ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Convocatòria de la I Edició Premis per a la Igualtat
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
IG.AY.70
Descripció

L'objecte de la present convocatòria és premiar actuacions, bones pràctiques i projectes d'igualtat realitzats a la ciutat de València durant 2020 i/o 2021 en àrees d'actuació del vigent Pla Marc d'Igualtat de dones i homes, concretament en les següents àrees:

 1. Violència de gènere i masclista
 2. Salut i esport
 3. Ocupació, conciliació i corresponsabilitat
 4. Coeducació
 5. Art i Cultura
Qui ho pot sol·licitar?

Podrà participar qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, que no estiga incursa en alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persona beneficiària de l'article 13 de la LGS i la disposició addicional segona de la OGS. No podran participar les entitats sense personalitat jurídica.

Cada sol·licitant només podrà presentar una única actuació, bona pràctica o projecte que deurà haver sigut implementat a la ciutat de València durant 2020 i/o 2021 i per a una única modalitat de la convocatòria.

Requisits

Les persones o entitats sol·licitants hauran de presentar una declaració responsable, el formulari de la qual s'adjunta com a Annex I, de no trobar-se incurses en cap de les prohibicions previstes en el citat article 13, així com que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de València, haver justificat correctament subvencions de l'Ajuntament de València i trobar-se al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament d'aquestes. En la declaració s'autoritzarà l'Ajuntament de València a la comprovació de tots aquests extrems.

Les actuacions, bones pràctiques o projectes que es presenten no podran haver-se finançat amb fons de l'Ajuntament de València, en el cas que es constate aquest extrem, immediatament quedarà eliminat, advertint-se que si és un dels projectes premiats serà motiu de reintegrament.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 60 DIES NATURALS des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Publicació BOP: Dijous, 27 de Maig de 2021 - Núm. 100


Termini de sol·licitud: del dia 28/05/2021 fins al 26/07/2021 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprés de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Memòria explicativa de l’actuació, bona pràctica o projecte:

  haurà de redactar-se amb llenguatge no sexista i serà com a màxim de 20 pàgines, format de lletra Arial 11, configuració de marges esquerre, dret, superior i inferior de 2,5 cm. i interlineat senzill. No es valorarà a partir de la pàgina 20.

  Necessàriament ha de contindre els apartats següents:

  • Títol, descripció i fonamentació.
  • Objectius inicials i objectius aconseguits.
  • Població a la qual s’ha dirigit.
  • Descripció de les accions desenvolupades i el seu calendari.
  • Pressupost.
  • Recursos materials, humans i tècnics que s’han utilitzat per a la seua execució.
  • Avaluació: impacte qualitatiu i quantitatiu amb el nombre de persones a les quals ha arribat, amb desagregació per sexe de les dades.
  • Material gràfic o audiovisual, si se’n disposa.

 • Declaració responsable:

  caldrà omplir l'imprés de Declaració que s’addiciona en esta convocatòria com a Annex I i que pot descarregar de l'apartat "Impresos" d'este tràmit.

 • Document de la persona jurídica que acredite la representació de la persona física que presenta la sol·licitud en el seu nom
 • Cas entitats sense ànim de lucre, inscripció en el registre públic corresponent
 • Cas entitats sense ànim de lucre, documentació relativa a la seua constitució, estatuts i composició de l’última junta directiva:

  en cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Cas entitats sense ànim de lucre, acreditació de la persona que exercisca la representació legal o persona autoritzada
Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Les instàncies sol·licitant prendre part en els premis, podran presentar-se electrònicament en la Seu de l'Ajuntament de València, o presencialment a través del Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de València o dels altres òrgans administratius establits en l'art. 16 del la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Informació Complementària

ÀREES:

1. Violència de gènere i masclista: Actuacions, bones pràctiques i projectes que hagen contribuït a la lluita contra la violència de gènere i masclista a la nostra ciutat i secunden de manera integral a les dones i a les seues filles i fills i a la resta de la família, per a la recuperació del mal per la violència patida.

2. Salut i esport: Actuacions, bones pràctiques i projectes que hagen impulsat l'apoderament de les dones, mitjançant la cura de la seua salut física, emocional i sexual, i/o la promoció de la pràctica esportiva en condicions d'igualtat.

3. Ocupació, conciliació i corresponsabilitat: Actuacions, bones pràctiques i projectes que hagen afavorit la formació, l'accés i la promoció de l'ocupació de les dones de la ciutat, en condicions d'igualtat efectiva d'oportunitats. Així com aquells que hagen provocat canvis d'actituds favorables a la corresponsabilitat en la funció social de les cures i les tasques domèstiques, millorant els serveis de suport per a la conciliació.

4. Coeducació: Actuacions, bones pràctiques i projectes que hagen promogut la formació en igualtat entre dones i homes i prevenció de la violència de gènere en els centres educatius en qualsevol nivell d'ensenyament tant reglat com no reglat.

5. Art i Cultura: Actuacions, bones pràctiques i projectes de creació artística i cultural que fomenten la igualtat entre dones i homes i perseguisquen compensar les situacions de desigualtat de les dones.

S'estableixen CINC MODALITATS en cadascuna de les àrees exposades i dues categories de premis:

 1. Premi per a actuacions, bones pràctiques i projectes d'igualtat en la lluita contra la violència de gènere i masclista. Primer i segon premi.
 2. Premi per a actuacions, bones pràctiques i projectes d'igualtat en l'àmbit de la salut i l'esport. Primer i segon premi.
 3. Premi per a actuacions, bones pràctiques i projectes d'igualtat en l'àmbit de l'ocupació, la conciliació i la corresponsabilitat. Primer i segon premi.
 4. Premi per a actuacions, bones pràctiques i projectes d'igualtat en l'àmbit de la coeducació. Primer i segon premi.
 5. Premi per a actuacions, bones pràctiques i projectes d'igualtat en l'àmbit de l'art i la cultura. Primer i segon premi.

Primer premi 3.000,00€

Segon premi 1.000,00€

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 paràgraf segon de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
En virtut del que es disposa en l'art. 21.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
Oficines d'informació
 • SERVEI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES Edifici Tabacalera. Calle Amadeo de Savoia, 11 - 46010 València Tel.: 96 208 26 39 – 96 208 26 28jserigualtat@valencia.es
 • ESPAI DONES I IGUALTATGovernador Vell, 14-16 baix, 46003 ValènciaTel.: 962087475 / 962087476Horari: de 9 a 14h de dilluns a divendres i de 16 a 20h de dilluns a dijous.espaidones@valencia.es , formacioespai@valencia.es
 • UNITAT D'IGUALTAT DEL MARÍTIM Casa de la Reina (Biblioteca) Carrer de la Regna nº 85 baix. 46011 València.Tel.: 962 065 205 - 962 065 251de dilluns a divendres de 9 a 14h unitatsigualtat@valencia.es
Oficines on presentar
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACarretera de Barcelona, 108Tel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
Anar a inici de pàgina