ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Accés a l'Àrea de Prioritat Residencial “Ciutat Vella Nord” amb vehicle a motor d'associacions que disposen d'un local, situat en aquesta Àrea
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
TR.AR.110
Descripció

Accés a l'Àrea de Prioritat Residencial “Ciutat Vella Nord” amb vehicle a motor d'associacions que disposen d'un local, situat en aquesta Àrea de Prioritat Residencial (d'ara en avant APR).

Qui ho pot sol·licitar?

Representant legal d'una associació, que dispose d'un local, siga en propietat o arrendat, situat dins de l’APR “Ciutat Vella Nord”.

Requisits

Que el local es trobe en un dels carrers que estan dins de l’APR “Ciutat Vella Nord”.

El llistat de carrers que comprén l'APR “Ciutat Vella Nord” es pot consultar dins de l'apartat informació complementària. En aquest apartat disposen d'un enllaç a la pàgina web on està situat el pla i el llistat de carrers que comprenen l’APR “Ciutat Vella Nord”.

Quan sol·licitar-ho

Pot presentar-se en qualsevol moment amb anterioritat a l'accés a l’APR “Ciutat Vella Nord”.

Documentació a presentar

 • La declaració responsable es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari per la persona interessada o el seu representant (acreditant la representació) després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • DNI/NIE de la persona interessada
 • Certificat registre associacions
 • Títol de propietat o contracte d'arrendament en vigor:

  que acredite la disponibilitat del local o establiment.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Ha de presentar la declaració responsable acompanyada de la documentació corresponent indicada en l'apartat “Documentació a presentar”

Informació Complementària

1. Els carrers que integren l'APR “Ciutat Vella Nord” poden consultar-se en el següent enllaç: Llistat de carrers.
2. Les associacions, que complisquen els requisits indicats tindran dret a:

 • Accés Permanent per a dos vehicles de la seua lliure elecció. Per a la gestió dels mateixos se li comunicarà codi d'identificació i clau d'accés.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària.
 • Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació.
 • Acord de la Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2020, pel qual es regulen els requisits, Condicions i Procediments de Verificació per a l'accés dels vehicles a motor a l'Àrea de Prioritat Residencial “Ciutat Vella Nord”.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE
Amadeo de Savoia, 11. Pati D, primera planta
Tel.: 96.352.54.78 Ext. 3111, 3017

Anar a inici de pàgina