ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Altres tipus de certificat d'empadronament
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PA.CE.15
Descripció

Certificats d'empadronament que no poden obtindre's de manera automatitzada des de la Seu Electrònica o la web municipal i requereixen la presentació d'una sol·licitud específica adjuntant documentació acreditativa:

 • Certificats de menors d'edat
 • Certificats familiars en els quals hagen de constar les dades personals de totes les persones empadronades
 • Certificats de persones de baixa en el padró
 • Certificats de persones mortes
 • Històrics de domicili (indicant el període que se sol·licita).

La resta de casos no contemplats en aquest tràmit poden obtindre's de manera automatitzada:

Qui ho pot sol·licitar?

La pròpia persona interessada o una altra, degudament autoritzada, i qualsevol òrgan de l'administració en exercici de les seues funcions.

Documentació a presentar

Si la sol·licitud es realitza presencialment, per a tots els supòsits serà necessari, a més, presentar el DNI de la persona sol·licitant.

A. CERTIFICATS DE MENORS D'EDAT
En tots els casos:

 • Document identificatiu del/la menor si té (DNI, NIE o Passaport)
 • Llibre de família o certificat de naixement

En cas de separació judicial amb guàrdia i custòdia atribuïda a un solo/a progenitor/a:

 • Resolució judicial
 • Declaració responsable d'estar en vigor i no existir una altra posterior que modifique els seus termes.
 • Si qui sol·licita el certificat és el/la progenitor/al fet que no ostenta la guàrdia i custòdia, serà necessària l'autorització del/la progenitor/al fet que ostenta la custòdia i la seua documentació identificativa.

En cas de separació judicial amb guàrdia i custòdia compartida:

 • Resolució judicial.
 • Si ho sol·licita la persona progenitora no convivent (no empadronada amb el/la menor), haurà d'adjuntar autorització expressa i signada de l'altra progenitora i documentació identificativa d'aquesta.

En cas de separació de fet o separació en tràmit:

 • Autorització de l'altra persona progenitora i documentació identificativa d'aquesta.

En cas de família monoparental (quan existeix una única persona progenitora, persones vídues o altres situacions equiparables acreditades):

 • Acreditació de tal circumstància mitjançant Llibre de Família o document equivalent, o títol o certificat de família monoparental sempre que es compte amb la guarda i custòdia.

Si ho sol·licita la persona progenitora no convivent (en aquells casos que existisca), haurà d'adjuntar autorització expressa i signada de l'altra persona progenitora i documentació identificativa d'aquesta.

Si ho sol·licita el/la representant legal i/o tutor /a de la persona menor tutelada o de les persones majors amb incapacitat que tinguen nomenat representant voluntari/a o judicial:

 • Haurà d'aportar la resolució judicial o administrativa de tutela/*curatela o resolució judicial de mesures de suport a les persones amb discapacitat juntament amb l'acta d'acceptació del càrrec.


B.- CERTIFICATS FAMILIARS EN ELS QUALS HAGEN DE CONSTAR LES DADES PERSONALS DE TOTES LES PERSONES EMPADRONADES:

Per a obtindre les dades de les persones majors d'edat que figuren empadronades en l'habitatge:

 • Autorització de cadascuna d'elles per a obtindre el certificat d'empadronament
 • Documentació identificativa de cadascuna d'elles.

En el cas que hagen d'incloure's dades de menors, s'haurà d'aportar a més:

En tots els casos:

 • Document identificatiu del/la menor si té (DNI, NIE o Passaport).
 • Llibre de família o certificat de naixement

En cas separació judicial amb guàrdia i custòdia atribuïda a un solo/a progenitor/a:

 • Resolució judicial
 • Declaració responsable d'estar en vigor i no existir una altra posterior que modifique els seus termes.

Si qui sol·licita el certificat és el/la progenitor/al fet que no ostenta la guàrdia i custòdia, serà necessària l'autorització del progenitor custodi i documentació identificativa d'aquest.

En cas de separació judicial amb guàrdia i custòdia compartida:

 • Resolució judicial.Si ho sol·licita el progenitor no convivent (no empadronat amb el menor), haurà d'adjuntar autorització expressa i signada de l'altre progenitor i documentació identificativa d'aquest.

En cas de separació de fet o separació en tràmit:

 • Autorització de l'altra persona progenitora i documentació identificativa d'aquest.

En cas de família monoparental (quan existeix una única persona progenitora, persones vídues o altres situacions equiparables acreditades):

 • Acreditació de tal circumstància mitjançant Llibre de Família o document equivalent, o títol o certificat de família monoparental sempre que es compte amb la guarda i custòdia.

Si ho sol·licita el progenitor no convivent (en aquells casos que existisca), haurà d'adjuntar autorització expressa i signada de l'altre progenitor i documentació identificativa d'aquest. Si ho sol·licita el/la representant legal i/o tutor /a de la persona menor tutelada o de les persones majors amb incapacitat que tinguen nomenat un representant voluntari o judicial:

Haurà d'aportar la resolució judicial o administrativa de tutela/curatela o resolució judicial de mesures de suport a les persones amb discapacitat juntament amb l'acta d'acceptació del càrrec.


C. CERTIFICATS DE PERSONES DE BAIXA EN EL PADRÓ

Per a obtindre les dades de persones majors d'edat donades de baixa en padró diferents de la persona sol·licitant:

 • Autorització de cadascuna d'elles per a obtindre el certificat d'empadronament
 • Documentació identificativa de cadascuna d'elles.


D.- PERSONES MORTES
En tots els casos:

 • Certificat de defunció
 • Si ho sol·licita el seu cònjuge: Llibre de família o certificat de matrimoni
 • Si ho sol·liciten els seus descendents o ascendents: Llibre de família o certificat literal de naixement
 • Si ho sol·licita la persona hereua testamentària: Testament o Certificat d'últimes voluntats

E.- HISTÒRIC DE DOMICILI
La mateixa documentació que la requerida en l'apartat BA CONTINUACIÓ ES RELACIONEN ELS DOCUMENTS A APORTAR TAL COM APAREIXEN DESCRITS EN REALITZAR EL TRÀMIT PER SEU ELECTRÒNICA. En cas de presentar la documentació en diferents arxius podrà continuar aportant documents en "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Certificats menors d'edat:
  • Documentació identitat menors d'edat
  • Llibre de família o certificat de naixement
  • Documentació acreditativa de la guàrdia i custòdia, tutela o representació legal
 • Certificats familiars:
  • Autorització de persona major d'edat empadronada en l'habitatge
  • Documentació identitat de persona major d'edat empadronada en l'habitatge
  • Documentació identitat menors d'edat, en el seu cas
  • Llibre de família o certificat de matrimoni, en el seu cas
  • Documentació acreditativa de la guàrdia i custòdia, tutela o representació legal, en el seu cas
 • Certificats de persones mortes:
  • Certificat de defunció
  • Llibre de família o certificat literal de naixement, en el seu cas
  • Llibre de família o certificat de matrimoni, en el seu cas
  • Testament o Certificat d'últimes voluntats, en el seu cas
 • Persones de baixa en el padró municipal:
  • Autorització de la persona representada per a la realització del tràmit, en el seu cas
  • Documentació d'identitat de la persona representada, en el seu cas
 • Històric de habitatge:
  • Autorització de persona major d'edat empadronada en l'habitatge
  • Documentació identitat de persona major d'edat empadronada en l'habitatge
  • Documentació identitat menors d'edat, en el seu cas
  • Llibre de família o certificat de matrimoni, en el seu cas
  • Documentació acreditativa de la guàrdia i custòdia, tutela o representació legal, en el seu cas
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Telemàticament: Iniciar tràmit i adjuntar documentació
 • Presencialment: presentar la sol·licitud a través de qualsevol dels Registres d'Entrada, acompanyada de la documentació corresponent.
Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia prement el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'aquesta pàgina.

Atenció telefònica

Si precisa Vosté algun aclariment sobre aquest tràmit pot trucar al telèfon d'informació 010. Horari de dilluns a divendres de 8.30 a 18.30 hores. Dissabtes de 9.00 a 14.00 hores.

Les consultes des de fora de València es poden realitzar a través del telèfon 96 310 00 10. Totes les trucades realitzades al telèfon 010 tenen la qualificació i la tarifa d'anomenada urbana.

Legislació
 • Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
 • RD 1690/86 Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.
 • Llei orgànica 14/2003 de 20 de novembre, que modifica la Llei 7/1985 de 2 d'abril a l'efecte de perfeccionar la informació continguda en el Padró Municipal relativa als estrangers empadronats.
 • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
Oficines d'informació
 • OFICINA DEL PADRÓ MUNICIPALPlaça de l'Ajuntament (entrada per Periodista Azzati, 2)Tel.: 962081104 y en www.valencia.es y sede.valencia.esFax: 96.352.34.22De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010poblacion@valencia.es
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS (TRÀMITS PADRÓ)Carrer d'Alberic, 18De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS (TRÀMITS PADRÓ)C/ del Comte de Lumiares, 5 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010/96 310 00 10
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIM (TRÀMITS PADRÓ)Carrer Barraca, 53Tel.: 963014163 / 963014227De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010/96 310 00 10
Oficines on presentar
 • OFICINA D'INFORMACIÓ I REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: INFORMACIÓN: 010/96.310.00.10. REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010informacion@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERACarrer d'Amadeu de Savoia, 11, nau oestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS (TRÀMITS PADRÓ)Carrer d'Alberic, 18De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS (TRÀMITS PADRÓ)C/ del Comte de Lumiares, 5 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010/96 310 00 10
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIM (TRÀMITS PADRÓ)Carrer Barraca, 53Tel.: 963014163 / 963014227De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010/96 310 00 10
 • ALCALDIA-BENIMAMET-BENIFERRIPl. Dr. Ximeno, 1Tel.: 96.348.67.47Registre: dijous i divendres de 9.00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA-CARPESAPl. del poble, 4Tel.: 96.185.71.94Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDI-CASTELLAR-OLIVERALC/ Poetessa Leonor Perales s/nTel.: 96.344.76.47 Fax: 96.336.23.75 Registre: dimarts de 09:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 7 AVÍS: A causa de l'execució d'obres, els seus serveis es traslladen provisionalment des del dia 4 d'octubre de 2022 fins a un altre avís a l'Alqueria dels Peris situada al Parc urbà de Malilla (C/ Joaquín Benlloch, S/N)Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
Anar a inici de pàgina