ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions a associacions i entitats sense ànim de lucre per a fomentar la igualtat entre dones i homes
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
IG.AY.10
Descripció

Convocatòria 2023.

Es convoca subvencions de la Regidoria d´Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI a associacions i entitats sense ànim de lucre, per a desenvolupar projectes amb l'objectiu de promoure la igualtat entre dones i homes, en 2023.

En tot cas, l'import màxim a percebre serà de 8.000,00€ per projecte.

Els projectes s'ordenaran per ordre decreixent de puntuació fins a aconseguir el límit màxim del crèdit pressupostari de 150.000,00€, de conformitat amb les especificacions descrites en la present convocatòria.

El període d'execució dels projectes tindrà una duració de 12 mesos, havent d'iniciar-se després de la concessió i cobrament de la subvenció.

L'import de la subvenció concedida s'abonarà en dos moments:

En el moment de concessió de la subvenció, en un pagament a compte i anticipat del 75% de la subvenció concedida, que suposarà lliurament de fons amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per a poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció amb els requisits establits en la vigent Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament. No es requerirà de la constitució de garanties, exonerant-se a la beneficiària de l'obligació establida en l'article 16 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics. Una vegada transcorregut el període de 12 mesos des de la concessió i cobrament del 75% de la subvenció concedida, prèvia justificació per la beneficiària de la realització del projecte, s'abonarà el segon pagament del 25% de la subvenció concedida.

**********

Les entitats que reben requeriment D'ESMENA de deficiències, hauran d'esmenar els defectes de la seua sol·licitud, en el termini màxim de 10 dies hàbils improrrogables a partir de l'endemà de rebre la notificació, aportant la documentació requerida per Registre d'Entrada electrònic.

Es podrà aportar accedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana, o a través del procediment Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament (indicant que s'aporta a L'EXPEDIENT 02232023000051).


IMPRESOS

ANNEX 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE

ANNEX 2. PROJECTE

ANNEX 3. PRESSUPOST

ANNEX 4. COMUNICACIÓ D'INICI

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar la subvenció objecte de la present convocatòria totes aquelles associacions i entitats sense ànim de lucre amb implantació a València que en el moment de presentació de la mateixa complisquen amb els requisits.

Requisits

1) Ser Associacions i entitats de dones, federacions o plataformes de dones o Associacions i entitats mixtes, totes dues amb implantació municipal.

2) Mancar de fins lucratius.

3) Estar legalment constituïdes i formalment inscrites en el Registre públic corresponent a la data de publicació en el B.O.P. d'aquesta Convocatòria.

4) Haver acordat l'òrgan competent de l'entitat o associació participar en la convocatòria i disposar de la figura de representant legal de l'associació o entitat.

5) Tindre seu o delegació permanent en el municipi de València, dotada de personal permanent, siga contractat o voluntari, en la qual es desenvolupe de manera habitual l'activitat de l'associació o entitat, disposant d'una estructura organitzativa suficient que garantisca el compliment dels seus fins socials.

6) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València i l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i Hisenda Autonòmica; com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament en convocatòries anteriors, si escau.

La presentació de la sol·licitud de subvenció suposa l'autorització expressa de la persona sol·licitant perquè el Servei instructor verifique directament per mitjans telemàtics l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i de les seues obligacions amb la Seguretat Social (TGSS). En cas de no autoritzar l'Ajuntament per a la consulta directa d'aquestes dades, s'haurà de denegar expressament esta autorització en la sol·licitud i aportar-se la documentació acreditativa corresponent relativa al compliment d'aquestes obligacions.

7) Haver justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini d'esmena de defectes de la present convocatòria, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de València, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

8) En cas de concórrer a la convocatòria en agrupació d'associacions i entitats, cadascuna d'elles haurà de complir els requisits anteriorment esmentats. Totes les associacions i entitats de l'agrupació tindran la consideració de beneficiàries i hauran de nomenar una persona com a representant o apoderada única amb poders bastants per a complir les obligacions que com a beneficiària corresponguen a l'agrupació i no podrà dissoldre's l'agrupació fins que haja transcorregut el termini de prescripció contemplat en els articles 39 i 65 de la LGS.

9) A més dels requisits exposats en el present precepte de convocatòria, les associacions i entitats que concórreguen a l'obtenció de la subvenció hauran de complir qualsevol altre requisit previst en l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics i en l'Article 13 de la de la LGS.

Quan sol·licitar-ho

El termini per a presentar la sol·licitud serà d'1 mes a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Publicació BOP: 09/05/2023


Termini de sol·licitud: del dia 10/05/2023 fins al 09/06/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica. L'Associació o Entitat que participa en la convocatòria ha d'emplenar aquest formulari com a SOL·LICITANT:


 • Si es disposa de certificat digital de representant de l'Entitat, en iniciar tràmit haurà de seleccionar-se l'opció SOC LA PERSONA INTERESSADA, i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris.
 • Si no es disposa de certificat digital de representant de l'Entitat: en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà de seleccionar-se l'opció SOC REPRESENTANT MITJANÇANT PRESENTACIÓ D'UN APODERAMENT i presentar la sol·licitud juntament amb aquest i la resta de documents necessaris.ELS ANNEXOS ESTAN DISPONIBLES EN L'APARTAT IMPRESOS D'AQUESTA PÀGINA PER A DESCARREGAR, EMPLENAR, SIGNAR I ADJUNTAR EN AQUEST TRÀMIT.


ELS ANNEXOS ESTAN DISPONIBLES EN L'APARTAT IMPRESOS D'AQUESTA PÀGINA PER A DESCARREGAR, EMPLENAR, SIGNAR I ADJUNTAR EN AQUEST TRÀMIT.


En cas d'aportar mitjançant seu aquests documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL", una vegada iniciat el tràmit.


Documentació per a tots els casos:
 • Declaració responsable:

  de qui exercisca la representació legal de l'associació o entitat sol·licitant, emplenant i adjuntant el model de l'annex 1 (disponible en l'apartat "Impresos") d'esta convocatòria.

  En la Declaració responsable haurà de contindre's indicació del compte bancari en la qual efectuar l'ingrés si, després de la resolució del procediment de concurrència competitiva, resulta beneficiària de subvenció.

 • Projecte:

  emplenant i adjuntant el model de l'annex 2 (disponible en l'apartat "Impresos") d'esta convocatòria. Cada associació podrà sol·licitar finançament únicament per a un projecte i l’haurà de redactar en els termes que establix el punt sisé d'esta convocatòria.

 • Pressupost:

  emplenant i adjuntant el model de l'annex 3 (disponible en l'apartat "Impresos") de la convocatòria, en els termes establits en el punt seté.

 • Memòria d'activitats de l'associació o entitat sol·licitant:

  en la qual constaran:
  - Les activitats realitzades durant els últims quatre anys anteriors a la convocatòria, o en el seu lloc, l'última aprovada per l'associació o entitat.
  - L'organigrama de l'associació o entitat, en el qual s'inclourà: domicili de la seu, noms i cognoms d'aquelles persones que ocupen un càrrec dins de l'organització i, si és el cas, secretaria/vocalia o delegació amb competència en Dona.
  - També haurà d'especificar-se en este document el nom de la persona que actuarà com a representant de l'organització davant l'Ajuntament de València.
  - La memòria haurà d'incloure DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE L'EXPERIÈNCIA en projectes de similars característiques, corresponent als últims quatre anys, si és el cas, per tal de valorar-los.

 • Estatuts de l'associació o entitat:

  en els quals s'especifique que no té fins lucratius.

  Els estatuts s'aportaran en el cas de no haver sigut presentats en anteriors convocatòries o si, amb posterioritat a aquestes, han patit alguna modificació. Si s'hagueren presentat en anteriors convocatòries sense haver patit modificació posterior, se substituirà aquest document per un escrit on s'especifique esta circumstància, l'any i procediment de la seua presentació.

 • Inscripció en el Registre públic d'Associacions i Entitats:

  en el qual es trobe inscrita l'associació o entitat beneficiària de la subvenció.

  Si s'haguera presentat en anteriors convocatòries sense haver patit modificació posterior, se substituirà aquest document per un escrit on s'especifique esta circumstància, l'any i procediment de la seua presentació.

 • Targeta d'Identificació Fiscal:

  si s'haguera presentat en anteriors convocatòries sense haver patit modificació posterior, se substituirà auquest document per un escrit on s'especifique esta circumstància, l'any i procediment de la seua presentació. Igualment hauran de presentar aquest document aquelles entitats que hagen vist modificat el seu número d'identificació fiscal o la denominació de l'entitat.

 • Certificat de representació legal, de seu, obertura de la seu i voluntat de participació:

  Certificat de l'òrgan de l'Associació o Entitat competent per a emetre certificats que acredite la figura del representant legal de l'associació o entitat, l'existència de seu a la ciutat de València, la seua data d'obertura, així com la voluntat de l'Associació de participar en aquesta convocatòria. Aquests dos últims extrems hauran d'indicar-se en els apartats corresponents de la declaració responsable.

 • Documentació acreditativa d'haver sol·licitat o estar donat d'Alta en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi:

  En el cas que l'entitat sol·licitant no es trobe donada d'alta en el Registre de creditors de l'Ajuntament de València, haurà de presentar sol·licitud d'alta i manteniment en el fitxer de persones creditores, cessionàries, tercers i personal propi, disponible en el següent ENLLAÇ de la Seu electrònica de l'Ajuntament de València.

 • En cas d'agrupació d'agrupació d'associacions i entitats, conveni:

  en el qual es reculla el percentatge de participació de cada associació o entitat en el projecte, els drets i obligacions de cada agent participant, i el sistema de gestió del pressupost i de resolució de conflictes; i que se cite expressament el règim de responsabilitat pel projecte. Així mateix, hauran d'aportar el nomenament de la persona representant o apoderada única i el compromís de no dissolució de l'agrupació fins que haja transcorregut el termini de prescripció contemplat en els articles 39 i 65 de la LGS.

 • Documentació acreditativa de l'experiència relacionada en el projecte
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

1.- Realitzar la sol·licitud si compleix amb les condicions establides en la Convocatòria

2.- Adjuntar la documentació requerida

3.- Una vegada resolta la convocatòria, únicament les entitats que obtinguen subvenció per als seus projectes hauran de comunicar l'Inici d'Activitat, emplenant l'Annex 4 (Apartat impresos) i adjuntant-ho al procediment. Es podrà realitzar a través d'Aportació de documentació a sol·licituds/expedients ja en tràmit per l'Ajuntament o accedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana, indicant el E 02230 2023 51.

Aquesta comunicació haurà de presentar-se en un termini màxim de 2 mesos des de la data decobrament de la subvenció, a través del Registre Electrònic General de l'Ajuntament deValència, segons indica l'article 14 de la Llei 39/2015. La data d'inici que aparega enaquest annex i així es comunique, serà la que faça efecte per al còmput de termini d'execució,imputació de despeses i presentació d'informes.

Juntament amb la comunicació d'inici de les activitats, haurà de presentar-se el calendari amb la programació d'aquestes, així com comunicar la data d'inscripció en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes.

A partir de la comunicació d'inici el Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives obrirà un expedient individual per a cadascun dels projectes subvencionats.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Artícle 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962087475

962087476

Legislació

• La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de Subvencions.

Convocatòria 2023.

Oficines d'informació
 • SERVEI D'IGUALTATEdifici Tabacalera. Calle Amadeo de Savoia, 11 - 46010 València Tel.: 96 208 26 39 – 96 208 26 28.jserigualtat@valencia.es
 • ESPAI DONES I IGUALTATGovernador Vell, 14-16 baix - 46003 ValènciaTel.: 962087475 / 962087476Horari: de 9 a 14h de dilluns a divendres i horari vesprades només d'octubre a juny de 16 a 20h de dilluns a dijousespaidones@valencia.es
 • UNITAT D'IGUALTAT DEL MARÍTIM Casa de la Reina (Biblioteca) Carrer de la Reina nº 85 baix - 46011 ValènciaTel.: 962.065.251 - 962.065.205Dilluns a divendres: 9.00h - 14.00h; Dimarts i dijous: 16.15 h - 19.00hunitatsigualtat@valencia.es
 • UNITAT D'IGUALTAT TORREFIEL-ORRIOLSPlaça Salvador Allende, 5 bajo, porta dreta - 46019 ValènciaTel.: 963211653 / 963211654Dilluns a divendres de 9 a 14 horesuitorrefielorriols@valencia.es
Anar a inici de pàgina