ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud per a formar part de l'Agrupació Municipal de Voluntariat de Protecció Civil
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
SC.PC.40
Descripció

Tràmit previst per a formar part de l'Agrupació Municipal de Voluntariat de Protecció Civil.

El voluntariat de Protecció Civil està format per persones físiques que, lliure i desinteressadament s'integren en els Servicis de Protecció Civil d'este Ajuntament, on desenvoluparan les funcions pròpies de protecció civil, establides en el Reglament.

Hauran de ser majors de 18 anys o a partir de 16 anys amb autorització paterna/materna.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona major de 18 anys en el moment de la seua incorporació a l'agrupació. En el cas de tindre entre 16 i 18 anys, haurà d'aportar permís del tutor/a legal.

Requisits
 • Ser major de 18 anys o entre 16 i 18 anys amb autorització legal pertinent.
 • Realitzar la sol·licitud explícita (segons model normalitzat disponible en aquesta mateixa pàgina) i per escrit d'incorporació a l'agrupació.
 • Superar les proves psicotècniques, si escau, establides per l'Ajuntament de València per a comprovar la idoneïtat de la persona aspirant.
 • No patir malaltia, ni defecte físic, psíquic o sensorial que impedisca exercir normalment les funcions pròpies del voluntariat de protecció civil.
 • No trobar-se inhabilitat/inhabilitada per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma.
 • Comprometre's a complir el Reglament de l'Agrupació del Voluntariat de Protecció Civil de València i normativa de protecció civil que siga aplicable.
 • Superar les proves psicotècniques, si escau, establides per l'Ajuntament de València per a comprovar la idoneïtat de la persona aspirant.
 • Superar el Curs de Formació Bàsic, que s'impartirà seguint els requisits per a la seua homologació establits pel IVASPE de la Comunitat Valenciana.
Quan sol·licitar-ho

Qualsevol dia hàbil en horari d'atenció al públic.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Sol·licitud per a formar part de l’Agrupació Municipal de Voluntariat de Protecció Civil per a majors d'edat:
  • Curriculum Vitae
 • Sol·licitud per a formar part de l’Agrupació Municipal de Voluntaris de Protecció Civil per a menors d'edat:
  • Autorització de la mare, pare o tutor/a legal :

   En cas de tindre entre 16 i 18 anys.

   Annex 1. Aquest document es troba en l'apartat "Impresos" d'aquest mateix tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

  • Curriculum Vitae
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Presentació en Registre d'Entrada de l'Ajuntament de la Instància de Sol·licitud, acompanyada de la documentació senyalada a l'apartat “documentació a presentar”.
 • Assistència, en el seu cas, a la realització de les proves psicotècniques i revisió mèdica corresponent que puguen establir-se a aquest efecte.
Informació Complementària

El voluntariat de protecció civil està format per persones físiques que, lliure i desinteressadament s'integren en l'Agrupació del Voluntariat de Protecció Civil de València, on desenvoluparan les funcions pròpies de protecció civil, establides en el reglament municipal i normativa d'aplicació.

El personal de l'Agrupació del Voluntariat de Protecció Civil de València, presta serveis de suport als grups de protecció civil establits en els corresponents Plans d'Actuació Municipal i col·labora amb els Serveis professionals en els diferents Protocols d'Actuació Municipal en actes de pública concurrència organitzats per l'Ajuntament o en aquells altres sol·licitats per tercers, fins i tot en accions formatives i preventives pròpies en matèria de protecció civil:

- Pla Territorial d'Emergències de València, Plans d'Actuació Municipal davant riscos específics (Incendis Forestals, Inundacions,…) i uns altres.

- Protocols d'Actuació Municipal davant actes d'afluència massiva, Falles, Setmana Santa, Nit de Sant Joan, Fira de Juliol, Festivitat 9 d'Octubre, etc.

- Col·laboració, a petició de tercers, en actes d'afluència massiva, en qualitat de suport als serveis professionals presents en aquests.

- Col·laboració, a petició de tercers, en actes formatius i de col·laboració en matèria de protecció civil, en qualitat de suport als serveis professionals presents en aquests.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les adminstraciones públiques.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil.
 • Llei 13/2010, de 23 de novembre de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències.
 • Llei 7/2011, d'1 d'Abril, de la Generalitat, dels Servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana.
 • Decret 10/2018, de 9 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de voluntariat de protecció civil de la Comunitat Valenciana, i es crea i regula el Registre dels Serveis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.
 • Resolució de 17 d'abril de 2018, de la Direcció de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual s'aproven els distintius, la uniformitat, les característiques dels vehicles i el carnet identificatiu dels serveis de voluntariat de protecció civil de la Comunitat Valenciana.
 • Reglament de l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de València.
Oficines d'informació
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA I VOLUNTARIAT. Unitat de Prevenció i Protecció Civil del Dept. Bombers, Prevenció, Intervenció en emergències i Protecció CivilAv. Plata s/n 46013 ValènciaTel.: 96.208.4933/7317De dilluns a divendres, de 7.00 a 14.00 horesproteccioncivil@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina