ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Declaració Responsable per a l'execució d'obres per a la instal·lació de telecomunicacions sense contingut econòmic o en règim de autoprestació, Tipus II
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.LC.205
Descripció

Tramitació de les Declaracions Responsables tipus II presentades per a les obres d’instal·lacions de telecomunicacions per a l’ús personal o col·lectiu, sense contingut econòmic o en règim d’àutoprestació.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones jurídiques i persones físiques.

Es recomana remetre la documentació al mail consultaslicencias@valencia.es i esperar la revisió de la mateixa, per a després aportar la documentació mitjançant la sede electrónica, abans del inici de l’obra.

Requisits

- Justificar l’abonament de la tasa urbanísitica y del impost de construccions, instalacions i obres;

- Si escau, aportar l’autorització de la instalació per l’Agència Estatal de Seguritat Aèrea.

Documentació a presentar

A més de l’imprés de la Declaració Responsable degudament emplenat, haurà d’aportar-se:

1.- Si és persona física que actua en representació d’uan altra persona física, haurà d’acreditat la representació a través de qualsevol mitjà vàlid en Dret.

2.- Si és una persona jurídica, haurà d’aportar:

-còpia de l’escriptura de constitució

-còpia de l’escriptura de poder notarial que acredita la representació de qui signa la instancia

-qualsevol altre mitjà vàlid en Dret

3.- Si el sol·licitant és una comunitat, haurà d'aportar-se còpia de l'acta o de qualsevol altre document on consti el nomenament del representant d'aquesta.
4.- Document justificatiu de l'abonament previ de la taxa urbanística corresponent (a través del Gestor d'Autoliquidacions)
5.- Document justificatiu de l'abonament de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, (a través del Gestor d'Autoliquidacions)
6.- Documentació tècnica en format electrònic, subscrita per facultatiu/a competent i visat pel corresponent Col·legi Professional, que segons l'article 18.3 de l'Ordenança municipal i la Llei 9/2014, de 8 de maig, General de Telecomunicacions, ha de contenir:
a) Fitxa Urbanística
b) Projecte bàsic subscrit per tècnic competent i visat per col·legi oficial corresponent que inclogui Memòria descriptiva de:

- Emplaçament i referència cadastral de l'edifici
- Obres i instal·lacions que es realitzaran

c) Memòria justificativa d'adequació a:

-Normes Urbanístiques del PGOU (NNUU del PGOUV)
-Ordenança sobre la utilització de l'espai radioelèctric i a la Llei 9/2014, 9 de maig, General de Telecomunicacions

-Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica
-Ordenança municipal de protecció contra incendis i resta de normativa de protecció contra incendis i de seguretat

d) Annex de càlcul:

-Elements estructurals del projecte
-Afecció a l'estructura de l'edifici i mesures correctores

e) Composició fotogràfica: estat actual i reformat, des d'espai públic i coberta
f) Esquemes descriptius per a definició de la instal·lació
g) Plans de:

- Situació de l'edifici o terreny
- Emplaçament d'obres en l'edifici o terreny:

Estat: actual i reformat
Alçats: complets i parcials
Seccions: completes i parcials
Plantes afectades

-Estructures i detalls constructius
-Compliment de protecció contra incendis i de seguretat

h) Plec de condicions tècniques
i) Pressupost, a l'efecte de liquidació dels tributs municipals (taxa urbanística i de l'impost de construccions, instal·lacions i obres)
j) Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
k) En cas de ser necessari, haurà d'aportar-se un certificat justificatiu d'estabilitat de l'edifici o projecte de reforç estructural signat per tècnic competent.
7.- Si la instal·lació té caràcter provisional, haurà d'aportar-se document públic en el qual es renunciï a qualsevol indemnització en cas de demolició o erradicació de les obres provisionals.
8.- En cas de ser necessari, conforme al que es disposa en la normativa estatal de servituds aeronàutiques, haurà d'aportar l'Autorització de l'Agència Estatal Seguretat Aèria.
9.- En cas instal·lar-se en edificis o béns de domini públic, haurà d'aportar-se la respectiva autorització/concessió del titular de l'immoble

Taxes
Taxa per prestació dels serveis relatius a actuacions urbanístiques i al ICIO

Taxa per prestació dels serveis relatius a actuacions urbanístiques, i a l'Impost de construccions, instal·lacions i obres.

Gestor d'Autoliquidacions.


Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Es recomana remetre la documentació al mail consultaslicencias@valencia.es. Es revisa la documentació i es torna un mail al interessat en un document que ha de presentar en sede electrónica junt a tota la documentación. No podrá començar l’obra fins que dispose de l’esmentat document.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: 1 mes
Article 124 llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Es recomana el mail consultaslicencias@valencia.es per qualsevol consulta.

963525478 Extensió 3303

Legislació

Llei 9/2014, 9 de maig, General de Telecomunicacions.

On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Secció de Telecomunicacions del Servei de Llicències Urbanístiques Obres d'edificació en Edifici de Tabacalera, c/Amadeu de Savoia núm.11, pati b, 2 ª planta.

Oficines de presentació:

REGISTRES D'ENTRADA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

WEB MUNICIPAL

Oficines on presentar
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina