ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Accés a l'Àrea de Prioritat Residencial Ciutat Vella Nord amb vehicles oficials d'Administracions Públiques
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
TR.AR.140
Descripció

Accés a l'Àrea de Prioritat Residencial Ciutat Vella Nord (d'ara en avant APR) amb vehicles oficials d'Administracions Públiques, quan es requerisca per al compliment de la seua funció.

Qui ho pot sol·licitar?

Representant de l'Administració Pública a la qual estiga adscrit el vehicle amb el qual es necessite accedir a l'Àrea de Prioritat Residencial Ciutat Vella Nord, per al compliment de la seua funció.

Requisits

Necessitat d'accedir a l’APR Ciutat Vella Nord amb vehicle a motor per al compliment de les seues funcions.

El llistat de carrers que comprén l'APR Ciutat Vella Nord es pot consultar dins de l'apartat informació complementària. En aquest apartat disposen d'un enllaç a la pàgina web on està situat el pla i el llistat de carrers que comprenen l’APR Ciutat Vella Nord.

Quan sol·licitar-ho

Pot sol·licitar-se en qualsevol moment amb anterioritat a l'accés a l’APR Ciutat Vella Nord.

Documentació a presentar

 • La declaració responsable es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari per la persona interessada o el seu representant (acreditant la representació) després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Document que acredite la capacitat de la persona representant d’esta Administració
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Ha de presentar la declaració responsable acompanyada de la documentació corresponent indicada en l'apartat “Documentació a presentar”.

Informació Complementària

1. Els carrers que integren l'APR Ciutat Vella Nord poden consultar-se en l'enllaç següent: Llistat de carrers.

2. Les Administracions Públiques, que complisquen els requisits indicats tindran dret a:

 • Un Accés Permanent per als vehicles de la seua lliure elecció. Per a la gestió dels mateixos se li comunicarà codi d'identificació i clau d'accés a la direcció electrónica facilitada.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària.
 • Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació.
 • Acord de la Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2020, pel qual s'aproven els requisits, Condicions i Procediments de Verificació per a l'accés dels vehicles a motor a l'Àrea de Prioritat Residencial Ciutat Vella Nord.
 • Document "Requisits, condicions i procediments per a l'accés a l'Àrea de Prioritat Residencial Ciutat Vella Nord", actualitzat segons modificacions aprovades mitjançant Acords de la Junta de Govern Local de dates 8 d'octubre de 2021, 19 de maig de 2023, 9 de juny de 2023 i 15 de desembre de 2023.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE
Amadeo de Savoia, 11. Pati D, primera planta
Tel.: 96.352.54.78 Ext. 3111, 3017

Anar a inici de pàgina