ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Concurs-oposició Promoció Interna, Subgrup C1
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PE.AF.305
Descripció

Procés selectiu per a la provisió definitiva de 158 places corresponents a les categories i ofertes d'ocupació pública dels anys 2017 a 2021, que tindrà lloc pel sistema de concurs oposició. De les quals, aquelles que corresponen amb la classificació professional subgrup C1.

Categoria professional: ADMINISTRATIU/VA (123 places), de les quals 7 es reserven pel torn de Reserva per Diversitat Funcional.

El procés selectiu tindrà lloc pel sistema de concurs oposició. La fase d'oposició serà eliminatòria i es desenvoluparà en primer lloc amb els exercicis, puntuacions i valoracions que s'especifiquen en les bases específiques que regeixen la convocatòria. A les persones aspirants que hagen superat la fase d'oposició se'ls aplicarà el barem de mèrits de la fase de concurs que s'especifiquen en les disposicions específiques per al torn de promoció interna en les bases generals que regiran els processos selectius per a l'accés a la funció pública a l'Ajuntament de València. La qualificació final del procés selectiu vindrà determinada per la suma de les puntuacions finals obtingudes en cadascuna de les fases d'oposició i concurs.

Les Bases de les convocatòries i tota la informació relativa al procés de selecció (llistes d'admesos, tribunals, etc.) poden consultar-se en la pàgina web d'Oposicions / Seguiment d'oposicions.

Qui ho pot sol·licitar?

Personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de València que complisca els requisits assenyalats en les bases específiques de la convocatòria de proves selectives per a l'accés, per promoció interna per a la provisió definitiva de 123 places d'ADMINISTRATIU/VA C1 i que desitge participar en el procediment selectiu.

Es reservaran 7 de les 123 places de ADMINISTRATIU/VA C1 per a ser cobertes pels qui tinguen la condició legal de persones amb discapacitat de grau igual o superior al 33 per cent, sempre que acrediten l'indicat grau de discapacitat i la compatibilitat funcional amb l'acompliment de les tasques pròpies que corresponen a les places convocades i superen les proves selectives. Les places reservades a persones amb discapacitat que queden desertes s'acumularan a les del contingent general de promoció interna d'aquesta convocatòria de sistema general. El personal aspirant que opte pel contingent de reserva per a persones amb discapacitat no podrà participar per la resta de places del contingent general de promoció interna.

Requisits

Per a ser admés en el present procés selectiu per a l'accés a la funció pública serà necessari posseir els següents requisits en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies i mantindre'ls fins a la incorporació efectiva o presa de possessió com a personal funcionari de carrera:

a) Ser personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de València integrat en l'Escala, Subescala, Classe i Grup de classificació professional immediatament inferior a la plaça que es convoque, sent l'Escala d'administració especial per a l'accés a les categories d'oficial mecànic conductor, economista i pedagog; i de l'administració general per a l'accés a les categories d'administratiu i auxiliar administratiu.

b) Haver romàs almenys dos anys com a personal funcionari de carrera en el lloc de treball des del qual es concorre en propietat.

c) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'acompliment de les funcions dels llocs de treball afectats.

d) No trobar-se suspés, ni inhabilitat en ferma, per a l'exercici de funcions públiques. De produir-se la suspensió o la inhabilitació amb posterioritat a la resolució de procés selectiu per promoció interna, per un procediment iniciat amb anterioritat a la data de la convocatòria d'aquest procés, s'entendran anul·lades totes les actuacions respecte d'aquest aspirant.

e) Estar en possessió de les titulacions que es requereixen de conformitat amb la Relació de Llocs de treball de l'Ajuntament de València, o en condicions d'obtindre-la en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies, sent aquestes les següents, depenent de la categoria a la qual s'opte:

- Administratiu/a: Títol de Batxiller o Tècnic o una antiguitat de deu anys en un cos o escala del subgrup C2, o de cinc anys i la superació d'un curs específic de formació al qual s'accedirà per criteris objectius.

En tot cas, l'equivalència de titulacions haurà de ser aportada per qui participe mitjançant certificació expedida a aquest efecte per l'Administració competent en cada cas. En el cas de títols expedits a l'estranger, es requerirà acreditar l'homologació d'aquest.

f) Abonar els drets d'examen corresponents segons el grup de classificació professional, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per prestació de serveis administratius en proves i expedients de selecció de personal de l'Ajuntament de València.

Quan sol·licitar-ho

20 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

Publicació BOE: dimecres 22 de febrer de 2023, Núm. 45


Termini de sol·licitud: del dia 23/02/2023 fins al 22/03/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud (en la qual caldrà indicar expressament la categoria a la qual s'aspira) es presenta en aquesta Seu Electrònica.

Documentació per a tots els casos:
 • Document ANNEX. MÈRITS PROMOCIÓ INTERNA:

  Model normalitzat ANNEX. MÈRITS PROMOCIÓ INTERNA situat en l'apartat “Impresos” d'aquest tràmit, per a descarregar, emplenar i adjuntar. Es tracta d'un document orientatiu per al degut emplenament dels mèrits que es desitgen al·legar, indicats per ordre cronològic.

  Si per raó de la quantitat dels mèrits es necessita més espai a l'establit en el citat annex, la persona aspirant haurà d'aportar les dades en full a part especificant l'apartat que àmplia.

 • Documentació, ordenada cronològicament, acreditativa dels mèrits al·legats:

  Per a aquells documents que la persona aspirant conserve en suport paper, haurà de fer la conversió a document digital mitjançant l'escanejat, evitant la resolució en alta qualitat, de manera que no sobrepasse el límit per arxiu de 15 megues.

  En els supòsits dels cursos realitzats pel Pla de Formació municipal de l'Ajuntament de València, mitjançant el següent enllaç de Portal-Forma, es podrà obtindre un certificat en suport electrònic de l'històric de formació personal a fi d'incorporar-ho a la sol·licitud, amb l'opció de filtrat segons convinga per l'usuari. ENLLAÇ PORTALFORMA.

  L’aportació a la sol·licitud del referit certificat suposa la seua validació en els termes de les bases de la convocatòria.

  En cas de no estar en situació actiu/va a l'Ajuntament i no disposar de número d'usuari per a accedir a les aplicacions corporatives, es podrà accedir al "històric de cursos" a través del tràmit "Formació", en Seu Electrònica, matèries: "Personal". Qualsevol formació realitzada en data 1999 o anys anteriors no consta en l'històric, per la qual cosa haurà d'aportar-se en els mateixos termes que si d'una formació externa es tractara.

  Serà responsabilitat de l'aspirant la veracitat de les dades indicades, en els casos que aquesta no es puga acreditar.

  No seran tinguts en compte aquells mèrits no obtinguts, ni justificats ni presentats correctament dins del termini de presentació d'instàncies.

  Les persones aspirants es responsabilitzen expressament de la documentació aportada. En cas de falsedat o manipulació en algun document, podran perdre el dret a participar en aquesta convocatòria, amb independència de la responsabilitat al fet que pertocara.

  En els supòsits de presentar la documentació en més d'un arxiu (Màx. 15 megues/arxiu), podrà adjuntar la resta en l'opció "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Sol·licita el 50% de bonificació de la taxa per situació personal de família nombrosa general o diversitat funcional:
  • Llibre de família nombrosa
  • Certificat oficial o targeta acreditativa de discapacitat
  • Última declaració de l'IRPF o certificació d'Hisenda de no haver-la presentat per no estar obligat/ada
 • Sol·licita el 100% de bonificació de la taxa por família nombrosa especial. Així com, en els casos de concorrer dos supostos (família nombrosa general més div.funcional):
  • Llibre de família nombrosa
  • Certificat oficial o targeta acreditativa de discapacitat
  • Última declaració de l'IRPF o certificació d'Hisenda de no haver-la presentat per no estar obligat/ada
Taxes
Drets d’exàmen

Tarifa per a l’accés al Sugrup C1, és de 35,97.- Tarifa/Euros

Dret a bonificacions segons es contempla al Art. 6 de la Ordenança.


Taxes per prestació de servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal


Informació Complementària

El concurs es valorarà segons l'indicat en la “baremació de mèrits”, de l'apartat 7.B de les bases específiques.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l'Art. 24.1 i 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud
 • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.
Atenció telefònica

010; 96 352 54 78

Legislació

- Bases específiques que han de regir la convocatòria de proves selectives per a l'accés, per promoció interna per a la provisió definitiva de 158 places de diferents categories, a través del sistema de concurs oposició.

- Bases generals que regiran els processos selectius per a l'accés a la funció pública a l'Ajuntament de València.

El present procés selectiu es regirà, en el no previst per aquestes Bases, per les Bases Generals que regeixen els processos selectius per a l'accés a la funció pública a l'Ajuntament de València, per la normativa bàsica estatal sobre la Funció Pública continguda en el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre; la Llei 30/84, de 2 d'agost, en el que resulta vigent; el Text Refós aprovat per Reial decret legislatiu 781/86, de 18 d'abril, en el que resulta vigent; Reial decret 896/91, de 7 de juny; així com per la normativa autonòmica valenciana sobre Funció Pública: Llei 4/2021 de 16 d'abril de la funció Pública Valenciana i altres normes reglamentàries.

On dirigir-se

010

96352 54 78

Web municipal i Tauler d'edictes

Oficines d'informació
 • SERVICI DE PERSONAL. SECCIÓ D'ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICAC/ Sang, 5Tel.: 4814, 4844, 4851, 4853, 5708, 4815, 5730, 4810, 4821 y 48548:30 a 14:00
Anar a inici de pàgina