ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Obertura d’activitat per mitjà d’una declaració responsable d’obertura amb obres prèvies subjectes a llicència d’obres
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
LA.AC.90
Descripció

Procediment per a l’obertura d’una activitat subjecta a declaració responsable d’obertura, regulada en la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, amb obres prèvies que es tramiten per llicència d’obres.

* Tipus de llicència d’obres que es poden tramitar al Servici d’Activitats:

Llicència obres nova planta: Per aquelles obres que impliquen la construcció d’un edifici nou o ampliació d’una part no existent.

Llicència d’intervenció: Per aquelles obres que es realitzen en edificis catalogats per preservar millor les seues característiques culturals, així determinades expressament en la fitxa del catàleg.

Llicència d’obres: Per aquelles obres de reforma o rehabilitació d’immobles ja existents, no recollides en cap dels casos anteriors.

En este procediment la tramitació es dividix en tres fases:

 • Fase prèvia: soŀlicitud de consulta d’ubicació, si s’escau.

És preceptiu en aquells establiments públics que, de conformitat amb l’ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica o la normativa urbanística específica, tinguen restringit el seu emplaçament per l’obligatorietat de mantindre una determinada distància respecte a altres activitats semblants.

 • Fase d’obres: es presentarà instància normalitzada de llicència d’obres, la que corresponga segons el cas, amb tota la documentació que ve indicada en el revers d’esta. Una vegada revisada i comprovada la documentació, s’iniciarà la soŀlicitud dels informes preceptius per a la concessió de la llicència d’obres soŀlicitada.

La soŀlicitud de la llicència d’obres no autoritza les obres, que no es podran iniciar fins a la concessió de la mateixa mitjançant resolució expressa.

Davant la presentació de documentació incorrecta o incompleta s’establira un període d’esmena de 10 dies. En cas que no aporte la documentació requerida es donarà per desistit de la seua petició, procedint a l’arxiu de l’expedient.

 • Fase d’obertura: una vegada acabades les obres i instaŀlacions, de conformitat amb la llicència atorgada, es presentarà instància normalitzada de declaració responsable d’obertura, acompanyada de tota la documentació indicada al revers d’esta (certificats finals d’obra, auditoria acústica, pla d’emergència, certificat d’assegurança de responsabilitat civil, etc.)

Indicar que si transcorregut 1 MES des de la presentació de la declaració responsable d’obertura no s’ha efectuat visita de comprovació a l’establiment pels servicis tècnics municipals per a acreditar l’adequació d’este i de l’activitat al projecte presentat o, efectuada esta s’ha alçat acta de conformitat, la persona titular, sota la seua exclusiva responsabilitat, podrà obrir l’establiment, prèvia comunicació per escrit a l’Ajuntament.

Quan la persona interessada junt a la instància normalitzada de declaració responsable d’obertura i acompanyat de tots els certificats esmentats anteriorment aporta certificat d’un organisme de certificació administrativa (OCA), pel que s’acredite el compliment de tots els requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor, l’obertura de l’establiment podrà realitzar-se de manera immediata.

Qui ho pot sol·licitar?

-Persones físiques.

-Subjectes relacionats amb l’article 14.2 Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, professionals amb coŀlegiació obligatòria, aquells que representen a un obligat a relacionar-se electrònicament).

Requisits

Soŀlicitud de consulta d’ubicació, si escau.

És preceptiva en aquells establiments públics que, de conformitat amb l’Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica o la normativa urbanística específica, tinguen restringit el seu emplaçament per l’obligatorietat de mantindre una determinada distància respecte a altres activitats semblants, és a dir, implantació d’activitats amb ambientació musical en tot el territori i/o quan es pretenga enclavar en alguna zona amb restriccions (ZAS, Russafa, Velluters, Mercat…)

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/LA.IN.00

Veure fitxa “CONSULTA D'UBICACIÓ D'UNA ACTIVITAT

Quan sol·licitar-ho

El procediment s’inicia amb la presentació de la soŀlicitud de llicència d’obres. La presentació de la documentació no donarà dret a iniciar les obres.

Abans de la realització de les obres i de la implantació de l’activitat:

• A la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

a) Juntament amb la sol·licitud de llicència d’obres de nova planta (Documentació que acompanyarà a la Llicència d’obres de nova planta):

 • Llicència d’Obres de Nova Planta. Document disponible en l’apartat Impresos d’esta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en este tràmit.
 • Certificat de compatibilitat urbanística. Certificat de la persona tècnica competent redactora del projecte en què es manifeste expressament la compatibilitat urbanística per a la implantació de l’activitat, d’acord amb la normativa urbanística específica aplicable a l’emplaçament on es pretén instaŀlar.
 • Justificant de l’ingrés del pagament de la taxa per actuacions urbanístiques.
 • Projecte tècnic d’obres i activitat, 1 còpia en paper i 1 en suport digital (llevat que es presente per la Seu Electrònica), subscrit per persona facultativa competent, el qual contindrà els documents que s’especifiquen en els annexos II i III de l’Ordenança reguladora d’obres i activitats.
 • En cas d’ampliació, s’hi adjuntarà projecte bàsic i d’activitat que reflectisca l’edifici existent i l’ampliació que s’hi pretén.
 • En el cas d’actuacions isolades en sòl urbà, quan es tracte d’actuacions no incloses en unitats d’execució o en programes d’actuació, s’hi aportaran les escriptures originals de cessió gratuïta, lliure de càrregues i gravàmens, de l’àmbit viari de servici que corresponga en les quals figurarà que les parceŀles que es transmeten estan inscrites en el Registre de la Propietat, així com plànols acotats d’estes, sobre base cartogràfica municipal (articles 176 i 177 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana).
 • En els casos d’edificació i urbanització simultànies, caldrà el compromís de no utilitzar l’edificació fins a la conclusió de les obres d’urbanització, incloent esta condició en les transmissions de propietat o ús de l’immoble (art. 178.1 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana).
 • Certificat de fixació de línies, emés pel Servici de Planejament.
 • Si les obres soŀlicitades a l’emplaçament assenyalat es troben incloses en els àmbits i entorns de BIC (Bé d’Interés Cultural), caldrà adjuntar a la soŀlicitud de llicència l’autorització de la conselleria competent en matèria de cultura i el projecte autoritzat.
 • En cas de trobar-se enclavada la parceŀla en Àrea de Vigilància Arqueològica (AVA), caldrà adjuntar a la soŀlicitud de llicència l’autorització de la conselleria competent en matèria de cultura per les possibles afeccions d’elements arqueològics.
 • Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut (RD 1627/97, de 24-10-97, BOE núm 256, de 25-10-97) segons siga procedent.
 • Formulari de pre-soŀlicitud per a la tramitació de servituds aeronàutiques, degudament emplenat, signat i registrat, de conformitat amb el Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques (BOE núm. 69, de 21 de març de 1972), modificat pel Reial decret 297/2013, de 26 d’abril, (BOE núm. 118, de 17 de maig de 2013), en el qual s’establix el marc normatiu en matèria de servituds aeronàutiques. Este formulari caldrà registrar-se en la pàgina oficial de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), del Ministeri de Foment.
 • Projecte d’instaŀlació per a captació d’energia solar per a aigua calenta sanitària i per a usos fotovoltaics (1 còpia en paper i 1 en suport digital), d’acord amb l’ordenança de captació solar per a usos tèrmics, i el CTE DBHE4 i DBHE5.
 • Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar-ne la comprensió a l’efecte del tràmit d’informació pública.
 • Document comprensiu de les dades, que a juí de la persona soŀlicitant, gaudisquen de confidencialitat d’acord amb les disposicions vigents, amb l’assenyalament de la norma amb rang de llei que empara la dita confidencialitat.
 • Si hi ha entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega de mercaderies, s’haurà d’assenyalar en els plànols, a fi de soŀlicitar, si és el cas, i davant del servici municipal competent, el corresponent gual.
 • En cas que hi haja normativa específica d’aplicació, s’afegirà a l’anterior documentació els annexos que siguen necessaris per a justificar el compliment d’esta. Els annexos aniran signats per persona tècnica competent i visats, si és el cas, pel coŀlegi professional corresponent.

b) Junt amb la sol·licitud llicència d’obres d’intervenció (Documentació que acompanyarà la llicència d’intervenció):

 • Llicència d’intervenció. Document disponible en l’apartat Impresos d’esta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en este tràmit.
 • Certificat de compatibilitat urbanística. Certificat de la persona tècnica competent redactora del projecte en què es manifeste expressament la compatibilitat urbanística per a la implantació de l’activitat, d’acord amb la normativa urbanística específica aplicable a l’emplaçament on es pretén instaŀlar.
 • Projecte tècnic d’obres i activitat, 1 còpia en paper i 1 en suport digital (llevat que es presente per la seu electrònica), subscrit per persona facultativa competent, el qual contindrà els documents que s’especifiquen en els annexos II i III de l’Ordenança reguladora d’obres i activitats (documents que ha de preveure el projecte bàsic esmentat):

1. Alçament de plànols de l’estat actual, com també un reportatge fotogràfic en color, suficients per a documentar el bé patrimonial, concretament:

1.a Memòria explicativa que contindrà: el grau de protecció de catàleg i el nivell màxim d’intervenció permés, la fitxa de catàleg, documentació fotogràfica exhaustiva, estat de conservació i patologies incidentals i el grau d’intervenció necessari, integració arquitectònica de la proposta junt amb les edificacions limítrofes, materials, colors i textures de façanes i cobertes. S’hi adjuntarà la següent documentació fotogràfica:

a. Fotografies en color, grandària 13 x 18 cm, o en format digital:

- Del front de la façana amb els edificis limítrofs.
- Dels elements arquitectònics protegits: façanes, cobertes, escales, patis interiors, etc.
b. Plànols:
- Plànols d’integració de conjunts de façanes de l’edifici junt amb els limítrofs, amb referències a les ordenances gràfiques del planejament vigent, i indicació de tots els materials, colors i textures que componen l’envolvent de l’edifici projectat. Escala 1/50; i en edificis de grans mides, generals d’1/100 i parcials d’1/50.
- Plànols a escales adequades de l’edifici abans de la intervenció, plànols parcials de detalls arquitectònics que s’han de protegir, document en color fotogràfic exhaustiu, l’abast de la intervenció i s’assenyalaran les zones afectades per esta.

 • En cas d’ampliació, s’hi adjuntarà projecte bàsic i d’activitat que reflectisca l’edifici existent i l’ampliació que s’hi pretén.
 • En el cas d’actuacions aïllades en sòl urbà, quan es tracte d’actuacions no incloses en unitats d’execució o en programes d’actuació, s’hi aportarà les escriptures originals de cessió gratuïta, lliure de càrregues i gravàmens, de l’àmbit viari de servici que corresponga en les quals figurarà que les parceŀles que es transmeten estan inscrites en el Registre de la Propietat, així com plànols acotats d’estes, sobre base cartogràfica municipal (articles 176 i 177 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana.).
 • Certificat de fixació de línies, emés pel Servici de Planejament.
 • Si les obres soŀlicitades a l’emplaçament assenyalat es troben incloses en els àmbits i entorns de BIC (Bé d’Interés Cultural), caldrà adjuntar a la soŀlicitud de llicència l’autorització de la conselleria competent en matèria de cultura i el projecte autoritzat.
 • En cas de trobar-se enclavada la parceŀla en Àrea de Vigilància Arqueològica (AVA), haurà d’adjuntar-se a la soŀlicitud de llicència l’autorització de la conselleria competent en matèria de cultura per les possibles afeccions d’elements arqueològics.
 • Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut (RD 1627/97, de 24-10-97, BOE núm. 256, de 25-10-97) segons siga procedent.
 • Projecte d’instaŀlació per a captació d’energia solar per a aigua calenta sanitària i per a usos fotovoltaics (1 còpia en paper i 1 en suport digital), d’acord amb l’Ordenança de captació solar per a usos tèrmics, i el CTE DBHE4 i DBHE5.
 • Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar-ne la comprensió a l’efecte del tràmit d’informació pública.
 • Document comprensiu de les dades, que a juí de la persona soŀlicitant, gaudisquen de confidencialitat d’acord amb les disposicions vigents, amb l’assenyalament de la norma amb rang de llei que empara la dita confidencialitat.
 • Si hi ha entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega de mercaderies, s’haurà d’assenyalar en els plànols, a fi de soŀlicitar, si és el cas, i davant del servici municipal competent, el corresponent gual.
 • En cas que hi haja normativa específica d’aplicació, caldrà afegir a l’anterior documentació els annexos que siguen necessaris per a justificar el compliment d’esta. Els annexos aniran signats per persona tècnica competent i visats, si és el cas, pel coŀlegi professional corresponent.

c) Junt amb la sol·licitud llicència d’obres (Documentació que acompanyarà la llicència d’obres):

 • Llicència d’obres. Document disponible en l’apartat Impresos d’esta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en este tràmit.
 • Certificat de compatibilitat urbanística. Certificat de la persona tècnica competent redactora del projecte en què es manifeste expressament la compatibilitat urbanística per a la implantació de l’activitat, d’acord amb la normativa urbanística específica aplicable a l’emplaçament on es pretén instaŀlar.
 • Justificant de l’ingrés del pagament de la taxa per actuacions urbanístiques.
 • Projecte tècnic d’obres i activitat, 1 còpia en paper i 1 en suport digital (llevat que es presente per la seu electrònica), subscrit per persona facultativa competent, el qual contindrà els documents que s’especifiquen en els annexos II i III de l’Ordenança reguladora d’obres i activitats. Haurà de contindre:

a) Justificació del compliment de la normativa urbanística aplicable.

b) Justificació del compliment de la instrucció 2/83, aprovada per Orde de la Conselleria de Governació, de 7 de juliol de 1983 (DOGV del 19-07-83) o norma que la substituïsca, amb justificació del compliment de normativa en matèria de qualitat ambiental i protecció contra la contaminació.

c) Normativa sobre instaŀlacions en locals (CTE, REBT, RITE, RSEI, etc.).

d) Normativa en matèria d’accessibilitat.

e) Normativa sanitària aplicable i, en especial, s’hi justificarà el compliment de la normativa legal, si és el cas, sobre prevenció i control de la legioneŀlosi, especificant detalladament en la memòria del projecte l’adopció de les mesures preventives determinades en esta normativa (RD 865/2003, de 4 de juliol, i Decret del Govern Valencià 173/2000, de 5 de desembre).

f) Estudi acústic on es justificarà el compliment de la normativa contra la contaminació acústica vigent, d’acord amb l’article 36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, o el corresponent de la norma que el substituïsca; i els articles 40 i 41 de la vigent Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica.

 • Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar-ne la comprensió a l’efecte del tràmit d’informació pública.
 • Document comprensiu de les dades, que a juí de la persona soŀlicitant, gaudisquen de confidencialitat d’acord amb les disposicions vigents, amb l’assenyalament de la norma amb rang de llei que empara la dita confidencialitat.
 • Si hi ha entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega de mercaderies, s’haurà d’assenyalar en els plànols, a fi de soŀlicitar, si és el cas, i davant del servici municipal competent, el corresponent gual.
 • En cas que hi haja normativa específica d’aplicació, s’afegirà a l’anterior documentació els annexos que siguen necessaris per a justificar el compliment d’esta. Els annexos aniran signats per persona tècnica competent i visats, si és el cas, pel coŀlegi professional corresponent.

d) Junt amb la sol·licitud declaració responsable obertura

 • Declaració responsable d’obertura. Document disponible en l’apartat Impresos d’esta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en este tràmit.
 • Certificat de la persona tècnica directora de l’execució del projecte visat, si escau, acreditatiu que les obres i les instaŀlacions són conformes al projecte presentat i a la llicència d’obres concedida.
 • Còpia del resguard de l’ingrés de l’Impost sobre Construccions Instaŀlacions i Obres (ICIO).
 • Certificat ajustat al que s’establix en l’article 42.2 de l’Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica, subscrit per tècnic competent i visat pel seu corresponent coŀlegi professional, acreditatiu de l’eficàcia de les mesures de prevenció de sorolls i vibracions, amb indicació dels resultats dels mesuraments in situ efectuats. El certificat haurà de ser realitzat per Laboratoris acreditats de conformitat amb el que es disposa en el Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic «DB-HR Protecció enfront del soroll» del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.
 • Pla d’Actuació davant d’Emergències, redactat i signat per persona tècnica competent i subscrit pel titular o responsable de l’establiment d’acord amb el que disposa l’article 4.2, apartat h) de la Llei 14/10 d’espectacles públics, segons les normes d’autoprotecció en vigor.
 • Certificat acreditatiu de la subscripció de contracte d’assegurança que cobrisca la responsabilitat civil pels riscos derivats de l’explotació de l’activitat. S’acreditarà mitjançant el model de certificació establit en l’annex I del decret 143/2015, d’acord amb les condicions i els requisits exigibles establits en els articles 59 i 60 del mateix.
 • Esquema tècnic justificatiu exigit en l’Annex IV.2 de l’Ordenança reguladora d’obres d’edificació i activitats.
 • En el cas que el projecte/certificacions no es presenten visats, declaració responsable normalitzada de la identitat i habilitació professional de la persona autora.

RESUM DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

Documentació per a tots els casos:
 • Còpia del DNI de la persona declarant:

  llevat que aporte la documentació amb el seu certificat electrònic.

  Còpia del DNI de la persona declarant o de la persona signant, si es tracta d’una societat.

 • Còpia de l'escriptura de constitució:

  En cas de ser la declarant una societat, còpia de l’escriptura de constitució d’esta i dels poders de representació de qui signa la soŀlicitud.

 • Còpia del contracte constitutiu de la comunitat de béns:

  Si les persones interessades estan constituïdes en comunitat de béns, hi hauran d’aportar còpia del contracte constitutiu de la dita comunitat i subscriure la instància tota la comunitat o qui n’exercisca la representació d’esta, sempre que acredite la dita representació.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Soŀlicitud llicència d’obres de nova planta:
  • Sol·licitud Llicència d’obres de nova planta
  • Certificat de compatibilitat urbanística
  • Justificant de l’ingrés del pagament de la taxa per actuacions urbanístiques
  • Projecte tècnic d’obres i activitat (Obres de nova Planta)
  • En cas d’ampliació, s’hi adjuntarà projecte bàsic i d’activitat
  • En els casos d’edificació i urbanització simultani compromís de no ús
  • Certificat de fixació de línies
  • En obres incloses en els àmbits i entorns de BIC, autorització de Conselleria
  • En Àrea de Vigilància Arqueològica (AVA) autorització de Conselleria
  • Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut
  • Formulari de pre-sol·licitud per a la tramitació de servituds aeronàutiques (AESA)
  • Projecte d’instal·lació per a captació d’energia solar
  • Resum no tècnic de la documentació presentada
  • Document comprensiu de les dades, que gaudisquen de confidencialitat
  • Entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega
  • Normativa específica d’aplicació
 • Soŀlicitud llicència d’intervenció:
  • Sol·licitud Llicència d’Intervenció
  • Certificat de compatibilitat urbanística
  • Justificant de l’ingrés del pagament de la taxa per actuacions urbanístiques
  • Projecte bàsic d'obres i activitat (Intervenció):

   ○      Alçament de plànols

   ○      1.a Memòria explicativa:

   a)       Fotografies en color

   b)       Plànols

  • En cas d’ampliació, s’hi adjuntarà projecte bàsic i d’activitat
  • En els casos d’edificació i urbanització simultani compromís de no ús
  • Certificat de fixació de línies
  • En obres incloses en els àmbits i entorns de BIC, autorització de Conselleria
  • En Àrea de Vigilància Arqueològica (AVA) autorització de Conselleria
  • Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut
  • Projecte d’instal·lació per a captació d’energia solar
  • Resum no tècnic de la documentació presentada
  • Document comprensiu de les dades, que gaudisquen de confidencialitat
  • Entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega
  • Normativa específica d’aplicació
 • Soŀlicitud de llicència d’obres:
  • Soŀlicitud de llicència d’obres
  • Certificat de compatibilitat urbanística
  • Justificant de l’ingrés del pagament de la taxa per actuacions urbanístiques
  • Projecte bàsic d’obres i activitat (obres):

   a) Justificació del compliment de la normativa urbanística aplicable.

   b) Justificació del compliment de la instrucció 2/83,  de normativa en matèria de qualitat ambiental i protecció contra la contaminació.

   c) Normativa sobre instaŀlacions en locals (CTE, REBT, RITE, RSEI, etc.).

   d) Normativa en matèria d’accessibilitat.

   e) Normativa sanitària aplicable.

   f) Estudi acústic

  • Resum no tècnic de la documentació presentada
  • Document comprensiu de les dades, que gaudisquen de confidencialitat
  • Entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega
  • Normativa específica d’aplicació
 • Declaració responsable d’obertura:
  • Declaració responsable d'obertura
  • Certificat final d’obres i instal·lacions
  • Còpia resguard d’ingrés ICIO
  • Certificat acústic
  • Plà d’emergències
  • Certificat assegurança responsabilitat civil
  • Esquema tècnic justificatiu IV.2.
  • Declaració responsable persones tècniques
Taxes
Taxa

1.- Taxa per prestació de servicis relatius a actuacions urbanístiques

Termini d'ingrés: prèviament a la presentació de les soŀlicituds de declaració responsables d’obres o de llicència d’obres.
Quantia: La quantia és la detallada tot seguit, que es calcularà en funció del pressupost d’execució material de l’obra:

Taxes:


Fins a 6.010,12 €

140,90 €.

Major de 6.010,12 i fins a 30.050,61 €

253,54€.

Major de 30.050,61 i fins a 60.101,21 €

751,31 €.

Major de 60.101,21 i fins a 150.253,03 €

1.638,97 €

Major de 150.253,03 i fins a 300.506,05 €

3.756,28 €

Major de 300.506,05 i fins a 601.012,10 €

7.982,11 €

Major de 601.012,10 €

S'abonarà 10.048,02 euros, més l'import resultant de multiplicar per 9,66 l'excés sobre 601.012,10 €, considerant fraccions de 6.010,12 €.


2.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:

Quantia: 3% del pressupost d’execució material de l’obra.

Termini d'ingrés: Prèviament a la presentació de la soŀlicitud de declaració responsable d’obres. A les llicències d’obra es podrà fer el pagament prèviament a la presentació de la soŀlicitud de llicència d’obres, o en el termini d’un mes a partir de la concessió de la llicència d’obres esmentada.

Per a exempcions, reduccions o bonificacions sobre les quanties assenyalades cal complir els següents requisits: estar d'acord amb el que disposa l'Ordenança Fiscal relativa a les Taxes per prestació dels servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques i amb l'Ordenança sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, de l'Ajuntament de València, en l'apartat d'Ordenances.

El pagament d'esta taxa es realitza pel sistema d'autoliquidació: Gestor d'Autoliquidacions.


Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques


Informació Complementària

Per a determinar si l'obra es tramita com a Declaració Responsable o està subjecta a llicència, caldrà tenir en compte els articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, així com els articles 9 i 10 de l'Ordenança Reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València.

Per a determinar si l’obertura va per declaració responsable d’obertura o per autorització administrativa s’estarà al que es disposa als art. 9 i 10 de la llei 14/2010, de 3 de desembre, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics i al decret 143/2015, que la desenvolupa.

Declaració responsable d’obertura, per totes les activitats recollides a la llei 14/2010, d’espectacles públics, llevat d’aquelles regulades per l’art. 10.

Autorització administrativa, per a les activitats regulades en l’art 10 de la llei 14/2010 i que impliquen un augment del risc, concretament:

 • Establiments públics de capacitat superior a 500 persones
 • Establiments amb recinte o espai qualificat de risc alt (cuines + 50Kw)
 • Establiments amb recinte o espai amb càrrega tèrmica global elevada
 • Establiments que requerisquen llicències excepcionals

Veure fitxa de procediment “OBERTURA D'ESTABLIMENT PÚBLIC (BAR, CAFETERIA, RESTAURANT…..) MITJANÇANT DECLARACIÓ RESPONSABLE”.

Termini màxim de resolució:

ARTICLE 221 DE LA LLEI 5/2014, D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I PAISATGE DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

“1.- Les llicències urbanístiques es resoldran en els terminis següents:

a) Les de parcel·lació o divisió de terrenys, en el termini d'1 MES
b) Les llicències que comporten obres majors de nova construcció o reforma estructural d'entitat equivalent a una nova construcció o les d'enderrocament, respecte a edificis no catalogats, en el termini de 2 MESOS.
c) Les d'intervenció, que seran qualssevol que afecten a edifici catalogat o en tràmit de catalogació, en el de 3 MESOS.

2. Els ajuntaments podran atorgar llicències parcials que autoritzen la realització de fases concretes del projecte, a reserva de l'esmena o suplement d'est en aspectes menors i complementaris pendents d'autorització administrativa”

Preguntes freqüents sobre tràmits i llicències en relació al seu negoci hostaler i d'oci.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Amb les excepcions previstes en L'article 223 de la Llei 5/2014 d'ordenació del territori, Urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telèfon de l’Ajuntament de València: 963525478

Qüestions administratives: 1773, 1862, 3123 i 3138.

Transmissions de llicència i canvis de titularitat: 3125 i 3121.

Oficina Urbanística i Tècnica: 3230 i 3235.

Prefectura de Servici: 3122 i 3130.

També es poden fer consultes per correu electrònic: sactivid@valencia.es

Legislació
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
 • Decret 143/2015, d’11 de setembre, del Consell, pel que s’aprova el reglament de desplegament de la Llei 14/2010
On dirigir-se

Oficines on obtenir informació o realitzar consultes:

 • SERVICI D’ACTIVITATS

Amadeu de Savoia, 11, pati B, planta baixa

Oficines de presentació:

 • SERVICI D’ACTIVITATS

Amadeu de Savoia, 11, pati B, planta baixa

 • SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Anar a inici de pàgina