ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions destinades a Associacions Veïnals per a gastos corrents
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PC.AE.25
Descripció

Ajudes dirigides a associacions veïnals amb domicili social al terme municipal de València per a possibilitar i ajudar en les despeses generals corrents del seu funcionament i, en general, proporcionar-los suport en les despeses corrents.

**********

TERMINI OBERT PER A JUSTIFICAR (FINS AL 28/02/2023, INCLUSIVAMENT)

Es podrà realitzar a través del tràmit: Aportació de documentació a sol·licituds/expedients ja en tràmit per l'Ajuntament, o accedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana.

ANNEX 3. COMPTE JUSTIFICATIU

********

TERMINI PER A ESMENAR DOCUMENTACIÓ.

PER AL TRÀMIT D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ, una vegada publicat el llistat de requeriments, s'haurà d'aportar la documentació sol·licitada, si és el cas, dins del termini de 10 dies hàbils:

Qui ho pot sol·licitar?

Associacions veïnals del municipi de València inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes.

Requisits
 • Ser associacions veïnals sense ànim de lucre.
 • Estar constituïdes de conformitat amb la normativa vigent i degudament inscrites en el registre administratiu corresponent i indicar expressament en el nom «associacions de veïns» o «associació veïnal».
 • Estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes amb anterioritat a la data de publicació en el BOP de l'extracte de la convocatòria i complir l'obligació de notificar al registre qualsevol modificació de les dades.
 • Disposar de domicili social a la ciutat de València.
 • Tindre com a àmbit d'actuació la ciutat de València.
 • No trobar-se incursa en cap de les circumstàncies assenyalades en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei general de subvencions.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda estatal i amb la Seguretat Social.
 • No tindre cap deute pendent amb l'Ajuntament de València.
 • Haver justificat correctament abans que finalitze el termini d'esmena de defectes de la convocatòria qualsevol subvenció atorgada per l'Ajuntament de València, excepte quan no haja finalitzat el termini de justificació.
Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Publicació BOP: Dimecres, 31 d'Agost de 2022 - Núm. 167


Termini de sol·licitud: del dia 01/09/2022 fins al 30/09/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Annex 1. Relació ingressos / gastos i declaració responsable:

  autorització de la persona sol·licitant perquè l'òrgan concedent puga obtindre de manera directa l'acreditació de les circumstàncies sobre les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (inclosa en el model de sol·licitud), així com l'autorització perquè l'Ajuntament comprove el requisit de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda municipal o certificats d'estar al corrent en les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, expedits per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social o la Hisenda Municipal.

  Despeses i ingressos de l'associació al costat d'una declaració responsable del representant legal de l'entitat que:

  - No concorre cap de les circumstàncies de l'article 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de nomembre, general de subvencions i que complix els requisits per a obtindre la condició de beneficiari.

  - No té cap deute pendent amb l'Ajuntament de València.

  - Ha justificat qualsevol subvenció que se li ha concedit amb anterioritat.

  - Declaració responsable de no haver obtingut cap altra subvenció per a la mateixa finalitat o, en cas contrari, presentar la documentació que acredite la quantia de la subvenció i les entitats que les han atorgat.

  - Manifestar que està inscrita en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes amb anterioritat a la data de publicació en el BOP d’esta convocatòria.

  Document de l'apartat "Impresos" d'este tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • Annex 2. Memòria d'activitats abreujada de caràcter anual:

  document de l'apartat "Impresos" d'este tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

-Presentar la sol·licitud juntament amb la documentació exigida.

-Cada entitat sol·licitant presentarà un únic projecte, de manera individual, especificant la línia d'actuació que procedisca.

-Executar el projecte o realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció en la forma i terminis establits.

-Justificar davant l'Ajuntament de València l'aplicació dels fons rebuts, la realització de l'activitat subvencionada i el compliment de la finalitat que va determinar la concessió o gaudi de la subvenció en la forma i terminis determinats.

- L'entitat beneficiària facilitarà la comprovació per part d'aquesta Corporació de la realització global del programa en qualsevol fase d'execució d'aquest.

-Conservar durant 4 anys des de la fatxa de justificació els llibres comptables i documents justificatius dels fons rebuts, en tant puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control

-Comunicar a l'òrgan concedent o l'entitat col·laboradora l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades. Haurà de comunicar-se tan prompte com es conega i abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

-Complir les obligacions previstes en l'article 14 de la Llei general de subvencions.

Justificació:

-El terme d'execució dels projectes així com el terme de realització de les despeses subvencionables serà l'exercici 2022-2023, tenint una duració màxima fins al dia 31 de març de 2023, inclusivament.

-Les entitats perceptores de la subvenció estan obligades a justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat. Seran aplicables les disposicions dels articles 28 i següents de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València.

-Les justificacions s'hauran de presentar segons la Memòria justificativa ( Model Annex III), per mitjans telemàtics a través del Registre Electrònic General de l'Ajuntament de València (Seu Electrònica) segons el que es preveu en l'article 16 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, i tindran caràcter d'originals. L'entitat haurà d'indicar en cadascun dels documents el nom de la convocatòria, any i quantia o percentatge imputat a la subvenció. Cadascun dels documents que formen part de la justificació estarà signat per la persona responsable de l'entitat.

- La justificació ha de contindre la informació següent:

 • Detall dels gastos subvencionats. Cal indicar-ne el tipus de despesa, la relació classificada, amb la identificació del creditor i del document, l’import i les dates d'emissió i de pagament, i fer constar el percentatge corresponent a la quantitat total imputada a esta subvenció.
 • Respecte al percentatge de cada factura a imputar a la subvenció, que ha d'aparéixer en la relació de factures presentada per l'entitat beneficiària, i a fi d’aconseguir la justificació plena de les quantitats percebudes, és convenient que les entitats imputen el tant per cent més gran possible, així com realitzar la suma de totes les quantitats, com a pas previ a la fiscalització.
 • Les factures i la resta de documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, als quals cal unir la documentació que acredite els pagaments realitzats.
 • Declaració responsable que acredite que les factures són originals i tenen relació amb les despeses subvencionades. Les factures que es presenten en els comptes justificatius han d'ajustar-se al contingut exigit amb caràcter general en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, o en la normativa que el substituïsca. Els justificants que acrediten la despesa de la totalitat de la sol·licitud (factures, tiquets, etc.) han de complir estos requisits:

- Ser originals.

- Referir-se a les despeses subvencionades, compreses dins del termini.

- Han de constar les dades identificatives de l'entitat proveïdora, les del comprador o comprador, que només podrà ser l'entitat beneficiària, a més dels detalls de tots els béns i servicis consumits.

- Ha de constar la justificació, si és el cas, de la retenció de l'IVA i l'ingrés d'impostos, taxes i Seguretat Social que corresponga.

- Totes les despeses es consideren justificades només si consta el pagament mitjançant algun d’estos procediments:

- Data i signatura de la persona o entitat subministradora en el document justificatiu amb la fórmula «he rebut» o similars.

- Rebut adjunt al document justificatiu que faça referència a les dades bàsiques del justificant.

- Rebut adjunt al document justificatiu que acredite el càrrec en el banc per a les despeses domiciliades en comptes bancaris.

- Les despeses superiors a 120 euros s’han de justificar mitjançant la factura i en la constatació del pagament l'entitat beneficiària ha de ser l'única que figure com a client.

- Per a despeses inferiors a 120 euros s'admeten tiquets o altres documents equivalents sempre que figuren el nom i cognoms del proveïdor, el codi d'identificació fiscal, la data, una descripció breu de la despesa i el tipus d'IVA aplicable, o s'hi adjunte un informe que especifique estes dades.

- Quan una entitat emissora de factures està exempta de l'IVA cal acompanyar el certificat expedit per un òrgan competent que ho acredite.

-La Justificació es durà a terme en el termini màxim de dos mesos, des de la finalització del termini per a la realització de l'activitat, i en tot cas s'estableix com a data final de la mateixa el dia 10 d'abril de 2023, inclusivament.

La justificació haurà de revestir la forma de compte justificatiu simplificat de la despesa realitzada i es realitzarà per mitjà de la presentació de la relació de documents de la memòria justificativa.

Els beneficiaris hauran de presentar la memòria justificativa en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de València, sense que produïsca efecte cap altra via.

L'òrgan concedent comprovarà una mostra de justificants de despesa que permeten obtindre evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció. El volum dels elements a comprovar serà l'indicat en l'art. 30.3 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València.

Informació Complementària

Després de la recepció de les sol·licituds, s'exposaran al públic les sol·licituds amb falta de documentació i s'obrirà un termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en el tauler d'edictes electrònic municipal, perquè les esmenen, amb indicació que si així no ho feren se'ls tindrà per desistits, prèvia resolució que serà dictada en els termes de l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució del procediment serà de sis mesos a partir de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP.

Les entitats beneficiàries podran iniciar les activitats des de l'1 de gener de 2022 o bé després del cobrament de la subvenció. El termini màxim per a iniciar el projecte és d'un mes des de la data de cobrament de la subvenció. En cas de no iniciar l'execució del projecte en el termini assenyalat, les entitats subvencionades queden obligades a reintegrar els fons percebuts.

El període d'execució dels projectes té una duració màxima fins al dia 31 de març de 2023, inclusivament.

La justificació es durà a terme en el termini màxim de dos mesos des de la finalització del termini per a la realització de l'activitat, i en tot cas, s'estableix la data final de la mateixa el dia 10 d'abril de 2023, inclusivament.

Procedirà el reintegrament de la quantitat percebuda en concepte de subvenció, així com l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament fins hui en què s'acorde la procedència del reintegrament, quan concórrega algun dels supòsits tipificats en l'article 37 de la Llei General de subvencions i 39 i següents d'Ordenança General de Subvencions.

Aquesta obligació serà independent de les sancions que, si escau, resulten exigibles.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins 6 meses.
Termini màxim per a resoldre i publicar la resolució del procediment serà de sis mesos a partir de la data de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

96 208 36 04

Legislació

-Convocatòria.

-Bases para las convocatorias de subvenciones destinadas a entidades ciudadanas para el desarrollo de proyectos de participación ciudadana (Año 2022).

-Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal 2022.

-Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

-Real decreto 887/2006, de 21 de julio, de aprobación del reglamento de la Ley 38/2003, de 17 noviembre General de Subvenciones.

On dirigir-se

PER A MÉS INFORMACIÓ:

Secció de Participació Ciutadana (Amadeu de Savoia, 11, planta segona, pati A).

Horari 8.30 a 14.00 h sota cita prèvia al correu subvencionesparticipacion@valencia.es o al telèfon 962083604

Anar a inici de pàgina