ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Autorització per a navegar pel Llac de l'Albufera
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
MA.LC.10
Descripció

Obtenir autorització municipal per a navegar pel llac amb les embarcacions inscrites en el Registre d'Embarcacions del Llac de l'Albufera com tipus recreació, Gran recreació i passatge

No precisen autorització expressa :
Lles embarcacions de recreació a motor amb una potència màxima de 10 kW i de fins a 4 metres d'eslora, així com les de vela o perxa de fins a 5 metres d'eslora (1 CV = 0,7457 kW).

Per a navegar pel llac les embarcacions dedicades a la pesca duran, al costat de la documentació acreditativa de la seva inscripció en el registre, les preceptives llicències i documents expedits pels òrgans competents de la Generalitat Valenciana.

Qui ho pot sol·licitar?

Embarcacions de Recreació i Gran Recreació:

 • Els interessats.
 • Si no és el titular registral de l'embarcació per a la qual se sol·licita l'autorització haurà d'acompanyar autorització d'aquest.

Embarcacions de passatge:

 • El titular de l'activitat haurà de sol·licitar l'autorització per a navegar amb la seua embarcació per les persones al comandament de les quals vagen a navegar les mateixes, les quals haurien d'haver complit divuit anys d'edat.

Entitats esportives:

 • L'entitatesportiva haurà de sol·licitar l'autorització per a navegar pel llac o els canals a través del seu representant legal, que ha de ser acreditat.
Requisits
 • Si es tracta d’embarcación d’esplai, pesca i gran esplai: les persones interessats hauran d’haver complit díhuit anys d’edat. Les persones menors d’edat que hagen complit setze anys, podrán, no obstant, ser subjectes s’autoritzacions, sempre que tinguen el consentiment dels seus pares. Les autoritzacions s’entenen concedides per un período màxim de 5 anys.
 • Si es tracta d’embarcacions de passatge: cal haber complit díhuit anys. Les autoritzacions s’entenen concedides per un período màxim de 3 anys.
Quan sol·licitar-ho

Durant tot l'any.
La renovació ha de presentar-se amb antelació suficient (tres mesos).

Documentació a presentar

Instància de sol.licitud general, degudament emplenada (es prega indiquen un número de telèfon de contacte), acompanyada de:

 • Fotocòpia de Document acreditatiu de la identitat de la persona sol.licitant, i de la representació que ostente, si escau.
 • Acreditació de l’aptitud psicofísica per mitjà de la superació del reconeixement mèdic acreditat de conformitat amb el Reial Decret 875/2014, de 10 d’octubre (BOE 11.10.2014) pel cual es regula les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d’esplai. Aquesta acreditació es realitza a través del certificat corresponent obtingut en un Centre de Reconeixement de Conductors (CRC).
 • Si es tracta d’una embarcació de Gran Esplai, també haurá de presentar-se certificació de trobar-se vigent l’assegurança de responsabilitat civil.
 • Si es tracta d’una embarcació de Passatge, també haurá de presentar-se certificació de trobar-se vigent l’assegurança de responsabilitat civil i d’accidents.
 • En el cas de la sol.licitud per entitats esportives hauran d’aportar:acreditació de la seua inscripció en el Registre d’Entitats Esportives corresponent, pla de l’Albufera en què s’assenyale la zona de navegació, tipus, fotografía i nombre d’embarcacions o elements flotatns, período per al que se sol.licita el permís, que no podrá ser superior a un any natural i, si és el cas, autorització de l’organisme competent sobre espais naturals protegits. Així mateix, hauran d’aportar l’acreditació de la representació de la persona física sol.licitant.
 • Si la persona titular de l'embarcació sol·licita autorització perquè una altra persona siga autoritzada per a poder navegar amb la seua barca, també necessita presentar DNI d'aquesta persona i haurà de constar amb la seua signatura la conformitat d'aquesta.

Documentació per a tots els casos:
 • Còpia de document acreditatiu:

  Còpia de Document acreditatiu de la identitat de la persona sol.licitant, i de la representació que ostente, si escau.

 • Acreditació de l'aptitud psicofísica:

  Per mitjà de la superació del reconeixement mèdic acreditat de conformitat amb el Reial Decret 875/2014, de 10 d’octubre (BOE 11.10.2014) pel cual es regula les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d’esplai. Aquesta acreditació es realitza a través del certificat corresponent obtingut en un Centre de Reconeixement de Conductors (CRC).

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Embarcacions de recreació:
  • Certificació de trobar-se vigent el segur de responsabilitat civil
 • Embarcacions de gran recreació:
  • Certificació de trobar-se vigent el segur de responsabilitat civil
 • Embarcacions de passatge:
  • Certificació de trobar-se vigent l’assegurança de responsabilitat civil i d’accidents.
 • Embarcacions deportives:
  • Acreditació de la seua inscripció en el Registre d’Entitats Esportives
  • Plànol de l'Albufera en el qual s'assenyale la zona de navegació
  • Tipus, forografia i nombre d'embarcacions o elements flotants
Actuacions a realitzar pel sol·licitant

La persona sol·licitant haurà de presentar la sol·licitud amb la documentació indicada en el registre d'entrada de l'Ajuntament de València

Informació Complementària
 • Les embarcacions de pesca, recreació i Gran recreació només poden navegar durant el dia.
 • Article 12 de l'Ordenança Reguladora del Registre d'Embarcacions del Llac de l'Albufera.

Es consideren pràctiques expressament prohibides :

- Desembarcar en les mates.
- Tirar fems o desperdicis al llac o canals.
- La pesca, excepte en el cas d'embarcacions autoritzades per a l'exercici de tal activitat.
- Realitzar qualsevol activitat que pertorbe o comporte una alteració o degradació de l'àmbit; s'inclouen en la prohibició la contaminació acústica, a efecte de la qual no podran utilitzar-se xiulets ni sirenes, ni proferir crits ni utilitzar petards ni carcasses.
- Recol·lectar espècies vegetals.
- Proveir d'aliment la fauna del llac.
- Transportar animals solts, així com alliberar animals domèstics o d'espècies foranes.
- Vendre en les embarcacions tabac, begudes o qualsevol producte alimentari.
- Alterar o destruir qualsevol tipus de senyals, mollons o fites.
- Netejar les embarcacions o els seus motors dins del Llac.
- Utilitzar motors forabord.
- La pràctica cinegètica en l'àmbit de l'Albufera.
- Portar publicitat.
- Navegar per la zona d'accés restringit.
- Qualsevol altra activitat que afecte negativament la fauna, flora, fons, aigua o usos tradicionals permesos.

 • Només podran navegar les embarcacions que responguen a la tipologia tradicional (incloses les de vela llatina) i que figuren correctament inscrites en el Registre d'aquest Ajuntament. No es permet la navegació de qualssevol altres embarcacions, ni elements flotants com piragües, kayaks, góndoles, embarcacions de pedals, canoes, taules a vela, patins, etc.

No obstant, les entitats esportives podran sol·licitar l'autorització per a navegar pel llac o els canals, la qual cosa es concedirà discrecionalment atenent especialment a la capacitat de càrrega de l'espai natural protegit; en este cas hauran d'aportar:

- Acreditació de la seua inscripció en el registre d'entitats esportives corresponent.
- Plànol de l'Albufera en el qual s'assenyala la zona de navegació.
- Tipus, fotografia i nombre d'embarcacions o elements flotants.
- Període per al qual se sol·licita el permís, que no podrà ser superior a un any natural.
- Si és el cas, autorització de l'organisme competent sobre espais naturals protegits.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

961610021

Legislació
 • Decret 259/2004, de 19 de novembre, del Consell de la Generallitat, pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de l'Albufera.
 • Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre (BOE 11.10.2014) pel qual es regula les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d'esbarjo”
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
Oficines d'informació
 • SERVICI DEVESA ALBUFERACV 500 km . 8,5 marge esquerraTel.: 96.161.00.37De 10.00a a 13.00 de dilluns a divendres
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACamí Cases de Bàrcena número 63, CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina