ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Programa d’actuació integrada de gestió pels propietaris amb documents de planejament en Ciutat Vella.
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.AU.91
Descripció

Promoure i desenvolupar una o diverses unitats d'execució, amb modificació del planejament vigent, planificant la seua urbanització i gestió i assegurant la correcta integració de l'actuació en el seu entorn pels propietaris dels terrenys, en l’àmbit del centre històric de Ciutat Vella.

Qui ho pot sol·licitar?

Subjectes definits en l'article 120 de Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, d'ara en avant TRLOTUP:

1.- Els titulars de sòl que es troben en alguna de les següents circumstàncies:

a) A la persona propietària única o a les persones propietàries de la totalitat dels terrenys de titularitat privada de l'àmbit del programa d'actuació integrada.

b) A les persones propietàries de terrenys, a l'agrupació d'interès urbanístic o a les entitats mercantils o altres persones jurídiques sempre que formulen i assumisquen l'execució del programa d'actuació integrada que disposen de més del 60 per cent de la superfície dels terrenys de l'àmbit de l'actuació descomptats els sòls que ja siguen d'ús i domini públic.

c) A les persones propietàries de terrenys, a l'agrupació d'interès urbanístic o a les entitats mercantils o altres persones jurídiques sempre que disposen del 50 per cent de la superfície dels terrenys de l'actuació descomptats els sòls que ja siguen d'ús i domini públic i, a més, obtinguen l'acceptació dels titulars de més del 40 per cent de les parcel·les registrals privades de l'àmbit esmentat.

2. En el cas d'actuacions en el medi urbà, poden actuar en règim de gestió urbanística per persones propietàries els subjectes obligats a què es refereix l'article 17.5 text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre.

3. En els supòsits indicats anteriorment, la designació de l'urbanitzador s'acorda per l'administració en aprovar el programa d'actuació integrada en règim d'excepció licitatòria i segons els termes en el conveni urbanístic corresponent.

Requisits

Els requisits assenyalats en l'article 120 de Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment.

Documentació a presentar

 • Si la sol·licitud es realitza presencialment, Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer elbotó “Iniciar tràmit” i s’adjuntará la documentació que s’indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Acreditació legitimació:
  • En els supostos del article 120.1.a), b) y c) del TRLOTUP:

  - Planol identificatiu de l’àmbit d’actuació sobre el qual es reflexen les parcel.les catastrals afectades per l’actuació que acrediten la legitimació.
  - Notes simples de les finques registrals afectades per l’actuació, relacionades amb les parcel.les catastrals corresponents, justificatives d’aquest règim.

  • En el cas de l’Agrupació d’Interés Urbanístic, contemplat a l’article 120.1.b) y c), es requerirà l’acreditació de la prèvia inscripció de la mateixa al Registre d’Agrupacións d’Interés Urbanístic resultant, en conseqüència, innecesària la presentación de la documentació anterior.
 • Esborrany del Pla:

  Inclourà:

  a) Memòria justificativa.
  b) Planol de situació actual.
  c) Planol d’ordenació proposada.

  El borrador de l’instrument de planejament deu trovar-se sempre grafiat sobre les línies oficials emeses per la Secció de Cartografía Informàtica Municipal, presentant la documentació en versió Auto CAD 2004. La documentació técnica que es presente adjunta a la sol.licitud d’inici del procediment ambiental (DIE y Borrador del Plan) deurà aportar una còpia en soport paper i una altra en soport CD en formats PDF Y DWG. La versió en format pdf será una còpia fidel de l’edició impresa entregada en paper. Quan el tamany del pdf complet siga superior a 13MB, el document será fraccionat en el mínim número de pdfs de tamany inferior a 13MB (sent aquest el tamany màxim d’arxiu per a la seua inserció en la Plataforma Integrada d’Administració Electrònica de l’Ajuntament, PIAE). Cadascun dels documents pdf deurà integrar els marcadors que definisquen el seu contingut.

 • Document inicial estratègic (DIE):

  Inclourà:

  a) Els objectius de la planificació i descripció de la problemática sobre la que actúa.

  b) L’alcanç, àmbit i posible contingut de les alternatives del plan que es proposa.

  c) El desenvolupament previsible del plan.

  d) Un diagnòstic de la situació del medi ambient i del territori abans de l’aplicació del pla a l’àmbit afectat.

  e) Els seus efectes previsibles sobre el medi ambient i sobre els elements estratègics del territori, prenent en consideració el canvi climàtic.

  f) La seua incardinació en la Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana i la seua incidencia en altres instruments de la planificació territorial o sectorial.

  g) Quan l’organ promotor considere d’aplicació el procediment simplificat de EATE, en els supostos del art.46.3 TRLOTUP, deurà incloure’s a més a més (art.52 TRLOTUP):

  • Motivació de l’aplicació del procediment simplificat.
  • Resumen dels motius de la selecció de les alternatives contemplades.
  • Mesures previstes per a previndre, reduïr i compensar efectes negatius en el medi ambient i en el territori per l’aplicació del pla.
  • Descripció de les mesures per al seguiment ambiental del pla.

  h) Pla de Participació Pública (en el seu cas).

 • Esborrany de Programa:

  Inclourà (art. 127.2 TRLOTUP):

  a) Objectius del programa.

  b) Alcanç, àmbit i contingut de l'alternativa que es proposa.

  c) Desenvolupament previsible del programa.

  d) Descripció del territorio abans de l'aplicació del pla en l'àmbit afectat.

  e) Efectes previsibles sobre el medi ambient i sobre els elements estratègics del territorio.

  f) La seua incidencia en els instruments de planificació urbanística i sectorial existents.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

- Cita prèvia opcional.
- Presentació de la sol.licitud acompanyada de la documentació corresponent.

Informació Complementària

La documentació necessària per a la continuación del procediment una vegada s’ha admés a tràmit la petició ve definida en la Guia de Procediment per a l’aprovació dels programes d’actuació integrada en l’Ajuntament de València.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 121 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.
Termini màxim de resolució: Més de 6 mesos
Més de 6 mesos
L'alcalde resoldrà l'admissió a tràmit en el termini d'un mes. El Ple resoldrà l'adjudicació del PAI en un procediment que dura més de 6 mesos. Art.124 D.L.1/2021, de 18 de juny (TRLOTUP).
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

96.352.54.78 Ext. 3626, 3629, 3350, 3352

Legislació
 • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aproba el Text Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana.
 • Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, de normes complementàries al reglament per a l’execució de la llei hipotecaria sobre inscripció al registre de la propietat d’actes de naturalea urbanística.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 9/2017, de 8 de noviembre, de Contractes del Sector Públic.
 • Guia de Procediment per a l'aprovació dels Programes d'Actuació Integrada a l'Ajuntament de València.
On dirigir-se

Oficines de presentació:
Registre electrònic de l’ Ajuntament de València o per qualsevol dels mitjans previstos en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRICAmadeo de Savoia, 11. Pati B, segona plantaTel.: 96.352.54.78 Ext. 3336.
Oficines on presentar
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADA jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010. AVÍS: DE L'1 A L'11 DE MARÇ, DILLUNS A DIVENDRES DE 8.30 a 13.00; DEL 12 AL 15, DE 9.00 A 12.00; DIA 18, DE 9:00 A 12:00; DIA 20, DE 9.00 A 13.00
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAoactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina