esquina superior derecha
Detall d'un tràmit
Certificat d'empadronament
Modalitat presencial
Modalitat web sense certificat
Modalitat web amb certificat
Modalitat telefònica
PA.CE.10
Descripció

Acreditar que un ciutadà està empadronat al municipi en què residix.
Servix per a justificar el domicili i residència davant d'altres organismes.

Tots els tràmits de padró són gratuïts.

Qui ho pot sol·licitar?

El mateix interessat o una persona degudament autoritzada, i qualsevol òrgan de l'Administració en l'exercici de les seues funcions.

Requisits

Si se sol·licita certificació sobre els moviments que ha tingut en el seu empadronament una persona que figure de baixa en l'actualitat abans del Padró de 1991, o si es desitja se certifique sobre la seua residència anterior a l'any 1991, és obligatori la presentació d'instància per escrit.

Documentació a presentar

Instància de sol·licitud de Certificat d'Empadronament

Tant si la sol·licitud es formula per Registre d'Entrada, com si es realitza de forma presencial, haurà d'aportar-se la documentació següent:

 • DNI, passaport en vigor, targeta de residència en vigor de qualsevol de les persones majors d'edat que figuren al domicili.
 • Per als menors d'edat: llibre de família, passaport en vigor o targeta de residència en vigor.

Si realitza el tràmit en nom d'una altra persona:

 • Autorització de la mateixa per a la realització del tràmit.

Pot descarregar-se en l'apartat Impresos

 • DNI del representat.
 • DNI del representant.
 • En els casos en què un administrador de finques sol·licite certificats d'empadronament per a tots els membres de la comunitat de veïns, a efectes de sol.licitar ajudes econòmiques, serà prou amb què aporte: Llibre d'actes - que li acredite com a administrador de la dita finca - i el seu DNI.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina.

Previ a l'obtenció de tal certificat, per favor comprove que té inserit el seu DNIe en el lector o té instal·lat en el seu navegador alguns dels certificats digitals que reconeix este seu.

En el cas que no dispose de certificat digital, pot sol·licitar el seu Certificat d'Empadronament des de l'apartat de Sol·licitud de Documents i el rebrà per correu en el domicili en què conste empadronat.

Atenció telefònica

Pot sol·licitar el Certificat de Padró a través del telèfon 010 y rebre'l per correu ordinari o per missatger urgent (en este cas només per a la ciutat de València i a càrrec seu), en en el domicili en què conste empadronat.

Si precisa vosté algun aclariment sobre este tràmit pot telefonar al telèfon d'informació 010.
Horari de dilluns a divendres de 8:30 a 15:30 hores.

Les consultes des de fora de València es poden realitzar a través del telèfon 96 310 00 10.
Totes les telefonades realitzades al telèfon 010 tenen la qualificació i la tarifa de telefonada urbana.

Legislació
 • Llei 4/96 Modifica Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de Bases del Règim Local.
 • R.D. 1690/86 Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, modificat pel R.D. 2612/96.
 • Llei Orgànica 14/2003 de 20 de novembre, que modifica la Llei 7/1985 de 2 d'abril a efectes de perfeccionar la informació continguda en el Padró Municipal relativa als estrangers empadronats.
 • Resolució de 16 de març de 2015 de la Subsecretaria, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de competències amb les comunitats autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal.

On dirigir-se
 • Oficina de Padró del carrer Periodista Azzati o de Tabacalera.
 • Per mitjà de la web municipal.
 • Cridant al Telèfon 010.
Oficines d'informació
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
  jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 962084046/ 962084043/ 962084052
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
  jmtransit@valencia.es
 • OFICINA DEL PADRÓ MUNICIPAL
 • Plaça de l'Ajuntament (entrada per Periodista Azzati, 2)
  Tel.: 96.352.54.78 - Ext.: 1023, 1024, 1029 / Consultas sobre Tablón de Edictos Ext. 1028
  Fax: 96.352.34.22
  De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABACALERA
 • C/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 Extensiones: 2015, 2016, 2101, 2102
  De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores.
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
  jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 962084046/ 962084043/ 962084052
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
  jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABACALERA
 • C/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 Extensiones: 2015, 2016, 2101, 2102
  De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores.
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha