ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Casos especials d'empadronament
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PA.GP.65
Descripció

Donar-se d'alta en el Padró Municipal d´Habitants, per a aquells casos especials que no compleixen amb tots els requisits exigits per a empadronar-se en el municipi de València en relació al seu habitatge, i que presenten una situación d'exclusió social de la qual tinga coneixement Serveis Socials de l'Ajuntament de València.

S'haurà de sol·licitar per instància en qualsevol dels Registres municipals, mitjançant CITA PRÈVIA.

Tots els tràmits de padró són gratuïts.

Qui ho pot sol·licitar?

Tota persona que compleix els requisits indicats en la descripció anterior.

Les persones menors d'edat no emancipades i majors incapacitades, tindran el mateix veïnatge que les persones progenitores que tinguen el seu guarda i custodia o, en defecte d'açò dels seus representats legals, excepte autorització per escrit per a residir en un altre municipi.

Requisits

Les condicions que haurien de complir-se per a aquest tipus d'empadronament són les següents:

 • Que els Serveis Socials estiguen integrats en l'estructura orgánica d'alguna Administració Pública o sota la seua corrdinació i supervisió.
 • Que les persones responsables d'aquests Serveis informen sobre l'habiutalitat de la residencia en el municipi de la persona que es pretén empadronar.
 • Que els Serveis Socials indiquen l'adreça que ha de figurar en la inscripció padronal i es comprometen a intentar la pràctica de la notificació quan es reba en aqueixa adreça una comunicació procedent d'alguna administración pública.

En aquestes condicions, l'adreça de l'empadronament será la que assenyalen els serveis socials, l'adreça del propi serveis, la de l'Alberg municipal, la del punt geogràfic concret on aqueixa persona sola pernoctar, etc

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment, en horari d'oficina (consulte l'apartat On dirigir-se).

Documentació a presentar

Pujar els arxius preferentment en format PDF, si es realitza per seu electrònica.

DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITE LA PERSONALITAT:

 • Original i fotocòpia del DNI (anvers i revers) o pasaport en vigor de la persona sol·licitant-

Si es tracta de persones ciutadanes estrangeres:

 • Original i fotocòpia de la targeta de residència (anvers i revers) en vigor o passaport en vigor.

Si se sol·licita l'empadronament de totes les persones membres d' una família:
Original i fotocòpia de:
Per a les persones menores d'edat:

 • DNI (anvers i revers).
 • Llibre de família.

Si es tracta de persones estrangeres:

 • Targeta de residència en vigor (anvers i revers) o pasaport en vigor de cadascun de les persones membres que integren la familia.

Empadronament d'una persona menor en domicili diferent del de les persones progenitores:

 • S'adjuntarà autorització del pare o mare que no s'empadrone amb la persona menor, així com l'original y fotocòpia del seu DNI (anvers i revers).

Pot descarregar-se en l'apartat Impresos

 • En cas de separació de les persones progenitores bastarà amb la sentència confirmatoria del Conveni Regulador respecte a la guàrdia i custodia de la persona menor.

Persones menores emancipades:

 • Si la persona sol·licitant és menor emancipada, haurà d'aportar la Sentència ferma d'emancipaciò.

Documentació per a tots els casos:
 • DNI o pasaport en vigor de la persona sol·licitant
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Casos especials d'empadronament:
  • Targeta de residència en vigor o passaport en vigor, en cas de ciutadans/es estrangers/eres
  • DNI (anvers i revers), en cas de sol·licitar l'empadronament de tots els membres d' una família
  • Llibre de família, en cas de sol·licitar l'empadronament de tots els membres d' una família
  • Targeta de residència en vigor (anvers i revers) o passaport en vigor de cada membre de la família, en cas de persones estrangeres
  • Sentència confirmatoria del Conveni Regulador respecte a la guàrdia i custodia del menor, en cas del seu empadronament en domicili diferent del dels pares
  • Sentència ferma d'emancipació, en cas de persona menor emancipada
  • En el seu cas, autorització per a tramitar l'empadronament en un habitatge alié
  • En el seu cas, autorització per a tramitar l'empadronament de terceres persones
  • En el seu cas, autorització per tramitar el empadronament de menors
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

La persona interessada haurà de presentar instancia en el Registre d'Entrada sol·licitant l'empadronament.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Atenció telefònica

962081023,962081027,962081028,962081029, 962081831,962081756 y en www.valencia.es y sede.valencia.es

Legislació
 • Llei 4/1996, que modifica la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
 • R.D. 1690/1690/1986, pel qual s' aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de las Entitats Locals, modificat per el R.D. 2612/1996.
 • Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 de abril, a efectes de perfeccionar la informació continguda en el Padrónmunicipal relativa als estrangers empadronats.
 • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Normes complementàries del Consell d' Empadronament.
On dirigir-se

La persona interessada haurà de presentar instància en el Registre d'Entrada sol·licitant cita prèvia , a través de la web municipal o trucant al Telèfon 010.

Oficines d'informació
 • OFICINA DEL PADRÓ MUNICIPALPlaça de l'Ajuntament (entrada per Periodista Azzati, 2)Tel.: 962081104 y en www.valencia.es y sede.valencia.esFax: 96.352.34.22De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010poblacion@valencia.es
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMC. de Francesc Cubells, 58Tel.: 962082519/ 962084261Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMC. de Francesc Cubells, 58Tel.: 962082519/ 962084261Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.162.00.66
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.183.02.95.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial és amb cita que es pot demanar en el telèfon 96.363.52.49
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.390.17.47
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63Tel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.185.42.05
 • ALCALDIA DEL PERELLONETAvinguda de les Gavines, s/nTel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.177.78.89.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCarrer del Guadalquivir, 15 (cantonada amb el camí d'Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.376.09.36.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96 367 33 30
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.396.33.17.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.139.41.49.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.324.89.64.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.366.66.89.
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DEL OESTSenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina