ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Participació ciutadana en sessions del Ple i les Comissions
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PC.PO.20
Descripció

Se sol·licita prendre la paraula per un temps màxim de cinc minuts abans d'iniciar-se el debat d'un assumpte inclòs en l'orde dia Ple, o Comissió, en el que es tinga un interés directe.

Comporta l'assistència a la sessió plenària en la seua integritat, sense necessitat de formular una sol·licitud diferent, de qui prendrà la paraula i un acompanyant.

L'article 65.6 del Reglament orgànic del Ple regula que en determinades situacions excepcionals (situacions de força major, greu risc col·lectiu o catàstrofes públiques) la presidència del Ple pot determinar que no es permeta l'assistència de públic a les sessions plenàries o que se celebren íntegrament a distància, indicant als qui hagen sol·licitat participar que han de fer-ho per mitjans electrònics.

Si la sessió plenària o de la comissió haguera de constituir-se i celebrar-se íntegrament a distància per concórrer alguna d'aquestes situacions excepcionals, a les quals també es refereix l'article 46.2 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local, des de la Secretaria corresponent, al més prompte possible, es comunicarà tal circunstància i s'informarà sobre els mitjans electrònics habilitats per a prendre la paraula de manera telemàtica.

La possibilitat de l'acompanyant no podrà exercitar-se quan l'assistència de públic a les sessions es veja afectada per les restriccions d'accés al saló de sessions derivades d'alguna d'aquestes situacions excepcionals.

En el cas de les Comissions, l'assistència tindrà lloc en el moment immediatament anterior al començament del debat de l'assumpte en qüestió, només als efectes que les regidores i els regidors puguen conéixer les opinions de les persones afectades de forma directa, i es podrà mantindre fins a la finalització del mateix, si així ho decidix la Comissió

AVÍS: Des del mes d'octubre de 2023 fins al mes de gener de 2024, les sessions plenàries de l'Ajuntament de València se celebraran al Saló de Plens de la Diputació de València (Palacio Provincial, Plaça de Manises núm. 4 de València).

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones físiques representants de les entitats sense ànim de lucre existents en el municipi l'objecte de les quals siga la defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials dels veïns i veïnes.

Requisits
 • Que l'associació estiga inscrita en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes.
 • Que en la sol·licitud es concrete l'assumpte inclòs en l'ordre del dia en el qual sol·liciten prendre la paraula.
Quan sol·licitar-ho

Des del moment en què es fan públics la convocatòria de la sessió plenària i el seu ordre del dia i fins a les 14,00 hores del dia hàbil anterior al de la celebració de la sessió, perquè puga realitzar-se correcta i fefaentment el tràmit de la sol·licitud, tal com es regula en la Disposició Addicional Primera del citat Reglament orgànic del Ple.

Igualment, en el cas de les Comissions, des del moment que es fan públics la convocatòria de la sessió i l'orde del dia i fins a les 14,00 hores del dia hàbil anterior al de la de celebració de la sessió, perquè puga realitzar-se correcta i fefaentment el tràmit de la sol·licitud.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Formular sol·licitud en la qual es farà constar nom i cognoms i número del DNI (o document acreditatiu de la identitat similar) de la persona o persones que prendran la paraula en la sessió (si són diverses les intervinents, es repartiran entre elles el temps màxim d'exposició) i/o, en el seu cas, de l'acompanyant.

També s'han de fer constar les dades d'un correu electrònic, fax o telèfon per a contactar ràpidament amb l'entitat i/o amb les persones que assistiran a la sessió plenària o d'alguna Comissió.

És necessari concretar la sessió del Ple o Comissió en la qual se sol·licita participar i el punt de l'ordre del dia (o assumpte) sobre el qual se sol·licita este dret.

Informació Complementària

Per la brevetat dels terminis, la sol·licitud resolta positivament no es notifica.

En el cas d'haver sol·licitat participar en una sessió plenària, si no s'ha rebut cap comunicació denegatòria, el/la ciutadà/a ha de personar-se en l'edifici de la Diputació Provincial de València (Plaça de Manises nº 4), sobre les 10,00 hores del dia de celebració del Ple. Tant la persona o persones que va/n a prendre la paraula, com l'acompanyant, si és el cas, exhibiran l'original del seu DNI (o document d'identitat similar) davant el personal de la policia local que vela per la seguretat del recinte.

En el cas d'haver sol·licitat participar en alguna de les Comissions, las persones interessades han de personar-se en l'edifici municipal en què es reunisca la corresponent comissió, en el dia i hora en què va a celebrar-se la sessió, i també exhibiran l'original del DNI (o del document semblant, el número del qual s'ha fet constar en la instància).

La impossibilitat de prendre la paraula, per no constar la inscripció de l'associació en el registre municipal, no concretar l'assumpte, presentació de la instancià després d’haver finalitzat el termini o incomplir algun altre dels requisits establits en el Reglament de Transparència i Participació Ciutadana, es notifica, mitjançant comunicació telefònica o per correu electrònic o per fax, segons les dades aportades en la sol·licitud, amb anterioritat a l'inici de la sessió. Posteriorment, si es requereix, es practica una notificació formal.

La divulgació de les actes i enregistraments (àudio i vídeo) d'aquests òrgans col·legiats, inclòs l'enregistrament de les intervencions dels representants d'entitats cíviques que prenen la paraula, té com a finalitat permetre el general coneixement per part de la ciutadania, d'acord amb el regulat sobre la publicitat de les sessions, la participació ciutadana i la transparència en la llei reguladora de les Bases de Règim Local, els Reglaments Orgànics del Ple, de Transparència i Participació Ciutadana i de Govern Obert: Transparència, tots ells de l'Ajuntament de València.

En el cas de les sessions plenàries la vostra intervenció, àudio i imatge, quedaran gravats en el document de retransmissió en directe de la sessió plenària en la web municipal, al qual també pot accedir-se amb posterioritat a través del Canal GVA.

La presentació d'aquesta sol·licitud comporta l'autorització dels drets d'imatge a aquests efectes.

El temps màxim de duració de la intervenció (5 minuts) es reparteix en el cas que prenga la paraula més d'un representant de la mateixa associació.

Les dades facilitades en assistir i participar en alguna de les sessions del Ple o les comissions, inclosa la veu i les imatges preses en l'enregistrament de la sessió, seran tractats per l'Ajuntament de València, en qualitat de responsable, per a la finalitat indicada en esta documentació i, sobre la base del que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió i altres contemplats en el citat reglament, conforme s'explica en la informació addicional sobre protecció de dades que pot consultar en aquest enllaç: http://www.valencia.es/cas/politica-privacidad

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Estimatori
Normalment s'estimen les sol·licituds per silenci. Si alguna d'elles es denega, es resol en hores, de manera que es notifica a l'interessat abans de l'inici de la sessió plenària o de la comissió.
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Llei 7/1985, de 2 abril, de Bases del Règim Local.
 • Llei 8/2010, de 23 juny, de Règim Local de Comunitat Valenciana
 • Reial Decret 2568/1986, de 28 novembre. Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals
 • Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
 • Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
 • Constitució Espanyola

On dirigir-se

Gabinet de la Secretaria General i del Ple, per a les sol·licituds de participació en sessions plenàries (de dilluns a divendres, de 8,30 a 15,00 hores).

Secretaries de les Comissions.

Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.

Oficines d'informació
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • OFICINA D'INFORMACIÓ AL PÚBLIC - PL. AJUNTAMENT (Consultes per telèfon, bústia de consultes de la pàgina web o correu electrònic)Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1ACTel.: 010/ 96.310.00.10Atenció presencial: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 horas. informacion@valencia.es
 • SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANAAmadeo de Savoia, 11. Pati B, primera plantaTel.: Servicio: 962082622/ 9620826269.00-14.00secdescentralización@valencia.es
Oficines on presentar
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina