ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Altres tipus de certificat d'empadronament
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PA.CE.15
Descripció

Certificats d'empadronament que no poden obtindre's de manera automatitzada des de la Seu Electrònica o la web municipal i requereixen la presentació d'una sol·licitud específica adjuntant documentació acreditativa:

 • Certificats de persones de baixa en el padró
 • Certificats de persones difuntes
 • Històrics de domicili (indicant el període que se sol·licita)
 • Certificat individual històric de menor

Els certificats INDIVIDUALS o FAMILIARS poden obtindre's de manera automàtica:

Qui ho pot sol·licitar?

La pròpia persona interessada o una altra, degudament autoritzada, i qualsevol òrgan de l'administració en exercici de les seues funcions.

Documentació a presentar

Si la sol·licitud es realitza presencialment, per a tots els supòsits serà necessari, a més, presentar el DNI de la persona sol·licitant.

A. CERTIFICATS DE PERSONES DE BAIXA EN EL PADRÓ

Per a obtindre les dades de persones majors d'edat donades de baixa en padró diferents de la persona sol·licitant:

 • Autorització de cadascuna d'elles per a obtindre el certificat d'empadronament.
 • Documentació identificativa de cadascuna d'elles.


B. PERSONES DIFUNTES

En tots els casos:

 • Certificat de defunció.
 • Si ho sol·licita el seu cònjuge: Llibre de família o certificat de matrimoni.
 • Si ho sol·liciten els seus descendents o ascendents: Llibre de família o certificat literal de naixement.
 • Si ho sol·licita la persona hereua testamentària: Testament o Certificat d'últimes voluntats.

C. HISTÒRIC DE DOMICILI

Para obtener el histórico de domicilio de una persona mayor de edad distinta de la solicitante:

 • Autorización para obtener el certificado de empadronamiento.
 • Documentación identificativa de la misma.


D. CERTIFICAT INDIVIDUAL HISTÒRIC DE MENOR

En tots els casos:

 • Document identificatiu del/la menor si té (DNI, NIE o Passaport).
 • Llibre de família o certificat de naixement, per a acreditar la representació legal d'els/les menors, per part de les persones progenitores (mares, pares) que ostenten la pàtria potestat.

Si el certificat el sol·licita la persona progenitora que no està empadronada amb el/la menor:

 • Autorització expressa i signada de l'altra progenitora i documentació identificativa d'aquesta. Si no fora possible obtindre aquesta autorització, s'haurà d'explicar el motiu en la sol·licitud i justificar-lo, en el seu cas, documentalment. En tot cas, l'Ajuntament es reserva la facultat de requerir la documentació addicional que considere necessària per a expedir el certificat de persones menors amb les garanties establides en la normativa aplicable.

Si ho sol·licita el/la representant legal i/o tutor /a de la persona menor tutelada o en acolliment:

 • Resolució judicial o administrativa corresponent.

A CONTINUACIÓ ES RELACIONEN ELS DOCUMENTS A APORTAR TAL COM APAREIXEN DESCRITS EN REALITZAR EL TRÀMIT PER SEU ELECTRÒNICA. En cas de presentar la documentació en diferents arxius podrà continuar aportant documents en "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Certificats de persones difuntes:
  • Certificat de defunció
  • Llibre de família o certificat literal de naixement, en el seu cas
  • Llibre de família o certificat de matrimoni, en el seu cas
  • Testament o Certificat d'últimes voluntats, en el seu cas
 • Persones de baixa en el padró municipal:
  • Autorització de la persona representada per a la realització del tràmit, en el seu cas
  • Documentació d'identitat de la persona representada, en el seu cas
 • Històric de habitatge:
  • Autorització de persona major d'edat empadronada en l'habitatge
  • Documentació identitat de persona major d'edat empadronada en l'habitatge
 • Certificat individual històric de menor:
  • Documentació identitat menors d'edat
  • Llibre de família o certificat de naixement
  • En el seu cas, autorització de l'altra persona progenitora i documentació identificativa d'aquesta
  • Si és el cas, resolució judicial o administrativa de tutela o acolliment
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Aquests certificats poden obtindre's en el moment en qualsevol de les oficines del Padró Municipal, aportant la documentació requerida en l'apartat Documentació.

També poden sol·licitar-se:

 • Telemàticament: se li notificarà mitjançant notificació electrònica.
 • A través de qualsevol dels Registres d'Entrada: se li notificarà per correu postal.
Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física i NO es disposa de certificat digital de representant de la mateixa, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud
 • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Si precisa Vosté algun aclariment sobre aquest tràmit pot trucar al telèfon d'informació 010. Horari de dilluns a divendres de 8.30 a 18.30 hores. Dissabtes de 9.00 a 14.00 hores.

Les consultes des de fora de València es poden realitzar a través del telèfon 96 310 00 10. Totes les trucades realitzades al telèfon 010 tenen la qualificació i la tarifa d'anomenada urbana.

Legislació
 • Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
 • RD 1690/86 Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.
 • Llei orgànica 14/2003 de 20 de novembre, que modifica la Llei 7/1985 de 2 d'abril a l'efecte de perfeccionar la informació continguda en el Padró Municipal relativa als estrangers empadronats.
 • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Normes complementàries del Consell d'Empadronament.
Oficines d'informació
 • OFICINA DEL PADRÓ MUNICIPALPlaça de l'Ajuntament (entrada per Periodista Azzati, 2)Tel.: 962081104 y en www.valencia.es y sede.valencia.esFax: 96.352.34.22De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010. AVÍS: DE L'1 A L'11 DE MARÇ, DILLUNS A DIVENDRES DE 8.30 a 13.00; DEL 12 AL 15, DE 9.00 A 12.00; DIA 18 TANCADA; DIA 20, DE 9.00 A 13.00poblacion@valencia.es
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS (TRÀMITS PADRÓ)Carrer d'Alberic, 18De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS (TRÀMITS PADRÓ)C/ del Comte de Lumiares, 5 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia, pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIM (TRÀMITS PADRÓ)Carrer Barraca, 53Tel.: 963014163 / 963014227De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia, pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX (TRÀMITS PADRÓ)Carrer del Beat Nicolau Factor, 1De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ (TRÀMITS PADRÓ)Carrer de la Guàrdia Civil, 19 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA (TRÀMITS PADRÓ)Carrer de Maties Perelló, 5De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX (TRÀMITS PADRÓ)Carrer del Beat Nicolau Factor, 1De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS (TRÀMITS PADRÓ)Carrer d'Alberic, 18De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS (TRÀMITS PADRÓ)C/ del Comte de Lumiares, 5 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia, pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIM (TRÀMITS PADRÓ)Carrer Barraca, 53Tel.: 963014163 / 963014227De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia, pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ (TRÀMITS PADRÓ)Carrer de la Guàrdia Civil, 19 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA (TRÀMITS PADRÓ)Carrer de Maties Perelló, 5De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina