ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Presentació d'un Programa d'Actuació Aïllada de gestió per propietaris en sòl urbà, exclòs el Centre Històric
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.GU.10
Descripció

Els Programes d'Actuació Aïllada de gestió per propietaris procediran en els supòsits arreplegats en els articles 69.3 i 109.4 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, modificada per la Llei 1/2019 de 5 de febrer (en avant LOTUP), per a l'edificació de solars o rehabilitació d'edificis quan no siga possible realitzar-les directament per mitjà de llicència d'obres.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones propietaries que acrediten la disponibilitat civil sobre terrenys regulada en l'article 165 de la LOTUP en l'àmbit de l'actuació i, si és el cas, comptant amb autorització de la persona o persones per compte de qui s'actua, en els termes establits en l'art. 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Requisits

El promotor d'una iniciativa de programa d'actuació aïllada en règim de gestió per propietaris haurà d'acreditar la seua legitimació segons el que disposa l'article 165 de la LOTUP i presentar el document de sol·licitud d'inici del procediment de programació com establix l'article 118.3 de l'esmentada llei, que expresse les característiques essencials de la seua iniciativa i justifique l'oportunitat de proposar l'actuació urbanística amb el contingut relacionat en l'article 121.2 de la LOTUP.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment, sempre que s'ostente la disponibilitat civil de terrenys que atorgue legitimació per a formular la proposta.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • Si s'admet a tràmit l'alternativa presentada els documents que s'acompanyen i que continguen dades de caràcter personal que hagen de ser protegits conforme a la Legislació de Protecció de Dades, hauran d'aportar-se, a més, en un document addicional amb les dades a protegir dissociats, a fi de poder sotmetre el projecte a informació pública. El document es numerarà com DOC X (el que siga)-LOPD. En cas de no ser necessari, s'haurà d'indicar expressament.

Documentació per a tots els casos:
 • Autorització en cas d'actuar en nom d'una altra persona física o jurídica
 • Document sol·licitud inici procediment de programació amb contingut de l'art. 121.2 de la LOTUP
 • Documentació acreditativa de disponibilitat de terrenys que legitime la iniciativa:

  Notes simples informatives, títols de propietat,…

 • Plànol de l'àmbit de l'actuació proposada identificant les parcel·les afectades
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • UNA VEGADA ADMESA A TRÀMIT LA INICIATIVA PRESENTADA, APORTAR DOCUMENTACIÓ ARTICLE 166 LOTUP:
  • Alternativa Tècnica:

   Avantprojecte d'edificació o de rehabilitació i, si és el cas, projecte d'urbanització que contindran delimitació de l'àmbit de l'actuació i memòria de qualitats.

  • Proposta de conveni urbanístic a subscriure entre la persona adjudicatària i l'Ajuntament:

   Es farà constar els compromisos, terminis, garanties (ha de garantir el cost total de l'actuació) i penalitzacions que regularan l'adjudicació. S'identificarà la forma de gestió de l'actuació.

  • Proposició jurídic-econòmica:

   Que contemple les relacions entre l'adjudicatari i la propietat, l'estimació de la totalitat dels costos, l'avanç de l'equidistribución de beneficis i càrregues, l'estudi de viabilitat econòmica i estudi de sostenibilitat econòmica i, si és el cas, el pla de reallotge i retorn.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

1r Presentar el document de sol·licitud d'inici del procediment de programació amb el contingut de l'art 121.2 de la LOTUP, aportant documentació acreditativa de la disponibilitat sobre terrenys que legitime per a formular la proposta.

2n Admesa a tràmit la iniciativa presentada, presentació de la documentació del Programa d'Actuació Aïllada (art. 166 LOTUP).

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Per tractar-se d'operacions de transformació de sòl.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
1 mes per a l'admissió a tràmit de la iniciativa.
Més de 6 mesos per a aprovació PAA. Per la tramitació del procediment d'aprovació del Programa regulada en la LOTUP.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Legislació

-Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana.

-Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, modificada per la Llei 1/2019 de 5 de febrer.

-Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

-Reial Decret 1093/97, de 4 de juliol, pel qual s'aproven les normes complementàries al Reglament per a l'execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat d'actes de naturalesa urbanística.

-Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. SECCIÓ DE GESTIÓ DEL SÒL MUNICIPALAmadeo de Savoia, 11. Pati A, segona plantaTel.: 96.352.54.78 Exts. 3440, 3425 y 3437
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACarretera de Barcelona, 108Tel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OESTC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina