ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions destinades a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PC.AE.20
Descripció

BASES CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PARTICIPACIÓ 2024 (ENLLAÇ)


Ajudes per a Associacions o Entitats Ciutadanes que desenvolupen projectes de Participació Ciutadana, que es desenvoluparan en règim de concurrència competitiva, en una de les línies o modalitats de subvenció següents:


1. Processos de Participació Ciutadana i/o enfortiment del Teixit Associatiu i la dinamització de la vida comunitària i de barri.

2. Estudis i Publicacions sobre Participació Ciutadana i Associacionisme.

*****

Edicte requeriment per a l'esmena. Publicació Tauler d'edictes: 14/06/2024

Termini de sol·licitud: del dia 17/06/2024 fins al 01/07/2024 ambdós inclusivament.

IMPRESOS:

Annex 1. Projecte
Annex 2. Declaració responsable
Annex 3. Compte justificatiu

Qui ho pot sol·licitar?

Entitats ciutadanes inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de València que duguen a terme activitats que desenvolupen ferramentes, processos, accions, actes, estudis o publicacions de participació ciutadana o de foment de l'associacionisme.

Requisits
 • Tractar-se d'associacions o entitats sense ànim de lucre.
 • Tindre com a finalitat o efecte de la seua activitat la realització d'activitats, projectes, programes i accions que fomenten la participació ciutadana i/o l'associacionisme, i/o la dinamització o integració de les persones o grups de persones en el conjunt de la societat/comunitat.
 • El seu àmbit d'actuació serà de ciutat i/o pedanies de València.
 • Les entitats concorreran en la Junta Municipal de Districte en la qual conste el seu domicili social.
 • Estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes amb anterioritat a la data de publicació en el BOP de l'extracte de la present convocatòria.
 • No trobar-se incursa en cap de les circumstàncies relacionades amb els articles 13.2 i 13.3 de la Llei General de Subvencions.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda estatal i amb la Seguretat Social.
 • No tindre deute pendent amb l'Ajuntament de València.
 • Haver justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini d'esmena de defectes de la present convocatòria, qualsevol subvenció atorgada per l'Ajuntament de València, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

Les persones associades de l'entitat beneficiària que es comprometen a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció, tindran la condició de beneficiàries, conformement al que es disposa en l'article 10.3 de l'Ordenança General de Subvencions.

Quan sol·licitar-ho

Publicació BOP: Dijous 2 de maig de 2024 Butlletí Núm. 84

TERMINI SUBSANACIÓ:


Termini de sol·licitud: del dia 17/06/2024 fins al 01/07/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • La sol·licitud (dirigida a la Delegació de Pedanies, Participació i Acció Veïnal, degudament emplenada) es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica (Documentació Clàusula 5ª).
 • En la sol·licitud constarà: nom de l'entitat i representant legal, línia d'actuació per la qual se sol·licita la subvenció i indicació de la JMD per la qual concorren i compte corrent. En el cas que s'haguera modificat el compte corrent haurà d'indicar-ho en el formulari i sol·licitar l'actualització per mitjà de la presentació de sol·licitud d'alta i manteniment en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi.
 • Només en el cas en què se li concedisca la subvenció, l'interessat haurà de presentar l'Annex 3 (Memòria Justificativa), en el termini màxim des de la notificació de la concessió de la subvenció fins al 15 d'octubre de 2024, inclusivament.


Documentació per a tots els casos:
 • ANNEX 1. Projecte:

  de l'apartat "Impresos" d'este tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • ANNEX 2. Declaració responsable:

  de l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la AEAT
 • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la TGSS
 • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la Tresoreria Municipal
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

- Acreditar davant l'òrgan concedent la realització de l'activitat que fonamente la concessió de l'ajuda, així com el compliment dels requisits i de les condicions que determinen la concessió.

-Justificar davant l'Ajuntament de València l'aplicació dels fons rebuts, la realització de l'activitat subvencionada i el compliment de la finalitat que va determinar la concessió o gaudi de la subvenció en la forma i terminis determinats.

- L'entitat beneficiària facilitarà la comprovació per part d'aquesta Corporació de la realització global del programa en qualsevol fase d'execució d'aquest.

- Conservar durant 4 anys des de la data de justificació els llibres comptables i documents justificatius dels fons rebuts, en tant puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control

- Comunicar l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

- Fer pública la menció de cofinançament de l'Excm. Ajuntament de València en el desenvolupament dels programes i incloure el logotip municipal que serà facilitat pel servici a través de correu electrònic, amb la inscripció: «Subvenciona Ajuntament de València, Regidoria de Pedanies, Participació i Acció Veïnal» o "Subvenciona *Ajuntament de València. Regidoria de Pedanies, Participació i Acció Veïnal".

- Tota la publicitat en xarxes socials, pàgines web o similar de les activitats subvencionades serà en valencià o de caràcter bilingüe (valencià/castellà).

-Complir les obligacions previstes en l'article 14 de la Llei general de subvencions.


Justificació:

1. Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb la indicació de:

 • Resum del desenvolupament del Projecte.
 • Detall de les activitats realitzades (nom d'activitat, data, lloc i horari, nombre d'hores i de persones que han participat, descripció del desenvolupament de l'activitat, materials utilitzats, recursos humans, etc.).
 • Avaluació del Projecte: descripció dels resultats obtinguts i anàlisis del grau de compliment dels objectius plantejats en el projecte. Haurà d'acompanyar-se a la memòria els fullets, cartells i tríptics usats en el projecte, fotografia d'activitats i altres documents que es consideren oportuns.
 • Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor i del document, el seu import i les dates d'emissió i de pagament, fent-se constar el percentatge corresponent a la quantitat total imputada a aquesta subvenció.
 • Respecte al percentatge de cada factura a imputar a la subvenció, que ha d'aparéixer en la relació de factures presentada per l'entitat beneficiària, i a fi de aconseguir la plena justificació de les quantitats percebudes, es considera convenient que les entitats imputen el major tant per cent possible, així com realitzar el sumatori de totes les quantitats, com a pas previ a la seua fiscalització.
 • Les factures i els restants documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, als quals s'unirà la documentació que acredite els pagaments realitzats.


2. Declaració responsable on s'acredite que les factures són originals i guarden relació amb l'activitat subvencionada. Les factures que es presenten en els comptes justificatius hauran d'ajustar-se al contingut exigit amb caràcter general en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, o en la normativa que ho substituïsca.


3. Els justificants que acrediten la despesa de la totalitat del projecte (factures, tiquets, etc.) han de complir els següents requisits:

 • Ser originals.
 • Referir-se a l'activitat subvencionada, compresa dins del termini d'inici i fi de les activitats del projecte o per fer exprés esment de l'activitat justificada.
 • Hauran de constar les dades identificatives de l'entitat proveïdora, els del comprador (que únicament podrà ser l'entitat beneficiària), a més dels detalls de tots els béns i serveis consumits.
 • Haurà de constar la justificació, si escau, de la retenció de l'IVA i l'ingrés d'impostos, taxes i Seguretat Social que corresponga.
 • Totes les despeses es consideraran justificats únicament si consta el pagament mitjançant algun d'aquests procediments:

- Data i signatura de la persona o entitat subministradora en el document justificatiu amb la fórmula «vaig rebre» o similars.

- Rebut adjunt al document justificatiu que faça referència a les dades bàsiques del justificant.

- Rebut adjunt al document justificatiu, que acredite el càrrec en banc per a aquelles despeses domiciliades en comptes bancaris.

 • Les despeses superiors a 120 euros hauran de justificar-se mitjançant factura, sent i en la constatació del pagament l'entitat beneficiària ha de ser l'única que figure com a client.
 • Per a despeses inferiors a 120 euros s'admetran tiquets o altres documents equivalents sempre que figuren cognoms i nom del proveïdor, codi d'identificació fiscal, data, breu descripció de la despesa i tipus d'IVA aplicable, o s'adjunte informe que especifique aquestes dades.
 • Quan una entitat emissora de factures estiga exempta de l'IVA haurà d'acompanyar-se certificat expedit per l'òrgan competent que l'acredite..
 • En cas de justificació de despeses de personal amb relació laboral hauran de presentar rebuts de la nòmina i documents d'abonament de quotes de la Seguretat Social (Relació Nominal de Treballadors i Rebut de Liquidació de Cotitzacions) i impresos de retencions i ingressos a compte de l'IRPF.
 • En el cas de despeses en concepte d'activitat professional, haurà de presentar factura de la quantitat deduïda: retenció i ingrés mitjançant document liquidatiu corresponent en l'Agència Estatal de l'Administració Tributària de les quantitats d'IRPF..

- Acreditació o justificació del compliment de l'obligació de realitzar mesures de publicitat i difusió en la documentació i propaganda de l'activitat subvencionada per l'Ajuntament..

- Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seua procedència.

- Carta de pagament del reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats així com dels interessos derivats d'aquests .

Informació Complementària

Després de la recepció de les sol·licituds, s'exposaran al públic les sol·licituds amb falta de documentació i s'obrirà un termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en el tauler d'edictes electrònic municipal, perquè les esmenen, amb indicació que si així no ho feren se'ls tindrà per desistits, prèvia resolució que serà dictada en els termes de l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució del procediment serà de sis mesos a partir de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP.

El termini d'execució dels projectes i el terme de realització de les despeses subvencionables, serà des del 7 de novembre de 2023 al 15 d'octubre de 2024, tots dos inclusivament.

Procedirà el reintegrament de la quantitat percebuda en concepte de subvenció, així com l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament fins hui en què s'acorde la procedència del reintegrament, quan concórrega algun dels supòsits tipificats en l'article 37 de la Llei General de subvencions i 39 i següents d'Ordenança General de Subvencions.

El procediment de reintegrament s'efectuarà pel sistema d'autoliquidació, a través del següent ENLLAÇ.

Aquesta obligació serà independent de les sancions que, si escau, resulten exigibles.Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre: Venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima a les persones interessades per a considerar desestimada per silenci.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Termini màxim per a resoldre i publicar la resolució del procediment serà de sis mesos a partir de la data de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud
 • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.
Atenció telefònica

96 208 3604

96 208 3605

96 208 2537

Legislació
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, d'aprovació del reglament de la Llei 38/2003, de 17 novembre General de Subvencions.
 • Bases d'Execució del Pressupost Municipal 2024
 • Bases convocatòria Concessió de Subvencions de Participació 2024.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.

Juntes Municipals de Districte.

On es presenta:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Oficines d'informació
 • SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANAAmadeo de Savoia, 11. Pati B, primera plantaTel.: Servicio: 962082622/ 9620826269.00-14.00secdescentralización@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina