ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Premis per a la Igualtat
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
IG.AY.70
Descripció

L'objecte de la present convocatòria és premiar actuacions, bones pràctiques i projectes d'igualtat realitzats a la ciutat de València durant 2023 i/o 2024 en àrees d'actuació del vigent Pla Marc d'Igualtat de dones i homes, concretament en les següents àrees:

 1. Violència contra les dones
 2. Salut i esport
 3. Ocupació i corresponsabilitat
 4. Coeducació
 5. Art, cultura i comunicació audiovisual

Qui ho pot sol·licitar?

Podrà participar qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, que no estiga incursa en alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persona beneficiària de l'article 13 de la LGS i la disposició addicional segona de la OGS. No podran participar les entitats sense personalitat jurídica.

Cada sol·licitant podrà presentar més d'una actuació, bona pràctica o projecte que haurà d'haver sigut implementat a la ciutat de València durant 2023 i/o 2024, si bé, el mateix projecte no es podrà presentar a diferents modalitats. Haurà de realitzar-se una sol·licitud de participació per cadascun dels projectes presentats.

No es podrà tornar a presentar la mateixa actuació, bona pràctica o projecteque ja haja sigut premiat en convocatòries anteriors.

Requisits

Les persones o entitats sol·licitants hauran de presentar una declaració responsable, el formulari de la qual s'adjunta com a Annex I, de no trobar-se incurses en cap de les prohibicions previstes en el citat article 13, així com que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de València, haver justificat correctament subvencions de l'Ajuntament de València i trobar-se al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament d'aquestes. En la declaració s'autoritzarà l'Ajuntament de València a la comprovació de tots aquests extrems.

Les actuacions, bones pràctiques o projectes que es presenten no podran haver-se finançat amb fons de l'Ajuntament de València, en el cas que es constate aquest extrem, immediatament quedarà eliminat, advertint-se que si és un dels projectes premiats serà motiu de reintegrament.

Quan les actuacions, bones pràctiques o projectes presentats s'hagen realitzat amb recursos o mitjans personals o materials dels centres educatius la sol·licitud només la podrà realitzar el centre i, en el seu nom, qui tinga la representació legal del centre si el projecte s'ha realitzat amb recursos del centre, tant personals com materials. No obstant això, el projecte o bona pràctica pot anar signat o liderat per professorat o alumnat del centre, advertint que, en el cas de ser premiat, l'import del premi serà concedit al centre sol·licitant.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el dia 26 de juliol de 2024

Publicació BOP: Dijous 21 de març de 2024 - Butlletí Núm. 57


Termini de sol·licitud: del dia 22/03/2024 fins al 26/07/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprés de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Memòria explicativa de l’actuació, bona pràctica o projecte:

  haurà de redactar-se amb llenguatge no sexista i serà com a màxim de 20 pàgines, format de lletra Arial 11, configuració de marges esquerre, dret, superior i inferior de 2,5 cm. i interlineat senzill. No es valorarà a partir de la pàgina 20.

  Necessàriament ha de contindre els apartats següents:

  • Títol, descripció i fonamentació.
  • Objectius inicials i objectius aconseguits.
  • Població a la qual s’ha dirigit, desagregada per sexe.
  • Descripció de les accions desenvolupades i el seu calendari.
  • Pressupost.
  • Recursos materials, humans i tècnics que s’han utilitzat per a la seua execució.
  • Avaluació: valoració de resultats, replicabilitat, impacte qualitatiu-quantitatiu en la població amb dades desagregades per sexe.
  • Material gràfic o audiovisual, si se’n disposa.

 • Declaració responsable:

  caldrà omplir l'imprés de Declaració "Annex I", que pot descarregar de l'apartat "Impresos" d'este tràmit.

 • Cas entitats sense ànim de lucre, inscripció en el registre públic corresponent
 • Cas entitats sense ànim de lucre, documentació relativa a la seua constitució, estatuts i composició de l’última junta directiva:

  en cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Les instàncies sol·licitant prendre part en els premis, podran presentar-se electrònicament en la Seu de l'Ajuntament de València, o presencialment a través del Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de València o dels altres òrgans administratius establits en l'art. 16 del la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Informació Complementària

ÀREES:


1. Violència contra les dones
Actuacions, bones pràctiques i projectes que contribuïsquen a la prevenció i lluita contra la violència sobre les dones a la nostra ciutat i que donen suport de manera integral a estes, a les seues filles i fills i a la resta de la família, per a la recuperació del mal i l'acompanyament cap a autonomia personal i social.


2. Salut i esport
Actuacions, bones pràctiques i projectes que impulsen hàbits saludables, que promoguen la cura de la salut física, mental, sexual i social així com la promoció de la pràctica esportiva de les dones en igualtat de condicions que els homes.


3. Ocupació i corresponsabilitat
Actuacions, bones pràctiques i projectes que afavorisquen la formació, l'accés i la promoció de l'ocupació de les dones de la ciutat, en condicions d'igualtat efectiva d'oportunitats i/o que faciliten la incorporació de dones a sectors laborals masculinitzats per raó de discriminació a la dona així, com el foment del lideratge femení i la promoció de l'exercici corresponsable de la cura de les persones i de la llar.


4. Coeducació
Actuacions, bones pràctiques i projectes que promoguen la formació en igualtat entre dones i homes, la superació d'estereotips sexistes i la identificació i rebuig de la violència contra les dones com a mesura de prevenció, en els centres educatius en qualsevol nivell d'ensenyament tant reglat com no reglada.


5. Art, Cultura i Comunicació Audiovisual
Actuacions, bones pràctiques i projectes de creació artística, audiovisual i cultural en qualsevol suport, que fomenten la igualtat entre dones i homes i perseguisquen visibilitzar les situacions de desigualtat de les dones, i les seues aportacions en els àmbits artístics.


S'estableixen CINC MODALITATS en cadascuna de les àrees exposades i dues categories de premis:

 1. Premi per a actuacions, bones pràctiques i projectes d'igualtat en la prevenció i lluita contra la violència sobre les dones. Primer i segon premi.
 2. Premi per a actuacions, bones pràctiques i projectes d'igualtat en l'àmbit de la salut i l'esport. Primer i segon premi.
 3. Premi per a actuacions, bones pràctiques i projectes d'igualtat en l'àmbit de l'ocupació i la corresponsabilitat. Primer i segon premi.
 4. Premi per a actuacions, bones pràctiques i projectes d'igualtat en l'àmbit de la coeducació. Primer i segon premi.
 5. Premi per a actuacions, bones pràctiques i projectes d'igualtat en l'àmbit de l'art, cultura i comunicació audiovisual. Primer i segon premi.

Primer premi 3.000,00€

Segon premi 1.000,00€

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 paràgraf segon de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
En virtut del que es disposa en l'art. 21.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol·licitud.

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

96 208 2129

Legislació

- Acord de la Junta de Govern Local de 08/03/2024, pel qual s'aprova la convocatòria de la IV edició dels Premis per a la Igualtat.

Oficines d'informació
 • SERVEI D'IGUALTATEdifici Tabacalera. Calle Amadeo de Savoia, 11 - 46010 València Tel.: 96 208 26 39 – 96 208 26 28.jserigualtat@valencia.es
 • ESPAI DONES I IGUALTATGovernador Vell, 14-16 baix - 46003 ValènciaTel.: 962087475 / 962087476Horari: de 9 a 14h de dilluns a divendres i horari vesprades només d'octubre a juny de 16 a 20h de dilluns a dijousespaidones@valencia.es
 • UNITAT D'IGUALTAT DEL MARÍTIM Casa de la Reina (Biblioteca) Carrer de la Reina nº 85 baix - 46011 ValènciaTel.: 962.065.251 - 962.065.205Dilluns a divendres: 9.00h - 14.00h; Dimarts i dijous: 16.15 h - 19.00hunitatsigualtat@valencia.es
 • UNITAT D'IGUALTAT TORREFIEL-ORRIOLSPlaça Salvador Allende, 5 bajo, porta dreta - 46019 ValènciaTel.: 963211653 / 963211654Dilluns a divendres de 9 a 14 horesuitorrefielorriols@valencia.es
Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina