ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions destinades a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PC.AE.20
Descripció

Ajudes per a Associacions o Entitats Ciutadanes que desenvolupen projectes de Participació Ciutadana, que es desenvoluparan en règim de concurrència competitiva, en una de les línies o modalitats de subvenció següents:

-1 .-Processos de Participació Ciutadana i/o enfortiment del Teixit Associatiu, o

-2 .-Estudis i Publicacions sobre Participació Ciutadana i Associacionisme.Qui ho pot sol·licitar?

Associacions o Entitats Ciutadanes, sense ànim de lucre, amb domicili social en el terme municipal de València i inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes, per a la realització d'activitats que fomenten la Participació Ciutadana i l'Associacionisme, en l'exercici 2022

Requisits
 • Tindre el domicili social a la ciutat de València.
 • Estar inscrites en el Registre d'Entitats Ciutadanes amb anterioritat a la data de publicació en el BOP de l'extracte de la present convocatòria i complir amb l'obligació que conté l'article 54 del Reglament de Transparència i Participació Ciutadana, de 28 de setembre de 2012, quant a la notificació al registre de qualsevol modificació de les dades contingudes en aquest.
 • No trobar-se incursa en cap de les circumstàncies relacionades amb els articles 13.2 i 13.3 de la Llei General de Subvencions.
 • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda estatal i amb la Seguretat Social. No tindre deute pendent amb l'Ajuntament de València.
 • Haver justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini d'esmena de defectes de la present convocatòria, qualsevol subvenció atorgada per l'Ajuntament de València, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el corresponent termini de justificació.
 • Les persones associades de l'entitat beneficiària que es comprometen a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte de la primera, tindran igualment la condició de beneficiàries, conformement al que es disposa en l'article 10.3 de l'Ordenança General de Subvencions.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Publicació BOP: Dimecres, 31 d'Agost de 2022 - Núm. 167


Termini de sol·licitud: del dia 01/09/2022 fins al 30/09/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

En tots els casos:

 • La sol·licitud (dirigida a la Delegació de Participació, degudament emplenada) es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica (Documentació Clàusula 6ª).
 • En la sol·licitud constarà: nom de l'entitat i representant legal, línia d'actuació per la qual se sol·licita la subvenció i indicació de la JMD per la qual concorren.
 • Els Annexos 3 i 4 només s'hauran de presentar per les Entitats que reben la subvenció o entitats beneficiàries.

Documentació per a tots els casos:
 • ANNEX 1. Projecte:

  de l'apartat "Impresos" d'este tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • ANNEX 2. Declaració responsable:

  de l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la AEAT
 • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la TGSS
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

-Presentar la sol·licitud juntament amb la documentació exigida.

-Cada entitat sol·licitant presentarà un únic projecte, de manera individual, especificant la línia d'actuació que procedisca.

-Executar el projecte o realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció en la forma i terminis establits.

-Comunicar l'inici de les activitats, les possibles modificacions als projectes i la justificació final tal com es regula en la present convocatòria (per instància presentada per Registre d'Entrada Electrònic de l'Ajuntament de València)

-Justificar davant l'Ajuntament de València l'aplicació dels fons rebuts, la realització de l'activitat subvencionada i el compliment de la finalitat que va determinar la concessió o gaudi de la subvenció en la forma i terminis determinats.

- L'entitat beneficiària facilitarà la comprovació per part d'aquesta Corporació de la realització global del programa en qualsevol fase d'execució d'aquest.

-Conservar durant 4 anys des de la fatxa de justificació els llibres comptables i documents justificatius dels fons rebuts, en tant puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control

-Comunicar a l'òrgan concedent o l'entitat col·laboradora l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades. Haurà de comunicar-se tan prompte com es conega i abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

-Fer pública l'esment de cofinançament de l'Excm. Ajuntament de València en el desenvolupament dels programes i incloure el logotip municipal amb la inscripció: «Subvenciona Ayuntamiento de València, Concejalía de Participación Ciudadana y Acción Vecinal» o "Subvenciona Ajuntament de València. Regidoria de Participació Ciutadana i Acció Veïnal". Hauran de sol·licitar a la Secció de Normalització Documental, dirigint-se a disseny@valencia.es, el model normalitzat de logotip a inserir en la publicitat emesa (cartells, vídeos). El resultat final de la imatge o cartell a publicitar haurà d'estar revisat per aquest servei.

-Tota la publicitat en xarxes socials, pàgines web o similar de les activitats subvencionades serà en valencià o de caràcter bilingüe (valencià/castellà).

-Complir les obligacions previstes en l'article 14 de la Llei general de subvencions.

Justificació:

-El terme d'execució dels projectes així com el terme de realització de les despeses subvencionables serà l'exercici 2022-2023, tenint una duració màxima fins al dia 31 de març de 2023, inclusivament.

-Les entitats perceptores de la subvenció estan obligades a justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat. Seran aplicables les disposicions dels articles 28 i següents de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València.

-Les justificacions s'hauran de presentar segons la Memòria justificativa (Model Annex 4) , per mitjans telemàtics a través del Registre Electrònic General de l'Ajuntament de València (Seu Electrònica) segons el que es preveu en l'article 16 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, i tindran caràcter d'originals. L'entitat haurà d'indicar en cadascun dels documents el nom de la convocatòria, any i quantia o percentatge imputat a la subvenció. Cadascun dels documents que formen part de la justificació estarà signat per la persona responsable de l'entitat.

-La Justificació es durà a terme en el termini màxim de dos mesos, des de la finalització del termini per a la realització de l'activitat, i en tot cas s'estableix com a data final de la mateixa el dia 10 d'abril de 2022, inclusivament.

La justificació haurà de revestir la forma de compte justificatiu simplificat de la despesa realitzada i es realitzarà per mitjà de la presentació de la relació de documents del compte justificatiu.

1. El compte justificatiu , segons el model Annex 4, contindrà la informació següent:

a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb la indicació:

1 Resum del desenvolupament del Projecte.

2 Detall de les Activitats realitzades, (nom d'activitat, data, lloc i horari, nombre d'hores i de persones que han participat, descripció del desenvolupament de l'activitat, materials utilitzats, recursos humans, etc.), i

3 Avaluació del projecte (descripció dels resultats obtinguts i anàlisis del grau de compliment dels objectius plantejats en el projecte).

Haurà d'acompanyar-se a la memòria els fullets, cartells i tríptics usats en el projecte, fotografia d'activitats i altres documents que es consideren oportuns.

b) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i del document, el seu import i les dates d'emissió i de pagament, fent-se constar, el portcentaje corresponent a la quantitat total imputada a aquesta subvenció. En cas que la subvenció s'atorgue de conformitat amb un pressupost estimat, s'indicaran les desviacions esdevingudes.

Respecte al percentatge de cada factura a imputar a la subvenció, que ha d'aparéixer en la relació de factures presentada per l'entitat beneficiària, i a fi d'aconseguir la plena justificació de les quantitats percebudes, es considera convenient que les entitats n’imputen el major tant per cent posible, així com realitzar el sumatori de totes les quantitats, com a pas previ a la seua fiscalització.

c) Les factures i els documents restants de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, als quals s'unirà la documentació acreditativa dels pagaments realitzats.

d) Declaració responsable on s'acredite que les factures són originals i guarden relació amb l'activitat subvencionada.

Les factures que es presenten en els comptes justificatius hauran de complir els requisits següents:

- Hauran d'ajustar-se al contingut exigit amb caràcter general en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat per Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, o en la normativa que ho substituïsca.

-Els Justificants que acrediten la despesa de la totalitat del projecte, hauran de complir els següents requisits:

-Tots els documents justificatius (factures, tiquets..) de la despesa hauran de ser originals,(factures per a despeses superiors a 120 €, i tiquets o equivalents per a les despeses inferiors a 120 € amb cognoms i nom del proveïdor, CIF, Data, breu descripció gaste i tipus IVA aplicable)

-Les dates de les factures i justificacions de les despeses hauran d'estar compreses dins del termini d'execució del projecte, o per fer exprés esment a l'activitat justificada, segons la convocatòria. En els justificants haurà de constar dades d'entitat proveïdora, els del comprador que és l'entitat beneficiària, i els detalls de béns i serveis consumits. En tots els casos ha de constar la justificació de la retenció de l'IVA i l'ingrés d'impostos, taxes i Seguretat Social que corresponga.

Totes les despeses es consideraran justificats únicament si consta el pagament mitjançant algun d'aquests procediments:

-Data i signatura de persona o entitat subministradora en el document justificatiu amb la fórmula “vaig rebre” o similars

-Rebut adjunt al document justificatiu que faça referència a les dades bàsiques del justificant, o

-Rebut adjunt al document justificatiu, acreditatiu del càrrec en banc per a despeses domiciliades en comptes bancaris.

- Quan una entitat emissora de factures estiga exempta de l'IVA haurà d'adjuntar certificat expedit per òrgan competent que acredite de manera fefaent l'exempció de què es tracte.

- En cas de justificació de despeses de personal amb relació laboral hauran de presentar rebuts de la nòmina i documents d'abonament de quotes de la Seguretat Social (relació nominal de treballadors i rebut de liquidació de cotitzacions) i impresos de retencions i ingressos a compte de l'IRPF. En cas de despeses en concepte d'activitat professional, haurà de presentar factura de la quantitat deduïda: retenció i ingrés per mitjà de document liquidatiu corresponent en l'Agència Estatal de l'Administració Tributària de les quantitats d'IRPF.

d) Acreditació o Justificació del compliment de l'obligació de realitzar mesures de publicitat i difusió en la documentació i propaganda de l'activitat subvencionada per aquest Ajuntament

e) Un detall altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència.

f) Carta de pagament del reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats així com dels interessos que es deriven.

Els beneficiaris hauran de presentar el compte justificatiu en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de València, sense que produïsca efecte cap altra via.

2. L'òrgan concedent comprovarà una mostra de justificants de despesa que permeten obtindre evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció. El volum dels elements a comprovar serà l'indicat en l'art. 30.3 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València.

Comunicació d’inici i fi d’activitats (ANNEX 3)

Les entitats beneficiàries queden obligades a comunicar la data d'inici de l'activitat en un termini màxim d'un mes des del cobrament de la subvenció mitjançant la presentació de la corresponent instància en el Registre d'entrada electrònica de l'Ajuntament de València.

Informació Complementària

Després de la recepció de les sol·licituds, s'exposaran al públic les sol·licituds amb falta de documentació i s'obrirà un termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en el tauler d'edictes electrònic municipal, perquè les esmenen, amb indicació que si així no ho feren se'ls tindrà per desistits, prèvia resolució que serà dictada en els termes de l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució del procediment serà de sis mesos a partir de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP.

Les entitats beneficiàries podran iniciar les activitats des de l'1 de gener de 2022 o bé després del cobrament de la subvenció. El termini màxim per a iniciar el projecte és d'un mes des de la data de cobrament de la subvenció. En cas de no iniciar l'execució del projecte en el termini assenyalat, les entitats subvencionades queden obligades a reintegrar els fons percebuts.

El període d'execució dels projectes té una duració màxima fins al dia 31 de març de 2023, inclusivament.

La justificació es durà a terme en el termini màxim de dos mesos des de la finalització del termini per a la realització de l'activitat, i en tot cas, s'estableix la data final de la mateixa el dia 10 d'abril de 2023, inclusivament.

Procedirà el reintegrament de la quantitat percebuda en concepte de subvenció, així com l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament fins hui en què s'acorde la procedència del reintegrament, quan concórrega algun dels supòsits tipificats en l'article 37 de la Llei General de subvencions i 39 i següents d'Ordenança General de Subvencions.

Aquesta obligació serà independent de les sancions que, si escau, resulten exigibles.Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre: Venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima a les persones interessades per a considerar desestimada per silenci.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Termini màxim per a resoldre i publicar la resolució del procediment serà de sis mesos a partir de la data de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

96 208 36 04

Legislació
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, d'aprovació del reglament de la Llei 38/2003, de 17 novembre General de Subvencions.
 • Bases d'Execució del Pressupost Municipal 2022
 • Bases convocatòria.
 • Acord d’Aprovació Convocatòria Concessió de Subvencions de Participació 2022
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Servei de Descentralització i Participació Ciutadana

Juntes Municipals de Districte

Oficines d'informació
 • SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ Amadeo de Savoia, 11. Pati B, primera plantaTel.: Servicio: 962082622/ 962082626 Sección de Participación: 9620826239.00-14.00secdescentralización @valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DEL OESTSenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina