ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Informe Urbanístic de Compatibilitat
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
LA.OT.20
Descripció

Amb caràcter previ a la presentació de la sol•licitud o formulació dels instruments d'intervenció ambiental regulats en esta llei, és preceptiu sol•licitar a l'ajuntament del municipi on s'ubicarà la instal•lació l'expedició d'un informe acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si és el cas, amb les ordenances municipals relatives a este.

En l'Annex V.2.4 de la “Ordenança d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València”, que es pot consultar en l'apartat “Ordenances” d'esta mateixa pàgina, es resumix el tràmit procedimental.

Quan sol·licitar-ho

Abans de la implantació d'una activitat.

Documentació a presentar


 1. Instància
 2. Fotocòpia del D.N.I. de la persona sol·licitant i del seu legal representant, si és el cas.
 3. En el cas de ser una societat la sol·licitant, fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders de representació d'estos, sempre que acredite la dita representació.
 4. En el cas que les persones sol·licitants estigueren constituïdes en comunitat de béns, còpia del contracte constitutiu de la dita comunitat, subscrivint la instància la totalitat de la comunitat o els que ostenten la representació d'esta, sempre que acredite la dita representació.
 5. Resguard de l'ingrés de la taxa d'actuacions urbanístiques vigent.
 6. Plànol d’emplaçament en què quede clarament identificada la ubicació concreta on pretén instal·lar-se l’activitat.
 7. Memòria tècnica de l'activitat, descriptiva de les característiques de la mateixa i plans representatius de l'activitat, havent d'incloure com a mínim plans de planta i secció.
 8. Necessitat ús i aprofitament del sòl, en el cas que es tracte de sòl no urbanitzable.
 9. Requeriments de la instal·lació respecte als servicis públics essencials.
 10. Per al supòsit d'autorització ambiental integrada, pla georeferenciat on figure la totalitat de la parcel.la ocupada per la instal.lació proyectada.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Certificat de Compatibilitat Urbanística:
  • Imprés específic de sol·licitud de Certificat/Informe de Compatibilitat Urbanística
Taxes
Taxa

Taxa d'actuacions urbanístiques:

 • Termini d'ingrés: Amb caràcter previ a la sol.licitud.
 • Quantia : 140,90 €.

El pagament d'aquesta taxa es realitza pel sistema d'autol.liquidacions: Gestor d'Autol.liquidacions.
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 1. Pagament de la taxa
 2. Presentació de la sol·licitud junt amb la documentació sol·licitada
Informació Complementària

Preguntes freqüents sobre tràmits i llicències en relació al seu negoci hostaler i d'oci.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana.
On dirigir-se

La documentació es podrà presentar en qualsevol de les formes admeses en la normativa bàsica de procediment administratiu, així com per qualsevol mitjà electrònic, informàtic i telemàtic dels que dispose l'Ajuntament de València per a relacionar-se amb la ciutadania, no obstant l'inici dels terminis es computarà a partir de l'entrada en el registre auxiliar especialitzat.

Oficines d'informació
 • SERVICI D'ACTIVITATS. Amadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixaTel.: 963525478. Cuestiones administrativas exts. 1773 - 1862 y 3123 - 3138. Transmisiones de Licencia y Cambios de Titularidad ext. 3125 y 3121. Oficina Urbanística y Técnica ext. 3230 y 3235. Jefatura de Servicio 3122 y 3130.Amb Cita prèviasactivid@valencia.es
Oficines on presentar
 • REGISTRE AUXILIAR D'ACTIVITATSAmadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixaTel.: 96.352.54.78.
Anar a inici de pàgina