esquina superior derecha
Detall d'un tràmit
Renovació de llicència d'ocupació de vivenda per procediment de Declaració Responsable
Modalitat presencial
Modalitat web sense certificat
Modalitat web amb certificat
Modalitat telefònica
UR.DU.50
Descripció

Renovació de la llicència d'ocupació de vivenda en el terme municipal de València, que acredita que qualsevol classe de vivenda complix la normativa tècnica sobre habitabilitat i és, per tant, apta a efectes del seu ús residencial o domicili humà.

Este document és necessari per a tota contractació de servicis de subministrament propis de la vivenda, posterior a la inicial ocupació de la mateixa.

Per a la realització d'aquest tràmit s'haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA per a ser atès amb preferència i evitar esperes innecessàries.

Pot sol·licitar CITA en la web municipal o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i/o jurídiques propietàries de l'immoble de què es tracte.

Requisits
 • L'immoble ha de constar com a ús habitatge en el Cadastre.
 • No ha de trobar-se iniciat o en tràmit un altre expedient pel mateix assumpte en la Secció deRenovació de Llicència d'Ocupació.
Quan sol·licitar-ho

Quan transcorreguts deu anys des de l'obtenció de la llicència de primera ocupació concórrega alguna de les circumstàncies següents:

 • Es produïsca una transmissió de la propietat (segona i posteriors).
 • Siga necessari formalitzar un nou contracte de subministrament d'aigua, gas o electricitat.

Documentació a presentar

Es recorda l'obligació de relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, d'acord amb les disposicions de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, als subjectes citats en este article.

Si el tràmit es realitza presencialment:

 • Imprés de declaració responsable de renovació de llicència d'ocupació d'habitatge, segons model normalitzat. Subscrit per la persona propietària de l'habitatge o de la persona representant legal.
 • Autorització, segons model normalitzat, quan la declaració responsable és presentada per una altra persona que no és la propietària i no té poders de representació.
 • Escriptura de poders de representació quan la declaració responsable és presentada per una altra persona que no és la propietària i tinga els poders de representació.
 • Escriptura de constitució on conste el número d'identificació fiscal i els poders de representació quan el titular de l'habitatge siga una persona jurídica.
 • Justificant del pagament de la taxa per expedició de la cèdula/ocupació “model 855”.
 • Certificat tècnic expedit per arquitecte/a o arquitecte/a tècnic/a. La presentació d'este document és opcional. El certificat no necessitarà el visat del seu col·legi.

El certificat haurà d'acreditar el compliment de la normativa d'habitabilitat i disseny vigent, i que no es tracta d'habitatge de nova planta, amb especificació de la classificació del sòl en què s'ubica l'habitatge i la seua superfície útil.

a. En els habitatges les declaracions responsables dels quals es presenten amb el certificat tècnic esmentat, no es realitzarà inspecció municipal, llevat que els servicis municipals ho consideren oportú.

b. En els habitatges les declaracions responsables dels quals es presenten sense certificat tècnic, si a la vista de la inspecció municipal que es practique a estes l'Ajuntament considera adequada o necessària la seua presentació, haurà d'aportar-se en el termini oferit en el requeriment corresponent.

Si el tràmit es realitza per seu electrònica (vegeu l'apartat “Fer en Web”).

Taxes
Taxa

La quantia es calcula en funció dels metres quadrats de superfície útil de l'habitatge.
El pagament d'esta taxa es pot realitzar de dues maneres:

1. Per Seu Electrònica, d'acord amb l'apartat “Fer en Web”.
2. Presencialment, només per a persones físiques, personant-se en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (vegeu l'apartat “On dirigir-se”), en la qual es podrà obtenir el document de liquidació, que es pagarà en una entitat bancària.

Per a exempcions en el pagament de la taxa, cal ajustar-se a les disposicions del text refós de la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer.


Ordenança reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València


Informació Complementària
 • En l'imprés de la declaració responsable s'haurà d'indicar telèfon de contacte per a poder concertar la visita d'inspecció corresponent, si és el cas, així com el correu electrònic.
 • La renovació de llicència d'ocupació d'habitatge tindrà un període de validesa de deu anys.
 • Qui formula la declaració responsable manifesta que l'habitatge complix els requisits exigits en la normativa vigent per al reconeixement del dret de renovació i que es compromet a mantindre el dit compliment durant els deu anys que dura este reconeixement.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Òmpliga el formulari.
 • Adjunte, si és el cas, la documentació addicional d'acord amb l'apartat “Documentació que cal presentar”.
 • Faça el pagament de la taxa.
 • Presente i firme la sol·licitud.

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment, en l'apartat “Carpeta ciutadana” d'esta seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

En el telèfon d'informació municipal 010. Les consultes des de fora de València: 96 310 00 10.

El telèfon de la secció administrativa on es tramita l'expedient i on es troben els inspectors és: 96 352 54 78. Extensions: 2229, 2235, 2252, 2240.

Legislació
 • Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'ordenació i foment de la qualitat de l'edificació (LOFQE).
 • Decret Llei 2/2012, de 13 de gener, del Consell, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i pimes de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP).
 • Decret 151/2009, de 2 d'octubre, del Consell, pel qual s'aproven les exigències bàsiques de disseny i qualitat en edificis d'habitatges i allotjament, amb l'aplicació, d'acord amb la seua disposició addicional segona, de l'Orde de 22 d'abril de 1991 (HD-91), per la qual s'aprova la modificació i el text refós que desplega les normes d'habitabilitat i disseny d'habitatges en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
On dirigir-se

A l'oficina d'Informació i Registre situada en l'edifici de la Casa Consistorial (plaça de l’Ajuntament), de dilluns a divendres de 8'30 a 14 hores, tots els dies laborables, cas de triar l'opció presencial. L'accés es realitzarà pel carrer Arquebisbe Mayoral. (sempre amb CITA PRÈVIA)

En esta oficina es podrà:

 • Autoliquidar la taxa corresponent.
 • Es presentarà la declaració responsable.
Oficines d'informació
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABACALERA (Consultes per telèfon, bústia de consultes de la pàgina web o correu electrònic) Presencial, per a qualsevol gestió, unicament amb CITA PRÈVIA
 • C/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102
  L'atenció ciutadana de la OAC Tabacalera es trasllada a l'edifici de Casa Consistorial (plaça de l’Ajuntament)
  informacion@valencia.es
Oficines on presentar
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABACALERA (Consultes per telèfon, bústia de consultes de la pàgina web o correu electrònic) Presencial, per a qualsevol gestió, unicament amb CITA PRÈVIA
 • C/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102
  L'atenció ciutadana de la OAC Tabacalera es trasllada a l'edifici de Casa Consistorial (plaça de l’Ajuntament)
  informacion@valencia.es
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha