ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Participació ciutadana en sessions del Ple i les Comissions
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PC.PO.20
Descripció

Se sol·licita prendre la paraula, per un temps màxim de cinc minuts, abans d'iniciar-se el debat d'un assumpte inclòs en l'ordre del dia del Ple, o de la Comissió, en el qual es tinga un interés directe.

Comporta l'assistència a la sessió plenària en la seua integritat, sense necessitat de formular una sol·licitud diferent, de qui va a prendre la paraula i una persona acompanyant. La possibilitat de la persona acompanyant no podrà exercitar-se si es veu afectada per les restriccions d'accés al saló de sessions derivades de la situació d'alarma sanitària per covid-19.

En el cas de les Comissions, l'assistència tindrà lloc en el moment immediatament anterior al començament del debat de l'assumpte en qüestió, només als efectes de que les regidores i els regidors puguen conéixer les opinions de les persones afectades de forma directa, i es podrà mantindre fins a la finalització del mateix, si així ho decidix la Comissió.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones representants de les entitats sense ànim de lucre existents en el municipi l'objecte de les quals siga la defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials del veïnat.

Requisits
 • Que l'associació estiga inscrita en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes.
 • Que en la sol·licitud es concrete l'assumpte inclòs en l'ordre del dia en el qual sol·liciten prendre la paraula.
Quan sol·licitar-ho

Des del moment en què es fan públics la convocatòria de la sessió plenària i el seu ordre del dia i fins a les 14,00 hores del dia hàbil anterior al de la celebració de la sessió, perquè puga realitzar-se correcta i fefaentment el tràmit de la sol·licitud.

Igualment, en el cas de les Comissions, des del moment que es fan públics la convocatòria de la sessió i l'orde del dia i fins a les 14,00 hores del dia hàbil anterior al de la de celebració de la sessió, perquè puga realitzar-se correcta i fefaentment el tràmit de la sol·licitud.

Documentació a presentar

 • Fotocòpia del DNI de la persona que prendrà la paraula en la sessió i, si és el cas, de l'acompanyant.
 • Dades d'un correu electrònic, fax o telèfon per a contactar ràpidament amb l'entitat i/o amb les persones que assistiran a la sessió plenària
 • És necessari concretar el punt de l'orde del dia sobre el qual se sol·licita el dret a participar.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Participació en sessió del Ple i Comissions:
  • Còpia DNI nova persona titular
Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Formular sol·licitud en la qual es farà constar nom i cognoms i número del DNI (o document acreditatiu de la identitat similar) de la persona o persones que prendran la paraula en la sessió (si són diverses les intervinents, es repartiran entre elles el temps màxim d'exposició) i/o, en el seu cas, de l'acompanyant.

També s'han de fer constar les dades d'un correu electrònic, fax o telèfon per a contactar ràpidament amb l'entitat i/o amb les persones que assistiran a la sessió plenària o d'alguna Comissió.

És necessari concretar la sessió del Ple o Comissió en la qual se sol·licita participar i el punt de l'ordre del dia (o assumpte) sobre el qual se sol·licita este dret.

Informació Complementària

Per la brevetat dels terminis, la sol·licitud resolta positivament no es notifica.

En el cas d'haver sol·licitat participar en una sessió plenària, si no s'ha rebut cap comunicació denegatòria, el/la ciutadà/ana ha de personar-se en l'ajuntament, edifici de la Plaça de l'Ajuntament (porta d'accés del c/ Arquebisbe Majoral), sobre les 10,00 hores del dia de celebració del Ple. Tant la persona o persones que va/n a prendre la paraula, com la persona acompanyant, si és el cas, portaran l'original del seu DNI (o document d'identitat similar).

En el cas d'haver sol·licitat participar en alguna de les Comissions, les persones interessades han de personar-se en l'edifici municipal en el qual es reunisca la corresponent comissió, en el dia i hora en què se celebrarà la sessió, amb l'original del DNI (o del document similar que consta en la instància).

La impossibilitat de prendre la paraula, per no constar la inscripció de l'associació en el registre municipal o no concretar l'assumpte o incomplir algun altre dels requisits establits en el Reglament de Transparència i Participació Ciutadana, es notifica, mitjançant comunicació telefònica o per correu electrònic o per fax, segons les dades aportades en la sol·licitud, amb anterioritat a l'inici de la sessió. Posteriorment, si es requereix, es practica una notificació formal.

El temps màxim de duració de la intervenció (5 minuts) es reparteix en el cas que prenga la paraula més d'un representant de la mateixa associació.

Durant la situació d'excepcionalitat generada per la pandèmia de covid-19, si la sessió plenària o de la Comissió Permanent se celebrara a distància, per mitjans electrònics i telemàtics, o es permetera l'assistència no presencial dels seus membres, la Secretaria corresponent facilitarà al sol·licitant les dades i/o enllaços necessaris per a participar en la sessió de manera telemàtica.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Estimatori
Normalment s'estimen les sol·licituds per silenci. Si alguna d'elles es denega, es resol en hores, de manera que es notifica a l'interessat abans de l'inici de la sessió plenària o de la comissió.
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina

Legislació
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
 • Llei 8/2010, de 23 juny, de Règim Local de Comunitat Valenciana.
 • Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
 • Constitució Espanyola.
On dirigir-se

Mitjançant el telèfon de centraleta municipal 96 352 54 78 podrà rebre atenció telefònica de:

Gabinet de la Secretaria General i del Ple, per a les sol·licituds de participació en sessions plenàries (de dilluns a divendres, de 8,30 a 15,00 hores).

Secretaries de les Comissions.

Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.

Oficines d'informació
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010informacion@valencia.es
 • OFICINA D'INFORMACIÓ AL PÚBLIC - PL. AJUNTAMENT (Consultes per telèfon, bústia de consultes de la pàgina web o correu electrònic)Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.208.18.85 - 96.208.18.66Atenció telefònica: De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 hores. Bústia de consultes de la pàgina web www.valencia.esinformacion@valencia.es
 • SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANAAmadeo de Savoia, 11. Pati B, primera plantaTel.: Servicio: 962082622/ 962082626 Sección de Participación: 9620826239.00-14.00secdescentralización @valencia.es
Oficines on presentar
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACarretera de Barcelona, 108Tel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina