ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Casos especials d'empadronament
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PA.GP.65
Descripció

L'objecte d'aquest procediment consisteix a donar-se d'alta en el Padró Municipal d'Habitants, per a aquells casos especials que no compleixen amb tots els requisits exigits per a empadronar-se en el municipi de València en relació al seu habitatge, i que presenten una situació d'exclusió social de la qual tinga coneixement Serveis Socials de l'Ajuntament de València.

Tots els tràmits de padró són gratuïts.


Les preguntes més freqüents relacionades amb els tràmits del Padró Municipal, es poden consultar en els següents enllaços:


Qui ho pot sol·licitar?

Tota persona que compleix els requisits indicats en la descripció anterior.

Les persones menors d'edat no emancipades i majors incapacitades, tindran el mateix veïnatge que les persones progenitores que tinguen el seu guarda i custodia o, en defecte d'açò dels seus representats legals, excepte autorització per escrit per a residir en un altre municipi.

Requisits

Les condicions que haurien de complir-se per a aquesta mena d'empadronament són les següents:

 • Residir en el terme municipal de València
 • Ser persona major d'edat o menor emancipada
 • Disposar de documentació identificativa en vigor
 • Persones que manquen de sostre o sense domicili fix
 • Persones que no puguen acreditar la disponibilitat de l'habitatge que habiten
Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment.

Documentació a presentar

1. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA IDENTITAT DE LES PERSONES QUE S’HAN D’EMPADRONAR (Tots els documents d'identificació han d'estar en vigor)

a) Documentació d’identitat de totes els majors d’edat afectats pel tràmit, segons siga el cas:

 • Ciutadania espanyola: DNI o passaport.
 • Ciutadania d’estats membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa: Targeta de residència, passaport o document d’identitat del país d’origen. En cas d’aportar certificat de registre de ciutadà de la Unió ha d’anar acompanyat del passaport o del document d’identitat del país d’origen.
 • Resta de ciutadania: (No comunitaris i persones del Regne de Gran Bretanya): Targeta de residència o passaport.
 • En cas de sol·licitants d’asil i protecció internacional, els documents següents que es faciliten als sol·licitants d’asil:

a) Resguard de presentació de sol·licitud de protecció internacional: Este document s’expedix amb dos dates de validesa i serà vàlid per a la identificació en el padró una vegada transcorreguda la primera data, és a dir, durant la pròrroga del seu període de validesa fins a la segona.

b) Documents acreditatius de la condició de sol·licitant, en tramitació, de protecció internacional: Doc. Ex148 (o targeta roja sense treball) i Doc. Ex148 bis (o targeta roja amb autorització a treballar)

NOTA: Podrà exigir-se la declaració jurada oficial. Els documents expedits per autoritats estrangeres excepte d’estats de la Unió Europea) han d’estar postil·lats (certificada l’autenticitat del document) per a tindre efecte a l’Estat espanyol.

b) Documentació d’identificació personal de totes els menors d’edat afectats pel tràmit, segons siga el cas:

 • Ciutadania espanyola:

- Fins als 14 anys: Llibre de família o certificat de naixement i si se’n disposa, a més, DNI.

- Majors de 14 anys: Els mateixos documents d’identificació exigits per als majors d’edat i si se’n disposa, a més, llibre de família o certificat de naixement.

 • Ciutadania d’estats membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa:

- Fins als 14 anys: Llibre de família o certificat de naixement i si se’n disposa, a més, targeta de residència, passaport o document d’identitat del país d’origen. En cas d’aportar-se certificat de registre de ciutadà de la Unió, ha d’anar acompanyat del passaport o del document d’identitat del país d’origen.

- Majors de 14 anys: Els mateixos documents d’identificació exigits per als majors d’edat i a més, llibre de família o certificat de naixement.

 • Resta de ciutadania (no comunitaris i persones del Regne de Gran Bretanya):

- Fins als 14 anys: Llibre de família o certificat de naixement, i si se’n disposa, a més, targeta de residència o passaport.

- Majors de 14 anys: Els mateixos documents d’identificació exigits per a les persones majors d’edat, i a més, llibre de família o certificat de naixement.


3. DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL EN CAS DE MENORS O PERSONES INCAPACITADES

3.1 Empadronament de menor amb un solo/a progenitor/a.

 • En cas separació judicial amb guàrdia i custòdia atribuïda a un/a solo/a progenitor/a: Resolució judicial i Declaració responsable d'estar en vigor i no existir una altra posterior que modifique els seus termes (Imprés model 2 Declaració responsable inscripció menors amb resolució judicial).
 • En cas de separació judicial amb guàrdia i custòdia compartida: Resolució judicial que es pronuncie sobre el lloc d'empadronament. Si la Resolució judicial no es pronuncia sobre aquest tema, document que existeix mutu acord entre les dues persones progenitores sobre el domicili del menor.
 • En cas de separació de fet o separació en tràmit: Autorització de la persona progenitora que no s'empadrone amb el/la menor, i quan no es dispose d'aquesta, excepcionalment, declaració responsable (Imprés model 3 Declaració responsable inscripció menors sense resolució judicial).
 • En cas de família monoparental (persones vídues o altres situacions equiparables acreditades): Acreditació de tal circumstància mitjançant Llibre de Família o document equivalent, o títol o certificat de família monoparental sempre que es compte amb la guarda i custòdia.
 • En el cas de no trobar-se en cap de les situacions anteriors: Autorització de la persona progenitora que no s'empadrona amb el/la menor (Imprés model 1 Declaració/Autorització per a tramitar l'empadronament de menors).

3.2 Empadronament de menors en domicili diferent al de les persones progenitores que ostenten la seua guarda i custòdia: Autorització per escrit de totes dues (Imprés model 1 Declaració/Autorització per a tramitar l'empadronament de menors) o d'una d'elles amb la Declaració responsable que procedisca (Model 2 ó 3) i document de identificació de les persones progenitores que subscriguen l'Autorització o Declaració responsable.

3.3 Representant legal de menors tutelats/as (suposats de tutela, acolliment…): Resolució judicial o administrativa corresponent.

3.4 Representant legal de persona incapacitada: Resolució judicial que declare la incapacitat i acredite la representació legal.

4. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE L’AUTORITZACIÓ O REPRESENTACIÓ PER A EMPADRONAR UNA ALTRA PERSONA

4.1 TRAMITACIÓ PRESENCIAL

Delegació del tràmit en terceres persones: Autorització per a tramitar l'empadronament de terceres persones i document de identificació de la persona representant (Imprés Delegació en terceres persones per a tràmits padronals).

4.2 TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

4.2.1 Representació mitjançant apoderament: Acreditació de la inscripció en el Registre electrònic d'apoderaments de la Comunitat Valenciana, o del Estat, o poder notarial, havent de constar en tots els casos representació específica per al tràmit d'empadronament.

4.2.2 Professionals acreditats en virtut de Convenis subscrits amb l'Ajuntament de València: Gestors administratius, Graduats socials i Administradors de finques (hauran d'adherir-se als respectius Convenis per a obtindre el certificat electrònic de representant).

5. INFORMACIÓ ADDICIONAL

L'Ajuntament està facultat per a demanar documents addicionals acreditatius de la identitat i/o ús del domicili, per a comprovar la veracitat de les dades contingudes en el Padró municipal.

En la tramitació presencial s'aportaran els originals de tota la documentació necessària.

Determinats aspectes dels tràmits padronals poden canviar de conformitat amb el que dispose la legislació vigent en el moment que els realitzeu.

NOTA IMPORTANT: La falsedat en els documents i dades aportades pot ser constitutiva de delicte.

A CONTINUACIÓ ES RELACIONEN ELS DOCUMENTS A APORTAR TAL COM APAREIXEN DESCRITS EN REALITZAR EL TRÀMIT PER SEU ELECTRÒNICA

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • EMPADRONAMENT ESPECIAL SENSE MENORS D'EDAT:
  • DOCUMENTACIÓ IDENTITAT majors d'edat afectats pel tràmit
  • DOCUMENTACIÓ IDENTITAT: Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió
  • DOCUMENTACIÓ IDENTITAT sol·licitant d'asil
  • DOCUMENTACIÓ REPRESENTACIÓ: Autorització o resolució judicial (discapacitat)
  • DOCUMENTACIÓ REPRESENTACIÓ apoderament: Inscripció Registre Electrònic d'apoderaments de la Comunitat Valenciana o Estat, o poder notarial, amb representació per a tràmit
 • EMPADRONAMENT ESPECIAL AMB MENORS D'EDAT:
  • DOCUMENTACIÓ IDENTITAT majors d'edat afectats pel tràmit
  • DOCUMENTACIÓ IDENTITAT: Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió
  • DOCUMENTACIÓ IDENTITAT sol·licitant d'asil
  • DOCUMENTACIÓ MENORS: Llibre de família o Certificat de naixement
  • DOCUMENTACIÓ IDENTITAT menors d'edat afectats pel tràmit
  • DOCUMENTACIÓ MENORS: Declaració responsable (Model 2):

   Document disponible en l'apartat impresos.

  • DOCUMENTACIÓ MENORS: Declaració/Autorització per a l'empadronament de menors (Model 1):

   Document disponible en l'apartat impresos.

  • DOCUMENTACIÓ MENORS: Declaració responsable (Model 3):

   Document disponible en l'apartat impresos.

  • DOCUMENTACIÓ MENORS: Resolució judicial
  • DOCUMENTACIÓ AUTORITZACIÓ menors d'edat: Document de mutu acord sobre el domicili de menor
  • DOCUMENTACIÓ AUTORIZACIÓ: menors d'edat: Autorització de la persona progenitora que no s'empadrone amb el/la menor
  • DOCUMENTACIÓ AUTORIZACIÓ menors d'edat: DNI persones progenitores
  • DOCUMENTACIÓ MENORS: Acreditació familia monoparental
  • DOCUMENTACIÓ REPRESENTACIÓ: Autorització o resolució judicial (discapacitat)
  • DOCUMENTACIÓ REPRESENTACIÓ apoderament: Inscripció Registre Electrònic d'apoderaments de la Comunitat Valenciana o Estat, o poder notarial, amb representació per a tràmit
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • La persona interessada haurà de presentar instància en el Registre d'Entrada sol·licitant l'empadronament.
 • En els supòsits en què no puga acreditar-se la disponibilitat de l'habitatge, la Policia Local de València (policia de proximitat) podrà visitar el domicili a l'efecte de comprovar la residència efectiva en aquest.
 • En els casos en què existisca oposició de la propietat, l'empadronament es realitzarà en el CMSS que li corresponga, en el CAI o CAST com a domicili fictici, havent de facilitar un domicili a l'efecte de notificacions.
 • Les persones que resulten empadronades en un CMSS seran citades en les Oficines del Padró Municipal a l'efecte de signar la fulla padronal i aportar la documentació identificativa corresponent. Se'ls informarà de la direcció de l'empadronament que es proposa, recaptant el seu compromís exprés, de notificar el canvi de lloc de residència en el moment que procedisca, així com d'acudir a qualsevol requeriment que s'efectue des d'instàncies municipals.
 • En qualsevol dels supòsits podrà ser entrevistat per altres serveis municipals.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Estimatori
Serà estimatori si es compleixen els requisits essencials per a la seua adquisició. Art. 24.1 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Legislació
 • Llei 4/1996, que modifica la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
 • R.D. 1690/1690/1986, pel qual s' aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de las Entitats Locals, modificat per el R.D. 2612/1996.
 • Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 de abril, a efectes de perfeccionar la informació continguda en el Padrónmunicipal relativa als estrangers empadronats.
 • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
Oficines d'informació
 • OFICINA DEL PADRÓ MUNICIPALPlaça de l'Ajuntament (entrada per Periodista Azzati, 2)Tel.: 962081104 y en www.valencia.es y sede.valencia.esFax: 96.352.34.22De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010. AVÍS: DE L'1 A L'11 DE MARÇ, DILLUNS A DIVENDRES DE 8.30 a 13.00; DEL 12 AL 15, DE 9.00 A 12.00; DIA 18 TANCADA; DIA 20, DE 9.00 A 13.00poblacion@valencia.es
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • I PER LA RESTA DE VIES PREVISTES EN L'ARTICLE 16.4 DE LA LLEI 39/2015, D'1 D'OCTUBRE, DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES--
Anar a inici de pàgina