ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Programa d’actuació integrada de gestió pels propietaris amb documents de planejament en Ciutat Vella.
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.AU.91
Descripció

Promoure i desenvolupar una o diverses unitats d'execució, amb modificació del planejament vigent, planificant la seua urbanització i gestió i assegurant la correcta integració de l'actuació en el seu entorn pels propietaris dels terrenys, en l’àmbit del centre històric de Ciutat Vella.

Qui ho pot sol·licitar?

Segons el que s'estableix en l'article 114 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, modificada per Llei 1/ 2019, de 5 de febrer:

1.- Els titulars de sòl que es troben en alguna de les següents circumstàncies :

a) El propietari únic o els propietaris de la totalitat dels terrenys de titularitat privada de l'àmbit del programa d'actuació integrada.

b) Els propietaris de terrenys, l'agrupació d'interés urbanístic o entitats mercantils o altres persones jurídiques sempre que formulen i assumisquen l'execució del programa d'actuació integrada que disposen de més del 60% de la superfície dels terrenys de l'àmbit de l'actuació descomptats els sòls que ja siguen d'ús i domini públic.

c) Els propietaris de terrenys, l'agrupació d'interés urbanístic o les entitats mercantils, o altres persones jurídiques, sempre que disposen del 50% de la superfície dels terrenys de l'actuació descomptats els sòls que ja siguen d'ús i domini públic i, a més, obtinguen l'acceptació dels titulars de més del 40% de les parcel·les registrals privades d'aquest àmbit.

2. En el cas d'actuacions sobre el mig urbà, podran actuar per gestió urbanística per propietaris els subjectes obligats als quals es refereixen les lletres a) i b) de l'article 17.5 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, que són els següents:

- Els propietaris i els titulars de drets d'ús atorgats per ells, en la proporció acordada en el corresponent contracte o negoci jurídic que legitime l'ocupació.

- Les comunitats de propietaris i, en el seu cas, les agrupacions de comunitats de propietaris, així com les cooperatives d'habitatges.

- Les administracions públiques, quan afecten elements propis de la urbanització i no existisca el deure legal per als propietaris d'assumir el seu cost, o quan aquestes financen part de l'operació amb fons públics, en els supòsits d'execució subsidiària, a costa dels obligats.

Requisits

Els requisits assenyalats en l'article 114 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la comunitat valenciana, modificada per Llei 1/2019, de 5 de febrero.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment.

Documentació a presentar

 • Si la sol·licitud es realitza presencialment, Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer elbotó “Iniciar tràmit” i s’adjuntará la documentació que s’indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Acreditació legitimació:
  • En els supostos del article 114.1.a), b) y c) de la LOTUP:

  - Planol identificatiu de l’àmbit d’actuació sobre el qual es reflexen les parcel.les catastrals afectades per l’actuació que acrediten la legitimació.
  - Notes simples de les finques registrals afectades per l’actuació, relacionades amb les parcel.les catastrals corresponents, justificatives d’aquest règim.

  • En el cas de l’Agrupació d’Interés Urbanístic, contemplat a l’article 114.1.b) y c), es requerirà l’acreditació de la prèvia inscripció de la mateixa al Registre d’Agrupacións d’Interés Urbanístic resultant, en conseqüència, innecesària la presentación de la documentació anterior.
 • Esborrany del Pla:

  Inclourà:

  a) Memòria justificativa.
  b) Planol de situació actual.
  c) Planol d’ordenació proposada.

  El borrador de l’instrument de planejament deu trovar-se sempre grafiat sobre les línies oficials emeses per la Secció de Cartografía Informàtica Municipal, presentant la documentació en versió Auto CAD 2004. La documentació técnica que es presente adjunta a la sol.licitud d’inici del procediment ambiental (DIE y Borrador del Plan) deurà aportar una còpia en soport paper i una altra en soport CD en formats PDF Y DWG. La versió en format pdf será una còpia fidel de l’edició impresa entregada en paper. Quan el tamany del pdf complet siga superior a 13MB, el document será fraccionat en el mínim número de pdfs de tamany inferior a 13MB (sent aquest el tamany màxim d’arxiu per a la seua inserció en la Plataforma Integrada d’Administració Electrònica de l’Ajuntament, PIAE). Cadascun dels documents pdf deurà integrar els marcadors que definisquen el seu contingut.

 • Document inicial estratègic (DIE):

  Inclourà:

  a) Els objectius de la planificació i descripció de la problemática sobre la que actúa.

  b) L’alcanç, àmbit i posible contingut de les alternatives del plan que es proposa.

  c) El desenvolupament previsible del plan.

  d) Un diagnòstic de la situació del medi ambient i del territori abans de l’aplicació del pla a l’àmbit afectat.

  e) Els seus efectes previsibles sobre el medi ambient i sobre els elements estratègics del territori, prenent en consideració el canvi climàtic.

  f) La seua incardinació en la Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana i la seua incidencia en altres instruments de la planificació territorial o sectorial.

  g) Quan l’organ promotor considere d’aplicació el procediment simplificat de EATE, en els supostos del art.46.3 LOTUP, deurà incloure’s a més a més (art.50.2 LOTUP):

  • Motivació de l’aplicació del procediment simplificat.
  • Resumen dels motius de la selecció de les alternatives contemplades.
  • Mesures previstes per a previndre, reduïr i compensar efectes negatius en el medi ambient i en el territori per l’aplicació del pla.
  • Descripció de les mesures per al seguiment ambiental del pla.

  h) Pla de Participació Pública (en el seu cas).

 • Esborrany de Programa:

  Inclourà (art. 121.2 LOTUP):

  a) Objectius del programa.

  b) Alcanç, àmbit i contingut de l'alternativa que es proposa.

  c) Desenvolupament previsible del programa.

  d) Descripció del territorio abans de l'aplicació del pla en l'àmbit afectat.

  e) Efectes previsibles sobre el medi ambient i sobre els elements estratègics del territorio.

  f) La seua incidencia en els instruments de planificació urbanística i sectorial existents.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

- Cita prèvia opcional.
- Presentació de la sol.licitud acompanyada de la documentació corresponent.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 121 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.
Termini màxim de resolució: Més de 6 mesos
Més de 6 mesos
L'alcalde resoldrà l'admissió a tràmit en el termini d'un mes. El Ple resoldrà l'adjudicació del PAI en un procediment que dura més de 6 mesos. Art.118 Llei 5/2014, 25 de juliol (LOTUP).
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

96.352.54.78 Ext. 3626, 3629, 3362, 3350, 3352

Legislació
 • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aproba el Text Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana.
 • Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, de normes complementàries al reglament per a l’execució de la llei hipotecaria sobre inscripció al registre de la propietat d’actes de naturalesa urbanística.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, segons redacció donada per la Llei 1/2019, de 5 de febrero; i la resta de normativa urbanística aplicable per motius temporals.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 9/2017, de 8 de noviembre, de Contractes del Sector Públic.
On dirigir-se

Oficines de presentació:
Registre electrònic de l’ Ajuntament de València o per qualsevol dels mitjans previstos en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRICAmadeo de Savoia, 11. Pati B, segona plantaTel.: 96.352.54.78 Ext. 3336.
Oficines on presentar
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACarretera de Barcelona, 108Tel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
Anar a inici de pàgina