ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Formulació d'un projecte de reparcel·lació en execució d'un Programa d'Actuació integrada en l'àmbit de Ciutat Vella
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.GU.21
Descripció

Formular un projecte de reparcel·lació en execució d'un Programa d'Actuació Integrada en l'àmbit de Ciutat Vella.

Art. 80 LOTUP : La reparcel·lació és la nova divisió de finques ajustades al planejament per a adjudicar-les entre els afectats segons el seu dret, i té com a objecte:

- Regularitzar urbanísticament la configuració i les fites de les finques.

- Materialitzar la distribució de beneficis i càrregues derivats de l'ordenació urbanística.

- Retribuir a l'urbanitzador per la seua labor urbanitzadora, ja siga adjudicant-li parcel·les edificables o afectant aquestes a sufragar les càrregues d'urbanització.

- Adjudicar a l'Administració els terrenys urbanitzats, tant dotacionals com edificables, que legalment li corresponguen, en ple domini i lliures de càrregues.

- Subrogar les finques originàries per parcel·les edificables i finques de resultat.

- Compensar en metàl·lic als propietaris que no reben adjudicació en parcel·la.

- Concretar les reserves d'habitatge de protecció pública en parcel·les determinades, conforme al pla o programa.

- Concretar i assignar a cada propietari la part corresponent de les càrregues d'urbanització i establir condicions i garanties del pagament d'aquestes.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica que tinga la condició d'urbanitzador i adjudicatari d'un Programa d'Actuació Integrada, acreditant fefaentment les negociacions realitzades per a aconseguir una reparcel·lació voluntària i les raons de la impossibilitat d'aquesta.

Requisits

Presentar una instància formulant un projecte de reparcel·lació, acreditant fefaentment les negociacions realitzades per a aconseguir una reparcel·lació voluntària i les raons de la impossibilitat de la mateixa (article 81.2 Llei 5/2014, de 25 de juny, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, modificada per la Llei 172019, de 5 febrer) i amb els requisits establits en els articles 80 i següents de la citada llei.

Quan sol·licitar-ho

En el termini establit en l'acord de planejament o programació.

Documentació a presentar

 • Imprés de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “ Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud la realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “ Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

La documentació s'adaptarà al contingut de l'art.91 de la LOTUP:

1.- El contingut de la reparcel·lació es concretarà en un projecte de reparcel·lació.

2.- Aquesta documentació podrà reduir-se o ampliar-se en congruència amb el contingut efectiu de la reparcel·lació en cada cas.

3.- La documentació del projecte, gràfica i escrita, haurà d'expressar i justificar els extrems que siguen rellevants per a justificar i explicar la proposta, la valoració de drets, preexistències i adjudicacions, així com la coherència amb el planejament i el compte de liquidació provisional. La documentació gràfica identificarà amb precisió les finques d'origen, el seu estat inicial i les parcel·les de resultat en relació amb el pla. La simbologia gràfica i l'enumeració de les parcel·les han de ser uniformes i unívoques en tot el projecte. No podran utilitzar-se símbols contraris als que siguen comuns en la pràctica usual, ni que conduïsquen a error o que el seu significat no s'explique amb claredat i precisió.

Els documents que s'acompanyen i que continguen dades de caràcter personal que hagen de ser protegits conforme a la Legislació de Protecció de dades, hauran d'aportar-se, a més, en un document addicional amb les dades a protegir dissociats, a fi de poder sotmetre el projecte a informació pública. El document s'enumerarà com DOC X ( el que siga)-LOPD.

En cas de no ser necessari, s'haurà d'indicar expressament.

Documentació per a tots els casos:
 • Memòria:

  1r.- Circumstàncies o acords que motiven la reparcel·lació i peculiaritats que, si escau, concórreguen. Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.

  2n.- Descripció de la unitat reparcel·lable.

  3r.- Criteris utilitzats per a definir i quantificar els drets dels afectats.

  4t.- Criteris de valoració de les superfícies adjudicades i coeficients d'homogeneïtzació, d'acord amb l'art. 84.2 LOTUP.

  5é.- Criteris d'adjudicació.

  6é.- Criteris de valoració dels edificis i altres elements que hagen de destruir-se i de les càrregues i despeses que corresponguen als adjudicataris.

  7é.- Qualsevol altra circumstància que contribuïsca a explicar els acords que es proposen.

 • Relació de propietaris i interessats:

  amb expressió de la quantia i naturalesa del seu dret.

 • Descripció de les finques o parts de les finques, béns i drets aportats a la reparcel·lació:

  reglamentàriament es determinaran els drets que hagen de ser tinguts en compte i el seu tractament en el si de la reparcel·lació.

 • Proposta d'adjudicació de les finques resultants:

  amb expressió de l'aprofitament urbanístic que corresponga a cadascuna d'elles, i designació nominal dels adjudicataris.

 • Taxació de drets, edificacions, construccions o plantacions que hagen d'extingir-se o destruir-se per a l'execució del pla
 • Compte de liquidació provisional:

  indicant la quantia que correspon a cada propietari, així com la quota de participació en la liquidació definitiva.

 • Memòria de fixació de quotes d'urbanització en els termes establerts en la present LLei
 • Plànols:

  que expressen les determinacions anteriors que tinguen plasmació gràfica.

 • Certificat de domini i càrregues:

  certificat registral de domini i càrregues amb l'anotació marginal segons art. 5 RD 1093/97, de 4 de juliol.

 • Documents que continguen dades de caràcter personal:

  si la resposta és SÍ.Tots els documents que continguen dades personals que hagen de protegir-se es presentaran en document addicional amb les dades a protegir dissociats, a fi de poder sotmetre el projecte a informació pública. Nomenar, per exemple, com DOC X-LOPD.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • DOCUMENTS OPCIONALS:
  • Acord d'adjudicació de la condició d'urbanitzador
  • Acord del planejament que s'executa
  • Conveni urbanístic
  • Acreditació de les negociacions efectuades amb les persones propietàries:

   acreditació fefaent de les negociacions realitzades per l'urbanitzador per a aconseguir una reparcel·lació voluntària i les raons per les quals no haja sigut possible, en el seu cas.

Taxes
Taxa

S'expedirà taxa per l'obtenció de la certificació administrativa.

Apartat B de l'Annex Tarifes de l'Ordenança Fiscal Relativa a les Taxes per Prestació dels Serveis relatius a les Actuacions Urbanístiques:

"6) 1. Consultes, informes i certificats urbanístics que no estiguen definits en altres epígrafs ….……………………………… 140,90 euros "


Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques


Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Cita prèvia opcional.
 • Presentació de la sol.licitud acompanyada de la documentació corresponent.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 92.4 LOTUP 25/2014, de 25 de juliol, redacció donada per Llei 1/2019, 5 febrero, i Llei 9/2019, 23 decembre, de Generalitat.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins 6 mesos.
Article 92.4 LOTUP
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telèfon 96.352.54.78 Ext.3629-3362

Legislació
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, modificada per Llei 1/2019 de 5 de febrer y la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de Generalitat.
 • RD 1093/97, de 4 de juliol, pel qual s'aproven les normes complementàries al Reglament per a l'execució de la Llei Hipotecària sobre Inscripció en el Registre de la Propietat d'Actes de naturalesa Urbanística.

On dirigir-se

Oficines de presentació:

Registre electrònic de l’Ajuntament de València o per qualsevol dels mitjans previstos en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC. SECCIÓ GESTIÓ I PLANEJAMENTAmadeo de Savoia, 11. Pati B, segona plantaTel.: 96.352.54.78 Ext. 3625, 3626 y 3627..
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACamí Cases de Bàrcena número 63, CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina