ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Inscripció d'embarcació en el Registre d'Embarcacions del Llac de l'Albufera
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
MA.RM.10
Descripció

Inscriure en el Registre d'Embarcacions del llac de l'Albufera, les embarcacions que naveguen per llac i canals pertanyents al terme municipal de València.

La inscripció en el Registre serà condició necessària per a la circulació de les embarcacions pel llac i canals.

Qui ho pot sol·licitar?
 • Les persones propietaris o aquelles persones al comandament dels quals naveguen les embarcacions.
 • Les embarcacions que disposen de matrícula: la persona titular d’esta.
 • Les embarcacions dedicades a realizar una activitat lucrativa: la persona titular de l’activitat o el seu representant.
Requisits
 • Només podran ser inscrites les embarcacions que responguen a la tipologia tradicional, incloses les de vela llatina.
 • L'eslora màxima de les embarcacions es limita a 12 metres.
 • Es prohibixen els motors d'explosió. No obstant, els motors d'explosió que no siguen forabord instal·lats en embarcacions ja inscrites en el Registre d'Embarcacions del llac de l'Albufera, podran seguir utilitzant-se fins a la fi de la seua utilitat, sempre que s'aporte a l'Ajuntament el certificat subscrit per l'enginyer naval que acredita que complixen els requisits de qualitat del seu muntatge i instal·lació que minimitzen els possibles riscos, tant per a la seguretat de les persones com per al medi ambient, segons l'ordenament jurídic vigent.
Quan sol·licitar-ho

Durant tot l'any.

Documentació a presentar
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Embarcació de Passatge:
  • Fitxa d'inscripció
  • DNI de la persona sol·licitant
  • Fotografia en color de l'embarcació
  • Document de cessió o compravenda, així com DNI de l'antic titular:

   Si es tracta d'una barca prèviament registrada, han de presentar document de cessió o compravenda, així com DNI de l'antic titular.

  • Prova d'Estabilitat de l'Embarcació
  • Assegurança de responsabilitat civil i d'accidents :

   Una vegada es dispose de prova d'estabilitat :Assegurança de responsabilitat civil i d'accidents

  • Alta IAE
 • Embarcacions de Pesca:
  • Fitxa d'inscripció
  • DNI de la persona sol·licitant
  • Fotografia en color de l'embarcació
  • Document de cessió o compravenda, així com DNI de l'antic titular:

   Si es tracta d'una barca prèviament registrada, han de presentar document de cessió o compravenda, així com DNI de l'antic titular.

  • Fotocòpia de la matrícula
  • Llicència de pesca en vigor
  • Acreditació de pertinença a una de les confraries de pesca de Catarroja, Silla o el Palmar, en vigor
 • Embarcacions de recreació:
  • Fitxa d'inscripció
  • DNI de la persona sol·licitant
  • Fotografia en color de l'embarcació
  • Document de cessió o compravenda, així com DNI de l'antic titular:

   Si es tracta d'una barca prèviament registrada, han de presentar document de cessió o compravenda, així com DNI de l'antic titular.

 • Embarcacions de Gran Recreació:
  • Fitxa d'inscripció
  • DNI de la persona sol·licitant
  • Fotografia en color de l'embarcació
  • Document de cessió o compravenda, així com DNI de l'antic titular:

   Si es tracta d'una barca prèviament registrada, han de presentar document de cessió o compravenda, així com DNI de l'antic titular.

  • Prova d'Estabilitat de l'Embarcació
  • Segur de responsabilitat civil:

   Una vegada es dispose de prova d'estabilitat: Assegurança de responsabilitat civil

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Presentar instancia de solicitud, acompañada de la documentación indicada.
 • Embarcaciones tipo Pasaje y Gran Recreo, además; presentar las certificaciones de hallarse vigentes los seguros que se le requerirán por escrito una vez realizada la prueba de estabilidad.
 • El número de registro de la embarcación deberá figurar en lugar visible de la misma. En las embarcaciones de pasaje figurará además la leyenda “PASAJE”. La dimensión de los caracteres de estos rótulos, incluida la denominación de la embarcación, no podrá superar 10 por 10 cm.
 • Una vez inscrita la embarcación, la navegación por el Lago de las embarcaciones de recreo, Gran recreo y pasaje requerirá la obtención de la previa autorización municipal a requerimiento de los interesados (Ver trámite “Autorización para navegar por el Lago de l'Albufera”)
Informació Complementària

Encara que no pareix possible definir exactament les característiques del que es coneix com a embarcació tradicional, és possible indicar algunes particularitats que compartixen la majoria d'estes embarcacions:

 • La construcció del casc és de fusta. Antigament de taules i més recentment s'ha incorporat el tauler de fusta contra xapat en algunes zones desenvolupables com cobertes, inclús en cascos complets quan estos són plans.
 • Els cascos tenen proa i popa afinades, acabats en peces de fusta denominada roda i codast, sense espill de popa. En general la roda és corbada per a facilitar la varada. Recentment, les formes de popa s'han eixamplat per a permetre la instal·lació dels motors i la zona de codast i timó s'han adaptat per a l'eix i l'hèlice.
 • Els cascos són fins en general, amb elevada relació eslora-mànega, encara que hi ha una àmplia disparitat de valors, podem considerar habitual les relacions eslora / mànega entre 3.5 i 4.5.
 • El fons és sensiblement pla i tant el puntal com el calat reduïts per a la navegació en aigües succintes. Per a la navegació a vela es disposava d'una quilla vertical més acusada.
 • La coberta és correguda de proa a popa, excepte en les embarcacions menors. La curvatura transversal (brusca) és pronunciada per a permetre la navegació amb francbord reduït.
 • La zona central de coberta està oberta amb una escotilla que es prolonga per la major part de l'eslora per a permetre la càrrega directament sobre el fons de l'embarcació. últimament en popa es protegix el motor amb un balou elevat sobre coberta.
 • Els costats es prolonguen sobre la coberta en una murada d'altura reduïda.

Es distingixen quatre tipus d'embarcacions:

 • Embarcacions de passatge. Són aquelles embarcacions dedicades a realitzar activitats lucratives de passejos amb barca pel llac, independentment del nombre de persones que transporten. Estes embarcacions únicament podran ser destinades a realitzar esta activitat.
 • Embarcacions de pesca. Són aquelles embarcacions dedicades a realitzar activitats lucratives de pesca en el llac.
 • Embarcacions de recreació. Són aquelles embarcacions de recreació amb una capacitat màxima de 12 persones.
 • Embarcacions de gran recreació. Són aquelles embarcacions de recreació amb capacitat superior a 12 persones.

El nombre màxim de persones es calcularà de mode simplificat, serà el resultat de dividir entre 1,5 el producte de l'eslora total per la mànega màxima en coberta, arredonit al nombre enter més pròxim.

No obstant això, les dimensions exactes i la capacitat màxima de les embarcacions de passatge i Gran recreació es determinarà posteriorment a través d'una prova d'estabilitat.

Article 12
( de l'Ordenança Reguladora del Registre d' Embarcacions del Llac de l'Albufera.)
Es consideren pràctiques expressament prohibides:

1. - Desembarcar en les mates.
2. - Llançar deixalles o escombraries al Llac o canals.
3. - La pesca, salve en el cas d'embarcacions autoritzades per a l'exercici de tal activitat.
4. - Realitzar qualsevol activitat que pertorbe o comporte una alteració o degradació del mitjà, incloent-se en tal prohibició la contaminació acústica, a l'efecte de la qual no podran utilitzar-se xiulets ni sirenes, ni proferir crits ni utilitzar-se petards ni carcasses.
5. - Recol·lectar espècies vegetals.
6. - Proveir d'aliment a la fauna del Llac.
7. -Transportar animals solts, així com alliberar animals domèstics o d'espècies foranes.
8. -Vendre en les embarcacions tabac, begudes o qualsevol producte alimentós.
9. - Alterar o destruir qualsevol tipus de senyals o fites.
10. - Netejar les embarcacions o els seus motors dins del Llac.
11.- Utilitzar motors fora borda.
12. - La pràctica cinegética en l'àmbit de'l Albufera.
13. - Dur publicitat.
14. - Navegar per la zona d'accés restringit.
15.- Qualsevol altra activitat que afecte negativament la fauna, flora, fons, aigua o usos tradicionals permesos

L'Ajuntament podrà limitar el nombre de barques autoritzades per a navegar pel llac quan considere que l'augment de les navegacions siga perjudicial des del punt de vista medioambiental.

Si per a millorar la protecció del llac fóra necessari modificar les condicions i els requisits exigits per a la navegació, l'Ajuntament procedirà, prèvia modificació de la present ordenança, a exigir l'adaptació de les embarcacions a eixes noves circumstàncies sense que els afectats per les modificacions introduïdes tinguen dret a indemnització o qualsevol altre tipus de compensació.

La no observació o vulneració de les disposicions contingudes en l'ordenança constituïxen infraccions administratives –sense perjuí de les responsabilitats civils o penals que pogueren derivar-se– i seran sancionades d'acord la llei.

Article 21.
(de l'Ordenança Reguladora del Registre d' Embarcacions del Llac de l'Albufera.)
L'Ajuntament mantindrà a disposició de qui ho sol·licite una relació de les embarcacions de passatge inscrites, amb la indicació de les dades següents:

 • Denominació de l'embarcació.
 • Número de registre de l'embarcació.
 • Capacitat màxima.
 • Titular de l'activitat.
 • Persones autoritzades.
 • Número de telèfon de contacte.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

961610021

Legislació
 • Decret 259/2004, de 19 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de l'Albufera.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
Oficines d'informació
 • SERVICI DEVESA ALBUFERACV 500 km . 8,5 marge esquerraTel.: 96.161.00.37De 10.00a a 13.00 de dilluns a divendres
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina