ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Presentació d'un Programa d'Actuació Aïllada de gestió per persones propietàries en sòl urbà, exclòs el Centre Històric
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.GU.10
Descripció

Els Programes d'Actuació Aïllada de gestió per persones propietàries procediran en els supòsits recollits en els articles 73.3 i 115.4 del Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, aprovat per Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny (d'ara en avant TRLOTUP), per a l'edificació de solars o rehabilitació d'edificis quan no siga possible realitzar-les directament mitjançant llicència d'obres.*** NOTA: Iniciat el tràmit en Seu, la documentació necessària per a cada cas s'haurà d'aportar en cadascun dels apartats corresponents i el que excedisca, a través de “Documentació addicional”, amb els requisits establits en el punt “Documentació a presentar”, d'aquest tràmit. ***

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones propietàries que acrediten la disponibilitat civil sobre terrenys regulada en l'article 174.3 de la TRLOTUP en l'àmbit de l'actuació i, en el seu cas, comptant amb autorització de la persona o persones per compte de qui s'actua, en els termes establits en l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Requisits

El promotor o promotora d'una iniciativa de programa d'actuació aïllada en règim de gestió per persones propietàries haurà d'acreditar la seua legitimació segons el que es disposa en l'article 174.3 de la TRLOTUP i presentar la documentació que es relaciona per a admetre a tràmit la iniciativa.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment, sempre que s'ostente la disponibilitat civil de terrenys que atorgue legitimació per a formular la proposta.

Documentació a presentar

 • Si la sol·licitud es presenta per Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es realitza presencialment, s'emplenarà i signarà la instància general, que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquest tràmit i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • Si s'admet a tràmit la iniciativa presentada:

- Els documents que es presenten per Seu Electrònica (art. 14 Llei 39/2015) o a través de suport físic (dvd, cd…) seran documents complets, és a dir, un PDF únic per cada document integrant del PAA, hauran de tindre una grandària de fitxer inferior a 15 megabytes, si és superior aquest document únic es fraccionarà en el mínim número de pdfs, de manera numerada i denominant el seu contingut, per exemple: “Alternativa Tècnica 1-2”, “Alternativa Tècnica 2-2”. La documentació gràfica haurà de presentar-se en format “DWG” versió 2004.

- Els documents que continguen dades de caràcter personal que hagen de ser protegits conforme a la Legislació de Protecció de Dades, hauran d'aportar-se, a més, en un document PDF addicional amb les dades a protegir dissociats, a fi de poder sotmetre'ls a informació pública, aquests documents es denominaran “DOC…-LOPD”, en cas de no ser necessari, s'haurà d'indicar expressament.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Documentació per a admetre a tràmit la iniciativa presentada:
  • Autorització en cas d'actuar en nom d'una altra persona física o jurídica
  • Document sol·licitud inici procediment de programació amb contingut de l'art. 127.2 de la TRLOTUP:

   el document expressarà les característiques essencials de la seua iniciativa i justificant l'oportunitat de proposar l'actuació.

  • Notes simples informatives de totes les finques registrals incloses en l'àmbit de l'actuació:

   Documentació acreditativa de disponibilitat de terrenys que legitime la iniciativa, segons l’article 174.3 TRLOTUP.

  • Certificat fixació d'alineacions actualitzat:

   el Certificat serà emés pel Servei de Planejament. El tràmit “CERTIFICAT DE FIXACIÓ D'ALINEACIONS” es pot consultar i iniciar en aquesta Seu Electrònica i en el següent enllaç:
   https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/UR.PL.15

  • Plànol de l'àmbit de l'actuació proposada identificant les parcel·les afectades i relacionant-les amb les finques registrals incloses en l'àmbit de l'actuació
  • Si escau, document inicial estratègic:

   s'ha de presentar quan la iniciativa s'acompanye d'un instrument de planejament, aquest document es remetrà al Servei de Planejament encarregat de la seua tramitació.

 • Documentació a aportar una vegada admesa a tràmit la iniciativa presentada, article 175 TRLOTUP:
  • Alternativa Tècnica:

   avantprojecte d'edificació o de rehabilitació, acompanyat, si escau, de projecte d'urbanització per a completar les obres necessàries per a atorgar als terrenys la condició de solar. Tots dos documents contindran la delimitació de l'àmbit de l'actuació i una memòria de qualitats, tant de les obres de construcció com de les d'urbanització, descrivint, com a mínim, els elements significatius i rellevants que permeten determinar el cost total de l'actuació. El pressupost del projecte d'urbanització haurà d'ajustar-se al document “Actualització del quadre de preus dels Projectes d'urbanització vinculats als programes d'Actuació Integrada” aprovat per la Junta de Govern Local el 5 de març de 2021, aplicable també als PAA. Es pot consultar en la web municipal / Mobilidad i Urbanisme / Urbanisme / Novetats PAIs i Assessorament Urbanístic i en el següent enllaç:

   https://www.valencia.es/val/urbanisme/novetats-pais

  • Proposició jurídic-econòmica:

   que contemple les relacions entre la persona adjudicatària i la propietat, l'estimació de la totalitat dels costos, l'avanç de l'equidistribució de beneficis i càrregues, l'estudi de viabilitat econòmica i estudi de sostenibilitat econòmica i, en el seu cas, el pla de reallotjament i retorn.

 • Documentació a aportar una vegada realitzats els emplaçaments, article 147 TRLOTUP:
  • Projecte de reparcel·lació (forçosa o voluntària):

   El Projecte de reparcel·lació s'aportarà de conformitat amb el resultat dels emplaçaments que realitze l'Ajuntament, segons el que s'estableix en els articles 146 i següents del TRLOTUP i amb el contingut relacionat amb l'article 97 del TRLOTUP.

  • En cas de Reparcel·lació forçosa, documentació acreditativa de impossibilitat d'aconseguir la Reparcel·lació voluntària:

   L'agent urbanitzador, haurà d'acreditar de manera fefaent les negociacions realitzades per a aconseguir una reparcel·lació voluntària i les raons de la seua impossibilitat. (Art. 86.2 TRLOTUP)

  • Certificació registral de les finques afectades per l'actuació amb nota marginal d'inici del procediment reparcel·latori, en cas de Reparcel·lació forçosa i voluntària de l'art. 100.3 TRLOTUP:

   S'aportarà certificació registral amb nota marginal de conformitat amb l'article 5 del Reial Decret 1093/1997. de 4 de juliol, pel que s'aproven les normes complementàries al Reglament per a l'execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat d'Actes de Naturalesa Urbanística.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

1r A fi de valorar la viabilitat de l'actuació i prèviament a iniciar aquest tràmit, s'aconsella sol·licitar la delimitació de l'àmbit vial de servici, així com informació sobre les propietats municipals en l'àmbit de l'actuació i, a més s'assessoren en el Servei d'Obres d'Infraestructura sobre l'obra urbanitzadora que comporte l'actuació urbanística que es proposa. Aquests tràmits es poden consultar i iniciar en aquesta Seu electrònica i en els següents enllaços:

“INFORME DELIMITACIÓ ÀMBIT VIAL DE SERVICI”

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/UR.GU.170

“SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ DE PROPIETATS MUNICIPALS”

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/UR.PM.60

“SOL·LICITUDS NO CATALOGADES”

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/NC.NC.10

2n Presentar la instància amb el document de sol·licitud d'inici del procediment de programació segons l'article 127.2 de la TRLOTUP i la documentació abans relacionada per a la seua admissió a tràmit.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Per tractar-se d'operacions de transformació de sòl.
Termini màxim de resolució: Més de 6 mesos
1 mes per a l'admissió a tràmit de la iniciativa.
Més de 6 mesos per a l'aprovació del Programa i la seua Reparcel·lació, per la tramitació del procediment d'aprovació regulada en el TRLOTUP.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar, segons el cas en el qual es trobe.
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida, segons la fase procedimental en la qual es trobe
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida. Així mateix si és interessat o interessada legal en l'expedient, també podrà consultar-lo en qualsevol moment.

Legislació

-Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana.

- Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refòs de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge.

-Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

-Reial Decret 1093/97, de 4 de juliol, pel qual s'aproven les normes complementàries al Reglament per a l'execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat d'actes de naturalesa urbanística.

-Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. SECCIÓ DE GESTIÓ DEL SÒL MUNICIPALAmadeo de Savoia, 11. Pati A, segona plantaTel.: 96.352.54.78 Exts. 3440, 3425 y 3437
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACamí Cases de Bàrcena número 63, CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina