ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Comunicació de subrogació a expedient en tramitació
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
LA.AI.50
Descripció

Procediment per mitjà del qual es comunica a l'Ajuntament el canvi d’interessat en un expedient en tràmit per a l’obtenció de títol habilitant per la obertura i funcionament d’Activitats.

Qui ho pot sol·licitar?
 • Persones físiques.
 • Subjectes relacionats a l’article 14.2 Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, professionals amb col·legiació obligatòria, aquells que representen a un obligat a relacionar-se electrònicament)

Requisits

Existència d’expedient en tràmit en el Servici d’activitats per l’obtenció de qualsevol títol habilitant per a la obertura i funcionament de una activitat.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment de la tramitació anterior a la obtenció del títol habilitant.

A la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

Documentació a presentar
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Subrogació a expedient en tràmit:
  • Instància normalitzada de subrogació:

   Subrogació a expedient en tràmit. Document disponible en l’apartat «impresos» d’esta mateixa pàgina per a descarregar, omplir i adjuntar en este tràmit.

  • Còpia DNI nova persona titular:

   Còpia del DNI de la nova persona titular de l’expedient, i del seu legal representant, en el seu cas o de la persona firmant, si es tracta d’una societat.

  • Còpia escriptura constitució societat nova persona titular:

   En cas de ser la nova titular una societat, fotocòpia de l’escriptura de constitució d’esta i dels poders de representació de qui signa la sol·licitud.

  • Còpia contracte constitutiu comunitat béns nova persona titular:

   Si les persones interessades estan constituïdes en comunitat de béns, hauran d’aportar còpia del contracte constitutiu de la dita comunitat i subscriure la instància tota la comunitat o qui n’exercisca la representació, sempre que l’acredite.

  • En cas de defunció anterior persona titular:
   • Còpia del DNI de la persona o persones hereves.
   • Si és una societat, fotocòpia del DNI de la persona representant legal, amb aportació dels poders de representació de qui signa la instància.
   • Si es tracta d’una comunitat de béns fotocòpia del contracte constitutiu d’esta comunitat i subscriure esta instància la totalitat de la comunitat o la persona que n’ostenten la representació, sempre que l’acredite.
  • Si hi ha testament :

   L’escriptura de partició de l’herència.

  • En cas de no haver-hi escriptura de partició de l’herència:

   a) Certificat de defunció
   b) Certificat de la Direcció General del Notariat (últimes voluntats)
   c) Còpia del testament i original per a la seua confrontació
   d) Renuncia de la resta de persones hereves a favor de la nova persona titular

  • Si no hi ha testament:

   a) Declaració judicial o notarial de les persones hereves.
   b) Renuncia de la resta de persones hereves a favor de la nova persona titular

Informació Complementària

Per a activitats que ja disposen de la corresponent llicència de funcionament, bé siguen ambientals o d’espectacles, i es desitge fer un canvi de titularitat, haurà d’aportar la instància normalitzada de Comunicació de Transmissió de Llicència, juntament amb tota la documentació que se sol·licita al dors d’aquesta.

Tota la informació del tràmit corresponent és troba en este enllaç.

Preguntes freqüents sobre tràmits i llicències en relació al seu negoci hostaler i d'oci.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: Estimatori
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telèfon de l’Ajuntament de València: 963525478

Qüestions administratives: 1773, 1862, 3123 y 3138.

També es poden fer consultes per correu electrònic: sactivid@valencia.es

On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

 • · SERVICI D’ACTIVITATS

Amadeu de Savoia, 11. Pati B, planta baixa

Oficines de presentació:

 • · SERVICI D’ACTIVITATS

Amadeu de Savoia, 11. Pati B, planta baixa

 • · SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
Anar a inici de pàgina