esquina superior derecha
Detall d'un tràmit
Sol·licitud d'expedició de carnet EMT ambTU
Modalitat presencial
Modalitat web sense certificat
Modalitat web amb certificat
Modalitat telefònica
TR.OT.60
Descripció

Expedició del carnet i abonament de transport EMT ambTU per a persones desocupades i les seues famílies (cònjuge i fills menors de 16 anys), amb rendes baixes i empadronats a València.

És necessari sol·licitar CITA en la web municipal o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010, excepte en les Juntes de Districte de Pobles del Nord, Pobles del Sud i Pobles del Oest.

En les Juntes municipals de Pobles s'haurà de sol·licitar cridant als següents telèfons:
Pobles del Sud: 963013023
Pobles del Nord: 963013055
Pobles de l’Oest: 963013436

Els titulars del Carnet disfruten dels següents drets:

 • Usar totes les línies d'autobusos que gestiona E.M.T. València, sense límit de viatges, des del moment del pagament de l'abonament i dins de l'any natural en curs (sempre que es continue complint els requisits).
 • Obtindre un duplicat en cas de pèrdua, robatori o deteriorament del document previ abonament de 5€.
 • A no abonar cap cost per l'Abonament efectuat i no disfrutat en cas de pèrdua o robatori.
 • Que, en el cas que en el període de vigència de l'abonament canvie la seua situació de desocupat (segons s'indica en el punt 5 de la normativa), puga tornar a activar l'abonament sense haver de desembossar novament l'import de 10 € per a l'activació ni l'import dels 3 euros d'alta i emissió del carnet, tal com s'indica en el punt 2 de les obligacions del titular, sempre que l'estat de conservació de la targeta ho permeta.
Qui ho pot sol·licitar?

Tenen dret a sol·licitar el carnet EMT ambTU, totes aquelles que complisquen les condicions següents:

 • Ser desocupat i trobar-se inscrit en el SERVEF per a busca d'ocupació.
 • Si és el cas, ser cònjuge o fill menor de 16 anys de la persona desocupada.
 • Tindre residència legal a Espanya i trobar-se empadronat, com a mínim des dels sis mesos anteriors a la sol•licitud, en el terme municipal de València.
 • No superar els següents límits de renda familiar:
  • En el cas de no tindre família que complisca les condicions de l'apartat famílies: ingressos totals inferiors a l'IPREM.
  • En el cas de famílies, a l'IPREM se li sumarà el resultat de multiplicar el coeficient “0,5” per l'IPREM per al cas de cònjuge i “0,3” per l'IPREM para cada un dels fills menors de 16 anys.
  • En el cas de fills majors de 16 anys que convisquen en la llar amb son pare i/o mare, es considerarà que la seua renda familiar és la suma de la pròpia i de la del pare i/o mare, segons el cas, utilitzant la suma dels mateixos resultats inclosos en el apartat de famílies d'estos límits de renda.
Requisits

Ser subjecte beneficiari d'acord amb el que preveu l'apartat anterior.

Quan sol·licitar-ho

Per a activar el carnet EMT ambTU: a partir de la data que s'indique cada any, en les oficines d'Atenció al client d'EMT, i en els punts de venda autoritzats, amb la qual finalitat cal exhibir el nou carnet i el DNI , NIE o passaport i abonar en eixe moment l'import corresponent a l'abonament anual.

Primera sol·licitud o renovacions: Petició dels interessats des que es complisca els requisits que permeten ser beneficiari del mateix, en la Junta municipal corresponent.

Per a la realització de qualsevol tràmit relatiu al carnet EMT ambTU a les juntes municipals de districte serà necessari sol.licitar CITA PRÈVIA a través de la web municipal o telefonant al 010, excepte en les Juntes de Districte de Pobles del Nord, Pobles del Sud i Pobles del Oest.

En les Juntes municipals de Pobles s'haurà de sol·licitar cridant als següents telèfons:
Pobles del Sud: 963013023
Pobles del Nord: 963013055
Pobles de l’Oest: 963013436

Documentació a presentar

TOTS ELS CASOS

 • Formulari de sol·licitud degudament omplit i firmat
 • En el cas que el sol·licitant siga menor d'edat, haurà d'anar acompanyat del seu tutor o representant legal.
 • DNI, NIE o Passaport i Targeta de residència legal
 • Els menors de 14 anys podran presentar els dits documents o el llibre de família
 • Certificat de nivell de renda de l'Agència Tributària (original i actualitzat). Haurà d'aportar-se Certificat de nivell de renda del sol·licitant, cònjuge (o parella de fet) i/o fills si és el cas
 • En el cas de tindre cònjuge i/o fills, haurà d'aportar certificat de nivell de renda dels dos cònjuges i/o fills (no s'haurà d'aportar el dels fills majors de 16 anys que no convisquen en la llar familiar) i el llibre de família. En el cas de fills menors de 16 anys de la persona desocupada, es presentarà certificat de renda del pare, de la mare o d'ambdós, segons la situació.
 • Llibre de família i/o notificació d'inscripció com a parella de fet
 • Certificat de situació laboral, emès pel SERVEF com a demandant d'ocupació (original i actualitzat)
 • En el cas del cònjuge de la persona desocupada, haurà de presentar el certificat de la dita persona. En el cas de fills menors de 16 anys de la persona desocupada, es presentarà certificat de situació laboral de la dita persona.

CAS 1: Cas de divorciats

 • Certificat o Sentència judicial de divorci. En el supòsit de titulars divorciats en el període posterior a les dades de renda en poder de l'Agència Tributària, s'haurà d'aportar a més el certificat o la sentència judicial que acredite aquesta situació.

CAS 2: Cas de fills majors de 16 anys que convisquen amb son pare i/o mare

 • Certificat de nivell de renda de l'Agència Tributària (original i actualitzat) del pare i/o mare.
 • Llibre de família

Taxes
Taxa

Imports:

El titular del carnet EMT ambTU deurà:

 • a) Abonar l'import de 3,00 €.

Este import no serà satisfet si el carnet va ser obtingut i activat en exercicis anteriors (des del 2015), al ser este pagament per una sola vegada en tant el carnet mantinga la seua vigència incloses les pròrrogues que puguen correspondre segons les normes que, per a cada anualitat, aprove l'Ajuntament i excepte allò que s'ha disposat per a l'expedició de duplicats.

 • b) Satisfer l'import de l'Abonament Anual fixat per a l'any 2020 en 10 €.
 • c) Satisfer l'import per expedició de duplicats de 5,00 €.

Una vegada satisfets els imports, no es produirà la devolució dels mateixos per cap concepte.
Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 1. Sol·licitar CITA PRÈVIA a través de la web municipal o telefonant al 010. (En les Juntes de Districte de Pobles del Nord, Pobles del Sud i Pobles del Oest, s'haurà de sol·licitar cridant als següents telèfons:
  Pobles del Sud: 963013023
  Pobles del Nord: 963013055
  Pobles de l’Oest: 963013436.
 2. Personar-se en la Junta Municipal corresponent, una vegada constatat que es reunixen els requisits, entrega en el mateix moment del carnet EMT ambTU.
 3. Abonar l'import de 3,00 € per una sola vegada (excepte expedició de duplicats).
 4. Satisfer l'import de l'Abonament Anual fixat per a l'any corresponent. Este pagament s'efectuarà en els estancs, quioscos, establiments Opencor de València o en altres punts de venda autoritzats, amb la qual finalitat cal exhibir el nou carnet i el DNI, NIE o passaport i abonar en eixe moment l'import corresponent a l'abonament anual.

En cas de pèrdua del Carné EMT ambTU:

 1. Ha de personar-se en l'Oficina Central d'Atenció al Client d'EMTValència -C/ Mendoza 5- i sol•licitar duplicat, amb la còpia del DNI o NIE.
 2. Ha d'abonar l'import de 5,00 € en les oficines d'Atenció al client d'EMT, i en els punts de venda autoritzats.

S'activarà l'Abonament Anual que estiga vigent fins al 31 de desembre sense cap cost per a la persona titular.

Informació Complementària

L'ús del carnet serà personal i intransferible. En el cas de reincidència (2 o més vegades per a un mateix carnet) en l'ús fraudulent del títol (per ús fraudulent s'entén la utilització del títol a bord de l'autobús per part d'una persona diferent del titular del carnet), el titular del carnet no podrà disfrutar durant l'exercici vigent dels drets que el dit carnet comporta.

Com a norma general el carnet tindrà una vigència anual, prorrogant-se tàcitament als exercicis següents sempre que en cada anualitat es reunisquen els requisits establits en les normes que a este efecte dicte l'Ajuntament.

L'Empresa Municipal de Transports i l'Ajuntament de València, comprovaran amb caràcter periòdic, la vigència de les dades declarats per a l'obtenció del carnet EMT ambTu, i procediran a la baixa, en qualsevol moment de l'any, d'aquells en què es comprove que no s'ostenta alguna de les condicions que van donar lloc al seu atorgament, es realitze un ús indegut, o no s'haguera produït el pagament del carnet i abonament anual.

En cas de complir els requisits per a disfrutar de més d'un títol de transport personalitzat de l'EMT, només en podrà ser titular d'un (a excepció dels títols EMTJove i EMT Bonobus Personalitzat, que no són incompatibles). En cas de ser titular d'un títol personalitzat i desitjar disfrutar d'un altre, haurà de donar de baixa l'anterior.

Més informació.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Legislació
 • Normativa per a l'obtenció del carnet EMT ambTU 2020.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Oficines d'informació
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • Plaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre)
  Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 962084046/ 962084043/ 962084052
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 962084243/ 962084245 / 962084246 /
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmtransit@valencia.es
 • Oficina de Atenció al Client EMT -El Carme-
 • Plaza Correu Vell, 5
  Tel.: 96 315 85 15
  Dilluns a divendres de 9 a 19:30 hores
  atencionalcliente@emtvalencia.es
 • Oficina de Atenció al Client EMT -Centre-
 • Estació Metro Colón
  Tel.: 96 315 85 15
  Dilluns a divendres (laborables) de 9 a 19 hores
  atencionalcliente@emtvalencia.es
 • Oficina d'Atenció al Client de EMT -Universitat Politècnica de València-
 • Pl. de l'Àgora Universitat Politècnica-
  Tel.: 96 315 85 15
  Dilluns a Divendres de 8 a 15:30 hores (en període lectiu). (TANCAT DEL 1 DE JULIOL AL 31 D'AGOST)
  atencionalcliente@emtvalencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023
  jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055
  jmpoblesdelnord@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • Plaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre)
  Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 962084046/ 962084043/ 962084052
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 962084243/ 962084245 / 962084246 /
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023
  jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055
  jmpoblesdelnord@valencia.es
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha