ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions a associacions i entitats sense ànim de lucre per a fomentar la igualtat entre dones i homes
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
IG.AY.10
Descripció

CONVOCATÒRIA 2024

Es convoca subvencions de la Regidoria d'Igualtat a associacions i entitats sense ànim de lucre, per a desenvolupar projectes amb l'objectiu de promoure la igualtat entre dones i homes, en 2024.

 • No se subvencionen els projectes que obtinguen menys de 50 punts.
 • En tot cas l'import màxim que es pot percebre, amb independència delpercentatge que resulte de la puntuació obtinguda, és de 8.000,00 euros perprojecte.
 • Els projectes s'ordenen per ordre de puntuació decreixent fins a assolir el límitmàxim del crèdit pressupostari de 150.000,00 euros d'acord amb lesespecificacions descrites en la convocatòria.
 • El període d'execució dels projectes té una duració de 12 mesos i s’hand’iniciar després de la concessió i pagament del 75% de la subvenció.

L'import de la subvenció concedida s'abona en dos moments:

 • En el moment de concessió de la subvenció, en un pagament a compte ianticipat del 75 per cent de l’ajuda concedida, que suposa el lliurament defons amb caràcter previ a la justificació com a finançament necessari per apoder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció amb els requisitsestablits en l’Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament. No esrequerix la constitució de garanties i s’exonera la beneficiària de l'obligacióestablida en l'article 16 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntamentde València i els seus organismes públics.
 • Una vegada transcorregut el període de 12 mesos des de la concessió ipagament del 75 per cent de la subvenció concedida, després que labeneficiària justifique la realització del projecte, s'abona el segon pagamentdel 25 per cent de la subvenció concedida.

**********

Les entitats que reben requeriment D'ESMENA de deficiències, hauran d'esmenar els defectes de la seua sol·licitud, en el termini màxim de 10 dies hàbils improrrogables a partir de l'endemà de rebre la notificació, aportant la documentació requerida per Registre d'Entrada electrònic.

Es podrà aportar accedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana, o a través del tràmit Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament o el seu sector públic local (indicant que s'aporta a L'EXPEDIENT 02230-2024-000024-00).

IMPRESOS:

ANNEX 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE

ANNEX 2. PROJECTE

ANNEX 3. PRESSUPOST

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar la subvenció objecte de la present convocatòria totes aquelles associacions i entitats sense ànim de lucre amb implantació a València que en el moment de presentació de la mateixa complisquen amb els requisits.

Requisits

1) Ser Associacions i entitats de dones, federacions o plataformes de dones o Associacions i entitats mixtes, totes dues amb implantació municipal.

2) Mancar de fins lucratius.

3) Estar legalment constituïdes i formalment inscrites en el Registre públic corresponent a la data de publicació en el B.O.P. d'aquesta Convocatòria.

4) Haver acordat l'òrgan competent de l'entitat o associació participar en la convocatòria i disposar de la figura de representant legal de l'associació o entitat.

5) Tindre seu o delegació permanent en el municipi de València, dotada de personal permanent, siga contractat o voluntari, en la qual es desenvolupe de manera habitual l'activitat de l'associació o entitat, disposant d'una estructura organitzativa suficient que garantisca el compliment dels seus fins socials.

6) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València i l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i Hisenda Autonòmica; com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament en convocatòries anteriors, si escau.

La presentació de la sol·licitud de subvenció suposa l'autorització expressa de la persona sol·licitant perquè el Servei instructor verifique directament per mitjans telemàtics l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i de les seues obligacions amb la Seguretat Social (TGSS). En cas de no autoritzar l'Ajuntament per a la consulta directa d'aquestes dades, s'haurà de denegar expressament esta autorització en la sol·licitud i aportar-se la documentació acreditativa corresponent relativa al compliment d'aquestes obligacions.

7) Haver justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini d'esmena de defectes de la present convocatòria, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de València, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

8) En cas de concórrer a la convocatòria en agrupació d'associacions i entitats, cadascuna d'elles haurà de complir els requisits anteriorment esmentats. Totes les associacions i entitats de l'agrupació tindran la consideració de beneficiàries i hauran de nomenar una persona com a representant o apoderada única amb poders bastants per a complir les obligacions que com a beneficiària corresponguen a l'agrupació i no podrà dissoldre's l'agrupació fins que haja transcorregut el termini de prescripció contemplat en els articles 39 i 65 de la LGS.

9) A més dels requisits exposats en el present precepte de convocatòria, les associacions i entitats que concórreguen a l'obtenció de la subvenció hauran de complir qualsevol altre requisit previst en l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics i en l'Article 13 de la de la LGS.

Quan sol·licitar-ho

El termini per a presentar la sol·licitud serà d'1 mes a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Publicació BOP: Dijous 4 d'abril de 2024 - Butlletí Núm. 65


Termini de sol·licitud: del dia 05/04/2024 fins al 06/05/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

En el cas que l'entitat sol·licitant no es trobe donada d'alta en elRegistre de creditors de l'Ajuntament de València o hi haja alguna modificació que afecte el fitxer, haurà de presentarsol·licitud d'alta i manteniment en el fitxer de persones creditores,cessionàries, tercers i personal propi acompanyada de la documentació requerida en la mateixa sol·licitud (enllaç).


Documentació per a tots els casos:
 • Projecte:

  Emplenant i adjuntant el model de l'annex 2 (apartat "Impresos" d'aquest tràmit). Sols es pot sol·licitar finançament per a un projecte per cada associació o entitat, sola o com a part d'una agrupació d'entitats, i ha d’estar redactat en els termes que establix el punt sisé d'esta convocatòria.

 • Pressupost:

  Emplenant i adjuntant el model de l'annex 3 (apartat "Impresos" d'aquest tràmit), en els termes establits en el punt seté.

 • Memòria d'activitats de l'any anterior de l'associació o entitat sol·licitant
 • Enumeració i descripció de l'experiència en la realització d'altres projectes d'igualtat durant els últims 2 anys i la documentació que n’acredite la realització:

  Es pot aportar un certificat de l'òrgan competent de l'entitat per a emetre certificats sobre els projectes realitzats, certificats o justificants de realització de projectes expedits per altres entitats, publicacions en mitjans o webs dels projectes anteriors, o altres.

 • Organigrama de l'associació o entitat:

  Ha d’incloure: domicili de la seu, noms i cognoms de les persones que ocupen un càrrec dins de l'organització i, si és el cas, secretaria/vocalia o delegació amb competència en matèria de dones. També s’ha d'especificar en este document el nom i contacte de la persona que actuarà com a representant de l'organització davant l'Ajuntament de València.

 • Si és el cas, estatuts de l'associació o entitat o escrito:

  Cal aportar-los-hi si no s’han presentat en convocatòries anteriors o si han patit alguna modificació després. Si s'han presentat en convocatòries anteriors sense haver patit cap modificació posterior, es pot substituir este document per unescrit que especifique esta circumstància, l'any i procediment en què es va presentar.

 • Si és el cas, inscripció en el registre públic d'associacions i entitats en què estiga inscrita l'associació o entitat beneficiària de la subvenció o escrit:

  Si s'ha presentat en convocatòries anteriors sense haver patit cap modificació posterior, es pot substituir este document per un escrit que especifique esta circumstància, l'any i procediment en què es vapresentar.

 • Si és el cas, targeta d'identificació fiscal o escrit:

  Si s'ha presentat en convocatòries anteriors sense haver patit cap modificació posterior, es pot substituir este document per un escrit que especifique esta circumstància, l'any i procediment en què es va presentar. Igualment han de presentar este document les entitats que hagen modificat el seu número d'identificació fiscal o la denominació de l'entitat.

 • Document/certificat de l'òrgan de l'associació o entitat competent per a emetre certificats que acredite la figura de representant legal de l'associació o entitat:

  Cal acreditar, també, l'existència de seu a la ciutat de València, la data d'obertura i la voluntat de l'associació de participar en esta convocatòria. Estos dos últims aspectes s’han d’indicar en els apartats corresponents de la declaració responsable.

 • Declaració responsable de qui exercisca la representació legal de l'associació o entitat sol·licitan:

  Emplenant i adjuntant el model de l'annex 1 (apartat "Impresos" d'aquest tràmit).

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

1.- Realitzar la sol·licitud si compleix amb les condicions establides en la Convocatòria

2.- Adjuntar la documentació requerida

3.- Una vegada resolta la convocatòria, únicament les entitats que obtinguen subvenció per als seus projectes hauran de comunicar l'Inici d'Activitat, emplenant l'Annex 4 (Apartat "Impresos") i adjuntant-ho al procediment. Es podrà realitzar a través d'Aportació de documentació a sol·licituds/expedients ja en tràmit per l'Ajuntament o accedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana, indicant el E 02230 2024 24

Esta comunicació s’ha de presentar en un termini màxim de 2 mesos des de la data de pagament de la subvenció, a través del Registre Electrònic General de l'Ajuntament de València, segons indica l'article 14 de la Llei 39/2015. La data d'inici que aparega en este annex i que així es comunique ha de ser la data de pagament del 75 per cent de la subvenció concedida i és la que té efecte per al còmput de termini d'execució, imputació de despeses i presentació d'informes.

Juntament amb la comunicació d'inici de les activitats, haurà de presentar-se el calendari amb la programació d'aquestes, així com comunicar la data d'inscripció en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes.

A partir de la comunicació d'inici el Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives obrirà un expedient individual per a cadascun dels projectes subvencionats.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Artícle 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962087475

962087476

Legislació
 • Acord de la Junta de Govern Local de 15/03/2024, pel qual s'aprova la convocatòria de subvencions a associacions i entitats per a projectes que promoguen la igualtat entre dones i homes per a l'any 2024
 • La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de Subvencions.
Oficines d'informació
 • SERVEI D'IGUALTATEdifici Tabacalera. Calle Amadeo de Savoia, 11 - 46010 València Tel.: 96 208 26 39 – 96 208 26 28.jserigualtat@valencia.es
 • ESPAI DONES I IGUALTATGovernador Vell, 14-16 baix - 46003 ValènciaTel.: 962087475 / 962087476Horari: de 9 a 14h de dilluns a divendres i horari vesprades només d'octubre a juny de 16 a 20h de dilluns a dijousespaidones@valencia.es
 • UNITAT D'IGUALTAT DEL MARÍTIM Casa de la Reina (Biblioteca) Carrer de la Reina nº 85 baix - 46011 ValènciaTel.: 962.065.251 - 962.065.205Dilluns a divendres: 9.00h - 14.00h; Dimarts i dijous: 16.15 h - 19.00hunitatsigualtat@valencia.es
 • UNITAT D'IGUALTAT TORREFIEL-ORRIOLSPlaça Salvador Allende, 5 bajo, porta dreta - 46019 ValènciaTel.: 963211653 / 963211654Dilluns a divendres de 9 a 14 horesuitorrefielorriols@valencia.es
Anar a inici de pàgina