ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Declaració responsable per a la segona i posteriors ocupacions de vivendes
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.DU.50
Descripció

Tramitació de la segona ocupació de vivenda i posteriors mitjançant declaració responsable en el terme municipal de València, que acredita que qualsevol classe de vivenda complix la normativa tècnica sobre habitabilitat i és, per tant, apta a efectes del seu ús residencial o domicili humà.

Este document és necessari per a tota contractació de servicis de subministrament propis de la vivenda, posterior a la inicial ocupació de la mateixa.

Per a la realització d'aquest tràmit s'haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA per a ser atès amb preferència i evitar esperes innecessàries.

Pot sol·licitar CITA en la web municipal o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010.

NOTA ACLARIDORA: En seu electrònica es calcula i paga directament la taxa. El document d'autoliquidació model U-700 només val per a presentar la declaració responsable de segona ocupació de manera presencial, NO es podrà aportar en seu electrònica.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i/o jurídiques propietàries de l'immoble de què es tracte.

Requisits
 • L'immoble ha de constar com a “ús residencial” en la Direcció General del Cadastre.
 • No ha de trobar-se iniciat o en tràmit altre expedient pel mateix assumpte en la Secció de Segona Ocupació de Vivenda ni expedient de protecció de la legalitat urbanística, de restauració de l'ordenació urbanística vulnerada o d'infracció en matèria d'ordenació del territori i urbanisme pendent de resolució.
Quan sol·licitar-ho

Quan transcorreguts deu anys des de l'obtenció de la primera ocupació concórrega alguna de les circumstàncies següents:

 • Es produïsca una transmissió de la propietat (segona i posteriors).
 • Siga necessari formalitzar un nou contracte de subministrament d'aigua, gas o electricitat. No es considerarà nou contracte d’aquestos subministraments quan el titular canvie de companyia subministradora.
Documentació a presentar

Es recorda l'obligació de relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, d'acord amb les disposicions de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, als subjectes citats en este article.

Si el tràmit es realitza presencialment:

 • Imprés de declaració responsable per a la segona i posteriors ocupacions de vivendes, segons model normalitzat, subscrit per la persona propietària de la vivenda o per la representant (disponible en l'apartat impresos).
 • DNI de qui tinga la propietat de la vivenda i la representació legal, si escau, acreditant la representació (no és necessari si es tramita a través de la seu electrònica).
 • Autorització. Document d'autorització de la persona propietària de la vivenda a favor de qui la represente, segons model normalitzat (document que s'adjunta en l'apartat impresos).
 • Taxa. Justificant d'haver liquidat la taxa corresponent (model U700).
 • Declaració responsable del personal tècnic competent, recomanable presentar-lo en el format establit (Annex 1 en l'apartat impresos).
 • Certificat tècnic, expedit per arquitecte/a o arquitecte/a tècnic/a, que acredite el compliment de la normativa d'habitabilitat i disseny vigent, i que no es tracta d'una vivenda de nova planta, especificant la classificació del sòl en què l a vivenda se situa i la seua superfície útil. Recomanable presentar-ho en el format establit (Annex 2 en l'apartat impresos).

Si el tràmit es realitza per seu electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica (vegeu l'apartat “Fer en Web”).

Documentació per a tots els casos:
 • Declaració responsable del personal tècnic competent:

  Declaració responsable del personal tècnic competent, recomanable presentar-lo en el format establit (Annex 1 en l'apartat impresos).

 • Certificat tècnic:

  Certificat tècnic, expedit per arquitecte/a o arquitecte/a tècnic/a, que acredite el compliment de la normativa d'habitabilitat i dissenye vigent, i que no es tracta d'una vivenda de nova planta, especificant la classificació del sòl en què la vivenda se situa i la seua superfície útil. Recomanable presentar-ho en el format establit (Annex 2 en l'apartat impresos). El certificat no necessitarà el visat del seu col·legi professional.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Persones Jurídiques:
  • Escriptura de poders:

   Escriptura de poders de representació quan la declaració responsable és presentada per una altra persona que no és la propietària i tinga els poders de representació.

  • Escriptura de constitució:

   Escriptura de constitució on conste el número d'identificació fiscal i els poders de representació quan el titular de la vivenda siga una persona jurídica.

Taxes
Taxa

La quantia es calcula en funció dels metres quadrats de superfície útil de la vivenda.
El pagament d'esta taxa es pot realitzar de dues maneres:

1. Per Seu Electrònica, d'acord amb l'apartat “Fer en Web”.
2. Presencialment, només per a persones físiques, acudint a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (veure apartat “On dirigir-se”), en la qual es podrà obtindre el document de liquidació, que es pagarà en una entitat bancària. El document d'autoliquidació model U-700 també està en https://www.valencia.es/apps/siga-portal/view/pantallas/portal.jsf?lang=va.

Per a exempcions en el pagament de la taxa, cal ajustar-se a les disposicions de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

NOTA ACLARIDORA: En seu electrònica es calcula i paga directament la taxa. El document d'autoliquidació model U-700 només val per a presentar la declaració responsable de segona ocupació de manera presencial, NO es podrà aportar en seu electrònica.
Informació Complementària
 • En l’imprés de la declaració responsable s’haurà d’indicar obligatòriament telèfon de contacte per a poder concertar la visita d’inspecció corresponent, si és el cas, així com el correu electrònic.
 • La declaració responsable de segona o posteriors ocupacions de vivenda tindrà una validesa de 10 anys.
 • Qui formula la declaració responsable manifesta que la vivenda complix els requisits exigits en la normativa vigent per al reconeixement del dret de segona i posteriors ocupacions de vivendes i que es compromet a mantindre el dit compliment durant els deu anys que dura este reconeixement.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins 6 mesos
Art. 10.2 d) del Decret 12/2021, de 22 de gener, del Consell, de regulació de la declaració responsable per a la primera ocupació i successives d’habitatges.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Òmpliga el formulari.
 • Adjunte la declaració responsable del personal tècnic competent.
 • Adjunte el Certificat Tècnic.
 • Adjunte, si escau, la documentació addicional:

- Document d'apoderament o Autorització. Document d'autorització de la persona propietària de la vivenda a favor de qui la represente, segons model normalitzat (document que s'adjunta en l'apartat impresos).
- Escriptura de poders de representació quan la declaració responsable és presentada per una altra persona que no és la propietària i tinga els poders de representació.
- Escriptura de constitució on conste el número d'identificació fiscal i els poders de representació quan el titular de l'habitatge siga una persona jurídica.

 • Faça el pagament de la taxa.
 • Presente i signe la sol·licitud.

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment, en l'apartat “Carpeta ciutadana” d'esta seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

En el telèfon d'informació municipal 010. Les consultes des de fora de València: 96 310 00 10.

El telèfon de la secció administrativa on es tramita l'expedient i on es troben els inspectors és: 96 352 54 78. Extensions: 962082229, 962082235, 962082252, 962082240

Legislació
 • Decret 12/2021, de 22 de gener, del Consell, de regulació de la declaració responsable per a la primera ocupació i successives d’habitatges.
 • Decret Llei 2/2012, de 13 de gener, del Consell, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i pimes de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat Valenciana, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, modificada per la Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat.
 • Decret 151/2009, de 2 d'octubre, del Consell, pel qual s'aproven les exigències bàsiques de disseny i qualitat en edificis d'habitatges i allotjament, amb l'aplicació, d'acord amb la seua disposició addicional segona, de l'Orde de 22 d'abril de 1991 (HD-91), per la qual s'aprova la modificació i el text refós que desplega les normes d'habitabilitat i disseny d'habitatges en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
On dirigir-se

A l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Tabaquera situada en el carrer Amadeu de Savoia, 11, nau oest, de dilluns a divendres de 8'30 a 14 hores, tots els dies laborables, cas de triar l'opció presencial. (Sempre amb CITA PRÈVIA)

En esta oficina es podrà:

 • Autoliquidar la taxa corresponent.
 • Es presentarà la declaració responsable.
Oficines d'informació
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010oactabacalera@valencia.es
Oficines on presentar
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010oactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina