ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions per a projectes que promoguen la igualtat de les persones LGTBI
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
IG.AY.60
Descripció

Concessió de subvencions a associacions i entitats sense ànim de lucre, per a desenvolupar projectes amb l'objectiu de promoure la igualtat de les persones LGTBI.

En tot cas, l'import màxim a percebre serà de 10.000,00€ per projecte. Els projectes s'ordenaran per ordre decreixent de puntuació fins a aconseguir el límit màxim del crèdit pressupostari de 66.666,67€, de conformitat amb les especificacions descrites en la present convocatòria.

No se subvencionaran els projectes que obtinguen menys de 50 punts.

* * * * * * * * * *

IMPRESOS

Annex 1. Declaració responsable
Annex 2. Projecte
Annex 3. Pressupost

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar la subvenció objecte de la present convocatòria totes aquelles associacions i entitats sense ànim de lucre amb implantació a València que en el moment de presentació de la mateixa complisquen amb els requisits establits.

NOVETAT: El període d'execució dels projectes tindrà una duració de 12 mesos, havent d'iniciar-se després de la concessió i cobrament de la subvenció. L'import de la subvenció concedida s'abonarà en dos moments: En el moment de concessió de la subvenció, en un pagament a compte i anticipat del 75% de la subvenció concedida, que suposarà lliurament de fons amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per a poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció amb els requisits establits en la vigent Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament. No es requerirà de la constitució de garanties, exonerant-se a la beneficiària de l'obligació establida en l'article 16 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics. Una vegada transcorregut el període de 12 mesos des de la concessió i cobrament del 75% de la subvenció concedida, prèvia justificació per la beneficiària de la realització del projecte, s'abonarà el segon pagament del 25% de la subvenció concedida.

En el cas que alguna associació o entitat no justifique algun dels requisits de la convocatòria, o no accepte o renuncie a la subvenció, i així ho fera abans de l’abonament efectiu d’esta, s’atorgarà la subvenció a l’associació o entitat sol·licitant, o a les associacions o entitats sol·licitants següents per orde de puntuació, sense necessitat de fer una nova convocatòria.

Requisits

1) Ser associacions, entitats, organitzacions, federacions o agrupacions d'associacions i entitats, amb implantació a la ciutat de València.

2) Mancar de fins lucratius.

3) Estar legalment constituïdes i formalment inscrites en el Registre públic corresponent a la data de publicació en el B.O.P. d'aquesta Convocatòria.

4) Justificar i acreditar la figura de representant legal de l'associació i entitat i de la voluntat de l'entitat o associació de participar en la convocatòria.

5) Tindre seu o delegació permanent al municipi de València, dotada de personal contractat o voluntari, en la qual es desenvolupe de manera habitual l’activitat de l’associació o entitat, amb horari d’obertura al públic que tindrà (almenys) periodicitat setmanal, i que dispose d’una estructura organitzativa suficient que garantisca el compliment dels seus fins socials i de la proposta objecte de subvenció. En este horari el personal del Servici d’Igualtat podrà realitzar visites de seguiment dels projectes subvencionats durant el seu període d’execució.

6) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València i l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i Hisenda Autonòmica; com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament amb anterioritat, si escau.

7) Haver justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini d'esmena de defectes de la present convocatòria, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de València, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

8) En cas de concórrer a la convocatòria en agrupació d'associacions i entitats, cadascuna d'elles haurà de complir els requisits anteriorment esmentats. Totes les associacions i entitats de l'agrupació tindran la consideració de beneficiàries i hauran de nomenar una persona com a representant o apoderada única amb poders bastants per a complir les obligacions que com a beneficiària corresponguen a l'agrupació i no podrà dissoldre's l'agrupació fins que haja transcorregut el termini de prescripció contemplat en els articles 39 i 65 de la LGS.

9) A més dels requisits exposats en el present precepte de convocatòria, les associacions i entitats que concórreguen a l'obtenció de la subvenció hauran de complir qualsevol altre requisit previst en l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics i en l'Article 13 de la LGS.

Quan sol·licitar-ho

El termini per a presentar la sol·licitud serà d'1 mes a comptar des de l'endemà a partir de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Publicació en el BOP: Dijous 14 de març de 2024 - Butlletí Núm. 53


Termini de sol·licitud: del dia 15/03/2024 fins al 15/04/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Annex 2. Projecte:

  emplenant i adjuntant el model de l'Annex 2 (de l'apartat "Impresos") d'aquesta convocatòria. Es podrá sol·licitar finançament per a un projecte únicament per cada associació o entitat i serà redactat en els termes que estableix el punt sisé d'aquesta convocatòria.

 • Annex 3. Pressupost:

  emplenant i adjuntant el model de l'Annex 3 (de l'apartat "Impresos") d'esta convocatòria, en els termes establits en el punt seté.

 • Memòria d'activitats de l'associació o entitat sol·licitant:

  en la qual constaran:

  - L'organigrama de l'associació o entitat en el qual s'inclourà: domicili de la seu, noms i cognoms d'aquelles persones que ocupen un càrrec dins de l'Organització i, en el seu cas, secretaria/vocalia o delegació amb competències en Igualtat i Drets LGTBI.

  - El nom i contacte de la persona que actuarà com a representant de l'organització davant el *Ajuntament de València. Aquesta persona haurà d'estar disponible, en horari d'oficina, telefònica i/o telemàticament, per a poder ser contactada pel personal de la secció de *Inclusió i *Convivència en relació al seguiment del desenvolupament del projecte.

  - La memòria haurà d'incloure DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE L'EXPERIÈNCIA en projectes de similars característiques, corresponent als últims dos anys (si no es té experiència, s'indicarà específicament aquesta circumstància.

  En cas d'aportar mitjançant seu aquests documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Estatuts de l'associació o entitat:

  en els quals s'especifique l'absència de fins lucratius.

 • Inscripció en el Registre públic d'Associacions i Entitats:

  en el qual es trobe inscrita l'associació o entitat beneficiària de la subvenció.

 • Document de l'associació o entitat que acredite la representació legal, l'existència de seu a la ciutat de València i l'acreditació de la voluntat de participar en aquesta convocatòria:

  en cas d'aportar mitjançant seu aquests documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Annex 1. Declaració responsable:

  de qui ostente la representació legal de l'associació o entitat sol·licitant, emplenant i adjuntant el model de l'Annex 1 (de l'apartat "Impresos") d'esta convocatòria.

 • En cas d'agrupació d'agrupació d'associacions i entitats, conveni:

  en el qual es reculla el percentatge de participació de cada associació o entitat en el projecte, els drets i obligacions de cada agent participant, el sistema de gestió del pressupost i de resolució de conflictes, citant expressament el règim de responsabilitat pel projecte. Així mateix, hauran d'aportar nomenament de la persona representant o apoderada única i compromís de no dissolució de l'agrupació fins que haja transcorregut el termini de prescripció contemplat en els articles 39 i 65 de la LGS.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

1.- Realitzar la sol·licitud si compleix amb les condicions establides en la Convocatòria
2.- Adjuntar la documentació requerida
3.- Comunicar l'inici de l'activitat, emplenar l'Annex 4 i adjuntar-lo a la instància general del procediment 'Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament.' indicant l'E 02230 2024 25
El Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives generarà un expedient individual per a cadascun dels projectes.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol·licitud.

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

96 352 54 78, Extensión 77174

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 01/03/2024, pel qual s'aprova la convocatòria de subvencions a associacions i entitats sense ànim de lucre per a projectes que promoguen la igualtat de les persones LGTBI al municipi de València per a l'any 2024
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de Subvencions
On dirigir-se

OFICINA D'INFORMACIÓ:

SERVICI D'IGUALTAT

Edifici Tabacalera. Carrer Amadeu de Savoia, 11 - 46010 València

Tel.: 96 352 54 78, Extensió 77174

jserigualtat@valencia.es

Anar a inici de pàgina