ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Aprovació del Pla Tècnic d'Implantació de tota la xarxa d'una operadora dins del terme municipal de València
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.LC.115
Descripció

Aprovar el Pla Tècnic d'Implantació necessari per a les instal·lacions de telefonia mòbil o un altre tipus d'instal·lacions de telecomunicació per als quals, en el seu moment, s'establisca per part de l'Ajuntament la necessitat de presentar un PTI en forma i termini indicat amb els requisits que a este efecte s'exigisca.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques (particulars) o jurídiques (operadores, empreses, societats, associacions, entitats...), bé siguen privades o públiques, així com comunitats de béns (comunitats de propietaris) que pretenguen efectuar les indicades instal·lacions .

Quan sol·licitar-ho

Quan es preveja desplegar tota la xarxa d'instal·lacions de telecomunicació al terme municipal de València per part d'una operadora. Sempre que s'entenga que la seua aprovació serà requisit necessari per a la concessió de la llicències individuals o l'acceptació de declaracions responsables.

Documentació a presentar

Instància de sol·licitud general amb la demanda de l'aprovació del Pla Tècnic d'Implantació, subscrita pel peticionari o el seu representant legal, acompanyada de la documentació següent:

 • Dades de la persona jurídica (denominació o raó social, CIF, seu social, telèfon de contacte i correu electrònic). Còpia del poder de representació de qui subscriu la instància, en cas de ser persona jurídica, així com l'escriptura de constitució de la mateixa.

Si es tracta de persona física, dades pròpies (nom, DNI, domicili, telèfon de contacte i correu electrònic). En cas d'actuar a través de representant, qualsevol document vàlid, que acredite la representació. En tot cas, s'hauran d'exhibir els originals dels documents referits en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament.

 • Còpia degudament compulsada del títol habilitant atorgat per l'Administració pública competent, per a l'establiment i explotació de xarxes radioelèctriques o utilització del domini públic radioelèctric, en els casos que preveu la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions i altra normativa estatal o autonòmica aplicable.
 • Documentació tècnica (una còpia en paper i tres en suport digital compatible amb els sistemes informàtics municipals), subscrita per facultatiu competent i visat pel corresponent Col·legi Professional, que ha de contindre:

Memòria descriptiva:
- Descripció de les característiques físiques (forma, dimensions, colors, matèries...) dels elements components de les instal·lacions.
- Descripció del tipus d'instal·lacions en funció dels elements que les integren.
- Fotografies a color dels elements components i del tipus de les instal·lacions.
- Formularis d'emplaçaments i d'antenes segons l'annex III de l'ordenança.

Memòria justificativa:
- A nivell tècnic de la cobertura geogràfica.
- Anàlisi comparativa d'alternatives (1):
- A nivell d'equips
- A nivell d'emplaçaments
- Mesures per a atenuar l'impacte sobre (1):
- L'espai urbà, segons l'art.5.52. i l'art.5.53. de NN.UU. del PGOU i l'art.1.1. de l'ordenança municipal.
- El paisatge, segons la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.
- El patrimoni cultural, segons llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural valencià.
- Les zones sensibles, segons l'art.8.7.d) del RD 1.066/2001, 28 de setembre.
(1) Donar solucions específiques amb suport fotogràfic a una o dos situacions concretes d'entre les que puguen plantejar-se, per a cada un dels subapartats.

Programa d'implantació:
Dates d'inici i fi d'execució de treballs per a cada instal·lació, de posada en servici, de retirada d'instal·lacions.

Programa de manteniment:
Calendari de revisions i actuacions a realitzar (detall de mesuraments i aparells de mesura).
La documentació vindrà firmada per la persona representant i amb segell de l'empresa al final d'ambdós memòries i programes.

Plànols:
- Plànol clau escala 1/25.000, que reflectisca:
- Reixeta numerada de plànols escala 1/5.000, idèntica als plànols B (escala 1/5.000) del PGOU.
- En sòl urbanitzable i no urbanitzable la classificació.
- En sòl urbà alineacions.
- Els sistemes generals en qualsevol classe de sòl.
- Els emplaçaments de les instal·lacions per mitjà del seu símbol i codi.
- Plànols escala 1/5.000, que reflectisquen:
- En sòl urbanitzable i no urbanitzable la qualificació.
- En sòl urbà el parcel·lari.
- Els sistemes generals en qualsevol classe de sòl.
- De cada instal·lació del seu emplaçament per mitjà del seu símbol, codi d'identificació, cota altímetre, noms de carrer i números de policia; açò últim exceptuat per a les àrees de busca, de les que haurà d'indicar-se el seu centre aproximat per mitjà del seu símbol corresponent.
- Plànols escala 1/5.000, que reflectisquen a més d'allò anteriorment expressat per als plànols de la mateixa escala, les zones de cobertura.

Normes mínimes de presentació dels plànols:
Plegada grandària DINA4, mostrant en la cara vista el caixetí.
Hauran de contindre:
Marges.
Caixetí, que expresse: nom del plànol, segell de l'operadora, data, escala i número que corresponga de la reixeta.
Llegenda: tipus d'instal·lacions, instal·lacions existents, previstes i desestimades, altres
instal·lacions i el nombre d'unitats parcials i totals. Codi de colors d'impressió, segons l'art.15.4.3.2. de l'ordenança, que per a cada instal·lació es mantindrà en el símbol, codi d'identificació i cota altimètrica:
- Taronja: la trama urbanística (classificació, qualificació, alineacions, parcel·lari, sistemes generals), noms de carrers (a eix de vial) i números de policia.
- Negre: instal·lacions existents, reixeta, marges, caixetí i llegenda. En açò últim cal exceptuar el símbol que expresse l'emplaçament, que serà del color corresponent.
- Verd: instal·lacions previstes.
- Blau: altres instal·lacions (microcel·la, picocel·la, micro estacions, etc.).
- Magenta: noves ubicacions en cas de revisió del plànol.
- Roig: instal·lacions desestimades a desinstal·lar.

Es presentaran una còpia en paper i tres en suport digital compatible amb els sistemes informàtics municipals, segons art.15.1. de l'Ordenança.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Aprovació del Pla Tècnic d’Implantació de tota la xarxa d’una operadora dins del terme municipal de València:
  • Memòria descriptiva
  • Memoria justificativa
  • Programa de implantació
  • Programa de manteniment
  • Plànols
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació de la sol·licitud d'aprovació del Pla Tècnic d'Implantació, acompanyada de la documentació assenyalada en l'apartat de documentació a presentar.

Informació Complementària
 • És recomanable formular consulta prèvia escrita a través de correu electrònic, per a recaptar l'assessorament dels tècnics municipals quant a l'elaboració de la documentació tècnica i l'assessorament administratiu quant a la tramitació.
 • El PTI reflectirà les ubicacions de les instal·lacions existents, així com les àrees de busca per a aquelles previstes i no executades.
 • La presentació dels PTI serà obligatòria, independentment que les instal·lacions de telecomunicació, estiguen destinades a ús privat, públic o sistemes oficials de radiocomunicació.
 • La llicència o declaració responsable per a cada instal·lació individual de la xarxa, només es podrà atorgar una vegada aprovat el corresponent PTI.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs Extraordinari de revisió
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Per a realitzar el tràmit en línia amb firma digital haurà d'omplir-se el formulari de Sol·licitud General en el Portal d'Administració Electrònica, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Pot obtindre més informació en la pàgina web de Urbanisme

Atenció telefònica

No es permet la tramitació telefònica d'aquest procediment.
Per a qualsevol qüestió relacionada amb aquest procediment, fins i tot una vegada iniciat, s'haurà de remetre un mail al compte consultaslicencias@valencia.es.

Legislació

- Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions i disposicions de desplegament.

- RD 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que establix les condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària enfront d'emissions radioelèctriques, així com Orde C/23/2002 d'11 de gener que ho desenvolupa.

- Reial Decret 346/2011, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament regulador d'infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als servicis de telecomunicació a l'interior de les edificacions, així com Orde ITC/1644/2011, de 10 de juny, que el desenvolupa.

- Reial Decret 401/2003 de 4 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament regulador d'Infraestructures comunes per a accés a servicis de telecomunicació en l'interior dels edificis i de l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de telecomunicació, així com Orde C/1296/2003 de 14 de maig, que ho desenvolupa.

- Normes d'Habitabilitat i Disseny de Vivendes en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, aprovades per Orde de 22 d'abril de 1991, del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.

- Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat per RD 314/2006 de 17 de març (en matèria de condicions de protecció contra incendis, seguretat d'utilització i ventilació).- Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.

- Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana.

- Llei 4/98, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià.

- Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

- Normes Urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana de València.

- Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 20 d´octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Sòl i rehabilitació urbana.

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

On dirigir-se

L'inici del procediment és obligatòriament a través de la Seu Electrònica per a les persones jurídiques, persones físiques que representen a persones jurídiques, i professionals, en virtut del que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú.

Per a les persones físiques que vulguen presentar-ho de manera presencial, encara que es recomana també la tramitació electrònica, podran realitzar el tràmit presencial en qualsevol dels Registres Municipals d'Entrada indicats en l'apartat "OFICINES PER A PRESENTAR PRESENCIALMENT".

Oficines d'informació
 • SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ.Amadeo de Savoia, 11. Pati B, segona plantaNo es disposa d'atenció presencial. Per a qualsevol qüestió s'haurà de dirigir al correu electrònic:consultaslicencias@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 7 AVÍS: A causa de l'execució d'obres, els seus serveis es traslladen provisionalment des del dia 4 d'octubre de 2022 fins a un altre avís a l'Alqueria dels Peris situada al Parc urbà de Malilla (C/ Joaquín Benlloch, S/N)Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • REGISTRE AUXILIAR DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUESAmadeo de Savoia, 11. Pati B, Segon Pis
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina