ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Presentar un Projecte de reparcel·lació en execució d'un Programa en l'àmbit de Ciutat Vella
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.GU.21
Descripció

Presentació un projecte de reparcel·lació en execució d'un Programa en l'àmbit de Ciutat Vella

Art. 85 TRLOTUP: La reparcel·lació és la nova divisió de finques ajustada al planejament per a adjudicar-les entre les persones afectades segons el seu dret, i té per objecte::

 • Regularitzar urbanísticament la configuració i les fites de les finques.
 • Materialitzar la distribució de beneficis i càrregues derivades de l'ordenació urbanística.
 • Retribuir l'agent urbanitzador per la seua labor, ja siga adjudicant-li parcel·les edificables o afectant aquestes a sufragar les càrregues d'urbanització.
 • Adjudicar a l'administració els terrenys urbanitzats, tant dotacionals com edificables, que legalment li corresponguen, en ple domini i lliures de càrregues.
 • Subrogar les finques originàries per parcel·les edificables i finques de resultat.
 • Compensar en metàl·lic a les i els propietaris que no reben adjudicació en parcel·la.
 • Concretar les reserves per a vivenda de protecció pública en parcel·les determinades, conforme al pla o programa.
 • Concretar i assignar a cada propietària o propietari la part corresponent de les càrregues d'urbanització i establir condicions i garanties del pagament d'aquestes.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica que tinga la condició d'urbanitzador i adjudicatari d'un Programa, acreditant fefaentment les negociacions realitzades per a aconseguir una reparcel·lació voluntària i les raons de la impossibilitat d'aquesta. Art. 86.2 TRLOTUP.

Requisits

Presentació d'instància sol·licitant la tramitació de la reparcel·lació, acreditant fefaentment les negociacions realitzades per a aconseguir una reparcel·lació voluntària i les raons de la impossibilitat d'aquesta, amb els requisits dels arts. 85 i següents TRLOTUP.

Quan sol·licitar-ho

En el termini establit en el programa.

Documentació a presentar

 • Imprés de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “ Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud la realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “ Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

La documentació s'adaptarà al contingut de l'art.97 TRLOTUP:
1.- El contingut de la reparcel·lació es concretarà en un projecte de reparcel·lació.
2.- Aquesta documentació podrà reduir-se o ampliar-se en congruència amb el contingut efectiu de la reparcel·lació en cada cas.
3.- La documentació del projecte, gràfica i escrita, haurà d'expressar i justificar els extrems que siguen rellevants per a justificar i explicar la proposta, la valoració de drets, preexistències i adjudicacions, així com la coherència amb el planejament i el compte de liquidació provisional. La documentació gràfica identificarà amb precisió les finques d'origen, el seu estat inicial i les parcel·les de resultat en relació amb el pla. La simbologia gràfica i l'enumeració de les parcel·les han de ser uniformes i unívoques en tot el projecte. No podran utilitzar-se símbols contraris als que siguen comuns en la pràctica usual, ni que conduïsquen a error o que el seu significat no s'explique amb claredat i precisió.
Els documents que s'acompanyen i que continguen dades de caràcter personal que hagen de ser protegits conforme a la Legislació de Protecció de dades, hauran d'aportar-se, a més, en un document addicional amb les dades a protegir dissociats, a fi de poder sotmetre el projecte a informació pública. El document s'enumerarà com DOC X ( el que siga)-LOPD.
En cas de no ser necessari, s'haurà d'indicar expressament.


Documentació per a tots els casos:
 • Memòria:

  que inclourà les següents determinacions:

  • Circumstàncies o acords que motiven la reparcel·lació i peculiaritats que, si escau, concórreguen.
  • Descripció de la unitat reparcel·lable.
  • Criteris utilitzats per a definir i quantificar els drets dels afectats.
  • Criteris de valoració de les superfícies adjudicades i coeficients d'homogeneïtzació, d'acord amb l'article 89.2 d'aquest text refós.
  • Criteris d'adjudicació.
  • Criteris de valoració dels edificis i altres elements que hagen de destruir-se i de les càrregues i despeses que corresponguen les persones adjudicatàries.
  • Qualsevol altra circumstància que contribuïsca a explicar els acords que es proposen.
 • Relació de persones propietàries i interessades, amb expressió de la quantia i naturalesa del seu dret
 • Descripció de les finques o parts de les finques, béns i drets aportats a la reparcel·lació:

  reglamentàriament es determinaran els drets que hagen de ser tinguts en compte i el seu tractament en el si de la reparcel·lació.

 • Proposta d'adjudicació de les finques resultants:

  amb expressió de l'aprofitament urbanístic que corresponga a cadascuna d'elles, i designació nominal les persones adjudicatàries.

 • Taxació de drets, edificacions, construccions o plantacions que hagen d'extingir-se o destruir-se per a l'execució del pla
 • Compte de liquidació provisional:

  indicant la quantia que correspon a cada propietari o propietària, així com la quota de participació en la liquidació definitiva.

 • En el seu cas, memòria de fixació de quotes d'urbanització, en els termes establits en el present text refós
 • Plànols:

  que expressen les determinacions anteriors que tinguen plasmació gràfica.

 • Certificat de domini i càrregues:

  certificat registral de domini i càrregues amb l'anotació marginal segons art. 5 RD 1093/97, de 4 de juliol.

 • Documents que continguen dades de caràcter personal:

  si la resposta és SÍ.Tots els documents que continguen dades personals que hagen de protegir-se es presentaran en document addicional amb les dades a protegir dissociats, a fi de poder sotmetre el projecte a informació pública. Nomenar, per exemple, com DOC X-LOPD.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • DOCUMENTS OPCIONALS:
  • Acord d'adjudicació de la condició d'urbanitzador
  • Acord del planejament que s'executa
  • Conveni urbanístic
  • Acreditació de les negociacions efectuades amb les persones propietàries:

   acreditació fefaent de les negociacions realitzades per l'urbanitzador per a aconseguir una reparcel·lació voluntària i les raons per les quals no haja sigut possible, en el seu cas.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Cita prèvia opcional.
 • Presentació de la sol.licitud acompanyada de la documentació corresponent.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 98.2 del Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins 6 mesos.
Article 98.2 TRLOTUP
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telèfon 96.352.54.78 Ext.3629-3362

Legislació
 • Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge.
 • RD 1093/97, de 4 de juliol, pel qual s'aproven les normes complementàries al Reglament per al'execució de la Llei Hipotecària sobre Inscripció en el Registre de la Propietat d'Actes de naturalesa Urbanística.

On dirigir-se

Oficines de presentació:

Registre electrònic de l’Ajuntament de València o per qualsevol dels mitjans previstos en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC. SECCIÓ GESTIÓ I PLANEJAMENTAmadeo de Savoia, 11. Pati B, segona plantaTel.: 96.352.54.78 Ext. 3625, 3626 y 3627..
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina