresponent Col·legi Professional, que segons l'article 18.3 de l'Ordenança municipal i la Llei 9/2014, de 8 de maig, General de Telecomunicacions, ha de contenir:
a) Fitxa Urbanística
b) Projecte bàsic subscrit per tècnic competent i visat per col·legi oficial corresponent que inclogui Memòria descriptiva de:
- Emplaçament i referència cadastral de l'edifici
- Obres i instal·lacions que es realitzaran
c) Memòria justificativa d'adequació a:
-Normes Urbanístiques del PGOU (NNUU del PGOUV)
-Ordenança sobre la utilització de l'espai radioelèctric i a la Llei 9/2014, 9 de maig, General de Telecomunicacions

-Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica
-Ordenança municipal de protecció contra incendis i resta de normativa de protecció contra incendis i de seguretat
d) Annex de càlcul:
-Elements estructurals del projecte
-Afecció a l'estructura de l'edifici i mesures correctores
e) Composició fotogràfica: estat actual i reformat, des d'espai públic i coberta
f) Esquemes descriptius per a definició de la instal·lació
g) Plans de:
-Situació de l'edifici o terreny
-Emplaçament d'obres en l'edifici o terreny:
Estat: actual i reformat
Alçats: complets i parcials
Seccions: completes i parcials
Plantes afectades
-Estructures i detalls constructius
-Compliment de protecció contra incendis i de seguretat
h) Plec de condicions tècniques
i) Pressupost, a l'efecte de liquidació dels tributs municipals (taxa urbanística i de l'impost de construccions, instal·lacions i obres)
j) Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
k) En cas de ser necessari, haurà d'aportar-se un certificat justificatiu d'estabilitat de l'edifici o projecte de reforç estructural signat per tècnic competent.
7.- Si la instal·lació té caràcter provisional, haurà d'aportar-se document públic en el qual es renunciï a qualsevol indemnització en cas de demolició o erradicació de les obres provisionals.
8.- En cas de ser necessari, conforme al que es disposa en la normativa estatal de servituds aeronàutiques, haurà d'aportar l'Autorització de l'Agència Estatal Seguretat Aèria.
9.- En cas instal·lar-se en edificis o béns de domini públic, haurà d'aportar-se la respectiva autorització/concessió del titular de l'immoble.

Taxes
Taxa per prestació dels serveis relatius a actuacions urbanístiques i al ICIO

Taxa per prestació dels serveis relatius a actuacions urbanístiques, i a l'Impost de construccions, instal·lacions i obres.

Gestor d'Autoliquidacions.


Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques


Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: 1 mes
Art. 124.1 Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Adm. Comú Administracions Públiques.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Es recomana el mail consultaslicencias@valencia.es per qualsevol consulta.
963525478 Extensió 3303

Legislació
 • Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, de Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatje de la Comunitat Valenciana.
 • Codi Tècnic de l’Edificació
 • Reial Decret 346/2011, d’11 de març, pel que s’aproba el Reglament regulador de les infraestructures comunas de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicacions en l’interior de les edificacions.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedimient Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, d’1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
 • Llei 4/1998, d’11 de juny, de Patrimoni Cultural Valencià
 • Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol
 • Decret 584/1972, de 24 de febrer, modificat por el Reial Decret 297/2013, de 26 d’abril, de Servituds Aeronáutiques
On dirigir-se

Es recomana remetre la documentació al mail consultaslicencias@valencia.es. Es revisa la documentació i es torna un mail al interessat en un document que ha de presentar en sede electrónica junt a tota la documentación. No podrá començar l’obra fins que dispose de l’esmentat document

Oficines d'informació
 • SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ. SECCIÓ ADMINISTRATIVA D'ANTENES I SECCIÓ TÈCNICA DE TELECOMUNICACIONS.Amadeo de Savoia, 11. Pati B, segona planta (45010 València)Tel.: 96.352.54.78 Exts. 3620, 3621, 3622, 3623, 3631, 3137.Fax: 96.398.18.67No es disposa d'atenció presencial. Per cuansevol questió haurá de dirigirse al correu electrònic.secantenas@valencia.es
Oficines on presentar
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina