ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Autorització d'Espectacles Públics
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
LA.AS.50
Descripció

Procediment pel qual podran obtindre el corresponent títol habilitant els titulars d'aquelles activitats recreatives i d'espectacles públics que es realitzen en establiments públics amb un aforament superior a 500 persones, en aquells en què existisca una especial situació de risc o en aquells altres que la normativa autonòmica subjecte a este règim.

En l'Annex V de la “Ordenança d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València”, consultable en l'apartat “Ordenances” d'esta mateixa pàgina, es resumix el tràmit procedimental.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i jurídiques

Documentació a presentar

a) Junt amb la sol·licitud d'autorització:

1. Instància
2. Fotocòpia del D.N.I. de la persona sol·licitant i del seu legal representant, si és el cas.
3. En el cas de ser una societat la sol·licitant, fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders de representació d'estos, sempre que acredite la dita representació.
4. En el cas que les persones sol·licitants estigueren constituïdes en comunitat de béns, còpia del contracte constitutiu de la dita comunitat, subscrivint la instància la totalitat de la comunitat o els que ostenten la representació d'esta, sempre que acredite la dita representació.
5. Indicar l'emplaçament exacte de local en què es pretén ubicar l'activitat, especificant la seua referència cadastral.
6. En el cas que siga necessària la realització d'obres, caldrà ajustar-se a la documentació exigida en els apartats I.3.18 o I.3.20, de l'annex I de l'Ordenança Reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València, en funció que les dites obres puguen tramitar-se per mitjà de declaració responsable o requerisquen llicència.
7. Projecte tècnic d'Activitat en triple versió (o bé 1 còpia en paper i 3 en suport digital), que descriga les mesures correctores o de seguretat de les instal·lacions, redactat i firmat per tècnic competent, i visat, si és el cas, pel Col·legi Oficial corresponent; i ajustat a:

a) Justificació del compliment de la normativa urbanística aplicable.
b) La instrucció 2/83, aprovada per Orde la Conselleria de Governació, de 7 de juliol de 1983 (DOGV del 19-07-83) o norma que la substituïsca, justificant el compliment de normativa en matèria de qualitat ambiental i protecció contra la contaminació.
c) Normativa sobre instal·lacions en locals de pública concurrència (C, REBT, RITE, etc).
d) Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
e) Normativa en matèria d'accessibilitat.
f) Normativa sanitària aplicable i, en especial, rusticará el compliment de la normativa legal, si és el cas, sobre prevenció i control de la legionel·losi, especificant detalladament en la memòria i plans del Projecte l'adopció de les mesures preventives determinades en esta normativa (R.D. 865/2003, de 4 de juliol, i Decret del Govern Valencià 173/2000, de 5 de desembre)
g) Estudi Acústic on es justificarà el compliment de la normativa contra la contaminació acústica vigent, conforme a l'article 36 de la llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, el corresponent de la norma que ho substituïsca; i articles 40 i 41 de la vigent Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica.

8. En el cas que vaja a produir-se entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega de mercaderies, s'haurà d'indicar en els plans, a fi de sol·licitar, si és el cas, i davant del servici municipal competent, el corresponent gual.
9. En cas d'existir normativa específica d'aplicació (espectacles públics, impacte ambiental, etc.) s'afegirà a l'anterior documentació quants annexos siguen necessaris per a justificar el compliment de la mateixa. Els annexos aniran firmats per tècnic competent i visats, si és el cas, pel col·legi professional corresponent.

b) Per a la sol·licitud de la llicència d'obertura:

1. Instància
2. Certificat general, subscrit per tècnic competent i visat, si és el cas, pel Col·legi Oficial corresponent, acreditatiu que les instal·lacions han sigut executades d'acord amb l'autorització atorgada, i en la degudes condicions de comoditat, seguretat i higiene segons article 10.2 de la Llei 10/2010, de la Generalitat, de 3 de desembre, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, on es farà constar el compliment de tots els requisits o condicionaments tècnics exigits per a l'atorgament de la llicència d'obertura.
3. Certificat subscrit per tècnic competent i visat, si és el cas, pel corresponent col·legi oficial, acreditatiu de l'eficàcia de les mesures de prevenció de sorolls i vibracions, amb indicació dels resultats dels mesuraments efectuats per Laboratoris acreditatius o ECMCA, d'acord amb el que disposa l'article 42 de la vigent Ordenança de Protecció contra la Contaminació Acústica, amb les comprovacions següents:

a) Avaluació del nivell d'aïllament proporcionat pels elements constructius que delimiten l'activitat en relació als locals confrontants i mig exterior, conforme al procediment indicat en l'Annex IV del Decret 266/2004 de la G.V.
b) Avaluació dels nivells sonors transmesos al locals confrontants, en especial als usos residencials, produït pel funcionament de l'elements mecànics de l'activitat, com ara: climatització (Leq fons i font), ventilació forçada (Leq fons i font), arrossegament de taules i cadires, obertura i tancament de persianes i altres fonts o sorolls d'impacte que procedisquen, conforme al procediment indicat en l'Annex IV del RD 1367/2007, de forma individual les fonts i amb nivell de fons inferior al màxim permés per a l'horari de l'activitat.
c) Avaluació del nivell sonor de reopció exterior, produït pel funcionament dels elements mecànics de l'activitat, com ara : climatització (Leq fons i font), ventilació forçada (Leq fons i font), arrossegament de taules i cadires, obertura i tancament de persianes i altres fonts o sorolls d'impacte que procedisquen, conforme al procediment indicat en l'Annex IV del RD 1367/2007, de forma individual les fonts i amb nivell de fons inferior al màxim permés per a l'horari de l'activitat.
d) En el cas de modificació de la ubicació de les fonts sonores mencionades, descrites i incloses en l'estudi acústic de l'autorització, inclosa l'Ambientació Musical si està emparada per aquella, haurà de presentar un nou pla d'emplaçament i característiques de la fonts.

4. Certificats tècnics exigits per les normatives sectorials aplicables segons el tipus d'activitat.
5. La documentació especificada en la Resolució per la qual es va concedir l'Autorització.
6. Document acreditatiu d'haver subscrit un contracte d'assegurança, per danys al públic assistent, a tercers, i al personal que presta servicis en els locals o instal·lacions, tant per l'activitat com per les condicions del local o instal·lació, incloent risc d'incendis.
7. Pla d'emergència redactat i firmat per tècnic competent i subscrit pel titular o persona delegada conforme al que disposa l'article 4.2 aptdo. h) de la Llei 14/10 d'Espectacles Públics segons les normes d'autoprotecció en vigor.

Taxes
Taxa

Taxes d'Actuacions Urbanístiques vigent

Vosté pot autoliquidar la taxa en esta pàgina.


Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
  1. Pagament de la taxa.
  2. Sol·licitud de l'Autorització
  3. Sol·licitud de l'Obertura, una vegada realitzades les obres i implantada l'activitat
Informació Complementària

Preguntes freqüents sobre tràmits i llicències en relació al seu negoci hostaler i d'oci.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

  • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
  • Òmpliga el formulari
  • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
  • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
  • Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics
On dirigir-se

La documentació es podrà presentar en qualsevol de les formes admeses en la normativa bàsica de procediment administratiu, així com per qualsevol mitjà electrònic, informàtic i telemàtic dels que dispose l'Ajuntament de València per a relacionar-se amb els ciutadans, no obstant l'inici dels terminis es computarà a partir de l'entrada en el registre auxiliar especialitzat.

Oficines d'informació
  • SERVICI D'ACTIVITATS. Amadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixaTel.: 963525478. Cuestiones administrativas exts. 1773 - 1862 y 3123 - 3138. Transmisiones de Licencia y Cambios de Titularidad ext. 3125 y 3121. Oficina Urbanística y Técnica ext. 3230 y 3235. Jefatura de Servicio 3122 y 3130.Amb Cita prèviasactivid@valencia.es
Oficines on presentar
  • REGISTRE AUXILIAR D'ACTIVITATSAmadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixaTel.: 96.352.54.78.
Anar a inici de pàgina