ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Certificat d'empadronament
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica PA.CE.10
Descripció

Acreditar que un ciutadà està empadronat al municipi en què residix.
Servix per a justificar el domicili i residència davant d'altres organismes.

Per a la realització d'aquest tràmit en qualsevol de les oficines de gestió padronal, si s'opta per realitzar-lo de manera presencial, s'haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA.

CITA en la web municipal o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010 / 963100010. (1 cita per domicili)

A CAUSA DE LA SITUACIÓ GENERADA PER LA PANDÈMIA DEL COVID´19, LES GESTIONS DE PADRÓ S'ATENDRAN AMB PREFERÈNCIA PER MITJANS ELECTRÒNICS EN AQUESTA MATEIXA PÀGINA (ANAR A l'APARTAT 'FER EN WEB').

NOMÉS S'ATENDRÀ PRESENCIALMENT LES PERSONES QUE HAN SOL·LICITAT CITA PRÈVIA.

Tots els tràmits de padró són gratuïts.

Qui ho pot sol·licitar?

El mateix interessat o una persona degudament autoritzada, i qualsevol òrgan de l'Administració en l'exercici de les seues funcions.

Requisits

Si se sol·licita certificació sobre els moviments que ha tingut en el seu empadronament una persona que figure de baixa en l'actualitat, o si es desitja se certifique sobre la seua residència anterior a l'any 1991, és obligatori la presentació d'instància per escrit.

Documentació a presentar

Instància de sol·licitud de Certificat d'Empadronament

Tant si la sol·licitud es formula per Registre d'Entrada, com si es realitza de forma presencial, haurà d'aportar-se la documentació següent:

 • DNI (anvers i revers), passaport en vigor, targeta de residència en vigor (anvers i revers) de qualsevol de les persones majors d'edat que figuren al domicili.
 • Per als menors d'edat: llibre de família, passaport en vigor o targeta de residència en vigor (anvers i revers).

Si realitza el tràmit en nom d'una altra persona:

 • Autorització de la mateixa per a la realització del tràmit.

Pot descarregar-se en l'apartat Impresos

 • DNI (anvers i revers) de la persona representada.
 • DNI (anvers i revers) de la persona representant.
 • En els casos en què un administrador de finques sol·licite certificats d'empadronament per a tots els membres de la comunitat de veïns, a efectes de sol.licitar ajudes econòmiques, serà prou amb què aporte: Llibre d'actes - que li acredite com a administrador/a de la dita finca - i el seu DNI (anvers i revers).

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Si se sol·licita certificació sobre els moviments que ha tingut en el seu empadronament una persona que figure de baixa en l'actualitat, o si es desitja se certifique sobre la seua residència anterior a l'any 1991, haurà de realitzar-lo mitjançant instància i per Registre General d'Entrada.

En la resta de casos la sol·licitud es realitza presencialment.

Si el certificat històric que necessita no es troba entre les opcions oferides en aquest tràmit, o en la web municipal, es podrà sol·licitar mitjançant el tràmit sol·licituds no catalogades d'aquesta Seu Electrònica o mitjançant la presentació d'instància per escrit en qualsevol dels Registres Municipals (prèvia sol·licitud de cita prèvia).

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina.

Previ a l'obtenció de tal certificat, per favor comprove que té inserit el seu DNIe en el lector o té instal·lat en el seu navegador alguns dels certificats digitals que reconeix aquesta seu.

En el cas que no dispose de certificat diigtal, pot sol·licitar el seu Certificat d'Empadronament des de l'apartat de Sol·licitud de Documents i el rebrà per correu en el domicili en què conste empadronat o en el correo electrònic que ens facilite.

Atenció telefònica

Pot sol·licitar el Certificat de Padró a través del telèfon 010 y rebre'l per correu ordinari o electrònic, en el domicili en què conste empadronat o en el correo electrònic que ens facilite.

Si precisa vosté algun aclariment sobre este tràmit pot telefonar al telèfon d'informació 010
Horari de dilluns a divendres de 8:30 a 15:30 hores. Dissabte de 9:00 a 14:00 hores.

Les consultes des de fora de València es poden realitzar a través del telèfon 96 310 00 10.
Totes les telefonades realitzades al telèfon 010 tenen la qualificació i la tarifa de telefonada urbana.

Legislació
 • Llei 4/96 Modifica Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de Bases del Règim Local.
 • R.D. 1690/86 Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, modificat pel R.D. 2612/96.
 • Llei Orgànica 14/2003 de 20 de novembre, que modifica la Llei 7/1985 de 2 d'abril a efectes de perfeccionar la informació continguda en el Padró Municipal relativa als estrangers empadronats.
 • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
Oficines d'informació
 • OFICINA DEL PADRÓ MUNICIPALPlaça de l'Ajuntament (entrada per Periodista Azzati, 2)Tel.: 962081104 y en www.valencia.es y sede.valencia.esFax: 96.352.34.22De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010poblacion@valencia.es
Oficines on presentar
 • OFICINA DEL PADRÓ MUNICIPALPlaça de l'Ajuntament (entrada per Periodista Azzati, 2)Tel.: 962081104 y en www.valencia.es y sede.valencia.esFax: 96.352.34.22De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010poblacion@valencia.es
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
Anar a inici de pàgina