ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Convocatòria subvencions per a projectes que promoguen la igualtat de les persones LGTBI
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
IG.AY.60
Descripció

Es convoca subvencions de la Regidoría d´Igualtat i Polítiques Inclusives a associacions i entitats sense ànim de lucre, per a desenvolupar projectes amb l'objectiu de promoure la igualtat de les persones LGTBI.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar la subvenció objecte de la present convocatòria totes aquelles associacions i entitats sense ànim de lucre amb implantació a València que en el moment de presentació de la mateixa complisquen amb els requisits.

Requisits

1) Ser associacions, entitats, organitzacions, federacions o agrupacions d'associacions i entitats, amb implantació a la ciutat de València.

2) Mancar de fins lucratius.

3) Estar legalment constituïdes i formalment inscrites en el Registre públic corresponent a la data de publicació en el B.O.P. d'aquesta Convocatòria.

4) Justificar i acreditar la figura de representant legal de l'associació i entitat i de la voluntat de l'entitat o associació de participar en la convocatòria.

5) Tindre seu o delegació permanent en el municipi de València, ja siga contractat o voluntari, en la qual es desenvolupe de manera habitual l'activitat de l'associació o entitat, disposant d'una estructura organitzativa suficient que garantisca el compliment dels seus fins socials i de la proposta objecte de subvenció.

6) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València i l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i Hisenda Autonòmica; com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament amb anterioritat, si escau.

7) Haver justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini d'esmena de defectes de la present convocatòria, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de València, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

8) En cas de concórrer a la convocatòria en agrupació d'associacions i entitats, cadascuna d'elles haurà de complir els requisits anteriorment esmentats. Totes les associacions i entitats de l'agrupació tindran la consideració de beneficiàries i hauran de nomenar una persona com a representant o apoderada única amb poders bastants per a complir les obligacions que com a beneficiària corresponguen a l'agrupació i no podrà dissoldre's l'agrupació fins que haja transcorregut el termini de prescripció contemplat en els articles 39 i 65 de la LGS.

9) A més dels requisits exposats en el present precepte de convocatòria, les associacions i entitats que concórreguen a l'obtenció de la subvenció hauran de complir qualsevol altre requisit previst en l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics i en l'Article 13 de la LGS.

Quan sol·licitar-ho

El termini per a presentar la sol·licitud serà d'1 mes a comptar des de l'endemà a partir de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Publicació BOP: Dimecres, 23 de Març de 2022 - Núm. 57


Termini de sol·licitud: del dia 24/03/2022 fins al 26/04/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Annex I. Declaració responsable:

  de qui ostente la representació legal de l'associació o entitat sol·licitant, emplenant i adjuntant el model de l'Annex 1 (de l'apartat "Impresos") d'aquesta convocatòria.

 • Annex 2. Projecte:

  emplenant i adjuntant el model de l'Annex 2 (de l'apartat "Impresos") d'aquesta convocatòria. Podent sol·licitar-se finançament per a un projecte únicament per cada associació o entitat i redactat en els termes que estableix el punt sisé d'aquesta convocatòria.

 • Annex 3. Pressupost:

  emplenant i adjuntant el model de l'Annex 3 (de l'apartat "Impresos") d'aquesta convocatòria, en els termes establits en el punt seté.

 • Memòria d'activitats, on es detallen:

  de l'associació o entitat sol·licitant, en la qual constaran:

  - Les activitats realitzades durant els últims dos anys anteriors a la convocatòria.

  - L'organigrama de l'associació o entitat, en el qual s'inclourà: domicili de la seu, noms i cognoms d'aquelles persones que ocupen un càrrec dins de l'Organització i en el seu cas, secretaria/vocalia o delegació amb competència en Igualtat i Drets LGTBI.

  - També haurà d'especificar-se en aquest document el nom de la persona que actuarà com a representant de l'organització davant l'Ajuntament de València.

  - La memòria haurà d'incloure DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE L'EXPERIÈNCIA en projectes de similars característiques, corresponent als últims 2 anys.

  En cas d'aportar mitjançant seu aquests documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Estatuts de l'associació o entitat:

  en els quals s'especifique mancar de fins lucratius.

 • Inscripció en el Registre públic d'Associacions i Entitats:

  en el qual es trobe inscrita l'associació o entitat beneficiària de la subvenció.

 • Targeta d'Identificació Fiscal
 • Document de l'associació o entitat que acredite la representació legal, l'existència de seu a la ciutat de València i l'acreditació de la voluntat de participar en aquesta convocatòria:

  en cas d'aportar mitjançant seu aquests documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • En cas d'agrupació d'agrupació d'associacions i entitats, conveni:

  en el qual es reculla el percentatge de participació de cada associació o entitat en el projecte, els drets i obligacions de cada agent participant, el sistema de gestió del pressupost i de resolució de conflictes, citant expressament el règim de responsabilitat pel projecte. Així mateix, hauran d'aportar nomenament de la persona representant o apoderada única i compromís de no dissolució de l'agrupació fins que haja transcorregut el termini de prescripció contemplat en els articles 39 i 65 de la LGS.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

1.- Realitzar la sol·licitud si compleix amb les condicions establides en la Convocatòria
2.- Adjuntar la documentació requerida
3.- Comunicar l'inici de l'activitat, emplenar l'Annex 4 i adjuntar-lo a la instància general del procediment 'Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament.' indicant l'E 02230 2022 000005
El Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives generarà un expedient individual per a cadascun dels projectes.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962082120 - 962082639

Legislació
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de Subvencions
 • Convocatòria
Oficines d'informació
 • SERVEI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES Edifici Tabacalera. Calle Amadeo de Savoia, 11 - 46010 València Tel.: 96 208 26 39 – 96 208 26 28jserigualtat@valencia.es
Anar a inici de pàgina